Szkoła Biblijna on-line 03.02 Wcielenie Jezusa

Termin „wcielenie” znaczy „stać się ciałem”. Gdy mówimy o wcieleniu Jezusa, mówimy o tym, w jaki sposób Słowo stało się ciałem. J. 1:1 i 14 mówi: „Na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo…. 14. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas…” Ponieważ Słowo jest Bogiem i Słowo stało się ciałem, Jezus zatem staje się najważniejszą osobą, jaka kiedykolwiek żyła.

Jezus jest Słowem, które stało się ciałem. Słowo było Bogiem i Słowo było u Boga. Frazeologia Ew. Jana 1:1 demonstruje tożsamość, która jest równocześnie oddzielna i tożsama z Bogiem. Ta konstrukcja została przez Jan celowo ułożona w taki sposób, aby pokazać nam boskość Chrystusa. To dlatego Jezus powiedział (J 8:58): „Zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest”. Gdy się to porówna z Wyj. 3:14 to otrzyma się potężna proklamację Jego boskości „I powiedział Bóg do Mojżesz: „JA JESTEM, KTÓRY JESTEM”, oraz „Powiesz tak synom Izraela, JESTEM mnie posłał”. Jezus jest również nazwany wiernym odbiciem Jego natury Hebr. 1:3 On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem Swej Mocy”. To dlatego Tomasz powiedział do Jezusa w ew. Jan 20:28: „Mój Pan i mój Bóg!” To dlatego autor listu do Hebrajczyków mówi o Jezusie (1:8): Lecz do Syna mówi” Tron twój, o Boże, na wieki wieków,…” Jezus jest Bogiem w ciele.

Świadomość tego, kim On jest pomaga nam lepiej zrozumieć Jego słowa i uczynki. On głosił, że jest boski (J. 8:58), ze jest jedynym, który może objawić Boga Ojca (Mat. 11:27), że jest drogą, prawda i życiem (J. 14: 6). Wzbudzał ludzi z martwych (J 11:43-44), przebaczał grzechy (Łuk 5:20; 7:48), uciszył sztorm (Łuk 8:24), uzdrawiał chorych (Mat 15:28) i powstał z martwych (1 Kor 15:1-4). To, co On mówił jest nadzwyczajne a jego uczynki w szczególny sposób potwierdzały to, co mówił.

Słowa i uczynki Jezusa są odzwierciedleniem tego, kim faktycznie jest, Bogiem w ciele. To dlatego mógł robić to, co robił. Cuda są demonstracją tego, że On ma autorytet mówić to, co mówił. „Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy – powiedział do paralityka – Powiadam ci, wstań weź łoże swoje i idź do domu swego”. I zaraz wstał przed nim, podniósł to, na czym leżał i odszedł do domu swego, chwaląc Boga” (Łuk 5:24-25). Jezus jest Bogiem w ciele. W rzeczywistości, Jezus ciągle jest człowiekiem, ale o tym nieco później.

Unia hipostatyczna: dwie natury w jednej osobie.

Jezus miał dwie natury, był zarówno Bogiem i człowiekiem. Jest to tak zwana unia hipostatyczna. Nie są to dwie osoby, lecz jedna. Zatem mówimy, że w jednej osobie Jezusa są dwie natury: boska i ludzka.

* Kol. 1:19, „Upodobało się Bogu, aby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości”.

* Kol. 2:9, „Ponieważ w Nim cieleśnie mieszka cała pełnia boskości”.

* Fil. 2:5-8, „Takiego bądźcie względem siebie jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym bogu, Lecz wyprał się samego siebie przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem; a okazawszy się z postawy człowiekiem. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej”.

* Tyt. 2:13: „oczekujemy błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa.

* „Lecz do syna mówi: Tron twój, o Boże na wieki wieków, Berłem sprawiedliwości berło Królestwa twego”.

* 1 Jn 5:20: „Wiemy też, że Syn boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym”.

Cytowane wersety powinny zupełnie wystarczyć do ustabilizowania pojęcia podwójnej natury Chrystusa. Jezus nie jest schizofreniczną podwójną osobowością. Jest jedną osobą. Wszelkie kulty i światowe religie odrzucają wcielenie Słowa Bożego w ludzkim ciele. Tylko w chrześcijaństwie Jezus jest zarówno boski jak i ludzki. Zatem, bardzo ważne jest to, abyś wiedział o tym i był w stanie bronić boskości Chrystusa z biblijnej perspektywy.

Communicatio Idiomatum

Pojawia się tutaj bardzo ważne pytanie, które zadają czasami ludzie z różnych kultów, którzy odmawiają Chrystusowi boskości: Jeśli Jezus ma zarówno boską jak i ludzką naturę to, która z nich umarła na krzyżu. Wiemy, że Bóg nie może umrzeć, zatem, jeśli boska natura nie umarła to jak możemy mówić, że ofiara Jezusa była boska w swojej naturze? Gdyby ktoś zadał ci takie pytanie to powinieneś wiedzieć w jaki sposób na nie odpowiedzieć.

„Communicatio idiomatum” (z łaciny – współorzekanie właściwości) jest nauczaniem, który przypisuje osobie Jezusa zarówno boską jak i ludzką naturę. Oznacza to, że Jezus miał prawo przypisywać sobie zarówno boskie jak i ludzkie atrybuty. Zatem, mógł mówić, że miał chwałę u Ojca zanim powstał świat (J 17:5); mógł głosić, że zstąpił z niebo (J 3:13) i mógł również głosić wszechobecność (Mat. 28:20), nawet
jeśli Jezus, człowiek, zaczął swoja egzystencję na ziemi, gdy został poczęty z łonie Marii.

Szczególnie istotne jest to, gdy patrzymy na zadośćuczynienie. Ofiara Jezusa była zarówno boska jak i ludzka w swojej naturze. Jego śmierć była ogromnej wartości, ponieważ zostały przypisana własność boskości osobie i to osoba Jezusa umarła.

Zastosowanie
Obrona chrześcijańskiej wiary bardzo często oznacza, że trzeba bronić boskości Chrystusa. To dlatego tak ważne jest nauczenie się na pamięć wersetów, które pokazują to, kim On jest. Jeśli ktoś pyta cię kim jest Jezus a ty nie możesz zacytować żadnego wersetu czy jego miejsca (referencji) to możemy stracić okazję. Oczywiście, możesz po prostu mówić ludziom, że Jezus jest zarówno Bogiem jak i człowiekiem, lecz w przypadku, gdy zostaniesz poproszony o wykazanie tego, musisz mieć do dyspozycji te wersety. Jest to bardzo ważne, gdy prezentujesz ewangelię, ponieważ właściwa jej prezentacja zawiera w sobie doktrynę wcielenia Syna Bożego. Jezus jest Bogiem w ciele i tylko Bóg może zadośćuczynić za nasze grzechy. Zwykły człowiek nie jest warto tyle, aby zadośćuczynić.

To nauczanie będzie bardzo ważniejsze w przypadku rozmów ze Świadkami J. i innymi kultami, które rozpowszechniły się na całym świecie. Znaj swoją Biblię. Znaj to, czego naucza na Jezusa.

создание и продвижение сайта москва

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.