Szkoła Biblijna on-line 02.13 Trójca cz.1

Trójca, jest chrześcijańskim nauczaniem o tym, że Bóg istnieje w trzech wiecznych osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ojciec nie jest tą samą osobą, co Syn; Syn nie jest tą samą osobą, co Duch Święty i Duch Święty nie jest tą samą osobą, co Ojciec. Nie są to trzej bogowie, ani trzy istoty. Są to trzy różne osoby, a jednak stanowią jednego Boga. Każda ma swoją wolę, może mówić, kochać itd., i są to demonstracje ich osobowości. Są ze sobą w doskonałej jedności. Są jednakowo wieczne, równe i mają jednakową moc. Jeśli którakolwiek z tych Osób zostanie usunięta, to nie byłoby Boga.

Niemniej są pewne widoczne różnice w pewnych funkcjach wśród członków Trójcy. Na przykład, Ojciec decyduje, kto będzie zbawiony (Ef. 1:4), Syn ich zbawia (Ef. 1:7), a Duch Święty pieczętuje (Ef. 1:13).

Dalej wymaga wyjaśnienia, ze Bóg nie jest jedną osobą, Ojcem, z Jezusem jako stworzeniem i Duchem Świętym jako mocą (Świadkowie Jehowy). Nie jest również On jedną osobą, która przyjęła trzy kolejne formy tj., Ojciec, stał się Synem, który stał się Duchem Świętym. Bóg również nie jest boską naturą Syna (gdzie Jezus ma ludzką naturę postrzeganą jako Syn i boską naturę postrzeganą jako Ojciec (teologia jedności) i nie jest Trójca na urzędzie sprawowanym przez trzech osobnych Bogów (Mormonizm).

Słowo „osoba” jest używana na opisanie trzech osób w Trójcy, ponieważ jest to właściwe słowo. Osoba ma świadomość, może, mówić, kochać, nienawidzić, mówić „ty”, „twój”, „mnie”, „mój” itd. Każda z trzech osób Trójcy demonstruje te cechy.

Jest tylko jeden Bóg

Po pierwsze musimy ustalić, ilu jest Bogów w doktrynie o Trójcy. Biblia mówi, że jest tylko jeden.

Izajasz:  43:10; 44:6,8; 45:5,14,18,21,22; 46:9; 47:8; Jn 17:3; 1 Kor. 8:5-6; Gal. 4:8-9
Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie, nie ma Boga (Iz. 45:5).

Krok pierwszy do ustalenia tego, ilu istnieje Bogów:
JEDEN! Izajasz: 43:10; 44:6; 45:14,18, 21, 22; 46:5,9.

Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga” (Iz  44:6).

Wieloosobowość Boga.

W Biblii, gdy chodzi o Boga, widzimy wiele wersetów ukazujących wieloosobowość. Proszę rozważ następujące wersety i przeczytajcie komentarze do każdego z nich.

Stary Testament

Rodz.. 1:26, Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.

Tylko Bóg jest Stwórcą, aniołowie nie pomagali Bogu stworzyć człowieka.

Rodz. 19:24 (BT): A wtedy Pan[YHWH]  spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana [YHWH]

Zwróć uwagę na to, że jest odniesienie do dwóch „Panów” w tym wersecie. Jest to szczególnie interesujące w powiązaniu z fragmentami z Księgi Amosa wypisanymi poniżej:

Amos 4:10-11:
Dokonałem wśród was takiego spustoszenia, jakiego dokonał Bóg w Sodomie i Gomorze, i staliście się jak głownia wyrwana z ognia, a jednak nie nawróciliście się do mnie – mówi Pan [YHWH]. Dlatego tak postąpię z tobą, Izraelu… A ponieważ tak chcę z tobą postąpić, przeto przygotuj  się na spotkanie twojego Boga, Izraelu!

Widzimy, że YHWH mówi o kimś innym, kogo nazywa Bogiem. Jest to bardzo interesujące.

Nowy Testament:

Mat. 28:19, Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

Zauważ, że Jezus mówi o jednym imieniu, i trzech osobach.

2 Kor. 13:14, Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.

Wszystkie trzy osoby Trójcy są w tym wersecie wymienione.

Ef. 4:4-6, jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;     jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Ponownie, wszystkie trzy osoby Trójcy są wymienione w jednym wersie

W Starym Testamencie widzimy, że jest wspominany wyraźnie wieloosobowość Boga. Podobnie w Nowym Testamencie, trzech, Ojciec, Syn i Duch Święty, są wspominani wielokrotnie razem. Zatem nie jest to trudne, aby widzieć pluralizm Boga.

Zestaw wersetów Trynitarnych

Skąd bierze się doktryna o Trójcy. Widzimy wieloosobowość Boga w ST i NT, lecz w jaki sposób, systematycznie powstała doktryna Trynitarna? Proste. Patrzymy na całość Pisma i widzimy fragmenty, które przypisują te same cechy charakterystyczne każdej z trzech osób.

