Szkoła Biblijna on-line 03.04 Jezus – Syn Boży

W Nowym Testamencie termin „Syn Boży” występuje ponad 40 razy. Sam Jezus odnosi się do siebie jako Syna „Wszystko zostało Mi oddane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, podobnie jak nikt nie zna Ojca, tylko Syn oraz ten, któremu On chce to objawić” (Mat. 11:27). Jezus dlatego jest Synem Bożym, że jest „jednorodzonym Ojca, pełnym łaski i prawdy” (J. 1:14), „jednorodzonym Synem” (J 3:16). Zatem, jako jednorodzony Syn Boży, Chrystus miał szczególną pozycję i szczególną relację z Ojcem. Na przykład, miał on chwałę u Ojca, przed stworzeniem świata (J 17:5) i, jak powiedział, czynił to, co widział, że Ojciec czyni (J 5:19).

Podczas chrztu Jezusda w ew. Mk. 1:11 Ojciec powiedział: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Duchy nieczyste wiedziały o tym, że Jezus jest Synem Bożym: „A duchy nieczyste, gdy go ujrzały , padły mu do nów i wołały: tyś jest Syn Boży” (Mk 3:11). W ew. Łuk. 22:70, gdy Jezus był oskarżany przez żydowskich przywódców bluźnierstwo z powodu Jego twierdzenie, że jest Synem Bożym: „tedy rzekli wszyscy: czyż więc ty jesteś Synem Bożym? A On rzekł do nich : Tak, jestem. Oni zaś rzekli: Na cóż jeszcze potrzebujemy świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z jego ust” (w.70 wg. wersji angielskiej – przyp. tłum). Cóż więc jest takiego szczególnego w tym terminie? Co on znaczy?

Mamy więc wskazówkę tego, jak ten termin był rozumiany w ew. Jana 5:18:

„Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu”.

Widocznie, twierdzenie, że jest się Synem Bożym jest wyznaniem równości z Ojcem, jak stwierdza Jan. Niemniej istnieją kulty, w których twierdzi się, że w tym samym wersie jest mowa o tym, że Jezus łamał sabat. Jezus nie mógł tego zrobić, więc zatem to musieli być Żydzi, którzy błędnie sądzili, że Jezus twierdzi, że jest równy Bogu, jak również błędnie myśleli, że Jezus złamał sabat.

Tak, Jezus uzdrowił w sabat. Oczywiście, On miał do tego prawo, lecz Żydzi sądzili, że On łamie sabat uzdrawiając w tym dniu. Zatem, gdy Jan mówi, że Jezus łamał sabat to mówił, że Jezus łamał błędną błędne pojęcie jakie Żydzi mieli o sabacie, a nie faktycznie łamanie sabatu. Wtedy, dodatkowo, Jan mówi, żę Jezus nazwał Boga Swoim Ojcem, równając się z Nim. Jan dokonuje tutaj dwóch komentarzy: jeden dotyczący błędnego twierdzenia Żydów i drugi dotyczący Jezusa stwierdzającego swoją boskość. Co więcej, jeśli tylko Żydzi myśleli, że Jezus sam siebie czynił równym Bogu, to czy krytyk Jego boskości mogą wskazywać w kontekście, że to co Jezus powiedział i zrobił, spowodowało, że Żydzi tak myśleli? Jeśli nie jest w stanie wskazać miejsca w Piśmie, to jedyny wniosek jaki można wyciągnąć jest taki, że jest to komentarz Jana, a nie Żydów. Również, jeśli Jezus nie był równy Bogu, to dlaczego apostoł Jan nie wyjaśnił tego błędnego założenia Żydów? Przede wszystkim, jest to doskonała sposobność, aby to zrobić i Jan zapisuje korektę ich błędu w innym miejscu:

J 21:23 „Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: Jeśli Ja chcę, aby pozostał aż przyjdę, co tobie do tego?”

Jn 8:48-49 „Odpowiedzieli Mu Żydzi: Czyż niesłusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i jesteś opętany przez złego ducha? Jezus odpowiedział: Ja nie jestem opętany, ale czczę Ojca mego, a wy Mnie znieważacie”.

Jaki możemy stąd wyciągnąć wniosek?
Całkiem prosty, Jezus jest równy Bogu. Możemy zapytać krytyków o to czy jeśli termin Syn Boży” oznacza, że Jezus nie jest Bogiem to termin „Syn Człowieczy”, oznacza, że Jezus nie jest człowiekiem? Oczywiście, nie! Jeśli termin „Syn Człowieczy” oznacza, że Jezus jest człowiekiem to co oznacza termin „Syn Boży”.

Kim są Synowie Boży?

Termin „synowi Boży” występuje w Biblii 10 razy w odniesieniu do różnych rzeczy, zatem ma również różne znaczenia w zależności od kontekstu.

1. Synowie Seta czy anielskie istoty (cytaty wg. BT):

1. Rodz. 6:1, A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.

2. Gen. 6:4, A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.

2. Aniołowie:

1. Job 1:6: Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi.

2. Job 2:1 Pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stawić się przed Panem, poszedł i szatan z nimi, by stanąć przed Panem.

3. Job 38:7 ku uciesze porannych gwiazd, ku radości wszystkich synów Bożych?

3. Pokój czyniący

1. Mat. 5:9, Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami

4. Synowie zmartywchwstania:

1. Łuk 20:36, Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc synami zmartwychwstania.(w wersji ang. – przyp. tłum)

5. Chrześcijanie przez adopcję i przez wiarę:

1. Rzym. 8:14, Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.
2. Rzym. 8:19, Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów
Bożych.
3. Gal. 2:26, Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie.


Zastosowanie:

Widzimy, że termin „Synowie Boży” ma różne znaczenia w zależności od kontekstu. Zatem, gdy Jezus odnosił się do siebie jako do Syna Bożego nie znaczyło to tego samego, co w przypadku chrześcijan będących „synami Bożymi”. Jezusa nazywał Boga Swoim Ojcem czyniąc bardzo zdecydowane wyróżnienie wobec wszystkich innych.

Jezus jest Synem Bożym w unikalny sposób. On jest „jednorodzonym Ojca, pełnią łaski i prawdy” (J 1:14) i „jednorodzonym Synem” (J 3:16). Jezus jest Synem Bożym dlatego, abyśmy mogli być odkupieni. „W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu” (1 Jn 4:8). Stał się Synem, abyśmy mogli być zbawieni. Stał się Synem, aby móc ponieść nasze grzechy (1 Ptr. 2:24). Stał się Synem, aby mógł zostać najwyższym kapłanem (Hebr. 6:20) i naszym pośrednikiem (1 Tym 2:5).

W końcu Jezus jest Synem Bożym, co jest równoważne powiedzeniu Bóg Syn. Najstarsze manuskrypty Nowego Testamentu ujmują Jn 1:18 w taki sposób:

Żaden człowiek nigdy nie widział Boga; lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca; On go objaśnił”.

Porównajmy niektóre nowsze manuskrypty NT, które przekładają 1 Tym 3:16 tak (w wersji ang.- przyp. tłum): A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Bóg, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale”.

Jeśli krytycy nie uznają starszych rękopisów to być może przyjmą młodsze.

по трафику

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *