Moc spoza zasłon

Ron McGatlin

Wrzesień 2010

Czy odczuwasz wstrząsy fundamentów na których budowane są zamki pychy? Szybko, a nawet bardzo szybko, wszystko, co sprzeciwia się słowom Boga zacznie kruszyć się na oczach pokornych i wiernych synów Bożych.   Podobnie jak pociski na podczerwień, słowa Boże będą wyszukiwać i niszczyć pychę i wyniosłość człowieka. Nie będzie miejsca, gdzie można by się ukryć przed przenikającymi, szybkostrzelnymi pociskami skutecznych słów od Boga. Jak flota rakietowa z nuklearnymi głowicami słowa mocy spoza zasłony będą atakować cele z pychy (Iz. 2:11-18).

Ładunkiem wybuchowym zawartym w tych słowach-pociskach jest eksplodująca MIŁOŚĆ Boża.

Bóg jest miłością

Miłość jest najpotężniejszą motywacją spływającą z nieba przez Chrystusa Jezusa w Duchu Świętym, która w ogromny sposób oddziałuje na Planetę Ziemię i wszystko co się na niej znajduje. Święta miłość jest mocą, która ustanawia i utrzymuje królestwo Boże.  Tolerancja i pasywność nie są cechami charakterystycznymi miłości Bożej, ale świętość i pasją są częścią natury miłości Bożej.

Miłosierdzie i cierpliwość są zupełnie czym innym niż cierpliwość. W miłości Bożej nie ma tolerancji dla grzechu czy czci dla bożków. Bóg nie może tolerować grzechu i nie będzie dalej pozwalał Swoim dzieciom na służenie innym bożkom. Bóg nienawidzi grzechu i jest zazdrosny o Swoich ludzi, Bóg kocha sprawiedliwość i raduje się pełną czci reakcją miłości Jego ludu. Boża miłość do Jego ludzi dopełnia się wtedy, gdy przepływa z powrotem do Niego w oddanej miłości Jego ludu.

Tam, gdzie jest sprawiedliwość w ludzie Bożym, Jego miłość wzywa do pokuty. Gdy pokuta nie pojawia się w odpowiedzi na Bożą miłość, konieczna jest korekta w formie skarcenia, aby, przez Jego miłość, zwrócić ludzi z powrotem do Boga. Właściwa reakcja na ten wychowawczy wyrok prowadzi do wylania łaski, która umacnia ludzi, aby żyli w sprawiedliwości. Dziełem miłości jest ustanawianie i spajanie królestwa Bożego na ziemi, jak to jest w niebie.

Nie dajcie się zwodzić

Bardzo zwodzimy siebie samych, jeśli wydaje nam się, że z powodu Bożego miłosierdzia i cierpliwości jest On tolerancyjny wobec naszego grzechu, cudzołożnych relacji z bożkami, w tym bożkiem ego czy pobłażania sobie. Jezus Chrystus jest wyrazem Bożej miłości, aby odkupić i odnowić ten świat zaczynając od ludzkości. Odrzucenie udzielonego przez Boga zmartwychwstałego życia Jezusa Chrystusa zamieszkującego wewnątrz przez Ducha Świętego to odrzucenie miłości Bożej i zwrócenie się do bożków.

Dwom głównymi bożkami, które powodują dotkliwe zniszczenia ludzkości to ego i religia. W obu przypadkach charakterystyczna jest pożądliwość i pycha, które napędzane są osobistą potrzebą Boga będącą w sercu człowieka.

Religia kręci się wokół oddawania czci innym duchom przez próby przypodobanie się im ofiarami, zachowywaniem rytuałów, przez posłuszeństwo (postępowanie według systemu zachowań) i szukanie zaopatrzenia w życiowe potrzeby. Wszystkie religie na świecie, w tym współczesna wersja chrześcijańskiej religii, są albo całkowicie poddane innym duchom, albo stanowią jakąś mieszaninę.

Bożek egoizmu angażuje ludzi w oddawanie czci stworzeniu zamiast stwórcy, niszcząc świat w przyjemnościach własnych i szukając zaopatrzenia dla siebie. Pismo określa to jako „ciało” oraz „miłość tego świata”. Niektóre niebiblijne terminy to: etyka materialistyczna, czy humanizm, kontrola umysłu, samokontrola, wiara w siebie in.

Pożądliwość i pycha doprowadziła wielu, jeśli nie większość, z tego świata do poważnego odstępstwa od Boga do służeniu złemu i życiu w jego więzach.

Jedynie potężne uwolnienie mocy Bożej spoza zasłony przemieni i odnowi Planetę Ziemię. Każde drzewo, którego nie zasadził nasz Ojciec Niebieski zostanie wykorzenione (Mt. 15:13). Święci aniołowie współpracujący z dojrzewającymi synami Bożymi, w których mieszka Chrystus, nie będą znali ograniczeń i będą głosić i nieść słowo naszego Ojca. Pasja i żarliwość Boża dokonają ogromnego żniwa oczyszczenia i odnowienia ziemi ku sprawiedliwości Bożej i ku królestwu Bożemu na ziemi, jak to jest w niebie (Iz. 9:6-7).

Isa 2:17-18: „I zniży się pycha człowieka, a wyniosłość ludzka opuści się, lecz jedynie Pan wywyższy się w owym dniu, a bożki doszczętnie zginą„.

Łk. 12:32: „Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo„.

Mat 6:10: „…przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi„.

Dążcie do miłości, ona nigdy nie zawodzi, a Jego królestwo trwa na wieki

Ron McGatlin

basileia @ earthlink.netпродвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.