Szkoła Biblijna on-line – 01.01 Czym jest Biblia?

Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca? (Heb. 4:122).
_____________________

Biblia jest literalnie źródłem chrześcijańskiej religii. Jest zainspirowanym i nieomylnym słowem Boga, zbiorem 66 ksiąg (30 ST i 27 NT) napisanych przez ponad 40 autorów, w okresie od 1500 roku przed Chrystusem do 100 roku po Chrystusie, na trzech kontynentach i w trzech językach: Hebrajskim, Aramejskim i Greckim. Ci ludzie pisali tak jak ich poruszał Duch Święty (2 Ptr. 1:21). Nie pisali słów w oparciu o ludzką mądrość, lecz słowami, których naucza Duch Święty (1 Kor. 2:13).
Biblia odgrywała ważną rolę w historii cywilizacji, a szczególnie w zachodniej Europie. Jej prawdy ukształtowały niezliczone miliony i pomogły uformować narody wpływając na tworzenie prawodawstwa. Była cytowana w literaturze, inspirowała filmy i była przedmiotem intensywnych debat. Jest to najlepiej sprzedawana książka na świecie.

Biblia opisuje Boże dzieło stworzenia zarówno ziemi jak i ludzkości, upadek człowieka, ekspansje narodów, formowanie praw oraz powstawanie i upadek wielu państw. Jednak Biblia zajmuje się w szczególności Bożym sposobem pracy na Izraelem, Jego obietnicami przymierza dla nich, proroctwami i ich wypełnieniem przez Mesjasza. W szczególności Nowy Testament jest inspirowanym objawieniem Boga, poprzez apostołów, dzieło i służbę Jezusa, jak również wzrost kościoła. W skrócie, Biblia jest o Jezusie (Jn. 4:39).

Na stronach Biblii zawarta jest ogromna mądrość i prawdy. Nie jest to księga naukowa, ani nie miała nią być. Zamiast tego, określa się jako objawienie Boga dla Jego ludzi. Ogłasza się jako zapis przeszłości i zapowiedź przyszłości. Twierdzi, że mówi nam to, co ma przyjść w dalekiej przyszłości i, że ostatecznym przeznaczeniem ludzkości jest koniec w ich wiecznym zbawieniu lub wiecznym potępieniu.

Chrześcijański Kanon Protestancki.
Stary Testament
Nowy Testament

Pentateuch – 5 ksiąg
1-5 Mojżeszowe.
Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa

Księgi historyczne – 12 ksiąg.
Jozuego, Sędziów, Rut, 1 i 2 Samuela, 1 i 2 Królewska, 1 i 2 Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Estery.

Mądrościowe  – 5 ksiąg
Job, Psalmy, Przypowieści, Mądrości Salomona , Pieśni nad Pieśniami.

Prorocy  – 17 ksiąg
Prorocy Więksi
Izajasz, Jeremiasz, Lamentacje, Ezechiel, Daniel
Prorocy Mniejsi Ozeasz, Joel, Amos, Obdiasz, Jonasz, Mikeasz, Nahum, Habakuk, Sofoniasz, Haggeusz, Zachariasz, Malachiasz.

Historyczne księgi –  5 ksiąg
Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, Dzieje Apostolskie.

Listy Pawła 13 ksiąg
List do Rzymian, 1 List do Koryntian, 2 List do Koryntian, List do Galacjan, List do Efezjan, List do Filipian, 1 i 2-gi List do Tesaloniczan, 1 i 2 List do Tymoteusza. List do Tytusa, List do Filemona.

Pozostałe listy:
List do Hebrajczyków, List Jakuba, 1 i 2-gi  list Piotra, 1 i 2 List Jana, List Judy, Objawienie.

Uwaga: niektórzy autorzy przypisują List do Hebrajczyków Pawłowi.

Inne księgi.

W Biblii jest wymienionych wiele innych ksiąg, które nie są częścią Biblii.

1. Księga Wojen Pana IV Moj.. 21:14
2. Księga Prawego  – Joz. 10:13
3. Księga Dziejów Króla Dawida – 1 Kron. 27:24
4. Księga Królów Izraelskich i Judzkich – 2 Kron.; 35:27; 36:8
5. Księga Królów Izraelskich – 1 Kron. 9:1; 2 Kron. 20:34.
6. Dzieje Królów Izraelskich  – 2 Kron. 33:18.
7. Przepis Dawida, króla Izraelskiego – 2 Kron. 35:4.
8. Dzieje Jasnowidza Samuela – 1 Kron. 29:29
9. Dzieje Proroka Natana – 1 Kron. 29:29
10. Dzieje Jasnowidza Gada – 1 Kron. 29:29
11. Historia Proroka Iddo – 2 Kron. 13:22
12. Dzieje Proroka Szamajasza- 2 Chron. 12:15
13. Sprawy Uzzjasza opisane przez proroka Izajasza – 2 Kron. 26:22; 32:32
14. Dzieje Jehu – 2 Chron. 20:34
15. Księga Dziejów Achaszferosza- Est. 2:23; 6:1
16. Księga Pamiątkowa – Mal. 3:16
17. Księga Żywota – Dan. 12:1; Fil. 4:3; Obj.. 20:11; 22:19
18. Księga Sądu – Dan. 7:10; Obj. 20:12
19. Księga zapieczętowana siedmioma pieczęciami – Obj. 5:1, 13.
20. Książeczka anioła – Obj. 10:2

Te inne księgi nie stanowią Pisma. Nigdy nie były napisane w celu włączenia ich do Biblii. Żydzi i społeczności chrześcijańskie nigdy nie rozpoznały ich jako księgi należące do Biblii. Ich istnienie nie wskazuje na to, że Biblia nie jest kompletna, ani nie znaczy, że zostały one z Biblii wyjęte. Faktem jest to, że nigdy częścią Biblii nie były.

Kiedy Biblia powstała?
Biblia została w pełni zebrana i rozpoznana pod koniec czwartego wieku. Zebrała się rada kościoła w celu ustalenia, jakie księgi będą akceptowane jako Biblia.
Sprawa włączenia Objawienia Jana była sporna. 2 i 3 list Jana, 2 Piotra i Judy często nie były włączane, a List do Hebrajczyków często był pomijany. 27 ksiąg Wulgaty (Wg) Jeromy (końcówka czwartego wieku) wywarła istotny wpływ na to, które księgi zostały uznane; co więcej, prowincjonalna rada kościoła w Hipo (393r) i Kartaginie (397r.) uznały 27 ksiąg kanonu Nowego Testamentu. (1)

Bóg używał rad złożonych z ludzi do ustanowienie Swojego kanonu Pisma. To chrześcijański kościół rozpoznał Boże Słowo, a nie określił go.

_____________
1. Achtemeier, Paul J., Publishers Harper & Row, and Society of Biblical Literature. Harper’s Bible Dictionary. electronic ed. San Francisco: Harper & Row, 1996, c1985комплексное продвижение сайта москва

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *