7 Koncepcji Bożego uzdrowienia_03

 
7 Koncepcji

 
Dotyczących Bożego Uzdrowienia
Część trzecia


Biblijne zachęcenie napisane przez
Craig DeMo  Dyrektora  Ambassador Ministries


Jest to dalsza część nauczania pod tym tytułem.
Tym razem zajmiemy się Koncepcjami Bożego Uzdrowienia 4 i 5

Bóg dał Ambassador Ministries zadanie nauczania, praktykowania i promowania boskiego uzdrowienia – aby lud Boży wyzdrowiał, a Boży ludzie weszli w zakres mocy, do której zostali powołani. Ta zachęta dotyka tych spraw, które powstrzymują nas od otrzymania i służby uzdrowieniem.

Pan dał mi to przesłanie, gdy prowadziłem chrześcijańską konferencję dla liderów w Faisalabad w Pakistanie. To tam, w Faisalabad, jak i we wszystkich miastach, które odwiedzaliśmy w Pakistanie Bóg czynił wspaniałe dzieła. Nie jestem w stanie zacząć, nie mówiąc wam o tym, jak wspaniale Słowo Boże zostało przyjęte przez tych liderów. Mam nadzieję, że TY również przyjmiesz te słowa w tym samym duchu.

Nasze doświadczenie musi dojść do poziomu Słowa Bożego. O ile Boże uzdrowienie zostało już ustanowione dla nas, o tyle Ciało Chrystusa ciągle przeżywa nie do zaakceptowania przypadkowy procent uzdrowień. Chrześcijanie są ofiarami i umierają z powodu chorób, za które Jezus wylał swoją krew! Lecz tak długo dopóki idziemy na kompromis z przeciwnikiem, będę na tyle szczery, aby ci to powiedzieć: będziemy nadal przeżywać jeszcze więcej tego samego.

 ——————————————————————————————————————————————-

Poprzednim razem
podzieliłem się koncepcją #1:


Nie osądzasz tego czy ktoś został uzdrowiony na podstawie tego, co widzisz, czy na podstawie zewnętrznych dowodów

Jest tak ponieważ istotą wszystkiego jest TO SŁOWO, a nie zewnętrzne dowody  . W taki więc sposób mamy sądzić! I jako Wierzący w taki sposób mamy żyć!

2 Kor. 5:7  W wierze chodziMY, a nie w oglądaniu”

W trzech różnych miejsca Nowy Testament mówi, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Znajdujemy to w Rzm. 1:17; Gal. 3:11; oraz Hebr. 10:38.

 
A teraz dalej, do koncepcji #2:

Uzdrowienie jest zbawieniem; zbawienie jest uzdrowieniem.
Zatem nie powinniśmy rozdzielać tych dwóch.

 Same słowa używane w Nowym Testamencie na określenie „zbawić”, „zbawiony” czy „zbawienie” (sozo soteria) powinny być wystarczające, aby pokazać nam, że nie ma żadnego powodu, aby decydować czy wybieramy jako ich znaczenie uzdrowienie czy przebaczenie grzechów. Bóg nigdy nie prosił, abyśmy tego wyboru dokonywali. Jezus umarł za to wszystko i to wszystko JEST ZBAWIENIEM.


Częściowo, naszym problemem (co najmniej w kulturze zachodniej) jest to, że robimy zbyt wielkie rozdzielenie między duszą, duchem i ciałem.  Więcej, nie dostrzegamy tego w jaki sposób te części naszego jestestwa oddziałują ze sobą. Wiemy, że jesteśmy duchem, mamy duszę (umysł, wolę i emocje), oraz żyjemy w ciele, lecz to NIE są oddzielne przegródki. Nie możesz oddzielić ducha, duszy i ciała  ani trochę bardziej niż rozdzielić Trójcę – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Są jednym. Ty jesteś jedno, ja jestem jedno.

 

1 Tes. 5:23:
A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności (całkowicie *) poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.


Oraz koncepcją #3


NIE jesteś uzdrowiony na podstawie
CZEGOKOLWIEK, co robisz.

Ef 2:8-9         

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

W większości przypadków terminy „uzdrowienie” i „zbawienie” są rzeczywistymi synonimami. W tym wersie użyto greckiego słowa sozo . Można więc inaczej przeczytać

Ef. 2:8-9 tak: Albowiem łaską uzdrowieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Nie możesz zarobić na swoje uzdrowienie.  Jeśli jesteś skupiony w myślach na sobie z powodu choroby to musisz wyjść z tego myślenia! I skupić swój umysł na tym, co Jezus zrobił DLA ciebie.

