Jak to się dzieje, że jesteśmy przemieniani przez odnowienie umysłu?

Steve

Czytanie: Mk 8-9

… i przemienił się przed nimi. I szaty jego stały się tak lśniąco białe, jak ich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła.
I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos: Ten jest Syn mój umiłowany, jego słuchajcie” (Mk. 9:2-3, 7).

nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego” (Rzm. 12:2).

Prawdopodobnie to najbardziej znany wers w Biblii. Cytuje się go cały czas.

Niemniej, w jaki sposób nasz umysł jest odnawiany tak, abyśmy mogli być przemieniani?

Jaki jest dowód na to, że jesteśmy przemieniani przez odnowienie naszego umysłu?

W Rzm. 12:2 wyraz tłumaczony, jako „odnowienie” to „anakainosis” i oznacza: odnowienie, renowacja, uczynienie nowym. Paweł pisze nam tutaj o kapitalnym remoncie naszego umysłu.

Jest jeszcze tylko jedno miejsce, w którym znajduje się ten wyraz i jest to 3 rozdział Listu do Tytusa, gdzie w wersach 4-5 czytamy: „Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga”. Tak więc, Duch Święty odgrywa pewną rolę w tym odnowieniu umysłu.

Tak też, co robi Duch Święty, aby odnowić nasz umysł?

W Ewangelii Jana 14:26 czytamy słowa Jezusa: „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem”. Duch Święty odnawia nasze umysły przypominając nam o tym, co powiedział Jezus.

Duch Święty przytacza nam słowa jednej i tylko jednej osoby – Jezusa. Gdy Duch mówi nam słowa Jezusa, nasz umysł zostaje odnowiony, a my przemienieni.

Grecki wyraz tłumaczony jako „przemienieni” to „metamorfo”. Stąd właśnie wzięliśmy słowo „metamorfozy”. Natychmiast więc możemy zrozumieć to słowo, przypominają sobie całkowitą zmianę umysłu jaką przechodzi gąsienica, stając się motylem.
Metamorfo nie jest w Biblii często używane, pojawia się tylko cztery razy. Raz widzimy go w Liście do Rzymian 12:2, gdzie mamy zostać przemienieni, całkowicie zmienić wygląd.
Jednym z czterech przypadków, gdzie ten wyraz pojawia się, jest czytany dziś fragment Ewangelii Marka 9:2 (oraz Mt. 17:2), gdzie jest mowa o tym, że nastąpiła transfiguracja Jezusa, że przemienił się. Gdy się to stało jego ubranie rozświetliło się i w tym samym czasie pojawili się Eliasz i Mojżesz.
Kiedy Piotr zobaczył Eliasza i Mojżesza razem z Jezusem, pomyślał o trzech namiotach czy świątyniach/przybytkach. W przybytku zamieszkiwała wśród Izraelitów obecność Boża, gdy podróżowali po pustyni. Piotr pomyślał więc, o tym, aby zbudować świątynie dla Jezusa, Eliasza i Mojżesza, ponieważ on, Jakub i Jan, oraz inni uczniowie, mogliby spotykać się w nich z Bogiem.

Lecz zacienił ich obłok, a głos odezwał się z niego: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Co stało się po tym, gdy to usłyszeli?

A nagle, rozejrzawszy się wokoło, już nikogo przy sobie nie widzieli, tylko Jezusa samego” (Mk. 9:8), Eliasz i Mojżesz znikli.
Tak więc, Jezus został przemieniony, Eliasz i Mojższ pojawili się. Obłok, Duch Święty, zacienił ich. Bóg powiedział do nich z obłoku: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” i Eliasz z Mojżeszem znikają.

Tak też, wskutek przemiany Jezusa pozostał tylko głos. Głos Eliasza odszedł, głos Mojżesza odszedł.

A my jesteśmy przemieniani wtedy, gdy Duch Święty mówi w naszych umysłach (do nas) słowa Jezusa, i tylko Jezusa.

W jaki zatem sposób jesteśmy przemieniani przez odnowienie umysłów?

Jesteśmy przemieniani wtedy, gdy słuchamy wyłącznie głosu Jezusa.

Nie da się tego powiedzieć wystarczająco mocno.

Jeśli nie chcemy upodabniać się do tego świata, lecz być przemieniani to możemy słuchać tylko Jezusa.

Nie mamy słuchać Mojżesza. Oznacza to, że nie słuchamy, czy nie zważamy, na zakon.

Nie mamy słuchać Eliasza. Oznacza to, że nie słuchamy, czy nie zważamy, na proroków.

Mojżesz i Eliasz znikają. Odeszli.

Mojżesz i Eliasz są tylko na tyle użyteczni, na ile Jezus przetłumaczy ich, czy zinterpretuje, Swym głosem. W Ewangelii Łukasza 24:27 czytamy: „I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach”.
Następnie 24:44: „Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach”.

To są moje słowa, które do was mówiłem”.
Mamy słuchać Jego głosu, a Duch Święty przypomina nam to, co Jezus powiedział.

Czy Jezus powiedział, że wszystko co jest w prawie, u proroków i w Psalmach wypełni się?

Nie, nie tak.

Powiedział: „się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie”.

Co było napisane o Jezusie w prawie, u proroków i w Psalmach?

Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. I rzekł im: Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że, począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów

To wszystko, co w prawie, u proroków i w Psalmach musiało zostać wypełnione, to, na co Jezus musiał otworzyć nasze umysły, to cierpienie Jezusa i Jego powstanie z martwych trzeciego dnia.

Tak więc, musi być głoszone upamiętanie i przebaczenie grzechów. Nie ma w grece „dla”, lecz jest tam „i”.

Tak więc, zostajemy przemieniani wtedy, gdy słuchamy jedynie Jezusa.

Jesteśmy przemieniani wtedy, gdy Duch Święty odnawia nasze umysły do szukania w Starym Testamencie wyłącznie Jezusa.

Gdy słuchamy tego, co Jezus mówi o Starym Testamencie, wtedy rozumiemy, że zadaniem Starego Testamentu jest objawić, że Chrystus miał cierpieć i zmartwychwstać trzy dni później.

Wyrazem tego, że jesteśmy przemienieni i słuchamy wyłącznie Jezusa jest głoszenie pokuty, wezwania do przemiany umysłów, oraz przebaczenia grzechów. Tak więc, jeśli głosimy wieczne potępienie, wieczne męki i piekło, to nasze umysły nie zostały jeszcze odnowione i nie zostaliśmy przemienieni.

Jeśli głosimy wieczne potępienie, wieczne męki i piekło, to ciągle jesteśmy ukształtowani na obraz tego świata.

Jezus głosił z krzyża przebaczenie nawet tym, którzy go ukrzyżowali i jeśli zostaliśmy przemienieni, to będziemy również głosić przebaczenie. To jest chwała Pańska – przebaczenie grzechu.

2Kor. 3:18: „My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem”.
Jesteśmy przemieniani w światłość tak, jak Jezus. Mamy udział w Jego chwale. Ogłaszamy przebaczenie grzechów, jak On głosił.

Kol. 1:13,14: „który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów”.

Jesteśmy przemieniani przez odnowienie umysłu, gdy słuchamy Jezusa i tylko Jezusa.

Dowodem naszej przemiany, a nie upodobnienia do tego świata jest to, że głosimy przebaczenie grzechów po prostu tak, jak usłyszeliśmy od Jezusa.

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 4.5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.