1. Dary Ducha Świętego – rozeznawanie duchów

John Fenn

Jak funkcjonuje dar rozeznawania duchów

Przyszedł do mnie mężczyzna, prosząc, aby mógł stać się członkiem naszej rady usługujących. W czasie, gdy opowiadał o swojej służbie, czułem w duchu obciążenie, które rosło z każdym zdaniem. Gdy przeniosłem uwagę ze słuchania go na wczucie się w mego ducha, nagle otrzymałem wewnętrzne poznanie, pewnego rodzaju objawienie unoszące się do mego umysłu: „To jest kłamliwy duch”. Wiedziałem to.

To słowo, które zidentyfikowało okłamującego mnie mężczyznę, a nie tylko jego lecz też demonicznego ducha, który był źródłem tego kłamstwa, było manifestacją, określaną w Piśmie jako „rozeznawanie duchów”.W Ewangelii Mateusza 16:23 Piotr odważnie skonfrontował Jezusa, mówiąc mu, aby nie szedł na krzyż. Jezus rozeznał przez dar rozeznawania duchów, że ta sugestia pochodziła od Szatana i zareagował słowami: „Odejdź ode mnie Szatanie”.

U wielu mężczyzn, kobiet i dzieci tego typu zdarzenia miały miejsce – jakaś nagła wiedza od Boga, a nie coś pochodzące z własnego doświadczenia czy wiedzy, że coś czy ktoś jest, lub nie jest, od Boga – rozeznanie duchów.

Manifestacja Ducha są dane ku naszemu pożytkowi

W tym cyklu zamierzam pisać o charyzmatycznych darach Ducha, o tym czym są, jak funkcjonują i sugeruję, że niemal każdy chrześcijanin co najmniej raz działał w nich. Ponieważ jednak Duch nie ogłasza tego, jak się porusza, nie wiemy, jak można to nazwać.

Ojciec zawsze widoczny jest w Piśmie jako siedzący na Swoim tronie. Jezus wstąpił do nieba, a jednak jeszcze nie zostało ustanowione Jego fizyczne, ziemskie królestwo, co oznacza, że tylko Duch Święty usługuje zarówno w niebie jak i tutaj, na ziemi. On jest naszym połączeniem, komunikatorem, łączącym niebo i ziemię. Gdy Jezus po chrzcie wyszedł z wody, Ojciec przemówił, lecz to Duch w postaci gołębicy znajdował się w powietrzu między Ojcem i Synem, niebem i ziemią. On przychodzi od Ojca, spoczął na Jezusie, lecz pozostaje w niebie i na ziemi, łączy dziś nas z Nim i Jego z nami.

Wszystko, cokolwiek przeżywamy w Bogu dzieje się przez Ducha Świętego i w Nim. Każde słowo, każda wizja Pana czy aniołów, każdy duchowy sen, każde pobudzenie, każdy głos, który słyszymy – aniołów, Ojca Pana czy Samego Ducha – ma miejsce przez Ducha Świętego. On jest tym Duchem Prawdy, który pochodzi od Ojca.

W 1 Liście do Koryntian (12:4-7) Paweł wylicza trzy kategorie tego, co nazywamy „darami”, co w grece jest określane jako „charisma”, a często tłumaczone również jako „łaska”. Pisze, w wersie 4, że są różne dary (charisma = łaska/dar), lecz Duch ten sam.

W wersie 5 – że w różny sposób są ‘rozdzielane” lecz ten sam Pan. Wyraz „udzielać” to „diakonia”, tłumaczone jako służbowy/użyteczności publicznej, sługa, usługa, ale również jako „diakon”. Nie ma czegoś takiego jak „urząd” – nie w Piśmie. Po prostu służba/diakonia.

W wersie 6 mamy „różne sposoby działania”, lecz to ten sam Pan działa wszystko we wszystkim. Wyraz „działanie” to: „energon”, skąd mamy „energię” czy inne rzeczy, które nas pobudzają i motywują – więcej na temat darów motywacyjnych będzie później.

W wersie 7 Paweł podsumowuje: „A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi” (bądź: „Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra” – BT).

Innymi słowy: te wszystkie dary – to, co charyzmatyczne, usługiwanie i energia – są po prostu przejawami działania Ducha Świętego w naszym życiu, abyśmy sami oraz inni mieli się lepiej.

Charyzmatyczne działanie/manifestacje Ducha

W wersach 8-11 Paweł wylicza te dary łaski: słowo mądrości, słowo wiedzy, szczególna wiara, uzdrowienia, cuda, proroctwo, rozeznanie duchów, języki i interpretacja języków. Te 9 składa się na to, co nazywamy charyzmatycznymi darami Ducha.

W ramach tych dziewięciu możemy dostrzec 3 kategorie: 1) mocy (cuda, uzdrowienia, szczególna wiara), 2) wyrażane mową (proroctwo, języki i interpretacja) oraz 3) objawienia (rozeznawanie duchów, słowo wiedzy i słowo mądrości).

Ponieważ są to tylko zwykłe określenia służące naszemu zrozumieniu, musimy wiedzieć o tym, że mamy Ducha Świętego w sobie, więc On będzie poruszał się w danej sytuacji zgodnie z wolą Ojca i naszego Pana. Pan nie jest ograniczony do jakiś przypisanych darów, do których jesteś ograniczony. Masz Chrystusa w sobie i podobnie jak On to czynił w Ewangeliach, będzie manifestował/ujawniał tą część Boga, który wyjdzie naprzeciw danej potrzeby.

Pierwsza grupa: dary objawienia

Jeśli chodzi o dar rozróżniania duchów może się on przejawiać w postaci wizualnej bądź zwykłej wiedzy pojawiającej się w duchu, jak to było w przypadku Jezusa, gdy Piotr sugerował Mu, aby nie szedł na krzyż, czy u mnie wobec mężczyzny w powyższej sytuacji. Nie jest to „dar rozeznawania” nie ma czegoś takiego, jest to rozeznawanie duchów.

W Ewangelii Jana 1:42-49 Andrzej przedstawia Jezusowi Piotra, po czym ich przyjaciel Filip sprowadza Natanaela, aby go poznać z Jezusem. Gdy Natanael podchodzi, Jezus mówi: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu”.

Jest to manifestacja dary rozeznawania duchów. Jezus natychmiast wiedział w Swym duchu jaki jest zasadniczy charakter tego człowieka. Widzimy stąd, że rozeznawanie duchów może przejawiać się w stosunku do ludzi, a nie tylko aniołów i demonów.

Gdy Natanael powiedział: „Skąd mnie znasz? Jak możesz tak mówić” Jezus odpowiada: „Zanim cię Filip zawołał, widziałem cię pod drzewem figowym”.

Z tego z kolei widzimy, że rozeznawanie duchów może mieć formę wizualną. Jeśli pozwolimy sobie na rozszerzenie tej manifestacji rozeznawania duchów do kategorii to możemy powiedzieć, że wszelkie duchowe sny, wizje i nawiedzenia Pana czy aniołów będą podlegać pod kategorię rozeznawania duchów. Jest to wiedza o duchowym źródle i charakterze osoby, anioła, demona słowa czy zdarzenia, które w nadnaturalny sposób przychodzi przez objawienie w słowie lub wizji (wizja, sen, nawiedzenie).

Istnieje naturalna zdolność do rozpoznania czy coś jest, czy nie, od Boga – powiesz coś czy zrobisz, czego nie powinieneś i natychmiast czujesz zasmucenie bądź zabrudzenie w swym duchu. Jest to po prostu ludzkie i jest podstawowym rozeznaniem między tym, co powinieneś, a czego nie.

Normalne jest, że „ten gość wywołuje u mnie ciarki” bądź „ta osoba ma jakiś dziwne wibracje wokół siebie” – to naturalne rozeznanie, które posiadamy wszyscy. To, co powoduje, że coś jest manifestacją Ducha rozeznawania duchów to fakt, że to On jest źródłem tej wiedzy, że jest to objawienie/wizja ‘z zewnątrz” – od Boga – nagle wiesz czy widzisz czyjś charakter, bądź rozumiesz sytuacje, a celem tego jest dowiedzenie się czy jest to z Boga, czy nie. Nie jest to coś, co opiera się na twoim własnym doświadczeniu czy wiedzy, lecz jest to objawienie, które pomaga tobie czy innym w danej sytuacji.

Następnym razem o słowie wiedzy, mądrości i o tym, w jaki sposób te ‘dary’ przejawiają się razem … i niektórym wydaje się, że są prorokami…
a do tej pory

 

2 Dary Ducha Świętego

mnóstwo błogosławieństw

John Fenn

email me: cwowi@aol.com

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.3]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.