Szkoła Biblijna on-line 03.07 Trzy urzędy Jezusa

Podobnie jak istniały trzy urzędy sprawowane w Izraelu przez ludzi – proroka, kapłana i króla – tak Jezus sprawuje te trzy urzędy. W Izraelu prorok mówił słowa Boże do ludzi, kapłan składał na rzecz ludzi ofiary Bogu, a król panował nad ludźmi jako przedstawiciel Boga. Zatem, te trzy urzędy są zapowiedziami (cieniami) trzech urzędów, sprawowanych przez Jezusa.

Prorok

Pwt. 18:18 Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę.

Jako prorok, Jezus przyniósł nam słowo Boże. Nie tylko wykonał wolę Ojca, lecz objawił Jego wolę i słowo Boża nam w Swoim własnym ciele (J 1:14). W ST Bóg mówił przez proroków, aby lud Izraela znał wolę Bożą, lecz w Jezusie znajdujemy pełne objawienie Boga, zarówno w słowach jak i czynach. Pan nie tylko mówi do nas słowa Boże, On jest Słowem Bożym.

W ST prorocy przekazywali słowo Boże i często czynili cuda, aby uwiarygodnić swój urząd. To samo można powiedzieć o Jezusie. On dał nam słowo Boże, poprzez siebie, czynił wiele cudów przez Swoje słowa i czynił wiele cudów, które uwiarygodniały jego słowa jako autorytatywne. Jako prorok, Jezus objawił Ojca (Mat. 11:27), ponieważ Jezus jest doskonałym przedstawicielem Boga (Hebr. 1:3). Gdy, zatem, widzimy Jezusa, widzimy Ojca (J 14:9), nie, żeby Jezus był Ojcem, lecz jest w doskonały sposób reprezentuje Go.

Kapłan

(Heb. 6:20 BW): „gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki”.

W Starym Testamencie kapłan składał ofiary na rzecz ludzi Bogu. W tym sensie kapłan pośredniczył (wstawiał się) w ofierze, aby lud Izraela mógł być oczyszczony z grzechów. Jezus jest kapłanem według porządku Melchisedeka i On sam ofiarował Samego siebie jako ofiarę. Jezus „…który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie” (Hebr. 7:27). W Starym Testamencie kapłan składał ofiary ze zwierząt, ptaków, ziarna itd. Jezus nie jest podobny do tych ofiar, nie przyniósł zwierzęcia, ptaka czy zboża, On ofiarował samego siebie a ponieważ On jest Bogiem w ciele, Jego ofiara jest doskonała i ma bezcenną wartość. Z powodu tej bezcennej wartości i tego, że Jezus jest Bogiem w ciele, On żyje na wieki aby wstawiać się za nami. „Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” (Heb. 7:25).

A zatem, mamy Kapłana, który wstawia się za nami na wieki. Znaczy to, że zawsze mamy adwokata stojącego przed Ojcem, i zawsze będziemy ratowani przed sprawiedliwym gniewem Ojca. Zawsze będziemy mieszkać z Bogiem.

Król

(Zach 9:9 )„Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy”

W Starym Testamencie król miał obowiązek rządzić ludem Izraela jako przedstawiciel Boga. On miał troszczyć się o zachowanie Prawa Bożego (zakonu) w mądrość, łasce, sprawiedliwości i miłosierdziu. Król miał prawo potępić, wyratować i wyruszyć na wojnę. Miał obowiązek ochraniać ludzi i przeciwstawiać się wrogom. Dodatkowo, król miał autorytet wykonywać Prawo Boże na ziemiach jako przedstawiciel Boga. Podobnie, Jezus był Królem Izraela. Mat. 2:2: „Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon”. Jezus jest Słowem Bożym i On wykonał Zakon doskonale (p. 1 Ptr. 2:22). Jezus nauczał z mądrością, łaską i miłosierdziem.
Jego sprawiedliwość zamanifestuje się w Dniu Sądu, gdy wykona wymagania zakonu na wszystkich ludziach. Ci, którzy znaleźli się w Nim będą uratowani przed sądem potępienia. Ci, którzy nie znaleźli się w Nim będą cierpieć gniew wiecznego piekła.


Jezus, jako król, pokonał diabła, który jest naszym największym wrogiem. Pokonał również śmierć i uwolnił nas z jego królestwa. Choć śmierć ciągle wzywa nas to nie może nas zwyciężyć. Jezus pokonał śmierć przez Swoje zmartwychwstanie i jest teraz naszym Królem. Pamiętaj, że Jezus powiedział, że Jego królestwo nie jest z tego świata (J 18:36). Jego królestwem jest obecnie chrześcijański kościół, nad którym panuje. Później, po Jego powrocie, niebiosa objawią Jego wielkość i wszelkie stworzenie będzie poddane Jemu. On jest Królem i On ogłosi Swoje prawne i zupełne panowanie nad wszystkim.

Zastosowanie

Ponieważ Jezus sprawuje trzy urzędy: proroka, kapłana i króla, możemy w pełniejszy sposób dostrzegać Jego doskonałość. Widzimy, że Jezus objawia nam Boga, wstawia się za nami i rządzi nad nami. On dostarczył Ojcu wszystko, co jest potrzebne, abyśmy mogli wiecznie zamieszkiwać z Nim. Jezus zrobił to i dzięki Niemu, możemy mieć pokój.

„Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mat. 11:29).
deeo.ru

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.