Czy jest wieczne piekło?

Nauczanie o tym, że istnieje wieczne piekło, w który tłumy ludzkości będę cierpieć wieczne potępienie może być trudną do zaakceptowania doktryną. Słyszymy tak wiele o Bożej nieskończonej miłości i o tym, jak bardzo
On pragnie, aby wszyscy byli zbawieni (1 Tym 2:4). Niemniej ci, którzy rozwijają ich teologiczne podstawy na tej „delikatnej” stronie Boga robią to mając przed sobą niepełny obraz. Bóg jest nie tylko kochający (1 J 4:8-10), łaskawy (Wyj 33:19; 1 Ptr 2:3) i
miłosierny (Wyj 34:6; Ps 67:1; Jak 5:11), lecz jest również święty (Iż. 6:3, Obj. 4:8), sprawiedliwy (Neh 9:32-33; 2 Tes 1:6) i nienawidzi grzechu (Ps. 5:5-6; Hab. 1:13). Bóg potępia grzeszników (Jer. 50:31; Ez. 44:12; Mat 25:46; 2 Tes 1;9; 2 Ptr. 2:9; Hebr. 10:29).

Biblia uczy o tym, że istnieje ogniste piekło, miejsce, przed którym Jezus ostrzegał ludzi.

Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. (Mat. 18:8).

Wieczny ogień jest rzeczywisty. Jezus powiedział, że tak jest. Faktem jest, że Jezus więcej mówił o piekle niż o niebie. To przed tym Jezus przyszedł nas wyratować. Będzie Dzień Sądu, gdy ludzie staną przed obliczem Boga. Ci, którzy nie zostali zabezpieczeni ofiarą Jezusa na Krzyżu zostaną wrzuceni do piekła, gdzie będę przechodzić wieczną karę.

I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. (Mat. 25:46).

W tym wersecie słowo „wieczne” jest użyte do opisania zarówno kary dla złych jak i wiecznego życia dla wierzących. Kara jest nieskończona tak jak i życie wieczne wierzącego.

To dlatego ewangelia jest tak ważna, ponieważ zbawia ludzi od wiecznego potępienia:

A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism, (1 Kor 15:1-4)

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota (Jan 5:24).

Oto kilka wersetów, które pokazują, wieczność piekła i kary. Bóg używa różnych zwrotów do opisania tej samej rzeczy:

w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. (2 Tes. 1:9).

tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały
się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to.
(Judy 7).

Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych, chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi, wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności (Judy 12-13).

Czy „na wieków wieki” oznacza bez końca?

Ten zwrot “na wieki” jest używany zarówno do opisania Bożego wiecznego gniewu jak i trwałości wiecznej kary. Dokładnie ten sam grecki zwrot jest używany w każdym z tych wersów w poniższej tabeli.

wieki
wieczne
aionas ton aionon
ages of the ages

Wieczne – bez końca,

wieczna kara


1 Tym 1,17

A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Obj. 5,13

I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.


Obj. 19,3

I rzekli po wtóre: Alleluja! I dym jej unosi się w górę na wieki wieków.

Obj. 20,10

A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Grecki zwrot „aionas ton aionon” jest tłumaczony jako “wieki wieczne” i pojawia się 18 razy w greckim NT, z tego 17 razy fraza ta oznacza „bez końca”, lub „rozszerzając się do nieskończoności”. W Obj. 19:3 ten zwrot użyty jest do opisania zniszczenia wielkiej nierządnicy Babilonu (Obj. 17,1;4), którego dym będzie wznosił się na wieki wieczne. Również jest wieczny i sygnalizuje rozpoczęcie się wiecznego sądu, który ma na nią przyjść.
Wart jest również zbadania wers z Obj 14:11:
A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.

A zatem Pismo naucza, że dym ich męki wznosi się bez końca.

Ogień nieugaszony.

Niektórzy wierzą, że ogień piekła jest tylko symboliczny i/lub chwilowy, lecz poniższe wersety pokazują, że tak nie jest.

Mat. 3:12:

W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje, i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym (Patrz również Łuk 3:17.)

Mar. 9:43:
A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła, w ogień nieugaszony,

Słowo “nieugaszony” jest greckie “asbestos”. Zgodnie z rozszerzony leksykonem Stronga oznacza to: „nieugaszony, wieczny ogień piekła do karania potępionych”.

Poniższe cytaty pochodzą z greckich słowników leksykonów. Pokazują one, że słowo „nieugaszony”, greckie „asbestos” (które pojawia się tylko w Mat 3:12; Łuk 3:17 i Mar 9:43) oznacza bez końca.

  • „nieugaszony, inextinguishable” – Liddell, H. G., and Scott, Abridged Greek-English Lexicon, (Oxford: Oxford University Press) 1992, [Online] Available: Logos Library System.
  • „nie dający się ugasić” – Vine, W. E., Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words, (Grand Rapids, MI: Fleming H. Revell) 1981, [Online] Available: Logos Library System.
  • „trwały ogień, który nie może być usunięty ” – „nieugaszony.” – Louw, Johannes P. and Nida, Eugene A., Greek-English Lexicon of the New Testament based on Semantic Domains, (New York: United Bible Societies) 1988, 1989, [Online] Available: Logos Library System
  • „niezgasły, nieugaszony” – Enhanced Strong’s Lexicon, (Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc.) 1995, [Online] Available: Logos Library System.
  • „taki, który nie może być usunięty” – Wigram-Green, The New Englishman’s Greek Concordance and Lexicon, (Peabody Mass: Hendrikson Publishers, 1982, p. 771.
  • „nie do wygaszenia” – William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature, 2nd ed. (Chicago, Ill: The University of Chicago Press), 1979, p. 114.

Czy piekło jest wieczne?
Tak jest. Czy ogień trwa bez końca. Tak jest. Czy jest to przyjemna do dyskusji doktryna?
Nie, rzeczywiście nie jest. Lecz piekło jest rzeczywiste. Jest to najważniejsza przyczyna głoszenia ewangelii.

Jezus powiedział:
Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego (Mat. 18:8).

продвижение

[Głosów: 4   Average: 4/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.