Sugestie ewangelizacyjne

Łuk. 18:1
Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać,

Kol. 4:2-3
W modlitwie bądźcie wytrwali
i czujni z dziękczynieniem,

Kol. 4:5
Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas.

Filip. 4:6
Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu,

Jak. 4:2
Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie.

Módl się  każdego dnia o możliwości zwiastowania ewangelii, po czym wypatruj ich (i wykorzystuj!). Módl się o to, aby Bóg przygotował ludzkie serca na przyjęcie Ewangelii i umieścił tych ludzi na twojej drodze. Za kazdym razem, gdy jesteś z kimś sam, traktuj to jako Boże spotkanie wyznaczona na rozmowę o Chrystusie.

Proś Boga aby używał ciebie przez Ducha Świętego jako narzędzie do ewangelizacji. Proś Go, aby usuną wszelki strach i aby zrobił z ciebie odważnego świadka, który przyniesie chwałę Imieniu Jezusa.

Zrób sobie liste 4-5 niezbawionych ludzi i módl się o nich i módl się codziennie, aby Bóg przygotował ich serca na przyjęcie Dobrej Nowiny. .

 • Rozwijaj szczerą miłość do bliźniego (inaczej do wszystkich) . Nasza miłość powinna być bezwarunkowa, taka jaką kocha nas nasz Ojciec.
  On kocha wszystkich ludzi i chce, aby wszyscy byli zbawieni, zatem powinniśmy postępować tak i my. Zauważ, że drzewo daje cień  wszystkim ludziom (nawet temu, który je ścina!) i w podobny sposób powinniśmy  wyrażać naszą miłość bezwarunkowo i wolno każdemu. Pamiętaj: „Kochaj grzeszników, nienawidź grzechu.”

  1 Tym. 2:3-4
  Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

  Gal. 5:6
  …liczy się  lecz wiara, która jest czynna w miłości.

  1 Jan. 4:7-12
  Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, … gdyż Bóg jest miłością.
  …..

  Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować.
  … jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości,

 • Czytaj Biblie codziennie, abyś był dobrze ugruntowany w Pismie, gdy będziesz rozmawiał z innymi o Chrystusie. Jeśli to tylko możliwe, czytaj książki chrześcijańkie, słuchaj chrześcijańskiej muzyki i radiostacji w samochodzie itd. Są to wspaniałe sposoby na utrzymanie swojego serca i ducha w koncentracji na Panu i  budowaniu poznania i zrozumienia Pisma. Innym sposobem utrzymania uwagi skupionej na naszym Zbawicielu jest rozmawianie o Chrystusie, Biblii itd.. Jak wielu znasz chrześcijan, którzy rzeczywiście rozmawiają o Chrystusie i Biblii codziennie.  Niestety, odpowiedź jest taka, że prawdopodobnie żadnego (lub bardzo mało). Jakkolwiek im więcej masz na ustach Pana, tym łatwiej ci Go ogłaszać będzie niewierzącym.

  1 Piotr. 3:15-16
  Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej.
  Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali.

 • Noś ze sobą kieszonkowy Nowy Testament wszędzie, dokądkolwiek chodzisz. Pozowli ci to studiować Biblie w wolnych chwilach, jak również wskazywać wersety kiedykolwiek będziesz miał okazję dzielić się Ewangelią z kimś.
 • Przez cały dzień, bądź świadom obecności ludzi wokół ciebie.
  Literalnie dokoła nas toczy się niewidzialna wojna na śmierć i życie, Szatan nieustannie usiłuje uniemożliwić ludziom usłyszenie o Chrystusie i zaufanie Mu.
  Biblia mówi sąd Boży jest wieczny (Hebr. 6:2), co oznacza, że nie ma absolutnie żadnego odwołania. Mówi równiez o tym, że ognie piekielne są wieczne (Mat. 25:41) i że kara dla grzeszników jest wieczna (Mat. 25:46). We wszystkich tych przypadkach używane jest greckie słowo (aioniou, co oznacza „wieczny” i „nieustanny”). Zatem nasza decyzja o tym, co robimy dla Bogu lub przeciw Niemu ma wieczne konsekwencje. Ludzie często sa w stanie wytrzymać pewną miarę bólu, jeśli wiedzą o tym,  że jest to czasowe, lecz tutaj mamy do czynienia z nieskończoną agonią dla grzeszników.

  Mat. 25:41
  Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.

