Cytaty

Przed śmiercią z rąk Nazistów, Bonhoeffer napisał następujące słowa w swym klasycznym dziele: „Koszt uczniostwa”:

„Tania łaska jest śmiertelnym wrogiem naszego Kościoła. Walczmy dziś o kosztowną łaskę,.. . Tania łaska to głoszenie przebaczenia bez konieczności pokuty, to chrzest bez kościelnej dyscypliny, Komunia bez wyznania, rozgrzeszenie bez osobistego wyznawania. Tania łaska to łaska pozbawiona dyscypliny, łaska bez krzyża, łaska bez Jezusa Chrystusa, życia i wcielenia,… cenna/kosztowna łaska jest skarbem ukrytym w ziemi; skarbem dla którego człowiek chętnie pójdzie i sprzeda wszystko, co posiada. Jest to perła o wielkiej wartości, dla której kupiec sprzeda wszelkie swoje dobra,…”

Milczenie w obliczu zła jest złem. Bóg nie pozostawi nas bez winy. Niedziałanie jest działaniem. Niemówienie jest mówieniem”.

“Silence in the face of evil is itself evil. God will not hold us guiltless. Not to act is to act. Not to speak is to speak.”
(Dietrich Bonhoeffer).

„Pojęcia tworzą bożki; tylko zdumienie pojmuje cokolwiek. Ludzie zabijają się nawzajem z powodu bożków. Zdumienie sprawia, że padamy na kolana”.
— Grzegorz z Nyssy, Życie Mojżesza

“Concepts create idols; only wonder comprehends anything. People kill one another over idols. Wonder makes us fall to our knees.”
― Gregory of Nyssa, Life of Moses

Jeśli świadomie nie poddajesz się kształtowaniu przez Jezusa,
jesteś nieświadomie kształtowany przez kulturę.

If you are not intetionally being discipled by Jesus,
you are unintentionally being discipled by culture.
Chris Cruz

Wiem, że zmartwychwstanie jest faktem, a afera Watergate dowiodła mi tego. W jaki sposób?
W taki, że 12 apostołów świadczyło tym, że widzieli Jezusa wzbudzonego z martwych, po czym przez 40 lat głosili tą prawdę, nigdy się jej nie wyrzekając. Każdy z nich był bity, torturowany, kamienowany i więziony. Gdyby to nie była prawda, nie znieśli by tego.
W Watergate wplątało się 12 mężczyzn będących u szczytu światowej władzy i nie było w stanie utrzymać kłamstwa przez trzy tygodnie.
Mówicie mi że 12 apostołów mogło kłamać przez 40 lat? Absolutnie niemożliwe.
Chuck Colson.

Stephen Crosby
Tłumy nie obserwowały najważniejszych wydarzeń w życiu Jezusa i historii Kosmosu.
Nie było ich, gdy przybierał postać człowieka, nie było ich, gdy zmagał się na pustyni, ani wtedy, gdy przemienił się przed uczniami na Górze Przemienienia. Tłumy nie towarzyszyły Mu w agonii na Górze Getsemani, na Kalwarii, ani przy zmartwychwstaniu, i tylko nieliczni, gdy wstępował do nieba.
A jednak zamieniliśmy Jego przesłanie na formułę osobistej wielkości, bogactwa i statusu, według tego, jak je widzi współczesna kultura. Jest to egzystencjalne wyrzeczenie się Ewangelii.

There were no crowds at the Incarnation, the Wilderness, the Transfiguration, Gethsemane, Calvary, the Resurrection, and the Ascension. All of the most significant events in Jesus’ life and history of the cosmos were “crowd-less”. Yet we turn His message into a formula for personal greatness and culturally-defined wealth and status. It is an existential betrayal of the Gospel.

Chcę się podzielić pewną trudną prawdą, nie każdy będzie mógł ją przyjąć. Ciało Chrystusa, a w szczególności Zachodni Kościół, jest obecnie całkowicie nieposłuszny Bożemu nauczaniu jeśli chodzi o życie i śmierć. Żyjemy w „imponująco” wielkim kompromisie ze śmiercią, dlatego też często trudno nam zobaczyć zwycięstwo nad nią. Następnie, aby samych siebie pocieszyć, budujemy miło brzmiącą teologię, która pomaga nam dobrze czuć się z naszym nieposłuszeństwem i buntem jakim jest przyjęcie śmierci jako przyjaciela, podczas gdy w rzeczywistości powinniśmy ją traktować jako prawdziwego wroga, czym jest, jak powiedział Bóg.

I’m going to share a hard truth, and not everyone will be able to accept it. The Body of Christ, especially in the Western Church, is actually fairly disobedient to God regarding His teachings about life and death. We live in an *impressive* amount of compromise with death, which is why we often have difficulty seeing victory over it. Then, in order to comfort ourselves, we have developed nice-sounding theology to help us feel good about our disobedience and rebellion in accepting death as a friend when in fact we should treat it like the enemy God has said it is.

Michael C King

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Kask-e1286007390305.jpg

Nie istnieje nic ważniejszego dla stanu świata, jak stan kościoła. Bóg najpierw mówi do wierzących, tak, aby jego przepełnione zbawienie mogło się rozprzestrzeniać na wszystkich. Świat nie jest w stanie opóźniać ekspansji zbawienia; miernota kościoła – może i robi to.

Nothing is more important to the state of the world than the state of the church. God speaks first to believers, so that his overflowing salvation can spread to all. The world cannot impede the expansion of salvation; the mediocrity of the church can and does.
„Isaiah: God Saves Sinners”
Ray Ortlund


„Nasze największe obawy nie powinny dotyczyć upadku, lecz powodzenia w tym, co tak naprawdę nie liczy się”

„Our greatest fear should not be of failure but of succeeding at things in life that don´t really matter.” – Francis Chan

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Kask-e1286007390305.jpg

Na obecne wydarzenia powinniśmy patrzeć przez pryzmat tego, co Bóg mówi do nas, a nie zastanawiać się nad tym, co Bóg do nas mówi na podstawie obecnych wydarzeń.

We need to be viewing current events through the lens of what God is saying to us, not trying to figure out what God is saying to us through the lens of current events
(John 10:27, 2 Cor. 4:18, Matt 4:4)
bjcorbin

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Kask-e1286007390305.jpg

Oto ciekawe podejście do tematu „jarzma” z Mt 11:28-30

Jarzmo Jezusa wyciąga nas spod panowania prawa, religijnie pojmowanego, a umieszcza nas pod panowaniem miłości. Nasza etyka, społeczne zachowanie jest normowane przez Jezusa, a nie przez abstrakcyjny zestaw obyczajów, wartości czy konwencji. Oznacza to, że nasze wybory wynikają z intymnej relacji z Jezusem, a nie z regulaminu. Etyka nie obraca się już więcej wokół prób wyobrażenia sobie, co jest dobre, a co złe, lecz wynika z takiego współżycia w relacjach z innymi, jakie charakteryzowało życie Jezusa„.
Michael Hardin
“The Jesus Driven Life”

“Jesus yoke takes us out from under the rule of law, religiously conceived, and places us in the rule of love. Our ethics, our social behavior is normed by Jesus, not by an abstract set of morals, values or mores. This means that our choices are developed from a living intimate relationship with Jesus, not from a codebook. Ethics is no longer a question of trying to figure out right and wrong, it is about living in relationship with others in the same manner that Jesus lived in relation to others.”
— Michael Hardin
“The Jesus Driven Life”

To, co dobrego można powiedzieć o niepowodzeniu/upadku to fakt, że mimo wszystko może stać się katalizatorem powodzenia. W czasie 40 lat mojej zawodowej służby nauczyłem się z moich upadków co najmniej jednej duchowej tajemnicy: Nie proś Boga, aby błogosławił twojej pracy, raczej staraj się zorientować, gdzie Bóg już działa i przyłącz się do Jego pracy. Błogosławieństwo już tam będzie.

David Servant

The one good thing about failure, however, is that it can be a
catalyst for success. Over my 40 years of vocational ministry,
I’ve learned from my own failures at least one secret to spiritual
success. That is this: Do not ask God to bless your work.
Rather, figure out where God is already working, and join Him
in His work. The blessing will already be there.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Kask-e1286007390305.jpg

„Diabeł kształci wielu uczniów przy pomocy głoszenia przeciwko grzechowi. Przekonuje ich o tym, jak ogromnym złem jest grzech, wywołuje kryzys poczucia winy, który ma „satysfakcjonować Boga”, po czym pozwala im spędzić resztę życia na rozmyślaniu nad ogromem grzeszności i oczywistym potępieniem innych”.
Thomas Merton

„Gdy ludzi pytają mnie (z nutką oskarżenia) czy głoszę przeciwko grzechowi? Odpowiadam: „Tak. Opowiedz mi o twoim grzechu, a ja spróbuję napisać kazanie przeciwko niemu”. Ludzie, gdy mówią o „głoszeniu przeciwko grzechowi” zawsze mają na myśli grzech „innych ludzi”.

—Brian Zahnd

”The devil makes many disciples by preaching against sin. He convinces them of the great evil of sin, induces a crisis of guilt by which ‘God is satisfied,’ and after that he lets them spend the rest of their lives meditating on the intense sinfulness and evident reprobation‬ of other men.”

—Thomas Merton

“When people ask me (with a hint of accusation), ‘Do you still preach against sin?’ I reply, ‘Yes. Tell me your sin and I’ll try to write a sermon against it.’ What people almost always mean by ‘preaching against sin’ is ‘preaching against *other people’s* sin.’”

—Brian Zahnd

Vladika Lazar; Betezda „Pomyślmy o Jezusie Chrystusie, którego wyznajemy i chcemy naśladować. Gdy widzimy kogoś przybitego, zdesperowanego, w niewoli grzechu – nie dobijajmy go cytując mu prawo, bijąc go słowami, które znajdujemy w Piśmie. Podobni do naszego Pana, który był Mężem podnoszącym kalekich, bądźmy mężami i kobietami, którzy podnoszą ich miłosierdziem, współczuciem i miłością. W ten sposób będziemy naśladowcami Jezusa a zatem żyjącego Boga. Podobnie jak apostołowie, którzy podnosili, a nie deprymowali, uzdrawiai – nie ranili, byli miłosierni – nie osądzający. Jak ci, którzy rozumieli, że byli w tym samym stanie co cała reszta ludzkości, poza tym, że to Jezus Chrystus uwolnił ich.

Nie jesteśmy tu po to, aby wymuszać prawo, reguły i przepisy. Mamy dzielić się EWangelią naszego Pana JEzusa Chrystusa. Mamy przebaczać, a nie potępiać. Bądźmy wspólnie współpracownikami ku zbawieniu innych”.

Vladika Lazar re: The Pool of Bethesda—“Let us think about Jesus the Christ to whom we confess and desire to follow. When we see the downcast, the one in despair, in the grips of sin- let’s not cast them down by quoting the law, beating them with some words we find in scripture. Like our Lord who was the Man who lifted up the crippled, let us be the man or the woman who lifts them up with mercy and compassion and love. In this way we can be imitators of Jesus and therefore the living God. Like the Apostles who lifted up, not cast down. Who healed, not wound. Who were merciful, not judgmental. Who understood that they’re in the same condition as the rest of humanity, except for Jesus Christ who freed them.

We’re not here to impose law, rules or regulation. We’re here to share the Gospel of our Lord Jesus Christ. We’re here to forgive, not to condemn. Let us be coworkers together of salvation of others.”

Zastanawiam się czy wierzymy, a chodzi mi o RZECZYWISTĄ wiarę, w Pańskie prawo przyczyny wbudowane w rzeczywistość – to, że cokolwiek człowiek sieje, czy to dobre czy złe, zostanie nieodwołalnie zebrane, czy w tym życiu czy w następnym, skoro CIĄGLE czujemy potrzebę nieustannego oskarżania, ścigania i przekonywania każdego źle czyniącego, który, jak uważamy, potraktował nas niesprawiedliwie.

Czy rzeczywiście ufamy Panu, że spełni ten element boskiej sprawiedliwości czy też uzurpujemy sobie Jego rolę i mścimy się sami.
Ot, myśl.

I wonder if we believe, I mean REALLY believe, in the Lord’s law of causation imbedded in reality—— that whatever one sows, whether for good or for evil, that person also inevitably reaps, whether in this life or the next, that we would STILL feel the need to notoriously accuse, prosecute, and convict each and every wrongdoer we feel has wronged us.

Do we really trust the Lord to fulfill this element of divine justice, or do we usurp His role and take vengeance for ourselves? Just a thought.

Richard Murray

Gawędziarz
bjcorbin

Wróg duszy twojej chce ci dziś opowiedzieć pewną historię. Jest to sprawozdanie z frustracji, niepowodzenia i bólu. Jest ono przepełniona wszelkimi przypadkami „gdybyż tylko” (tj. gdyby tylko to się wydarzyło, gdyby tylko tamto się nie stało), co zawsze odciągnie cię jeden krok dalej od miejsca, w którym chciałbyś być.

Stwórca duszy twojej również ma dla ciebie opowieść. Jest to fabuła o planie zaopatrzenia, wzmocnienia i nadziei. Ta opowieść jest przepełniona wszelkimi przypadkami: „nawet jeśli” (tj. nawet jeśli to się stało, nawet jeśli tamto nigdy się nie zdarzy), co uwolni cię od ograniczeń okoliczności, w których się znalazłeś.

To, jaki będzie twój dzień, sprowadza się do tego, która z tych narracji bardziej przykuje twoją uwagę.

Thought for the Day – The Storyteller
by bjcorbin

The enemy of your soul has a story he’d like to share today. It’s a tale of frustration, failure, and pain. It’s a narrative filled with “if only’s” (e.g. if only this would happen, if only that hadn’t happened), which will always leave you one step away from wherever you want to be. The Creator of your soul also has a story He’d like to share today. It’s a plan of provision, strength and hope. It’s a narrative filled with “even if’s” (e.g. even if that happened, even if this never happens), which will free you from the constraints of your circumstance. Ultimately, the reality of your day will boil down to which one of these narratives you find more compelling. (Deut. 30:19)

Richard Murray

Religia budowana na strachu chce, abyśmy każdy dzień przeżywali tak, jakby to był nasz OSTATNI dzień – pełen presji, żalu i rozpaczy.

Jezus chce dla nas czegoś zupełnie innego: aby każdy dzień był dla nas dniem PIERWSZYM – pełnym energicznej nabożnej czci, zdumienia i ekscytacji chwilą.

Odnowiony umysł nie patrzy przedśmiertnym spojrzeniem spanikowanej rozpaczy, lecz widzi wszystko oczyma początkującego, który opróżnił się z ego i jest pełen zaciekawionej zadumy – nowymi oczyma nieograniczonego zadziwienia.

________________

Fear-based religion wants us to leave each day like it’s our LAST– full of pressure, regret and desperation.

Jesus, in contrast, wants us to live each day like it’s our FIRST– full of vibrant awe, dropping jaw, and high adventure.

A renewed mind sees all things with a beginner’s mind emptied of ego, but full of curious amazement– new eyes of limitless wonder, not dying eyes of panicked desperation.

Richard Murray

Zaczerpnij swoją teologię od Mojżesza, a weźmiesz kamień i przyłączysz się do tłumu.

Zaczerpnij teologię od Jezusa, a upuścisz kamień i powstrzymasz tłum.

Get your theology from Moses and you will pick up a rock and join the mob.

Get your theology from Jesus and you will drop the rock and challenge the mob.

Richard Murray

Oto słowa Jezusa, które nie są zbyt często cytowane. Jest to piękne i spójne podsumowanie woli Jezusa i Jego celu dla nas.

A ja rzekłem: Kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. (16) Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, . . . od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, ODWRÓCIĆ OD ciemności DO światłości i OD władzy szatana DO Boga, aby dostąpili . . .
przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi”  (Dz 26:15-18).

Misją Jezusa jest po prostu odwrócić nas OD mocy Szatana i ciemności, do DO mocy Boga i światła. Choć nie wszyscy zgadzają się co do natury Szatana, mimo wszystko z łatwością zgodzimy się, że to imię opisuje ciemną, opresyjną moc, która stara się zaślepić nas na miłość i światło Boże.

Gdybyś był podobny do mnie, byłbyś zbudowany, słysząc o „podwójnej mierze”, która należała się najstarszemu synowi. Słyszałem wszelkiego rodzaju alegorie i dedukcyjne nauczania na temat „dziedzictwa” opierających się na tym. Niemniej, NIGDY nie powiedziano mi, i wątpię czy tobie również: „Po co było dawane?” Czy dlatego, że się pierwszy urodził? NIE. Otrzymywał to dziedzictwo, ponieważ w ÓWCZESNEJ KULTURZE było zrozumiałe, że ten najstarszy syn niósł główną odpowiedzialność za troskę o swoich rodziców w późnym wieku. Ten majątek miał być przeznaczony na wydatki związane opieką nad starzejącymi się rodzicami.

PRAWDZIWA Ewangelia zawsze koncentruje się na innych, a nie moich własnych korzyściach.

Nie mam nic wspólnego z „namaszczeniem do służby” i innymi nonsensami, o których słyszałem.
Jest to kolejny przykład tego, jak brak zrozumienia kulturalnego tła wydarzeń otwiera drzwi do wszelkiego rodzaju groteskowego nauczania, które są nieusprawiedliwione biblijnie pomimo, że trzyma się ich szczerze i głosi z pasją.

Steven Crosby

——————————————————

If you were like me, you probably were raised hearing about the „double portion” that goes to the eldest son. I heard all kinds of allegorical and inferential teaching about „inheritance” along that line. What I was NEVER told, and I doubt you were is, „For what purpose was it given?” Simply for being born first? NO. It was given because it was UNDERSTOOD CULTURALLY that the eldest son bore the main responsibility to care for his parents in their old age. It was for expenses for their welfare in their old age. The focus of the REAL gospel is always on others, not my own aggrandizement. It had nothing to do with „anointing for ministry,” and other nonsense I have heard. Another example of how not understanding the cultural background of scripture opens the door to all kinds of ridiculous teachings that are biblically unjustifiable even though they are held sincerely and preached passionately.

O wiele łatwiej jest coś robić, niż ufać Bogu; widzimy działalność i mylimy popłoch z inspiracją. Właśnie dlatego mamy tak niewielu współpracujących z Bogiem, a takie mnóstwo ludzi pracujących dla Boga. Znacznie bardziej wolimy pracować dla Boga, niż ufać Mu.
Oswald Chambers

„It is much easier to do something than to trust in God; we see tha activity and mistake panic for inspiration. That is why we see so few fellow workers with God, yet so many people working for God. We woud much rather work for God, thank believe in Him”.
Oswald Chambers

Dlaczego Jezus udzielił trzech różnych odpowiedzi na pytanie o to, czego trzeba, aby odziedziczyć życie wieczne? Po prostu zajmował się tym, co było unikalnym kamieniem potknięcia u każdej z tych osób, a który uniemożliwiał im zobaczenie tego, kim rzeczywiście jest Jezus (i Jego domaganie się tego, aby był Panem nad nimi). Początek życia wiecznego zaczyna się z chwilą, gdy ktoś po raz pierwszy „widzi” Jezusa, kim On jest. Powarzenie jak papuga ewangelicznych formułek, w tym frazesu o „nowym narodzeniu” pozbawione „odsłaniania” Jezusa, nie daje gwarancji życia wiecznego. Gdy zostanie usunięta ta rządząca w życiu jednostki moc, która jest powodem ślepoty, która uniemożliwia jej zobaczenie tego, kim jest Jezus,wtedy taka osoba zaczyna życie wieczne. Każdy przypadek jest inny. NIe ma czegoś takiego jak formułka w stylu: „jeden rozmiar dla wszystkich”. Dlatego właśnie mamy tak wielu fałszywie nawróconych – nigdy, przez dzieło Ducha nie zobaczyli Go, kim On jest. Daliśmy ogromnej liczbie ludzi fałszywe zabezpieczenie oparte na ewangelicznych banałach. Dlatego też, gdy próbujemy tych ludzi „dyscyplinować” (czynić uczniami) to przypomina to próby zagonienia do stada kotów – nie ma w nich materiału nadającego się do obróbki, ponieważ dyscyplinowanie nie jest w ich naturze. Nie rozpoczęli życia wiecznego. Nie są istotami, które zostały stworzone na nowo. Są to stare stworzenia, które wymamrotały ewangeliczne zaklęcie, a pozostały istotami starego stworzenia.

Steven Crosby

Why did Jesus give three different answers to the inquiry about what was necessary to inherit eternal life? He simply addressed what was the unique stumbling block in each person that prevented each from seeing Him for who He was (and His claim upon them as Lord). When an individual, for the first time, “sees” Jesus for who He is, that is the beginning of eternal life. Parrot-like repetition of evangelical formulae, including the “born again” cliché, with no corresponding “unveiling” of Jesus, does not assure eternal life. When the governing power in an individual that is the root of the blindness that prevents that person from seeing Jesus for who He is, is gone, that person has begun eternal life. Every case is different. There is no one-size-fits-all formula. That is why we have so many false converts—by a work of the Spirit, they have never really seen Him for who He is. We have given scores of people false hope and false assurance based on evangelical clichés. That is also why when we try to “disciple” those same people, it is like trying to herd cats–there is no workable material present because it is not in their nature to be discipled. They have not begun eternal life. They are not new creation beings. They are old creation beings who have muttered an evangelical incantation, and have remained—old creation beings.

Jedną z kar za grzech jest jego akceptacja. Nie tylko Bóg karze za grzech, lecz grzech usadawia się w grzeszniku i zbiera swoje żniwo. Żadna ilość zmagań czy modlitwy nie umożliwi ci stanąć w miejscu, w którym będziesz mógł przestać czynić pewne rzeczy, a karą za grzech jest to, że stopniowo przyzwyczajasz się do niego, aż do chwili, gdy już ostatecznie nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, że to grzech. Nie ma takiej, mocy, poza mocą, która pochodzi z napełnienia Duchem Świętym, nie zmieni ani nie zapobiegnie nieodłącznych konsekwencji grzechu.

Jeśli chodzimy w światłości, jak on jest światłością…” (1J 1:7).

Dla wielu z nas, chodzenie w światłości oznacza chodzenie według standardu, który ustanowiliśmy dla kogoś innego. Najbardziej śmiertelną postawą faryzeuszy, którą przejawiamy obecnie nie jest hipokryzja, lecz to, co pochodzi z nieświadomego życia w kłamstwie.
Oswald Chambers

One of the penalties of sin is our acceptance of it. It is not only God who punishes for sin, but sin establishes itself in the sinner and takes its toll. No strugling or praying will enable you to stop doing ceratin things, and penatly of sin is that you gradually get used to it, unitil you finally come to the place where you no logner even realize tha it is sin. No power, except the power that comes form being filled with the Holy Spirit , can change or prevent the inherent consequences of sin.
„If we walk in light, as He is in the light…”(1J 1:7)
For many of us, walking in the light means walking according to the standard we have set up for another person. The deadliest attitude of the Pharisees that we exhibit today is not hypocrisy but that which comes from unconsciously living a lie.
Oswald Chambers

Kask

Ogromna przepaść istniała między judaizmem, a chrześcijaństwem – między judaizmem Starego Testamentu, Mojżeszowym porządkiem, a Chrześcijaństwem. Mężczyzna narodzony z kobiety dojrzewa do wieku męskiego i, gdy jego matka umiera, on dalej żyje niezależnie od niej, choć z niej się narodził. Tak właśnie chrześcijańska wiara narodziła się z judaizmu, lecz jest od niego niezależna, nawet pomimo tego, że spoczywa na tym samym Panie, na którym spoczywa Judaizm. Judaizm zapowiadał chrześcijaństwo, lecz chrześcijaństwo nie jest od niego zależne.

A great gulf existed between Judaism and Christianity – between the Judaism of th Old Testament, the Mosaic order, and Christianity. A man is born of his mother but grows up to full manhood, and whe his mother dies, he continues on independent of her though he was born of her. Just so the Christian faith was born of Judaism, but it is inedependent of Judaism even as it rests upon the same Lord that Judaism rested upon. Judaism foreshadowed Christianity, but Christianity was not and is not dependent upon it.

A.W. Tozer:  „A Disruptive Faith: Expect God to Interrput Your Life”.

Kask

Jezus przyszedł jako człowiek, przeżywał to, co my i utożsamił się z nami, zanim zaczął mówić do nas. Umarł za nas. Powstał z martwych dla nas. Ponieważ jest naszym Arcykapłanem, który doświadczył tego, co to znaczy być podobnym do nas, ma prawo i autorytet mówić do nas, jako jeden z nas, ten, który zwyciężył. Tak wielu „chrześcijan” chce pouczać innych, nie utożsamiając się z nimi, ani nie doświadczając ich cierpienia. Jesteśmy kapłaństwem, bochenkiem, „żywą ofiarą”, która została dana temu światu.
Ten niewierzący świat ma dość tysiącleci moralizatorskiego besztania przez ludzi, którzy nie wyglądają ani nie zachowują się jak Pan, którego, jak twierdzą, reprezentują. Każdy może pouczać kogoś innego „z Biblii”. Czym innym jest dotrzeć do czyjegoś bólu i z pozycji tego bólu dzielić się dobrą nowiną, ewangelią. Dla zbyt wielu dzielenie się ewangelią jest jak rzucanie bochenkiem chleba przez płot do kolonii trędowatych: Mamy to, co wydaje nam się, że inni potrzebują, lecz dając, nie chcemy się przy tym od nich zarazić. To nie jest ewangelia.

Stephen Crosby

Jesus became human, shared our experience, identified with us, before He spoke to us. He died for us. And rose for us. Because he is our High Priest touched by what it means to be like us, he has right and authority to speak to us, as one of us who has overcome. So many „Christians” want to lecture others without identifying with them or sharing in suffering with them. We are the priesthood, the one loaf, the „living sacrifice,” given for the world. The unbelieving world has had enough of millennia of moralistic scolding from people who do not look or act like the Lord they say they represent. Anyone can lecture another from „the Bible.” It is another thing to enter into another’s pain and from within that pain, share the gospel good news. For too many, sharing the gospel is like throwing a loaf of bread over the fence into the leper colony: We have what we think others need, but we don’t want to get contaminated by them in the process. Such is not the gospel.

Kask

Nowe Przymierze nie jest substytutem prawnego system, ani nowym kodeksem w zamian za stary. Nowe Przymierze nie jest drugą Księgą Kapłańską, choć niektórzy mogą taka myśleć i tak żyć. Nowe Przymierze nie jest upgradem, coś jak Win 7 do Win 8. Nowe Przymierze jest całkowicie innym królewskim system operacyjnym i starotestamentowe modele, metody i wartości, oraz myślenie mogą spowodować u wierzącego awarię „systemu operacyjnego”!

Stephen Crosby

The new covenant is not a substitute legal system, a new code for an old one. The new covenant is not Second Leviticus, though many may think and live like it is. The new covenant is not an update, like Windows 7 to Windows 8. The new covenant is a completely different kingdom operating system and old covenant models, methods, values, and thinking will cause a believer’s „operating system” to crash!