Powtórzywszy poprzednie, przejdźmy do Koncepcji #4:


Nie modlimy się o uzdrowienie; nakazujemy je!

Jest to jedna z najważniejszych koncepcji dotyczących Bożego uzdrowienia, jakich się kiedykolwiek nauczyłem. W rzeczywistości, ta jedna koncepcja spowodowała, że wyniki mojego usługiwania wzrosły eksponencjalnie. Wiem, że może to być kontrowersyjne dla niektórych, ale, jeśli o mnie chodzi, nie ma tu żadnej kontrowersji, ponieważ jest to wyraźne, gdy już masz biblijne fundamenty.

We wszystkim naszym przykładem jest Mistrz. Jezus  zostawił nam przykład, abyśmy wstępowali w jego ślady (1 Ptr. 2:21). O ile w ewangeliach Jezus najczęściej usługiwał ludziom uzdrowieniem to NIGDY nie MODLIŁ się o chorych – tak jest, w tym sensie, w którym my normalnie myślimy o uzdrowieniu, Jezus NIGDY nie prosił Ojca o to, aby ktoś został uzdrowiony.

 Posłuchaj uważnie tego: Jezus nigdy nie modlił się o chorych. Jezus nakazywał uzdrowienie.

Jeśli chodzi o apostołów, widzimy dokładnie to samo. Oni uczyli się od Jezusa, więc podobnie jak Mistrz, apostołowie nie modlili się o chorych. Oni nakazywali uzdrowienie!

We wszystkich czterech ewangeliach i Dziejach Apostolskich widzimy tego samego rodzaju zwroty, które spowodowały uzdrowienie:

Chcę, bądź oczyszczony (Mat. 8:3 – wyraźnie polecenie wiary).

Idź, a jak uwierzyłeś, nich ci się stanie. (Mat. 8:13 – obserwacja z poleceniem/nakazem)

I dotknął jej ręki, i usptąpiła gorączka; ona zaś wstała i posługiwała mu. (Mat. 8:15 – czyn wiary).

Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niechaj się wam stanie. (Mat. 9:29 – akt wiary i stwierdzenie wiary).

Powiadam ci, wstań podnieś łoże swoje i idź do domu swego (Łk. 5:24 – polecenie/nakaz wiary).

Wstań, weź łoże swoje i chodź (Jn 5:8 – nakaz wiary).

I rzekł Piotr: Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jezusa Chrsytusa Nazareńskiego chodź! (Dz. 3:6* – nakaz wiary).


.. zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań!
(Dz.  9:40 – wziął odpowiedzialność za sytuację i wydał rozkaz).

I zdarzyło się, że ojciec Publisza leżał w gorączce i chorował na czerwonkę: Paweł poszedł do niego i modlił się, a włożywszy na niego ręce, uzdrowił go (Dz. 28:8* – akt wiary).

(*Zauważ w obu tych przypadkach (wersach) to nie było coś, co Bóg miał, lecz co mieli apostołowie, co powodowało, że ktoś zostawał uzdrowiony. W 3 rozdziale Księgi Dziejów Piotr uzdrowił mężczyznę przy Pięknej Bramie. W Dz. 28 wyraźnie jest napisane, że Paweł uzdrowił ojca Publiusza. Bóg złożył Swoją moc w Wierzących! Więcej na ten temat jest w Kol 1:27, 1 Jn 2:20 i 27 itd.. Jezus przyszedł, aby udostępnić nam Bożą moc – za każdym razem).

WSZYSTKIE powyższe wersy wskazują na całkowity autorytet nad chorobami i kalectwem – i to należy do KAŻDEGO WIERZĄCEGO.

Jezus nie modlił się o choroby, lecz nakazywał uzdrowienie – apostołowie nie modlili się o choroby, lecz nakazywali uzdrowienie – więc również i my nie powinniśmy modlić się o choroby, lecz nakazywać uzdrowienie!  Jeśli rozumiemy, kim jesteśmy (synami Bożymi) i co mamy (Bożą moc w sobie), BĘDZIEMY NAKAZYWAĆ UZDROWIENIE.

Aby być w porządku, wspomnę o tym, że jest tylko jeden (jedyny) w całej Biblii werset na temat modlitwy o chorych. Jest to

Jk. 5:14-15  Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone.

 Jestem zdecydowanie przekonany, że implikacja zawarta w pytaniu:  Choruje kto między wami? Wskazuję, że nie powinno być żadnych chorych pośród nas. Wówczas było to powszechnie rozumiane (i powinno tak być teraz, wierzę), że gdy ktoś został zbawiony – to został uratowany! To znaczy, został odkupiony w duszy, duchu i ciele. Zatem, jeśli coś było źle w sferze fizycznej, to coś musiało być nie w porządku w życiu tego człowiek. To dlatego Jakub pisze, że „modlitwa wiary” nie tylko uzdrowi, lecz również da przebaczenie (w. 15).

Dalej, Jakub poleca tym chorym w wersie 16, aby wyznawali grzechy jedni drugim. Inaczej niż w innych miejscach 5 rozdział Listu Jakuba wskazuje na związek między grzechem a chorobą. Ta implikacja jest tak silna, że Jakub kończy ten rozdział (i całą księgę) wersami 19/20, które mówią: 

Jk. 5:19-20

Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, Niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów

„Grzech” z wersu 16 i 20 oznaczają właśnie to – „grzechy”, lub może też być to odniesienie do urazy, minięcia celu, błędu, bycia w błędzie czy przekroczenia Bożego prawa. 

TERAZ UWAGA – wyjaśnia to przyczyny modlitwy o chorego – ponownie, w tym jednym przypadku. W istocie Jakub mówi: „jeśli ktoś choruje między wami” to niech wezwie starszych, czy prezbiterów, ponieważ widocznie nie daje sobie rady sam (prawdopodobnie dlatego, że jest jakiś duchowy problem związany z tą fizyczną chorobą czy słabością).


Lecz to, co zrobiliśmy z Jk 5:14-15 to umocnienie normy nr 1: Normą
jest nakaz wiary!


Koncpecja #5
:


Jest wiele sposobów uzdrawiania chorych – lecz tylko jedna agencja i jedna moc.


Bardzo często dajemy się złapać na metody, których używamy do przekazania uzdrowienia chorym. Gdy mówię „metody” to myślę, że wiesz o co mi chodzi – wkładanie rąk, namaszczanie olejem, dary Ducha, mówienie Słowa czy nawet coś takiego jak stosowanie „śliny i błota” jak zrobił Jezus w przypadku człowieka śleponarodzonego (Jn 9). Bóg używa wszystkich tych metod do uzdrawiania chorych (i wielu więcej) – lecz problem ze skupienie się na tym jest taki, że można dać się złapać na metodę i stracić z widzenia główną sprawę – którą jest agencja uzdrowienia i mocy ku uzdrawianiu.
Pozwólcie, że wyjaśnię.

Metody to po prostu „systemy doręczenia”, są to sposoby przekazania/dostawy mocy uzdrowienia do chorego, lecz jest tylko jedna agencja uzdrawiania.


Psalm 107:20
   

Posłał Słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady.

TĄ agencją, której Bóg używa do uzdrawiania chorych jest JEGO SŁOWO.

Podobnie jak z agencją uzdrawiania jest tylko jedna moc ku uzdrawianiu.

Rzm. 8:11 A jeśli Ducha tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.


JEDYNĄ mocą, której Bóg używa do uzdrawiania chorych jest 
JEGO DUCH.


A
Słowo i Duch są zgodne.


Myślę, że widzisz wagę zrozumienia tej koncepcji. Amen.


Koncepcja #5 to: Jest tylko jedna agencja i tylko jedna moc do uzdrawiania
chorych – Boże Słowo i Boży Duch.


Twoje finansowe wsparcie pomoże w utrzymaniu tej służby, która jest
oddana udostępnianiu poznania Boga przez zdobywanie narodów i wyposażanie
świętych!


Ambassador Ministries
PO Box 19561
Portland, OR 97280
503.692.2900


info@ambassadorministries.net


www.AmbassadorMinistries.net

 яндекс каталог регистрация

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

2 comments

  1. Teksty są z 2007 roku, więc raczej nie będzie więcej.
    Niedostępna jest też witryna służby pod podanym na końcu adresem.
    Mam kilka takich cykli niedokończonych zwykle z różnego powodu.
    Czasem urywał się kontakt z autorem i nawet nie odpowiadał na pytania wysyłane na e-mail. Mogło też być tak, że przerwałem i zapomniałem dokończyć. Trudno mi teraz powiedzieć, co było przyczyną. Poszukam u siebie na dysku czy coś nie zostało w oryginale.

  2. kiedy i gdzie będą następne części? bo stanęło na koncepcji 5.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *