Szkoła Biblijna on-line 03.08 Zmartwychwstanie Jezusa

Zmartwychwstanie Jezusa jest istotą chrześcijaństwa. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, bylibyśmy martwi w swych grzechach. 1 Kor 15:14 mówi: „jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara”. Bez zmartwychwstania nie mielibyśmy nadziei na uwolnieni z łap wiecznej śmierci. Jezus powstał z martwych, lecz czy powstał fizycznie? Jeśli tak to jakiego rodzaju fizyczne ciało to było?

Jezus powstał z martwych fizycznie

Jezus powstał z martwych fizycznie. Wiemy o tym, ponieważ prorokował, że powstanie fizycznie:

Jan 20, 9-21: Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję.

Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale On mówił o świątyni ciała swego”.

Te trzy wersy zupełnie wystarczają do ustanowienia fizycznego zmartwychwstania, lecz aby to stanowisko było szczególnie mocne, spójrzmy na to, jak inne wersety pokazują fizyczne zmartwychwstanie Pana;

* Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i popatrzcie: Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. (Łuk 24:39).

* „A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana” (J 20:19-20).

* „Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz” (Jn 20:27).

W tych wersach widzimy, że Jezus powiedział, że On zbuduje świątynię ze Swego ciała. Zrobił to i ciało, w którym powstał było tym samym, które umarło, ponieważ miało fizyczne rany pozostawione po ukrzyżowaniu – ciągle miał na sobie dziury w rękach i w boku!

Nie wystarczy powiedzieć, że Jezus powstał z martwych. Musisz wiedzieć o tym, że zmartwychwstał fizycznie. „Duch” zmartwychwstania nie jest zmartwychwstałym ciałem i bez zmartwychwstałego fizycznie ciała Chrystusa, śmieć nie została by pokonana i nasza wiara byłaby daremna. W porządku, zatem powstał fizycznie, lecz jakiego rodzaju ciało miał wskrzeszony Chrystus?

Ciało zmartwychwstałego Jezusa było ciałem uwielbionym.

Jezus powstał z martwych fizycznie w tym samym ciele, w którym umarł. Czy podlegało ono ponownej śmierci? Czy męczy się i starzeje? Biblia mówi, że wszyscy chrześcijanie otrzymają w przyszłości wskrzeszone ciała (1 Kor 15:34; 40-49)

Ale powie ktoś: Jak bywają wzbudzeni umarli? I w jakim ciele przychodzą? ………

I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich.

Inny blask słońca, a inny blask księżyca, i inny blask gwiazd; bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością.

Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone; sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy; sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski; drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie; jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka.

Te wersety mówią nam o tym, że coś się stanie z ciałem, które zostanie wzbudzone z martwych. Zwróć uwagę na wers 44: „sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe”. To samo ciało, które się zasiewa (umiera) jest ciałem, które zmartwychwstaje. Naturalne ciało to jest ciało z którym się rodzimy, ono umiera i powstaje z martwych. Lecz, gdy zostaje wzbudzone, jest przemieniane w duchowe ciało. Wzbudzone ciało jest inne niż to naturalne w tych samych cechach i zdolnościach, które demonstrował Jezus; niemniej jednak, i to jest bardzo ważne, jest to, to samo ciało co wcześniej – tylko „rozwinięte”, „uwielbione”, „uduchowione” itd.
Widzimy to w tym, że Jezus zachował rany z ukrzyżowania, jako dowód. Były to dziury w rękach i w boku (J 20:27), a jednak pojawiał się w pomieszczeniu, gdzie znajdowali się uczniowie, nie wchodząc przez drzwi (J 20:19-20). Został wzbudzony w tym samym ciele, w którym umarł, choć zostało ono uwielbione.

Zastosowanie.

Jezus powstał z martwych w tym samym ciele, w którym umarł. Jest to dowód na to, że Pan pokonał śmieć. Dzięki Jego zmartwychwstaniu można być spokojnym o to, że i my będziemy wzbudzeni z martwych. Przede wszystkim, Jezus jest pierwszym wzbudzonym z martwych i podążysz za Nim w zmartwychwstaniu. Ponieważ Jezus został wzbudzony, również i ty będziesz wzbudzony i śmierć nie będzie już panowała nad tobą.

Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci” (Rzym. 8:29).

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.