Fragment z nowej przygotowywanej do wydania książki pt.: New Testament Prophets

Kask

Bezwzględnie konieczne są rany odniesione w służbie po to, abyś miał współudział w Jego cierpieniach. Jest to tak niezbędna część powołania, że jesteśmy ranieni w domach przyjaciół, ranieni przez ludzi, o których faktycznie sądziliśmy, że można im ufać, tak, że odczuwamy ten zdradziecki pocałunek Judasza, który czuł Jezus w ogrodzie. Zdrada i zranienie jest po prostu częścią naszego rozwoju. Jeśli chcesz całej pełni Bożej, musisz przeżywać całą pełnię życia! Jeśli chcesz mocy Jego zmartwychwstania, musisz mieć udział w Jego cierpieniach. Jeśli więc wiesz, że jest to część naszego rozwoju, łatwiej jest przebaczać ludziom, którzy nam to czynią”.

Z: DLACZEGO ZRANIENI I ODRZUCENI WIERZĄCY SĄ UŻYTECZNI DLA BOGA.

„It is absolutely essential that you are wounded in ministry and that you know the fellowship of His sufferings. It is such an essential part of the call, that we get wounded in the house of our friends, we get wounded by the people that we really thought we could trust, that we feel that kiss of betrayal that Jesus felt in the garden. Being betrayed and wounded is just a part of your development. If you want all the fullness of God, you have to experience all the fullness of life! If you want the power of His resurrection you have to know the fellowship of His suffering. So when you know that it’s part of our development, it’s easier to forgive those people who have done things to you.”

From WHY WOUNDED & BETRAYED BELIEVERS ARE SO USEFUL TO GOD

Kask

„Człowiek negatywnie nastawiony niszczy wszystko, czego się dotknie. Rzm 8 mówi nam, że umysł nastawiony na ciało jest wrogi Bogu. Każda negatywna myśl o sobie czy o kimkolwiek innym natychmiast stawia się w nieprzyjaznym, jeśli chodzi o relację z Bogiem, miejscu, a to nie brzmi jakoś strasznie mądrze”.

„A mind set on the negative will kill everything it touches. Romans 8 tells us that a mind set on the flesh is hostile towards God. Any negative thought that you have about yourself or about anybody else immediately puts you into a hostile place in terms of your own relationship with God, and that doesn’t sound terribly clever.”
Graham Cook
From OVERCOMING NEGATIVITY THROUGH REST

Kask

W uwielbieniu nie chodzi o to jaki zespół to robi na scenie, lecz o to, co my robimy na widowni. To my budujemy atmosferę. Niepotrzebny jest nam zespół, by nas budził w niedzielę. Nie do nich należy prowadzenie nas w uwielbieniu. Ich zadaniem jest uwielbiać Pana, a naszym zadaniem wepchnąć ich na miejsca większego namaszczenia. Powinniśmy spychać ich na miejsca większego namaszczenia i objawienia, tak więc my wszyscy przykładamy się do atmosfery i środowiska, które tworzymy, ponieważ właśnie to robią Niebiosa przez cały czas tutaj na Ziemi.
Graham Cooke

„Worship is not just about what the band does on stage, it’s about what we do in the auditorium. We are the environment that we create. We don’t need the band to wake us up on a Sunday. It’s not their job to lead us into worship. It’s their job to worship the Lord; it’s our job to push them into greater places of anointing. We should push them into greater places of anointing and revelation, so we are all contributing to the atmosphere and the environment that we are creating because that is what Heaven is doing all the time here on Earth.
Graham Cooke

Kask


Wszystkie zwroty mówiące o aktywnym „szukaniu Boga”, „szukaniu Jego oblicza’ itp. znajdują się w STerym Testamencie  (Heb 11:6 nie jest wyjątkiem. Jest to hebrajski formuła obrazowa mówiąca o włączaniu Boga do wszelkich aspektów życia, nie chodzi o „szukanie” w wielogodzinnej modlitwie, czy szukaniu czegoś, co zaginęło). Dlaczego? Ponieważ w Nowym Testamencie w Chrystusie to my zostaliśmy znalezieni. My nie jesteśmy już straceni a On się nie ukrywa! NIe ma niczego i nikogo, do 'szukania”. Należy trwać w  społeczności, jest Osoba, „w którą należy wierzyć”, a nie której szukać. Jest to Osoba, która jest zawsze obecna i do której należy się zwracać, która zamieszkuje w nas w jedności, która jest bliższa niż oddech płuc, która jest bardziej gotowa do objawienia Siebie, dzielenia się Sobą i Swoimi drogami niż możemy to sobie wyobrazić. Wyczerpujące, usilne, przeciągane, żmudne „szukanie” jakiegoś oderwanego i odległego Boga jest religijnym uczynkiem ciała, który daje religijną 'przykrywkę’ niewierze.
Po prostu brak jest wiary w to, że ewangelia jest rzeczywiście tak dobra nowiną, jak jest.

Every reference to actively „seeking God” „seeking His face,” etc. is in the Old Covenant (Heb 11:6 not withstanding. It’s a Hebraic figure of speech for integrating God in every facet of life – not „seeking” as in praying for long hours, etc., or looking for what is hidden). Why? Because in the New Covenant in Christ, we have been found. We are not lost and He is not hiding! There is nothing, no one, to „seek.” There is fellowship in union to realize. There is a Person to „believe into,” not seek. There is an ever present Person to relate to, who indwells us in union, who is closer than the breath in our lungs, who is more ready to reveal Himself and share Himself and His ways than we can imagine. Strenuous, striving, straining, arduous, „seeking” after a far away and distant God is a religious work of the flesh that gives religious „cover” to functional unbelief. We just don’t believe the gospel is really the good news that it is.

– Stephen Crosby

Kask

Być wierzący to coś więcej niż bycie „bardziej miłym” od innych ludzi. Mamy być w stanie okazywać jakość życia i egzystencji, której nie da się wyjaśnić w naturalny sposób, ani nie może być oferowana przez innych. Mamy być uczestnikami mocy, które sa przedsmakiem nadchodzącego wieku i udzielać tego życia i mocy innym.

Being a believer is more than being „nicer” than other people. We are supposed to be able to deliver a quality of life and existence that cannot be naturally explained, nor offered by others. We are supposed to be partakers of powers of the foretaste of the age to come, and administrate that life and power to others.

– Stephen Crosby

Kask

Czy chciałbyś słuchać czy oceniać opinię kogoś, kto nauczył się na pamięć menu z restauracji, potrafi je wyjaśnić płynnie ze szczegółami, potrafi dowieść dlaczego ich restauracja jest lepsza od tej dalej na tej samej ulicy, a kto nigdy nie spróbował jedzenia z menu, o którym mówi? W chrześcijaństwie zachowujemy się tak cały czas. Wydaje nam się, że poprawna biegłość w biblijnym materiale = życie i istota. Myślimy, że jeśli potrafimy wyjaśnić życie Jezusa czy Pawła to posiadamy życie Jezusa lub Pawła. Nie koniecznie tak jest.
Tylko dlatego, że ktoś ma na jakiś aktualny trendy temat zdecydowaną opinię opartą na książce, którą przeczytał, bądź potrafi dyskutować na temat tej czy tamtej doktryny, bądź rozumie Biblie, nie znaczy, że warto go słuchać… nawet jeśli to, co prezentuje jest „w porządku”.
To ci, dla których słowo stało się ciałem, ci, którzy żyją nim, a nie filozofują o nim, godni są słuchania. Każdy głupiec może mieć własną opinię o restauracji, ale warto posłuchać tylko tych, którzy zapłacili za zjedzenie tam posiłku.

Just because someone has a strong opinion on a trendy topic based on the latest book they’ve read, or can debate this or that doctrine, or understands the Bible, etc., does not mean he or she is worth listening to . . . even if their stuff is “right.” It is those for whom the word has become flesh, those who are living it, not philosophizing about it, that are worth being listened to. Any fool can have an opinion on the restaurant. Only those who have paid the price to eat a meal there, are worth listening to.

Stephen Crosby

Kask

Jeśli chodzi o „czynienie większych uczynków” to Jezus powiedział: „Czynię tylko to, co widzę, że mój Ojciec czyni”, a nie „Czynię tylko to, co mój Ojciec zapisał w Torze”. Dla nas wszystkich nic się w tym względzie nie zmieniło. Tylko dlatego, że „Biblia coś mówi”, nie daje nam prawa do tego, aby traktować ją jak menu z chińskiej restauracji i wybierać co kto chce, kiedy chce i jak chce, a następnie żądać od Boga, aby na tej podstawie działał, ponieważ „Biblia tak mówi”. Duchowy autorytet spoczywa na Synach/Córkach, którzy czynią tylko to, co widzą, że Ojciec czyni,a nie na tych, którzy wykonują najbardziej metodyczną i dokładną robotę przeszukiwania pism! Jest to sprawa RELACJI, a nie mistrzostwa w informacji. Pismo jest udzielane przez Ducha Świętego poprzez Krzyż, a nie należy do nas, abyśmy je wykorzystywali, jak nam pasuje.  – Stephen Crosby

When it comes to „doing the greater works,” Jesus said: „I only do what I see my Father doing,” not: „I only do what my Father has written in Torah.” Nothing has changed for the rest of us. Simply because the „Bible says something,” does not give us the right to treat it like a menu from a Chinese restaurant, picking and choosing what we want, when we want, how we want, and then demand God to act on it because „the Bible says so.” Spiritual authority resides with Sons/daughters who only do what they see their Father doing, not those who do the most disciplined and thorough job of shopping the scriptures! It’s a matter of RELATIONSHIP, not mastery of information. The Scripture is administered by the Spirit, through the Cross. It is not ours to leverage as we see fit – Stephen Crosby

Kask

Istnieje gigantyczna różnica między mężem zasad, a mężem Bożym. O ile trzymanie się solidnych doktryn nie jest pozbawione wartości to rzeczywista siła leży w tym, aby właściwie zastosować właścią zasadę dokładnie we właściwej chwili. To pierwsze jest napędzane naszym własnym poczuciem tego, co dobre, podczas gdy to drugie wymaga pracy Ducha Świętego. Pismo wyraźnie mówi, że bez Niego nie możemy „nic”! – Bryan Corbin.

There is a world of difference between being a man of principle and being a man of God. While adhering to sound tenets is not without virtue, the real power lies within the proper application of the appropriate principle, in the precise moment. The former is driven by our own sense of what is good, while the latter requires the working of the Holy Spirit. The scripture is clear that without Him we can do “nothing!” – Bryan Corbin.

Kask

Pojawiło się całe nowe pokolenie chrześcijan, którzy wierzą, że można 'przyjąć’ Chrystusa, bez porzucenia świata” –  A.W.Tozer

„A whole new generation of Christians has come up believing that it is possible to 'accept’ Christ without forsaking the world.” -A.W. Tozer.

Kask

Oddzielamy się dla Boga (świętość) ze względu na Jego cele i zainteresowanie innymi ludźmi. Z chwilą, gdy w uświęceniu bardziej chodzi o naszą osobistą pobożność niż oddzielenie sie dla spraw Ojca i innych, nasza „świetość” staje się najgroszego rodzaju deformacją: egoistyczną religijną ohydą.

The reason we separate ourselves unto God (holiness) is for his purpose and interest in other people. When holiness becomes more about our personal piety than being separated for Father’s interests for and in others, our „holiness” becomes ugliness of the worst kind: self-centered religious ugliness.

Kask

– Stephen Crosby

Niektóre z najgłębszych pragnień każdego ludzkiego serca, często nie znajdują spełnienia w „chrześcijańskim” środowisku (wszelkiego rodzaju): mieć poczucie bezpieczeństwa, być wysłuchanym, być cenionym, podlegać trosce,… być kochanym. Jak to się mówi, jest to zawstydzająca sytuacja. Postanówmy w naszych sercach, abyśmy byli lekarstwem tam, gdzie sięgają nasze wpływy.

Some of the deepest longings in the heart of every human being are often absent in „Christian” environments (all kinds): to be safe, to be heard, to be valued, to be cared for . . . to be loved. This is, as the saying goes, a cryin’ shame. Let’s set our hearts to be the remedy in our sp

– Stephen Crosby

Kask

Obecnie popularne (łatwy i nisko wiszący owoc) jest wybieranie na cel „religii”. Odkryłem, że ci najgłośniej wyrażający się o tym, aby „nie być religijnym”, sami są religijni w tym, aby „nie być religijnym” i religijni w swym podejściu do innych, których uważają za religijnych.  „Bycie religijnym” jest jak smród ciała: zawsze jest to problemy „tych innych” – Stephen Crosby

Taking aim at „religion” is popular (and easy, low-hanging fruit) these days. I have found that folks who are the most vocal about „not being religious” are themselves religious about „not being religious” and religious in their attitudes towards others whom they view as being religious! „Being religious” is like body odor: it’s always the „other guy’s” problem –
Stephen Crosby

Kask

Powiedzenie: „Głoś ewangelię, a jeśli trzeba używaj słów” to jak powiedzieć: „Karm głodnych, a jeśli trzeba używaj jedzenia”

Saying ‘Preach the gospel; when necessary, use words’ is like saying, ‘Feed the hungry; when necessary, use food.’

Ed Stetzer

Kask

Nie możemy, ja i ty, przekazać przesłania, które wywołało by większe zamieszanie u zgubionego i ginącego świata, niż to, że żyjemy w grzechu i równocześnie mówimy ludziom o przemieniającej mocy Jezusa Chrystusa.  Nie można zrobić większego zamieszania naszym dzieciom, temu pokoleniu, które jest przed nami, temu światu. Bóg, aby zdobyć świat żyjący w kompromisie, nie wykorzysta człowieka żyjącego w kompromisie. Bóg użyje takiego życia, które zostało Jemu oddane, które jest demonstracją przesłania, mówiącego, że przez moc Jezusa Chrystusa i Jego miłość, Bóg może przemienić nasze życie i uwolnić nas” – Joe Focht.

“There is no more confused message that you and I could give to a lost and dying world than to live in sin and at the same time to tell people about the transforming power of Jesus Christ. There isn’t a more confusing thing we can do to our kids and the generation behind us, to this world. God will not use a compromised life to reach a compromised world. God will use a life that is given over to Him, that is a demonstration of the message that through the power of Jesus Christ and His love He can transform our lives and set us free.” ― Joe Focht

Nie boję się tego, że ludzie 'wykorzystają’ łaskę…
Boję się tego, że nigdy nie poznają mocy łaski i będą nadal maltretowani przez strach, poczucie wstydu i potępienia”

I am not afraid that people will 'abuse’ grace..
I am afraid they will never know the power of grace & keep being abused by
fear, shame & condemnation”.

Mark Drake

Kościół został stworzony nie po to, aby wypełnić Boży gniew, lecz aby dopełnić Jego miłosierdzia. Naszym powołaniem jest być domem modlitwy za wszystkie narody. Zastanówmy się nad zwrotem „modlitwa za”. Jezus powiedział: „Módlcie się za” tych, którzy was źle traktują. Gdy Job „modlił się za” swoich przyjaciół, Bóg odnowił Joba. Powtórzmy: mamy „modlić się za” pokój Jerozolimy i „modlić się za” siebie nawzajem, abyśmy byli uzdrowieni. Paweł mówi, że Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, więc należy „modlić się za wszystkich ludzi… i tych u władzy” (1Tym 2:1-2). Niedoskonały świat daje gwarancję pracy dla wstawienników. Francis Frangipane – „In Christ’s Image Training”.

Kask

„Filozoficzny postulat jakoby końcem wszelkiego istnienia było szczęście człowieka został w pewien sposób pokryty ewagelicznym terminami i biblijnymi doktrynami – aż do tego, że Bóg rządzi w niebie dla szczęścia człowieka, Jezus Chrystus został wcielony dla szczęścia człowieka, aniołowie istnieją i… wszystko jest dla szcześcia człowieka – a ja twierdzę, że jest to niechrześcijańskie” – Paris Reidhead.

„This philosophical postulate that the end of all being is the happiness of man has been sort-of covered over with evangelical
terms and biblical doctrine – until God reigns in heaven for the happiness of man, Jesus Christ was incarnate for the happiness
of man, all the angels exist and … everything is for the happiness of man – and I submit to you that this is unchristian.”
-Paris Reidhead

Dopóki kościół nie będzie święty, nie będzie żadnego porwania i nie obchodzi mnie której teorii porwania się trzymasz” – Leonard Ravenhill.

„Until the church is holy there’ll be no rapture – I don’t care what
theory of the rapture you have.” – Leonard Ravenhill

Bóg nie wywołuje naturalnych katastrof. „Mistao Grzechu” (Las Vegas) nie jest dotykane przez takie katastrofy ponieważ nie leży na krawędziach płyt (trzęsienia ziemi), nie ma pogody, w której dochodzi do wahań wysokich i niskich ciśnień (Toranda), i nie znajduje się nad oceanem (Huragany i tsunami). GDYBY Bóg sądził dziś miasta to byłoby zabawne, dlaczego może to robić tylko w tych miastach, w których pojawiają się te trzy naturalne elementy”.

Oklahoma jest głównym obszaram przechodzenia tornad z powodu panującej tam pogody. Twierdzenie, że Bóg zabija dzieci w szkole podstawowej za grzechy innych ludzi jest kompletnie chore i głupie. Moim zdaniem, jeśli wierzysz w takie coś, to nie znasz Boga za dobrze. NIe mówie, że nie jesteś zbawiony, po prostu mówię, że masz jeszcze przed sobą długą drogę do tego, aby zacząć ogarniać właściwy obraz tego, kim Bóg rzeczywiście jest.
~Steve Peace Harmon

Jezus nie głosił pokuty, mówiąc: „przybliżyło się piekło”, lecz „upamiętajcie się, ponieważ przybliżyło się Królestwo Boże”. Nigdy nie straszył grzeszników, lecz ostrzegał ich. Straszy się wroga, lecz ostrzega przyjaciela. Rzm 2:4: „Dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi”. Głoszenie pokuty nie może być wykorzystywane jako groźba, lecz jako dar. Boże błogosław nas wszystkich. REINHARD BONNKE

Jesus did not preach repentance by saying 'Hell is near’, but „Repent because the Kingdom of God is near”. He never threatened sinners, but warned them. You threaten an enemy, but you warn a friend. Romans 2:4 says „The goodness of God leads you to repentance.” Repentance should not be preached threateningly but as a gift. God bless us all. REINHARD BONNKE

„Jedyną z najsilniejszych stron bycia dziedzicem Królestwa Ojca jest to, że znajdujemy się w planach Ojca. Nie musimy zwracać uwagi na plany Szatana, aby je zwyciężać. Jeśli skupiam się na Ojcu, świadomie wyłącznie słuchając Taty i obserwując Go, to będę chodzić i bez wysiłku miażdżyć Szatana i jego plany”.

