Pokój na Bliskim Wschodzie i wojna z Ezechiela 38 – prorocze wejrzenie – część 3/3

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

W Ez. 38: 9 czytamy, że siły inwazyjne nadejdą jak „jak obłok, aby okryć ziemię” oraz że zgromadzą się na „górach izraelskich”, co może sugerować ataki zarówno z powietrza jak i z lądu. Określenie „góry izraelskie”  w kategoriach geograficznych odnosi się do pasma górskiego, ciągnącego się od Afryki, przez cały Izrael, aż do Syrii. Dlatego proroctwo wskazuje, że najeźdźca wyruszy z Syrii, z północy i przejdzie przez góry do Izraela.

Być może siły inwazyjne wkroczą do Syrii, aby raz na zawsze zakończyć toczący się tam konflikt i będąc z całą swą siłą już tam na miejscu pomyślą, że teraz z łatwością mogą przepuścić atak i zdobyć Izrael.  Bóg, odnosząc się do dnia ataku, mówi w wersetach 10-12: „W owym dniu przyjdą ci do serca myśli i poweźmiesz złowrogi zamysł, i powiesz: Wyruszę przeciwko ziemi otwartej, napadnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie…”

Wydaje się, ze pomysł inwazji na Izrael zrodzi się pod wpływem chwili, a nie będzie czymś planowanym od dłuższego czasu. Jest to zaskoczeniem dla wielu badaczy proroctw, ponieważ spodziewaliby się tutaj  jakiegoś planu najazdu, lecz te wersety sugerują, że będzie to decyzja pod wpływem chwili, podjęta po napotkaniu niewielkiego oporu w Syrii. Może najeźdźca, gdy już znajdzie się w Syrii, zobaczy że Izrael i jego sojusznicy nie za bardzo spodziewają się w tym czasie jakiejkolwiek napaści, że nie mobilizują swoich wojsk jak to miało miejsce w Kuwejcie, w czasie inwazji USA na Irak. Biblia pokazuje, że gdy najeźdźca, z całymi swoimi siłami, znajdzie się już w Syrii pomyśli „a może by tak posunąć się dalej i najechać Izrael, skoro w ogóle się tego nie spodziewa”?

Continue reading

Stan 11.10.2020

11.10
„Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki, i wino i bukłaki zniszczeją. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków” (Mk 2:22).

Pozwólmy, na minutkę, oddalić się wszystkim myślom na temat tego wersu. Większość z nich mimo wszystko należy do tych osądzających i przekonanych, że to dotyczy kogoś innego. Wszystko nieustannie odnawia się, wzrasta i rozszerza. Nawet Królestwo „stale rośnie”. W ramach tego „wzrastania” przychodzi sezonowe ujawnianie wszystkiego. Mamy więc wiosnę, lato, jesień i zimę dotyczące całego życia. To, co zasiejesz wiosną jest zbierane w lecie, a na koniec zima przynosi cichą śmierć temu, co wiosna ponownie budzi. Nie jesteś w stanie powstrzymać tego procesu, lecz możesz się go wyprzeć, bądź być na to „ślepym”. Wiara w to, że Ziemia jest płaska nie jest prawdą, lecz jeśli uwierzysz w to, bardzo mocno wpłynie to na twoje plany związane z podróżami, bądź ich brak.

Nie wlewać nowego wina do starych bukłaków to jak mówić niemowlęciu, żeby nie stawało się dzieckiem uczącym się chodzić. W tym samym czasie, gdy twoje życie nieustannie odnawia się i regeneruje, tobie i w tobie cały czas „dzieje się” nowe wino. To „stare” nie tyle znika, co zanurza się w czymś większym; możesz policzyć ziarna w jabłku, lecz nie możesz policzyć jabłek w ziarnie. Nawet twoje ciało regeneruje się co siedem lat! Właśnie dlatego w biblijnej numerologii „osiem” jest liczbą nowych początków. Tak więc, kwestią nie jest to, „czy generuję nowe wino?” lecz raczej „czy robię miejsce na nie w nowym sposobie myślenia?”

Continue reading

Pokój na Bliskim Wschodzie i wojna z Ezechiela 38 – prorocze wejrzenie – część 2

The Church Without Walls

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Pan Jezus wraca:)
Ostatnio skończyliśmy, opisując szczegółowo doniesienia medialne na temat porozumień gospodarczych i wojskowych między paroma arabskimi krajami i Izraelem, które to wypełniają proroctwo. Teraz kilka szczegółów proroctwa Ezechiela.

Gog z krainy Magog
38 rozdział Księgi Ezechiela zaczyna się, gdy Bóg mówi, że jest przeciwko Gogowi – władcy ziemi Magog. Klasyczne rozumienie ziemi Magog to obszar na północ od Turcji, zajmowany przez współczesną Rosję i kraje byłego ZSRR.

Zwróćmy uwagę, że Bóg nie mówi, że jest przeciwko mieszkańcom Magog (Rosji), tylko przeciwko władcy Magog, którego nazywa „Gogiem”. Magog, poprzez Jafeta, był wnukiem Noego. Imię to znaczy „szczyt dachu”, co wywodzi się z tego, że po ustaniu potopu Magog udał się na północ i zasiedlił tereny obecnej Rosji.

Continue reading

Niech ci błogosławi Pan, niech ci…

Piotr Zaremba

Pobudzony tekstem o Psalmie 51 postanowiłem spisać moje przemyślenia na temat kapłańskiego błogosławieństwa.

Powt. 6:24-27:
Tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich: Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a Ja będę im błogosławił.

Ta modlitwa jest wspaniałym przykładem tego, czym „są tylko cienie rzeczy przyszłych; (a) rzeczywistością (którą) natomiast jest Chrystus”.

Piękna modlitwa, błogosławieństwo, chyba popularna i lubiana, ale…
każdy element tego błogosławieństwa wypełnił się w Chrystusie (p. również Psalm 51). Nie musimy modlić się o to, prosić, ponieważ mając Chrystusa, mamy to wszystko, a nawet w każdym przypadku znacznie więcej. Nie tylko „cień”, lecz samego „Chrystusa, który jest wszystkim we wszystkim”.

Spójrzmy na nią z perspektywy Nowego Przymierza:

(24) Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże;

Nowe Przymierze:
Ef 1:3
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios;
1Ptr 1
mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym

(25) niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie;
Nowe Przymierze

2Kor 4:6
Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym.
1J 4:9
W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.

(26) niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój.

2Kor 13:5
… czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was?
Ef 2:17
… przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko.

Rzm 5:1
Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,

Ciekawe jest to, że wszystkie błogosławieństwa Starego Przymierza są udzielane niejako „z zewnątrz” (cień), a te, które mamy w Chrystusie są umieszczona wewnątrz, w sercu, w duchu człowieka wierzącego (rzeczywistość w Chrystusie).

Tak więc, modlitwa, proszenie o coś co już jako wierzący mamy nie ma sensu, a raczej wręcz utrudnia przyjęcie wiarą tego i korzystanie z tych dobrodziejstw.

Jeśli jesteś wierzący nie módl się, proszę, Psalmem 51


Mark Drake
7/30/2020

„Stwórz czyste serce we mnie, o Boże?”

„Co takiego? Już to zrobiłem! Czy uwierzysz Mi?”

Prawdopodobnie Psalm 51 został napisany po tym, gdy Dawid zgrzeszył z Batszebą i zamordował jej męża. W Starym Przymierzu, taka postawa i modlitwa były właściwe, lecz NIE prz Nowym Przymierzu. To, za czym Dawid tak rozpaczliwie tęsknił zostało już dla nas zrobione w Chrystusie. Jeśli jednak nie wierzymy w ten cud, który Chrystus w nas rozpoczął to nigdy nie doświadczymy tych korzyści.

Jeśli modlimy się o to, o co modlił się Dawid, prosimy Boga, aby zrobił to, co już zostało zrobione w Chrystusie. Nasze modlitwy raczej powstrzymują nas przed uświadomieniem sobie prawdy, uwierzeniu w nią i cieszeniu się życiem w Nowym Przymierzu.
Jak powiada mój przyjaciel: „Nie mogę wejść do pokoju, w którym już jestem. Jeśli jednak uwierzę w to, mogę się z tego korzystać”.

Spójrzmy na Psalm 51:1-12 w świetle Nowego Przymierza:

Stare Przymierze:
Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje!
Nowe Przymierze:
Hbr 10:10
mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Continue reading

Jakiż bóg jest jak nasz Bóg 3/3

The Church Without Walls

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.


Ustanowił narodowy program umorzenia długów – ogólnokrajowe bankructwo, aby zapobiec gromadzeniu się majątku w rękach nielicznych i odciążyć tych, którzy są nadmiernie obciążeni długiem.

Umorzenie długu publicznego
W Księdze Powtórzonego Prawa 15 Pan nakazał umorzyć długi co 7 lat. Zwolnieni mieli być wszyscy służący, którzy byli Żydami, a którzy służyli żydowskim panom. Przestrzeganie tego polecenia było tak ważne, że przed śmiercią Mojżesz wspomniał o tym w swoich ostatnich słowach skierowanych do narodu (Pow P. 31:10).

Ogólnokrajowe bankructwo i zwrot majątku
W Księdze Kapłańskiej 25: 8-17 widzimy większe narodowe bankructwo – mające miejsce co 50 lat ogólnokrajowe umorzenie długów z tytułu nieruchomości, zwane Rokiem Jubileuszowym. Bóg wspomina, że nieruchomości należy wyceniać proporcjonalnie, w zależności od czasu, który upłynął od roku jubileuszowego, ze szczególnym uwzględnieniem domów w mieście otoczonym murami oraz domów dla Lewitów.

Jeśli np. kupujesz dom od kogoś w drugim roku, to jego wartość będzie większa, ponieważ do Jubileuszu zostaje jeszcze 48 lat, kiedy to ten dom zostanie zwrócony rodzinie, która go sprzedała. Ale jeśli kupisz go w 45 roku, to wartość będzie mniejsza, ponieważ do Jubileuszu zostało tylko 5 lat. Jak to Bóg wszystko przemyślał, że stworzył ogólnokrajowe umorzenie długów, aby nikt nie mógł zgromadzić wielkiego bogactwa?

Continue reading