Trójca

Ojciec Syn Duch Święty
Jest nazwany Bogiem Flp. 1:2 Jn 1:1,14; Kol. 2:9 Dz. 5:3-4
Stworzycielem Izaj. 64:8 Jn 1:3; Kol.
1:15-17
Job 33:4, 26:13
Wzbudza z martwych 1 Thes. 1:10 Jn 2:19, 10:17 Rzy. 8:11
Zamieszkuje 2 Kor. 6:16 Kol. 1:27 Jn 14:17
Wszechobecny 1 Krl. 8:27 Mat. 28:20 Psalm 139:7-10
Wszechwiedzący 1 John 3:20 Jn 16:30; 21:17 1 Kor. 2:10-11
Uświęca 1 Thess. 5:23 Hebr. 2:11 1 Ptr. 1:2
Daje życie Rodz. 2:7: John
5:21
Jn 1:3; 5:21 2 Kor. 3:6,8
Ma społeczność 1 Jn 1:3 1 Kor. 1:9 2 Kor. 13:14;
Phil. 2:1
Wieczny Ps 90:2 Mich 5:1-2 Rzy. 8:11; Heb.
9:14
Mówi Mat. 3:17; Luke
9:25
Łuk 5:20; 7:48 Dz. 8:29; 11:12;
13:2
Kocha Jn 3:16 Ef. 5:25 Rzym. 15:30
Bada serca Jer. 17:10 Obj. 2:23 1 Kor. 2:10


Zauważ, że każda osoba Trójcy jest nazywana: Bogiem, Stworzycielem, wzbudza, zamieszkuje jest wszędzie, wszystko wie itd. O ile niektóre z tych atrybutów mają ludzie to innych nie. Tylko Bóg jest Stworzycielem, zamieszkuje w nas, jest wszędzie, wie wszystko tid.

Cytaty z wczesnego okresu chrześcijaństwa dotyczące Trójcy.

Trochę czasu zajęło kościołowi dojście do tego, czym jest Trójca, lecz dzięki łasce Bożej kościół zdefiniował to pojęcie. Niemniej jednak, niektórzy twierdzą, że doktryna o Trójcy nigdy nie była nauczana przed 324 rokiem. Nie jest tak. Oto przykłady cytatów zaczerpniętych od przywódców początków kościoła a dotyczących wieloosobowej natury Boga.

*  Polikarp (70-155/160). Biskup Smyrny Uczeń ap. Jana:

„O Panie wszechmogący… błogosławię cię i czczę przez wiecznego niebiańskiego kapłana Jezusa Chrystusa, twojego umiłowanego Syna, przez którego chwała tobie z Nim i Duchem Świętym teraz i na wieki”  (n. 14, ed. Funk; PG 5.1040).

*  Justyn Męczennik (100?-165?). Był chrześcijańskim apologetą i męczennikiem.

„Ponieważ w imieniu Boga, Ojca i Pana wszechświata, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, i Ducha Świętego, zostali oni obmyci w wodzie” (First Apol., LXI).

*  Ignacy Antiocheński (um. 98/117). Biskup Antiochii. Napisał wiele w obronie chrześcijaństwa:

„W Chrystusie Jezusie, Panu naszym, przez którego i z którym nie będzie chwała i moc Ojcu z Duchem Świętym na wieki

„Jeden jest Lekarz, cielesny i zarazem duchowy, zrodzony i niezrodzony, przychodzący w ciele Bóg, w śmierci życie prawdziwe, zrodzony z Maryi i zrodzony z Boga, najpierw podległy cierpieniu, aby mógł uwolnić nasze dusze od śmieci i zniszczenia, uzdrowić je, gdy jeszcze były chor z powodu bezbożnych i złych pożądliwości, a teraz mu już nie podlegający, Jezus Chrystus, nasz Pan   (Fragment z listu do Kościoła w Efezie – przyp. tłum).

*  Ireneusz(115-190). Jako chłopiec słuchał Polikarpa, ucznia Jana. Został biskupem Lyonu:


„Kościół, choć rozproszony po całym świecie, nawet na samych krańcach ziemi, otrzymał od apostołów i ich uczniów tą wiarę: „.. jeden Bóg. Ojciec Wszechmogący, Stworzyciel nieba i ziemi, morza i wszystkiego, co w nich; i w Jezusie Chrystusie, Synu Boży, który stał się ciałem dla naszego zbawienia; i w Duchu Świętym, który ogłosił przez proroków czas łaski, narodziny z dziewicy, mękę i zmartwychwstanie, i wstąpienie do niebios w ciele umiłowanego Chrystusa Jezusa, naszego Pana i Jego objawienia z nieba w chwale Ojca, „aby zebrać wszystko w jedno” i aby cała ludzkość powstała w nowym ciele, aby przed Chrystusem Jezusem, naszym Panem, i Bogiem, i Zbawicielem, i Królem, zgodnie wolą niewidzialnego Ojca „zgięło się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznał mu, i aby On mógł przeprowadzić sprawiedliwy sąd wobec wszystkich….” (Przeciw herezjom XI)

Częściowo, powodem tego, że doktryna o Trójcy nie była „oficjalnie” nauczana do czasu Synodu w Nicei, było to, że chrześcijaństwo było nielegalne. Nie było możliwe, aby spotkać się oficjalnie i dyskutować sprawy doktrynalne. Przeważnie bali się czynić jakieś publiczne ogłoszenia dotyczące ich wiary.

Jeśli jakaś grupa atakowała osobę Adama, to pierwszy kościół odpowiadał oficjalną doktryną, kim był Adam. Podobnie było, gdy atakowano Chrystusa. Gdy kościół obronił boskość Chrystusa, doktryna o Trójcy została zdefiniowana.

Pierwszy kościół wierzył w Trójcę, jak to wykazano cytatami powyżej, i nie było potrzeby czynić z tego oficjalnego stanowiska. Było tak dopóki nie pojawiły się błędy. Wtedy zebrała się rada, aby przedyskutować sprawę Trójcy, jak i innych doktryn, które były atakowane.

раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.