~Kaylani Lee Steele

„Podczas jednej z moich wizyt w Afryce, bracia wdali się w dyskusję czy kaznodzieja powinien nosić sutannę czy czarny płaszcz i koszulę z koloratką, by mógł być rozpoznawany jako Boży mąż. Chcieli wiedzieć co myślę na ten temat, więc odpowiedziałem : „…jeśli musicie nosić odpowiedni strój, by być rozpoznawani jako mężowie Boży, musicie zmienić zawód”
Bert Clendennen

Bóg nie potrzebuje nikogo, aby „bronić Biblii” Gdybyśmy żyliśmy Jego życiem, samo broniłoby siebie. To dlatego bardziej wolimy „bronić Biblii”. W kulturze, która „toleruje” różnorodność myśli, możemy zostać złapani w nieprzyjemną kłótnię. Ale przejawiać Jego życie? To zupełnie inna sprawa. Nasza kultura i zorganizowana religia nigdy nie będzie tego tolerować, będzie nas to kosztować wszystko, bądź zabije nas.

God doesn’t need anyone to „defend the Bible.” If we lived His life, it would be its own apologetic. That’s why we would rather „defend the Bible.” It’s safer in a culture that „tolerates” plurality of thought–we might get into an unpleasant argument. Manifesting His life? That’s another matter. Our culture and organized religion will never tolerate that. That will cost us everything or get us killed.

Steven Crosby

W końcu, w ciągu 40 latach chodzenia z Bogiem, uczę się tego, że Bóg jest BOGIEM! My nie decydujemy o niczym. Nasz czas jest w Jego rękach (Ps 31:15). On całkowicie suwerennie wyznacza nam pory i okoliczności życia. Jakkolwiek bym się usilnie nie starał się, nie mogę jako więzień Pana, zmienić tych czasów i okresów. Bóg ma swój rozkład zajęć i trzyma się tego! Tak więc, do mnie należy, aby Mu ufać – zdecydować, że ta droga jest doskonała i właściwa”.

David Orton

„One thing I am finally learning in the forty years I have walked with God is that he is GOD! We do not determine anything. Our times are in his hands (Psa 31:15). He is completely sovereign in assigning the seasons and circumstances of our lives. As the prisoner of the Lord I cannot, as much as I might try, change those times and seasons. God has a timetable and he is sticking to it! It‘s then over to me to trust him – to resolve that his ways are perfect and just.”

David Orton

Excerpt from „Poured from Vessel to Vessel”

Jak nie da się wykonać operacji serca na dworcu autobusowym, tak też nie da się realizować uczniostwa a sali wykładowej„.

Discipleship can no more be realized in the „classroom/lecture hall” than heart surgery can be done in a bus station.

Stephen Crosby

„Pierwsze słowo jakie wypowiedział Jezus to było: „Pokutujcie!” Dlaczego więc dziś kościół głosi tak inaczej od Jezusa” – Andrew Strom

„The first word out of Jesus’ mouth was „Repent!” So why does the church preach so differently from Jesus today?” – Andrew Strom

Współczesny kościół ruszył wprost na cały świat głosząc Modlitwę Grzesznika. Jeśli jest to jednak kolejny produkt naszej kultury błyskawicznych barów dla zmotoryzowanych to co wtedy? Swego rodzaju McZbawienie, które ma ściągnąć ludzi do współczesnego McKościoła?  – Andrew Strom.

„The modern church has gone right around the globe preaching  the Sinner’s Prayer. But what if it is simply another product of  our instant „drive-thru” culture? A kind of McSalvation to get  people into our modern McChurch?”  – Andrew Strom.  

„Przedmiotem wiary nie już więcej Chrystus, lecz nasze poczucie wartości, celem wiary nie jest już świętość, lecz nasze szczęście, a źródłem wiary nie jest już więcej Pismo, lecz nasze doświadczenie. Obecnie chrześcijańska muzyka odzwierciedla to. Kształtujemy pokolenie ludzi, którzy „czują” swego Boga, lecz Go nie znają”.

„Każde zastrzeżenie co do głupich zachowań naszego obecnego chrześcijaństwa – złotego cielca – spotyka się z triumfalną odpowiedzią: „No przecież zdobywamy ich!” Zdobywamy do czego? Do prawdziwego uczniostwa? Do noszenia krzyża? Do samo-wyrzeczenia? Do oddzielenia od świata? Do ukrzyżowania ciała? Do świętego życia? Do szlachetności charakteru? Do pogardzania światowymi skarbami? Do twardej samo dyscypliny? Do kochani Boga? Do totalnego poddania Chrystusowi? Oczywiśc, odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi: nie” – A.W. Tozer.

Any objection to the carryings on of our present gold-calf Christianity is met with the triumphant reply, „But we are winning them!” And winning them to what? To true discipleship? To cross-carrying? To self-denial? To separation from the world? To crucifixion of the flesh? To holy living? To nobility of character? To a despising of the world´s treasures? To hard self-discipline? To love for God? To total committal to Christ? Of course the answer to all these questions is no. -A.W.Tozer

„Czasami na butelce z lekarstwem jest napisane: „Przed użyciem wstrząsnąć”.  Właśnie to musi Bóg zrobić z niektórymi Swoimi ludźmi. Musi nimi potrząsnąć, zanim będą się w ogóle nadawać od użycia”.

„Sometimes your medicine bottle has on it, „Shake well before using.” That is what God has to do with some of His people. He has to shake them well before they are ever usable”.
-Vance Havner.

„Przyjdą czasy, że zamiast pasterzy karmiących owce, będą w kościele klowni zabawiający kozły”.

 „A time will come when instead of shepherds feeding the sheep, the church will have clowns entertaining the goats.”
– C.H. Spurgeon.

Bóg jest zbyt dobry, aby być nieżyczliwym, jest zbyt mądry, aby być zdezorientowanym. Jeśli nie możesz prześledzić działania Jego reki, to zawsze możesz zaufać Jego sercu.

God is too good to be unkind. He is too wise to be confused. If I cannot trace His hand, I can always trust His heart.

Ch. Spurgeon

„Zamiast być Królewską kontr-kulturą,  uwięzieni w swoich ewangelikalnych i zielonoświątkowych gettach kulturalnego oderwania od rzeczywistości,  staliśmy się kolejną zachodnią pod-kulturą  i w patetycznej parodii naszego proroczego świadectwa, ogłaszamy temu światu sąd, zapominając o tym, że zaczyna się on od domu Bożego” (1Ptr. 4:17).

„Instead of living as a kingdom counter-culture we have become another Western sub-culture, trapped in our Evangelical and Pentecostal ghettos of cultural irrelevance. And in a pathetic parody of our prophetic witness we pronounce judgement on the world, forgetting that it begins in the house of God (1 Peter 4:17).”

 Dawid Orton, ” ’Snakes in the Temple: Unmasking idolatry in today’s church.’

Kierkegaard na temat ryzyka jakie podejmujemy, gdy dopuszczamy zwykłych ludzi do gromadzenia się wokół Pisma z pytaniem: „Jak możemy być posłuszni temu, czego się uczymy?

Sprawa jest całkiem prosta. Biblia jest bardzo łatwa do zrozumienia, lecz my, chrześcijanie, jesteśmy bandą spiskujących kanciarzy. Udajemy, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć jej, ponieważ wiemy bardzo dobrze, że z chwilą, gdy zrozumiemy, jesteśmy zobowiązanie do zgodnego z tym postępowania.

Weź jakiekolwiek słowo z Nowego Testamentu i zapomnij o wszystkim, a obiecaj sobie  jedynie, że będziesz zgodnie z tym postępować. „Mój Boże! – powiesz. – Jeśli tak będę robić to całe moje życie zostanie zrujnowane. Jak w ogóle będę mógł wyjść na ten świat?’  Tutaj właśnie jest miejsce na chrześcijańską uczoność/wiedza.

Chrześcijańska uczoność jest cudownym kościelnym wynalazkiem, aby bronić się przed Biblią, aby upewnić się, że możemy nadal być dobrymi chrześcijanami nie zbliżając się nadmiernie do Biblii. Och, drogocenna uczoności, co byśmy bez ciebie zrobili? Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Tak, już straszne jest nawet znaleźć się samemu z Nowym Testamentem.

Søren Kierkegaard, Provocations, 201.

„Jeśli ludzie przychodzą do twojego 'kościoła’ ponieważ pobudza ich jakiś „dar przywódcy” to ci sami ludzie odejdą, gdy przestaniesz im dostarczać tego pobudzenia. Tu nie chodzi o emocjonalizm. Intelektualna zgoda na postrzegane doktrynalne porozumienie jest formą stymulacji. Jest to cielesne „amen” na zgodę, która daje poczucie, że jestem „wewnątrz” z Bogiem lub ludzkością: my przeciwko „nim”.

If people are coming to your „church” because a „leader’s gift” somehow stimulates them, the same people will leave your „church” when you cease providing the stimulation. This is not just about emotionalism. Intellectual assent to perceived doctrinal agreement is a form of stimulation. It’s the carnal „amen” to agreement that makes me feel like I’m on the „inside” with God or humanity: us versus „them

~ Stephen Crosby

 

 

„Świat nie wierzy Biblii, chrześcijanie nie są jej posłuszni”

„The world doesn’t believe the Bible, Christians don’t obey the Bible.” – Leonard Ravenhill

Kiedyś kościół miał zwyczaj wyznawać swoje grzechy, teraz wyznaje swój właściwy stan.

„The church used to confess its sin, now it confesses its right” -David Wilkerson

Znacznie lepiej jest wypędzić człowieka wiernym głoszeniem, niż wypędzić Ducha Świętego wiarołomnym!

"It is far better to drive men away by faithful preaching than to drive the Holy Spirit away by unfaithful preaching!"
-Al Whittinghill

Małe kłamstwo jest jak mała ciąża: niewiele czasu trzeba, aby wszyscy się dowiedzieli”

A little lie is like a little pregnancy: it doesn’t take long before everyone knows  –  CSLewis

„Można być biblijnie poprawnym, doktrynalnie czystym, teologicznie mocnym, moralnie nieskazitelnym, … i duchowo bezużytecznym” –  G. Campbell Morgan, pastor Westminster Chapel, London.

Najkrótsza droga od problemu do rozwiązania to odległość między twoimi kolanami i podłogą” – Anonim.

The shortest distance between a problem and the solution is the distance between your knees and the floor ” – Anonymous

Przebudzenie następuje wtedy, gdy Bóg ma już tak dość tego, że jest błędnie przedstawiany, że pojawia się Sam”

„Revival is when God gets so sick and tired of being misrepresented that He shows Himself.” -Leonard Ravenhill

„Trud chodzenia w nowej naturze jest sednem podstawowych bitw w życiu. Nie jest to zwykła walka miedzy twoimi cnotami, a ułomnościami. Nie, to jest wojna między twoją tożsamością według ciała, a prawdziwą tożsamością jako nowego stworzenia w Chrystusie” – Francis Frangipane z: Kryzys tożsamości

Gdy odkryjemy, że JEZUS jest wszystkim, co nam pozostało, to okazuje się, że JEZUS JEST WSZYSTKIM CZEGO W OGÓLE POTRZEBUJEMY” – Corrie Ten Boom

„Do błogosławienia innych potrzebny jest autorytet. Wielu chrześcijan mówi: „Niech cię Bóg błogosławi”, lecz wyraźnie czuje się, że choć te słowa wyrażają dobre życzenie to brak im duchowego autorytetu”

„It takes spiritual authority to bless others. Many Christians say, „God bless you,” but one clearly senses that although the words express a kind wish, they lack real spiritual authority.” — M. Basilea Schlink

Sześciu mężczyzn oczekujących na kolanach przez 60 minut na Pana z absolutnym przekonaniem, że sami nie mają odpowiedzi, że ich ludzkie idee i programy są nieskuteczne i zbankrutowane, więcej osiągnie niż pięćdziesięciu przy stole dyskutujących przez cały rok o problemach.

„Half a dozen men on their knees for 60 minutes waiting upon the Lord with the absolute conviction that they have no answer, that their human ideas and programmes are ineffective and bankrupt – they will accomplish more than 50 men around a table discussing problems for a whole year.” — Alan Redpath

Istotą bałwochwalstwa jest  zabawianie się takimi myślami o Bogu, które nie są godne Jego. Dziś, największym obowiązkiem  chrześcijańskiego kościoła jest oczyszczać i wynosić koncepcje Boga tak długo dopóki znowu będzie godna Go”.

„The essence of idolatry is the entertainment of thoughts about Go that are unworthy of Him. The heaviest obligation lying upon the Christian Church today is to purify and elevate her concept of God until it is once more worthy of Him”.

-A.W. Tozer

Od pewnego czasu wzrasta we mnie coraz bardziej świadomość tego, że tak zwane współczesne “kościoły napełnione Duchem” (dosł. „Spirit filled” churches) zmagają się z wieloma podobnymi sprawami, co kościół Katolicki w XV wieku. Nie mamy ‘odpustów’ – mamy maratony telewizyjne mające na celu charytatywną zbiórkę pieniędzy (dosł. ‘telethons’). Nie mamy papieży – mamy super-apostołów.

“I’ve grown increasingly aware that the so-called ‘Spirit-filled’ church of today struggles with many of the same things the Catholic church faced in the 1500s. We don’t have ‘indulgences’—we have telethons. We don’t have popes—we have super-apostles.”

L.J. Grady

Jeśli chcesz wiedzieć w co wierzysz, patrz na to, co robisz.

"To know what you believe, look at what you do." - Anonymous

W Królestwie Bożym wyłącznie z „bycia” może wypływać „działanie”. Bóg najpierw powołuje nas do tego, aby „być”, zanim pośle nas, aby „robić”. Najpierw powołuje nas, abyśmy byli sprawiedliwi po to, aby to co robimy było robione w sprawiedliwości. Bóg zostaje uwielbiony raczej przez to kim jesteśmy w Chrystusie, niż przez to co robimy.

In the kingdom of God, ‘doing’ can only come out of ‘being.’ God calls us to be before He sends us to do. He calls us to be righteous first so that what we do will be done in righteousness. God is glorified, not by what we do, but rather by who we are in Christ.

George Delo

 

„Działanie bez modlitwy jest ignorancją, modlitwa bez działania jest hipokryzją”.

„Action without prayer is arrogance, prayer without action is hypocrisy.”

– Jose Zayas

„Boże rany leczą, pocałunki grzechu zbijają”.

„God’s wounds cure, sin’s kisses kill.”

William Gurnall


„Czy nie jest szokujące, gdy pomyślisz, że jedno kazanie w dniu Zielonych Świąt wydało 3000 (nawróconych) ludzi? A znalazłoby się
wczoraj parę miast, w których wygłoszono 3000 kazań i nikt nie został zbawiony, a nas nawet to nie niepokoi”.

“Isn’t it staggering when you think that one sermon on the day of Pentecost produced 3000 people? And we had some cities
yesterday where 3000 sermons were preached and nobody was saved. And it doesn’t even faze us.”
-Leonard Ravenhill

W przeciwieństwie do tego, co pisze większość naukowców, całość wiedzy, jaką współczesna paleontologia posiada, nie potwierdza ewolucyjnej teorii Darwina, ponieważ to właśnie tej teorii (jest ich kilka) używamy do interpretacji znajdowanych na całym świecie skamielin.  Jeśli więc teraz mówimy, że skamieliny potwierdzają tą teorię,  `po prostu kręcimy się w kółko”.

 “Contrary to what most scientists write, the fossil record does not support the Darwinian theory of evolution because it is this theory (there are several) which we use to interpret the fossil record.  By doing so we are guilty of circular reasoning if we then say the fossil record supports this theory”.

Ronald R. West, PhD (paleoecology and geology) (Assistant Professor of Paleobiology at Kansas State University), “Paleoecology and uniformitarianism”. Compass, vol. 45, May 1968, p. 216

Sto religijnych osób połączonych w jedno przez troskliwą organizację nie stanowi kościoła ani trochę bardziej niż dwunastu martwych mężczyzn drużyny piłkarskiej.

“One hundred religious persons knit into a unity by careful organization do not constitute a church any more than eleven dead
men make a football team.” - A.W. Tozer

Mojżesz spędził 40 lat w królewskim pałacu, myśląc, że jest kimś, potem żył przez 40 lat na pustyni odkrywając, że bez Boga był nikim; a ostatecznie spędził 40 lat odkrywając to, jak z Bogiem nikt może być kimś.

"Moses spent forty years in the king's palace thinking that he was somebody;
then he lived forty years in the wilderness finding out that without God he was
a nobody; finally he spent forty more years discovering how
a nobody with God can be a somebody."
~Dwight L. Moody.

Dziś teolodzy głównie skoncentrowali się na strzeżeniu tej odrobiny, która nam została zamiast walczyć o odzyskanie tego wszystkiego co straciliśmy.

Theologians today are mostly concerned with protecting what little  we have left rather than fighting to regain all that we have lost
– Micheal King.

„Chcemy być zbawieni, lecz upieramy się przy tym,a by całe umieranie wykonał za nas Chrystus. Krzyż dla nas -nie; detronizacja – nie; umieranie -nie. Dalej jesteśmy królami naszych małych królestw Człowieczejduszy i nosimy korony błyskotki z dumą cesarza, lecz skazujemy się w ten sposób na cienie, słabości i duchową sterylność”

We want to be saved, but insist that Christ do all the dying.No cross for us, no dethronement, no dying. We remain king within the little kingdom of Mansoul and wear our tinsel crowns with all the pride of a Caesar; but we doom ourselves to shadows and weakness and spiritual sterility.” – A.W.Tozer.

