Codzienne rozważania_10.05.2017

Hbr 10:5-10
TOTEŻ PRZYCHODZĄC NA ŚWIAT MÓWI: NIE CHCIAŁEŚ OFIAR KRWAWYCH I DARÓW, ALEŚ CIAŁO DLA MNIE PRZYSPOSOBIŁ;
NIE UPODOBAŁEŚ SOBIE W CAŁOPALENIACH I OFIARACH ZA GRZECHY.
TEDY RZEKŁEM: OTO PRZYCHODZĘ, ABY WYPEŁNIĆ WOLĘ TWOJĄ, O BOŻE, JAK NAPISANO O MNIE W ZWOJU KSIĘGI.
NAJPIERW MÓWI: NIE CHCIAŁEŚ I NIE UPODOBAŁEŚ SOBIE OFIAR KRWAWYCH I DARÓW, I CAŁOPALEŃ, I OFIAR ZA GRZECHY, KTÓRE PRZECIEŻ BYWAJĄ SKŁADANE WEDŁUG ZAKONU;
POTEM POWIADA: OTO PRZYCHODZĘ, ABY WYPEŁNIĆ WOLĘ TWOJĄ. ZNOSI WIĘC PIERWSZE ABY USTANOWIĆ DRUGIE;
MOCĄ TEJ WOLI JESTEŚMY UŚWIĘCENI PRZEZ OFIAROWANIE CIAŁA JEZUSA CHRYSTUSA RAZ NA ZAWSZE.

Co może zgładzić grzechy i dlaczego? Tylko i wyłącznie „ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa”. Wprowadzenie tutaj słowa „ciało” jest znaczące. Kontrastuje ono z wyrazem „krew” w wersecie 4, co nie znaczy, ze śmierć Jezusa nie była krwawą ofiarą. Nie na tym polega istota kontrastu. Autor nie mówi tu o ofierze ciała w odróżnieniu od ofiary krwi, w sensie oddania lub położenia życia, lecz o przyobleczeniu ciała, aby mogło zostać posłusznie złożone Bogu na ofiarę krwi. Wprowadzenie słowa „ciało” oraz jego podkreślenie, maja zaakcentować konieczność i realność człowieczeństwa jak również posłuszeństwa Chrystusa. Oto klucz do skuteczności śmierci Pana Jezusa za grzeszników – życie w ludzkim ciele i krwi, które musiało mieć miejsce, ale musiało również umrzeć. Ważne jest by zwrócić uwagę w jaki sposób autor podkreśla tę prawdę. Raz jeszcze czyni to wykorzystując tekst Psalmu 40. Można tu zauważyć dwa wyraźne i charakterystyczne zjawiska. Po pierwsze, autor posługuje się cytowanym materiałem dwukrotnie. W wersetach 5-7 przytacza go w czasie przeszłym a w wersetach 8-9 interpretuje go w czasie teraźniejszym. Po drugie, tekst Starego Testamentu w sposób uderzający zostaje włożony w usta Jezusa i zrównany w czasie z Jego przyjściem. W rezultacie, Psalm 40 nie opisuje tego, co autor Listu do Hebrajczyków myślał o Jego przyjściu lecz to co o nim myślał Jezus, gdy przybył na ziemię. Lewickie ofiary i służba były niewystarczające. Dawid podsumował wszystkie ofiary kapłańskie (ofiara krwawa, dary, całopalenie i ofiara za grzech) i napisał, że Bóg ich nie pragnie jako alternatywy dla ofiar serca i życia wierzącego. Były one ustanowionymi przez Boga sposobami wyrażania nabożnego posłuszeństwa. Same ofiary nie były zdolne dokonać odpuszczenia i gdyby Syn nie przyszedł w ciele, Boża wola nigdy by się doskonale nie spełniła a w rezultacie winni grzesznicy nigdy nie doświadczyliby oczyszczenia. Dlatego przyszedł aby tego dokonać. Słowo „oto” na początku wersetu 7 i 9 wskazuje na cudowny fakt, że sprawiedliwy Bóg, który został obrażony i żądał posłuszeństwa w zamian za odpuszczenie buntownikom sam spełnił ten warunek przy pomocy ciała i krwi swojego własnego Syna. Ponieważ prawo Boże zostało zrealizowane w sposób doskonały, ofiara okazała się na wieki wystarczająca i skuteczna. Ma ona moc, aby doprowadzić sumienie do doskonałości oraz by nieustannie uświęcać człowieka.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego czasu.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.