Szkoła Biblijna on-line – 01.02 Inspiracja i nieomylność

Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z ludzkiej woli, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym (2 Ptr. 1;21)

Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z ludzkiej woli, lecz wypowiadali je ludzie Bozy, natchnieni Duchem Świętym?
Słowo „inspirowany” oznacza „natchniony przez Boga”. Gdy zatem mówimy, że Biblia jest inspirowana, to mówimy, że jej autorem jest Bóg, że Bóg działał przez zdolności i osobowość pisarzy w taki sposób, że to, co napisali jest bez błędów i jest właściwie we wszystkim do czego się odnosi. „Tchnienie” lub „duch” Boży w Starym Testamencie oznacza aktywną boską moc. Zatem Pismo jest produktem zarówno Boga jak i człowieka.

Pisma są słowami Boga zapisanymi przez człowieka, który byś środkiem przez który pisma były przekazywane. Wynikiem jest inspirowane, nieomylne i autorytatywne dzieło, które obejmuje Bożą prawdę. To dlatego w Biblii jest napisane:
Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. (2 Tym 3,16-17)

Proces inspiracji nie polegał na mechanicznym dyktowaniu, gdzie apostołowie słyszeli głos i spisywali to, co usłyszeli. Nie było też tak, że wpadali w jakiegoś rodzaju trans i Bóg pisał przez nich bez ich wiedzy. Pisarze byli wolnymi ludźmi, pisali to, co chcieli w miarę jak byli poruszani przez Ducha Świętego. W rzeczywistości to, co napisali odzwierciedla ich osobowość i styl, a jednak osobowość i styl pisarski nie umniejszają wartości i autorytetu biblijnych zapisów.

Kościół chrześcijański poprzez swoje rady w pierwszych kilku stuleciach nie określał, które pisma są inspirowane, oni je po prostu rozpoznali. Innymi słowy, Bóg działał poprzez kościół, aby potwierdzić to, że dane pisma są z Jego inspiracji. Oczywiście, Stary Testament nigdy nie był poddawany w wątpliwość, lecz były takie dokumenty Nowego Testamentu, jak np.: List do Hebrajczyków, Objawienie Św. Jana. itd.

Nieomylność
Ponieważ Biblia jest zainspirowana, jest również nieomylna. Oznacza to, że nie ma w oryginalnych dokumentach błędów i wszystko czym się zajmuje jest bez błędu co do faktów i zrozumienia. Biblia nie jest księgą naukową, lecz to, co mówi, jest właściwe:

* Sferyczny kształt ziemi (Iz. 40:22).
* Ziemia jest zawieszona na niczym (Job. 26:7).
* Ilość gwiazd jest niepoliczalna (1 Moj.. 15:5).
* W morzach istnieją doliny (2 Sam. 22:16).
* W morzach istnieją źródła i fontanny (Gen. 7:11; 8:2; Prov. 8:28).
* W morzach istnieją drogi wodne (oceaniczne prądy) (Psalm 8:8).
* Cykle wody (Job. 26:8; 36:27-28; 37:16; 38:25-27; Ps. 135:7; Ecc. 1:6-7).
* Fakt, że wszystko, co żyje rozradza się zgodnie ze swym rodzajem (1 Moj.. 1:21; 6:19).
* Natura zdrowia, warunki sanitarne i choroby (1 Moj.. 17:9-14; 3 Moj.. 12-14).
* Koncepcja entropii, energia spływająca na dół (Psalm 102:26).

Co więcej, żadne archeologiczne odkrycia nie wykazały jakiegokolwiek błędu w Biblii, jest to dokładny historyczny zapis.

Dowody inspiracji.
Biblia przedstawia się sama jako inspirowane słowo Boże. To nie usprawiedliwia takiego twierdzenie, po prostu stwierdza fakt. Lecz jak możemy stwierdzić inspirację pisma? Być może najlepszym sposobem jest wspomnieć proroctwa. Proroctwa w biblii są liczne i Biblia w samej rzeczy mówi o wypełnionych proroctwach.

* Otóż stało się to, żeby się wypełniły Pisma Proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli. (Mat. 26:56).
* Bracia, musiało się spełnić to, co Duch Święty przepowiedział w Piśmie przez usta Dawida o Judaszu, który wskazał drogę do pojmania Jezusa (Dz. 1:16).

Biblia mówi naturalnie o proroczym wypełnieniu ponieważ zakłada to, że Bóg jest zaangażowany w pismo i ludzką historię. Zatem przekazywanie proroctw i wypełnianie ich jest naturalną częścią biblijnego materiału. Proszę rozważ kilka proroctw i ich wypełnień.

„Jego bok został przebity”

* Proroctwo: Zach. 12:10, „Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy wyleję ducha mojego miłosierdzia i modlitwy. I będą patrzeć na tego, którego sami przebodli. I z powodu niego będą ubolewać tak, jak ubolewa się po śmierci jedynego syna; opłakiwać go będą głośniej, niż opłakuje się pierworodnego
* Wypełnienie znajdujemy w Jn 19:34: a tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, z którego natychmiast wypłynęła krew i woda.

„Ukrzyżowanie Chrystusa”

* Proroctw: Psalm 22:1, Psalm 22:11-18 Dla kierującego chórem: Na melodię pieśni: ?Jak łania o świcie”. Psalm Dawida Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleko od mego wołania i od słów mojej skargi? Nie oddalaj się ode mnie, bo grozi mi ucisk, a nie ma nikogo, kto by mnie wspomógł. Otacza mnie mnóstwo młodych cielców wszędzie pełno byków z Baszanu. Wszystkie otwierają ku mnie pyski, niczym lwy drapieżne i głośno ryczące. Jestem rozlany jak woda, ze stawów występują wszystkie moje kości, a serce jak wosk topnieje w moim wnętrzu. Moje gardło wyschło jak skorupa, do podniebienia przywarł mi język, a Ty mnie rzuciłeś w proch śmierci. Zgraja psów mnie opadła, otacza mnie gromada złoczyńców, którzy przebijają moje ręce i nogi. Mogę policzyć wszystkie moje kości, a oni patrzą i urągają mi wzrokiem. Rozdzielają między siebie me szaty, a o płaszcz mój
rzucają losy.
Wypełnienie znajduje się w Łuk 23:33: ?A kiedy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali Jego i dwu złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. W Ew. Jana 19:33 Kiedy zaś zbliżyli się do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu nóg, a tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, z którego natychmiast wypłynęła krew i woda. Jan 19:23-24 Żołnierze zaś, ukrzyżowawszy Jezusa, zabrali Jego szaty i podzielili je na cztery części, dla każdego z żołnierzy po jednej. Wzięli również Jego tunikę, która nie była szyta z części, lecz stanowiła jedną materię tkaną od góry do dołu.
Uradzili więc między sobą: Nie będziemy jej dzielili na części, lecz rzucimy o nią losy, by rozstrzygnąć, do kogo ma należeć. W ten sposób miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie moje szaty, a o moją suknię rzucili los. To właśnie uczynili żołnierze.

„Narodzenie Jezusa Beltejem.”

* Proroctwo: Mich 5,1 A ty, Betlejem Efrata, tak małe wśród judzkich pokoleń! Lecz właśnie z ciebie wyjdzie Ten, który będzie panował nad całym Izraelem. Swymi początkami sięga bardzo zamierzchłych czasów, do dni już dawno minionych.
* Wypełnienie Mat. 2:1, „A kiedy Jezus przyszedł na świat za czasów króla Heroda w Betlejem judzkim, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy.”

Jest wiele więcej proroctw, które zostały wypełnione przez Jezusa. Oczywiście, krytycy rzadko przyjmują proroctwa. Czasami mówią, że Biblia została tak napisana, aby to wyglądało na wypełnione proroctwa, lecz to znaczyłoby, że biblijni pisarze byli kłamcami, którzy celowo zwodzili ludzi. Co, w takim przypadku, powodowało by, aby takich kłamstw się trzymać ryzykując własnym życiem, wyrzucaniem ze społeczności, cierpieć stratę dóbr własnych i rodziny. Krytycy muszą dać coś więcej niż sama krytyka. Muszą dostarczyć odpowiedzi na pytania, które ich krytyka wzbudza.

Zastosowanie.
Polecamy, abyś zaznaczył w Biblii proroctwa i ich wypełnienia tak, abyś mógł je znaleźć. Możesz sobie zapisać na okładkach niektóre z proroctw i ich wypełnienia. Szczególnie korzystne jest udać się do kogoś, kto będzie mógł zinterpretować tą część Pisma dla ciebie. Przejdź do Ps 22:11-18 i przeczytaj go powoli i głośno. Gdy skończysz zapytaj go/ją, o czym te wersy mówią. Na dziesięć osób dziewięć powie ci, że chodzi o ukrzyżowanie. Istotne jest tutaj to, że ten psalm został napisany przez Dawida około 1000 roku przed Chrystusem i 600 lat przed karą ukrzyżowana wymyśloną przez Fenicjan. Wtedy poproś ich, jak to możliwe, że Biblia nie jest księgą zainspirowaną.

_________________
1. The New Bible Dictionary, (Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers, Inc., 1962.продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.