  Mat. 25:46
  I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

  Jeśli pozowlimy na to, aby okoliczność do ewangelizacji przeszła koło nas, to ci niewierzący mogą skończyć umierając bez Chrystusa, a potem cierpieć wieczna kare. Niech ta myśl wniknie w ciebie tak, aby twój duch rozwinął w sercu współczucie i miłość dla niezbawionych ludzi wokół ciebie i utrzymywał ciebie w wysokiej motywacji do ewangelizacji.

  Rzym. 10:14
  Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?

  2 Kor. 5:20
  Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał;

  Jeśli nie jesteś pewien, czy grzesznicy będą płonąć w piekle w świadomej agonii przez wieczność, zapraszam cię do przeczytania mojej odpowiedzi na ten temat: „Czy grzesznicy będą płonąć w piekla na wieki, czy też będą całkowicie unicestwieni w jeziorze ognistym?

 • Jedynym sposobem na odniesienie sukcesu przez przeciwnika jest: nie robić nic. Chrystus  nakazał nam wszystkim dzielić się wiara i głosić Dobrą Nowinę wszystkim narodom, co oznacza, że wszyscy mamy być aktywni w ewangelizacji, a nie być „chrześcijańskimi widzani.” Nie do nas należy wybieranie, którym z Jego przykazań będziemy posłuszni.
  .

  Mat. 28:19-20
  Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

  Mar. 16:15
  I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.

  Łuk. 24:46-47
  I rzekł im: Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać I że, począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma być głoszone wszystkim
  narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów.

  Dz.Ap. 1:8
  Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

  Dz.Ap. 8:1,4
  …..i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii….
  Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce
  i zwiastowali dobrą nowinę.

  Fil. 1:6
  Aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie.

  Biblia również mowi, że będziemy mieli nagrodę w niebie opartą na tym, co zrobimy na ziemi (zbawienie, oczywiście jest darmo przez Boga i nie jest oparte na naszych uczynkach).

  Mat. 16:27
  Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego.

  Rzym. 2:6
  Który odda każdemu według uczynków jego:

  Obj. 2:23
  A dzieci jej zabiję; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych.

  Obj. 22:12
  Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.

 • Wykorzystaj poniższe pytania i aktualne wydarzenia, aby ułatwić sobie zwrócenie rozmowy na Chrystusa i sprawdzenia czy osoba, z którą rozmawiasz stoi w wierze, takie jak:
  • „Czy dzieje się coś w twoim życiu, o co mógłbym się modlić?” Jest to bardzo łatwy i nie „straszący” sposób na poruszenie tematu Chrystusa, szczególnie jeśli nie masz zbyt wiele czasu na rozmowy (np. z kelnerem). Dalej możesz pójść dalej zostwiając traktat (zobacz np.: Bookmark Ministry).
  • „Czy chciałbyś odkryć w jaki sposób możesz poznać Boga osobiście?”
  • „Gdybyś umarł dzisiaj, to czy bez żadnych wątpliwości wiesz, że znalazłbyś się w niebie? Dlaczego tak lub nie?”
  • „Widzę, że czytasz najnowsze wieści o tym wypadku lotniczym.
   Rodzinom ofiar z pewnością przydadzą się nasze modlitwy, prawda?”
  • „Czy wiesz, że to, co powiedziałeś „Korona ci z głowy nie spadnie” jest biblijne? (więcej takich zwrotów i wyrażeń z Biblii –  Współczesne zwroty i wyrażenia w Biblii).
 • Gdy prezentujesze Ewangelię, staraj się utrzymywać rozmowę w tonie przyjacielskim i niewymuszonym. To pomaga zredukować twój strach przed ewangelizacją, jeśli trzeba, i pomoże niewierzącemu być bardziej otwartym i lepiej reagować na to, co mówisz.Niektórzy lepiej się czują zaczynając rozmowę o Chrystusie z obcym, lecz może to być trudne dla większości z nas. Jeśli odczujesz, że boisz się odrzucenia pamietaj, że niewierzący nie odrzuca ciebie lecz Boga (co jest o wiele gorsze!). Jeśli jest to obawa przed tym, że nie wiesz, co powiedzieć, najlepszym sposobem jest przejść przez to, tak abyś był zaznajomiony z posłaniem, ktore prezentujesz (5 punktów, które pomogą w skutecznej ewangelizacji). Spróbuj napisać główne punkty i biblijne wersety na małym kawałku papieru i trzymaj go w kieszonkowym Nowym Testamencie, tak by były dostępne, gdy będziesz się dzielił Ewangelią. Spróbuj przejść przez  całą rozmowę w wyobraźni, aby przećwiczyć korzystanie z notatek lub spróbuj z przyjacielem, aby przyzwyczaić się do dzielenia się Ewangelią z innymi.