 Współczesna ewangelia jest dla piekła pośmiewiskiem; nie ma odwagi ani potępiać grzeszników, ani uświęcać świętych.

“The popular gospel of this day, is the laughing-stock of Hell; it dare neither damn the sinner, nor sanctify the saint.” – Catherine Booth

Mglista i wiotka nadzieja na to, że Bóg jest zbyt dobry, aby potępić bezbożnych, stała się śmiertelnym opium dla świadomości milionów.   
The vague and tenuous hope that God is too kind to punish the ungodly 
has become a deadly opiate for the consciences of millions - A.W. Tozer.

Często być w porządku z Bogiem, oznacza mieć problemu z człowiekiem.

To be right with God, has often meant to be in trouble with meN -A.W. Tozer

Jezus jest początkiem i końcem. Nie ma tu czego rozwijać, nie ma „wchodzenia na następny poziom”. Wzrastamy w łasce, a nie „zdobywamy poziomy”.

Jesus is the beginning and end. There’s nothing to improve on. There’s no “going to the next level.” We grow in grace, not “attain levels.”

– – – – – – – – – – –

Przeżycia ze szczytów gór napędzają życie w dolinach. Żyj mając ich świadomość, lecz bez polegania na nich. Życie Jezusa nie jest nieustanym uniesieniem.

Mountain top experiences fuel life in the valley. Live in the reality of them without relying on them. The Jesus-life isn’t nonstop ecstasy.

– – – – – – – – – – –

Przywództwo to świadomość stanu tych, za których opiekę ponosimy odpowiedzialność. Można być bardziej przejętym uznawanym przez siebie „darem przywódczym”, niż stanem ludzi, których podobno się „prowadzi”. Jeśli kochamy bycie przywódcą, bardziej niż kochamy tych, którym przewodzimy, to znaczy, że wyrzekliśmy się Pana.

Leadership means being in touch with the condition of those for whom you have custodial responsibility. It is possible to be more in touch with our self-perceived “leadership gift,” than with the condition of the people we are supposedly “leading.” If we love being a leader more than we love the people we are leading, we have betrayed the Lord.

© Copyright 2011 Dr. Stephen R. Crosby www.drstevecrosby.wordpress.com. Można kopiować, rozpowszechniać ten artykuł w celach niezarobkowych o ile ta uwaga o prawach autorskich jest w całości zamieszczona na wszystkich kopiach. O zgodę na wszelkie drukowane egzemplarze w celach komercyjnych należy kontaktować się z stephcros9@aol.com

„Wiecie, żyjemy w takich czasach, że bardziej obawiamy się świętości niż grzeszności. Przystosowujemy się do niegodziwości nie tylko w tym świecie, lecz i w naszych społecznościach”.

„You know, we live in a day when we are more afraid of holiness than we are of sinfulness. We accommodate ourselves to iniquity not only in
the world, but in the fellowships round about”.
– Leonard Ravenhill

Teraz więcej rozumię z naszego powołanie. To najsłabsze narzędzia są wybierane po to, aby czynić największe dzieła, aby chwała mogła przypaść Bogu”.
„I now understand more of our calling. The weakest instruments are chosen to do the greatest works so that the glory might go to God.” – Paul Washer

To, co Bóg buduje, Sam będzie bronił. Jeśli musimy czegoś bronić, to nie On to zbudował.

What God builds He will defend. If we must defend it, He didn’t build it.

Kriston Couchey.

Wiecie, ludzie dziś mówią: „Och, jestem tylko zbawionym grzesznikiem”. To tak jakby powiedzieć, że się ożenionym kawalerem, coś jakby uczciwy złodziej bądź czysta łajdaczka. NIe można być zbawionym grzesznikiem; albo jesteś zbawiony, albo jesteś grzesznikiem.  Jezus przyszedł. „… nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego„. On zbawia nas od grzechów, które popełniliśmy i od popełnienia tysięcy następnych, z którymi spotkalibyśmy się na sądzie”.

„You know, people say that today. „Oh, I am just a saved sinner.” That is like saying you are a married bachelor. That is like saying you are an honest thief, or a pure harlot. You can’t be a saved
sinner. You are either saved or you are a sinner. He came. „Thou shalt call his name Jesus. He shall save his people from their sins.”  He saves us from sins that we have committed and from committing  a thousand more that would meet us at the judgment.”

-Leonard Ravenhill.

Często czekanie wymaga więcej dojrzałości niż chodzenie. We wszystkim naszym celem musi być posłuszeństwo.

Oftentimes, waiting requires greater maturity than going. Our goal in all things must be obedience.

– Paul Washer

Zakon nie daje ci mocy do pokonania grzechu. Zakon daje siłę grzechowi w walce z tobą.

The law doesn’t give you strength to overcome sin. The law gives strength to sin in its battle over you.

~ Chuck Cline

„Eliasz chodził z Bogiem. Myślał o grzechu jak Bóg; smucił się grzechem jak Bóg; mówił przeciw grzechowi jak Bóg… Nie głosił gładkich kazań. Pasja rozpalała jego głoszenie a jego słowa były dla ludzkich serc jak stopiony metal na dla ich ciał”. – Leonard Ravenhill

„Elijah lived with God. He thought about the nation’s sin like God; he grieved over sin like God; he spoke against sin like God… He had no smooth preaching. Passion fired his preaching, and his words were on the hearts of men as molten metal on their flesh.” – Leonard Ravenhill.

Bóg nie jest optymistą, On jest realistą o radosnym usposobieniu.

God is not an optimist. He is a realist with a joyful disposition.

Graham Cooke

„Główną troską diabła jest powstrzymać chrześcijan przed modlitwą. Nie robi sobie niczego z studiów bez modlitwy, pracy bez modlitwy i religii bez modlitwy. Śmieje się z naszego znoju, szydzi z naszej mądrości, lecz drży, gdy się modlimy” (Samuel Chadwick)

„Przyczyną słabości twojego chrześcijańskiego życia jest to, że chcesz częściowo skonkretyzować, a następnie uzyskać pomoc Boga. Tak nie można.  Aby dać Bogu działać musisz dojść do całkowitej bezradności, wtedy On będzie wspaniale działał” ~ Andrew Murray

Nigdy nie zadowolisz wszystkich. Jedni będa mówić, że poszedłeś za daleko, inni będą mówić, że nie poszedłeś za daleko. Po prostu zdecydowałem się na kompromis: nie będę podobać się nikomu””
– A.W. Tozer

Płód, choć zamknięty w łonie swojej matki, już jest ludzką istotą i jest największą kryminalną zbrodnią okradać go z życia, którym jeszcze nie zaczęło się cieszyć. Jeśli wydaje się straszniejszą zbrodnią zabić człowieka w jego własnym domu niż gdzieś na zewnątrz, ponieważ dom jest miejscem bezpiecznego schronienia to należy uważać za jeszcze bardziej ohydne zniszczyć płód w łonie, zanim wyjdzie na światło.—John Calvin

Ten, kto ma Boga i wszystko inne, nie ma więcej niż ten, kto ma tylko Boga.

C.S. Lewis

Jeśli mylimy się co do Jezusa, nie ma znaczenia, co innego rozumiemy dobrze.

Randy Alcorn, The Grace and Truth Paradox

Do otrzymania pewnego rodzaju prawd nieodzowne są zamknięte usta przed Bogiem i milczące serce. Nikt nie ma kwalifikacji, aby mówić, jeśli wcześniej nie słuchał.

A. W. Tozer

To bardzo zły znak, słyszeć jak zły świat bije brawo i wykrzykuje chrześcijaninowi: „dobrze zrobione”.

Charles Spurgeon

Gdy ginie bogactwo, nie traci się niczego; gdy traci się zdrowie, czegoś brakuje; gdy złamie się charakter, traci się wszystko – Billy Graham.

When wealth is lost, nothing is lost; when health is lost, something is lost; when character is lost, all is lost. – Billy Graham

Zwycięski chrześcijanin ani nie wywyższa, ani nie degraduje siebie, jego zainteresowanie przeniosło się na Chrystusa. To, kim on jest, lub nie jest, nie martwi go już więcej. Wierzy, że został ukrzyżowany wraz z Chrystusem i już nie chce ani chwalić, anie deprecjonować takiego człowieka” – A.W. Tozer …

Trudno jest przekonać człowieka, aby coś zrozumiał, jeśli jego wypłata zależy od tego, aby nie rozumiał – Upton Sinclair

Mam po swojej stronie Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i 2/3 aniołów. Jak myślisz, co zamierzam robić? Siedzieć i płakać?” – Leonard Ravenhill

Życie modlitewne, w którym nie ma cudów, może być cudem największym ze wszystkich” – Samuel Chadwick. …

Ogromna ilość nauczycieli jest przyczyną istnienia mnóstwa sekt, na które niedługo nie zostanie nam już nazw – Jan Amos Comenius …

Lepiej jest, aby cię ludzie nienawidzili za to, kim jesteś, niż kochali za to, kim nie jesteś – Andre Gide

продвижение

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *