Rozdział 15 – Twoja jedyna nadzieja Jones Rick – Schody do piekła

Dla tych nastolatków, którzy wykonali ostatni krok na schodach do piekła jest już za późno! Nie ma żadnej nadziei! Zostali zwiedzeni przez diabła a ich życie i dusze zniszczone. Będą płonąć w jeziorze ognistym…

I nigdy stamtąd nie wyjdą!

Lecz teraz nadchodzi najbardziej ekscytująca wiadomość jaką kiedykolwiek słyszałeś, ponieważ dla ciebie JEST NADZIEJA! Jest odpowiedź! Młody człowieku, bez względu na to jaki problem teraz cię dręczy, nie ważne jak daleko upadłeś na diabelskich schodach do piekła, jest odpowiedź. Widziałem wielu młodych ludzi, z którymi rozmawiałem o wszelkich możliwych ich problemach, jak znajdują jedną, jedyną odpowiedź i jak ich życie w cudowny sposób ulega zmianie.

Najważniejsze jest to, abyś zdał sobie sprawę z tego, że jesteś w samym środku walki duchowej. . . walki o twoją duszę. Problemy, z którymi się zmagasz nie są przypadkiem, lecz zostały uważnie zaplanowane przez Szatana (1 Ptr. 5:8):

Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.

Diabeł pracuje w nadgodzinach, aby zniszczyć twoje życie i duszę, lecz Bóg już zrobił wszystko, co jest konieczne, aby cię wyratować. Bóg już udzielił odpowiedzi na twoje problemy. Jaka to odpowiedź?

Jezus Chrystus!

Jezus kocha cię! Kocha ciebie tak bardzo, że przyszedł na ziemię, wycierpiał ból okrutnego drewnianego krzyża i umarł jedną z najbardziej bolesnych śmierci, jaką może umrzeć człowiek. Został ukrzyżowany. Jego śmierć na krzyżu zapłaciła karę za twoje i moje grzechy. Dlatego, że Jezus umarł, ty możesz odnieść zwycięstwo nad złym. Jezus Chrystus jest jedynym, który może wyrwać cię ze schodów do piekła i postawić twoje drżące nogi na solidnych schodach do nieba, najbardziej ekscytującą wieścią jest to, że On pragnie zrobić to dla ciebie, chce to zrobić już teraz. To zależy tylko od ciebie. Biblia mówi (2 List Piotra 3:9):

Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.

Czy o tym wiesz, czy nie, każdy (włącznie z tobą) komuś służy. Albo służysz Bogu, albo diabłu. Możesz mówić: „Ja nie, nie służę żadnemu z nich”. Błąd! Bóg juz wcześniej odpowiedział na to pytanie (List do Rzymian 6:16):

Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości?

Albo służysz Bogu, albo Szatanowi. Jeśli chcesz poddać swoje życie grzechowi, jesteś sługą Szatana. Mam nadzieję, że mówisz teraz:

„Nie chcę mieć już nic wspólnego z Szatanem,

Jak mogę wydostać się z tych schodów do piekła?”

Jest tylko jeden sposób . . . i jest to najpiękniejsza historia na całym świecie.

Prawdziwa miłość

Na przekór temu, że buntowałeś się przeciwko Bogu i plułeś mu w twarz, Bóg nadal ciebie kocha i chce dać ci najcenniejszy na całym świecie dar – życie wieczne w niebie. Biblia mówi (List do Rzymian 6:23):

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Dokładnie w tej chwili możesz uciec z ciemnych i ponurych schodów do piekła, i przyjąć cudowny dar życia wiecznego. Oto, co musisz zrobić:

Po pierwsze: musisz zrozumieć, że nie możesz zarobić na życie wieczne, jest to dar (List do Efezjan 2:8):

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; (9) nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Nikt nie zasługuje na niebo, ponieważ nie ma ludzi bez grzechu (List do Rzymian 3:10):

jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego,

Lecz Bóg tak bardzo kocha cię, że posłał swojego własnego Syna, Jezusa Chrystusa, aby przelał swoją krew i umarł na krzyżu dla ciebie. Jezus nigdy nie zgrzeszył, więc nie musiał umierać. Gdy oddał swoje życie, umarł za ciebie (List do Rzymian 5:8):

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

Gdy Chrystus umarł, wylał swoją czystą, bezgrzeszną krew, aby zapłacić cenę za twoje grzechy. Wyłącznie krew Chrystusa może je zmyć:

Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.

W jaki sposób możesz otrzymać ów dar wiecznego życia?

1. Pokutuj – „odwróć” się od swojego grzesznego stylu życia. Nie możesz żyć na schodach do piekła i pójść do nieba. (Ew. Łukasza 13:5)

lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie.

2. Przyjmij Jezusa Chrystusa jako Pana i Mistrza twojego życia. Boże Słowo mówi (List do Rzymian 10:9-10):

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.

Biblia obiecuje, że jeśli zawołasz do Boga szczerym sercem i poprosisz go, aby przyszedł do twego serca i uratował cię, on to zrobi:

Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie

Jeśli chcesz uciec przed złymi szponami Szatana i już teraz przyjąć Jezusa Chrystusa jako twojego Pana i Zbawiciela, pomódl się szczerze ze swego serca tak:

Drogi Panie Jezu
Przepraszam, za życie jakie prowadziłem. Chce zejść ze schodów do piekła i zerwać ciężkie łańcuchy, którymi Szatan mnie owinął. Proszę przyjdź do mego serca i zbaw mnie, przebacz mi wszystkie moje grzechy. Przyjmuję ciebie teraz jako mojego osobistego Pana, Mistrza i Zbawiciela. W imieniu Jezusa, amen

Jeśli właśnie się pomodliłeś w ten sposób i było to w twoim sercu to teraz jesteś dzieckiem Boga i masz życie wieczne. Zostałeś wyrwany ze schodów do piekła i znajdujesz się na drodze do usłanych złotem ulic w niebie: (Ewangelia Jana 1:12):

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, (13) którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
(Ewangelia Jana 3:16):

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Młoda osobo, nie ma innej odpowiedzi. Jezus Chrystus jest jedyną odpowiedzią. Biblia mówi (Dzieje Apostolskie 4:12):

I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Pracowałem z młodymi ludźmi, którzy wszędzie poszukiwali odpowiedzi i zawsze wracali z niczym, dopóki nie przyszli do Jezusa. Wielu z ich rodziców również poszukiwało. Próbowali z psychiatrami, psychologami, terapeutami, doradcami itd. Jednak żaden z tych „ekspertów” nie mógł pomóc ich dzieciom, ponieważ Jezus jest jedyną odpowiedzią. To, czego cały świat ze swoją mądrością nie może zrobić, Jezus może natychmiast.

Chciałbym się móc podzielić z wami tymi wszystkimi fascynującymi historiami przemienionych ludzi, których byłem świadkiem przez te lata. Nie istnieje nic bardziej wspaniałego jak obserwacja zmian w życiu dokonywanych przez Jezusa Chrystusa. Oto tylko dwa przykłady.

Pam

Pam była fizycznie i seksualnie wykorzystywana jako dziecko. Zabawiała się z narkotykami i alkoholem w wieku sześciu czy siedmiu lat. Odtąd jej życie stało się żywym koszmarem. Potem nastąpiło pełne uzależnienie od narkotyków i alkoholu. Nienawidziła siebie, życia i próbowała popełnić samobójstwo przy kilku okazjach. Była zamykana i wykorzystywana w psychiatrycznych instytucjach kilka razy. Jej życie było śmietnikiem seksu, włącznie z gwałtem, lesbijstwem, sadomasochizmem i seksem ze zwierzętami. Odwiedzała doradców, terapeutów i wielu innych, jednak nikt nie mógł jej pomóc. Wielu specjalistów powiedział jej, że nie można jej pomóc, mówili, że zaszła za daleko.

W końcu jest odpowiedź

Ostatecznie, w desperacji, zwróciła się do Jezusa Chrystusa. Skłoniła głowę i ze łzami spływającym jej po twarzy poprosiła Jezusa Chrystusa, aby przebaczył jej grzechy, wszedł do jej serca i zbawił ją.

Cuda zaczęły się dziać natychmiast, całe jej życie zaczęło się zmieniać. Jej twarz ze zmarszczonymi brwiami napełnił uśmiech, desperację zastąpiła radość a zamieszanie – piękny wewnętrzny pokój.

Pewna młoda kobieta, która kiedyś z desperacją chciała umrzeć, nagle została pochłonięta przez radość życia. W końcu Pam zdała sobie sprawę z tego, że Jezus był jej najlepszym przyjacielem. Kochał ją wystarczająco, aby dobrowolnie umrzeć na krzyżu Kalwarii po to, aby ona mogła uciec ze schodów do piekła i cieszyć się pokojem w tym życiu oraz chwała i pięknem na wieki w niebie. Jakiż cud!

George

W ósmym rozdziale mówiliśmy o Georgu, młodym mężczyźnie, który niemal sięgnął do swego ostatniego kroku na schodach do piekła. Jego życie było ruiną. Był, zgodnie z normami tego świata, narkomanem, dilerem narkotyków, złodziejem, bezwartościowym włóczęgą. Poprosił Jezus, aby wszedł do jego serca i zbawił go. Pokutował ze swoich grzechów i obiecał Bogu, że zmieni swoje życie. W tym momencie stał się dzieckiem Bożym. Jego imię zostało zapisane w Księdze Życia Baranka i mocna dłoń Boża podniosła George”a ze schodów do piekła. Aniołowie w niebie cieszyli się i był to najpiękniejszy moment w jego życiu.

Od tej chwili, życie Georga nigdy już nie było takie samo. Z Boża pomocą przestał brać i rozprowadzać narkotyki, całe jego życie zmieniło się, był żywym dowodem tego, że prawdę mówi ten werset (2 List do Koryntian 5:17):

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

Wiele lat George pragnął oczyścić swoje życie, lecz nigdy nie mógł tego zrobić, lecz zamiast tego wpadał coraz głębiej w grzech. Lecz gdy poprosił Jezusa, aby wszedł do jego serca, Jezus zrobił to, czego nie mógł zrobić George. Po raz pierwszy w życiu był faktycznie szczęśliwy. Złość, nienawiść i bunt zostały zastąpione wspaniałym pokojem, którego nie da się opisać.

Możesz mówić: „To nie może być takie proste”. Nie było to proste dla Jezusa, kosztowało to Pana życie. Lecz on dobrowolnie zapłacił cenę za nasze grzechy, cenę, której my nie bylibyśmy w stanie zapłacić.

Bóg zmieni każdego

Widziałem jak ta piękna zmiana dokonuje się w tysiącach nastolatków. Lista problemów, z których zostali uzdrowieni jest nieskończona: narkomani, prostytutki, ofiary wykorzystań, alkoholicy, uciekinierzy itp… Oni wszyscy odkryli, że Jezus jest jedyną odpowiedzią.

Młodzieńcze, ten sam Jezus, który z miłością wciągnął swoją swoja rękę do każdego z tych nastolatków, chce zrobić dla ciebie to samo. Musisz tylko zaprosić Go do swojego serca i odwrócisz się od swojej grzesznej drogi.

Nie mów: „ja nie mogę się zmienić”. Ewangelia Mateusza 19:25

Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe.

Gdy skończysz czytać ten rozdział, dokonaj wyboru. Wybierz jedną z dwóch rzeczy.

раскрутка сайта

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.