  Aby przywyknąć do zaczynania rozmowy o Chrystusie, spróbuj na początku małymi krokami.  Ćwicz zaczynanie romowy (na dowolny temat) z ludźmi, których nie znasz, abyś nabrał wprawy w prowadzeniu rozmowy z ludźmi, nawet jeśli początkowo jest to tylko krótka kownersacja.
  Gdy będziesz się już czuł wygodnie w rozpoczynaniu rozmowy z ludźmi, spróbuj zadawać któreś  z powyższych pytań po to, aby teraz przywyknąć do wprowadzania tematu Jezusa. Gdy już będziesz to robił raz za razem bez „tchórzenia” zobaczysz, że będziesz się czuł w tym coraz bardziej wygodnie.Wkrótce będziesz ewangelizował wszystkich na placu. Pamiętaj, że Duch Święty nie może pracować przez ciebie i zdobywać dusze od Szatana, dopóki nie otwrzysz ust i nie zaczniesz mówić do ludzi.

  Nadal módl się codziennie o swoje zdecydowanie i mądrość w ewangelizacji, po czym praktykuj to przy każdej nadarzającej się okazji. Nie ugrząźnij zamartwiając się tym, jak ewangelizwoać, skup się na tym, „dlaczego.”
  Przede wszystkim, najlepszą drogą do nieudanej ewangelizacji, jest brak ewangelizacji w ogóle. Wyjdź w szczerej miłości do niewierzących i w posłuszeństwie dla Boga, a On będzie pracował przez ciebie bez względu na to, jak nerwowy i niezręczny się czujesz.

  Przede wszystkim, nie wstydź się ewangelii Jezusa Chrystusa, która jest mocą Bożą ku zbawieniu wszystkich, którzy wierzą:

  Rzym. 1:16
  Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka,

  2 Tym. 1:8
  Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia jego, ale cierp wespół ze mną dla ewangelii, wsparty mocą Boga,

  Mar. 8:38
  Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdziew  chwale Ojca swego z aniołami świętymi.

 • Jeśli ktoś jest oporny lub kłótliwy, pamietaj twoim celem jest kontakt, nie nawrócenie! To nie twoich zdolności potrzebuje, lecz twojej dostępności, twoim zadaniem jest dzielić się Dobrą Nowiną o Chrystusie, lecz do Boga należy pociągniecie człowieka do Chrytsusa:

  Jan. 6:64
  Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda.

  Jan. 6:65
  I mówił: Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca.

  Bóg wie jak wiele rozmów jest potrzebnych, zanim człowiek zwróci się do Jezusa po zbawienie. Możesz być pierwszą osobą, która porozmiawa z nim o Chrystusie, lub piątą, dzisiątą itd., lecz w końcu ty siejesz nasiona, które może zebrać ktoś inny. Jeśli ktoś nie jest gotowy na zaufanie Jezusowi jeszcze, może być, dzięki twojemy wysiłkowi, znacznie bliżej tego:

  Jan. 4:35-38
  Czy wy nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam: Podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa.
  Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali.
  W tym właśnie sprawdza się przysłowie: Inny sieje, a inny żnie.
  Ja posłałem was żąć to, nad czym wy nie trudziliście się; inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy.

 • Nie sprzeczaj się z niewierzącymi, bądź delikatny, pokorny, pełen miłości i cierpliwy. Pamiętaj o tym, że niewierzący nie jest twoim wrogiem, lecz że został pochwycony w niewolę przez wroga:

  2 Tym. 2:24-26
  A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, Napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. I że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli.

  Łagodna odpowiedź uśmierza gniew (Przyp 15:1)

 • Prezentując Ewangelię bądź jasny i zwięzły.
  Ludzie, ktorzy  nie chodzą do kościoła prawdopodobnie nie rozumią wielu religijnych terminów i prawdopodobnie nie chcą, aby do nich głosić i przoknywać ich mnóstwem faktów i figur z biblijnych wersetów. Prowadź ich do Chrystusa delikatnie, pokornie, w miłości – nie wpychaj ich do Królestwa!
 • Żeby być rzeczywiście skutecznym w  służbie dla Boga w sposób jaki dla nas zamierzył, musimy określić jakie duchowe dary nam dał, abyśmy ich używali w Jego służbie . Niektórzy ludzie mają dar głoszenia, inni nauczania, inni zarządzania itd.:

  1 Kor. 12:4-6
  A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam.
  I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.

  1 Kor. 12:27-28
  Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki.

  Aby określić jaki może być twój duchowy dar zadaj sobie następujące pytania:

  • „Jakie rzeczy sprwaiają mi prawdziwa radość?” Gdy używasz swoich duchowych darów, to praca sprawia ci  radość i przyjemność i będzie owocna. Niemniej jednak, jeśli usiłujesz zrobić studium biblijne i jest to podobne do nudnego zadania domowego (dla przykładu), to taka działalność prawdopodobnie nie jest zgodna z twoim obdarowaniem.
  • „Jakie działanie powodują, że tracę poczucie czasu? „
   Jeśli coś cię cieszy aż do utraty poczucia czasu, ponieważ tak jesteś tym zaabsorbowany, to może być, że właśnie używasz jakiegoś ze swoich duchowych darów.
  • „O czym myślisz w wolnych chwilach?” Jeśli nieustannie myślami zwracasz się ku jednemu hobby czy pracy która cię cieszy i okazuje się, że gorliwie oczekujesz czasu, gdy bedziesz się mógł tym zająć, to prawdopodobnie używasz jednego ze swoich duchowych darów w tej działalności.
 • Inne sposoby dzielenia się Ewangelią:
  • Dołączaj do rachunków czy innej korespondencji traktaty ewangelizacyjne, broszurki, czy zakładki. Gdy wszyscy  już będziemy w domu, możesz zostać zachwyconoy tym, jak wielu ludzi taka prosta działalność przyprowadziła do Chrystusa! Wręczaj traktaty i zakładki osobom, z którymi możesz się dzielić Ewangelią tak aby  mogli przeczytać je później jeśli nie będą gotowi do przyjęcia Chrystusa od razu. Sprawdź w lokalnej księgarni chrzścijańskiej czy nie mają traktaktów, broszurek ewangelizacyjnych, zobacz też moją Bookmark Ministry.
  • Noś chrześcijańskie koszulki, pierścionki oraz naszyjniki, używaj w pracy filiżanki do kawy, która ma nadrukowane chrześijańskie przesłanie.
   Naklej chrześcijańską nalepkę lub rybkę na zderzak, wywieś w swoim biurze chrześcijański obraz lub tablicę. Takie działania ogłaszają Chrystusa tym, którzy są wokół ciebie i mogą sprawić, że ktoś zapyta cię o twoją wiarę. Jest to tzw.: „cicha ewangelizacja.” Pomoże ci również żyć badziej świadomym życiem w stylu Chrystusa, pełnym miłości, delikatności, pokory, ponieważ gdy ludzie widzą jak reklamujesz swoją wiarę, będą się też bliżej przyglądać tobie, czy nie jesteś hipokrytą!
 • Jak powiada przysłowie: „Twoje życie może być jedyną Biblią jaką ktoś inny może kiedykolwiek czytać.” Integralność (spójność tego, co głosimy z tym jak żyjemy) i miłość w twoim codziennym życiu głosi tomy tym, którz są wokół nas i może mieć potężniejszy wpływ niż cokolwiek, co mógłbyś powiedzieć. Nasze życie jako chrześcijan powinno być reklamą naszej chrześcijańskiej wiary. Więcje na ten temat znajdziesz w moim artykule pt.:” Duchowa dojrzałość/duchowy autorytet.

  Rzym. 12:16-21,13:1
  Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni; nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie; nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.
  Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
  Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.

  Filip. 1:27
  Niech życie wasze będzie godne ewangelii Chrystusowej, …

 • A ponad wszystko, weź głęboki oddech, powiedz krótką modlitwę, zaufaj Bogu i po prostu zrób to!

  Przyp. 16:3
  Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły.


 • „15 Suggestions for Effective Evangelism”
  URL: http://www.layhands.com/EvangelismSuggestions.htm

  topod

  Click to rate this post!
  [Total: 0 Average: 0]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.