Cenne dni życia

logo

Ron McGatlin

Bóg nie ma dla ciebie złych planów. Każdy dzień jest dniem, w którym Bóg kocha ciebie i mnie – dniem doświadczania Jego miłości i społeczności z Nim w Duchu – dniem, w którym pochłania nas Jego obecność i zatapiamy się z Nim w jedno w żarliwej miłości – dniem siedzenia u Jego stóp i przyjmowania mądrości i pokoju Jego słowa. Bóg wzywa: przyjdźcie do mnie i odpocznijcie w Mojej miłości i zaopatrzeniu. Wy, którzy jesteście samotni, wy którzy jesteście umęczeni, wy którzy jesteście w potrzebie, przyjdźcie do Mnie i znajdźcie odpocznienie dla waszej duszy i pokój w życiu. Tęsknię do waszej niepodzielnej uwagi, pragnę wszczepić wam siłę, mądrość i wszystko, czego potrzebujecie, aby być i wykonywać niebieskie dzieła.

Panie Boże, modlę i proszę, żebyś mi przebaczył. Zraniłem Ciebie, siebie i innych. Jak mogłem być tak głupim, zajmując się własnymi wysiłkami niewielkiej wartości, zamiast ciągle przebywać w Twojej obecności, odczuwając Twoją miłość i uczestnicząc w niej. Życie traci swoje znaczenie popadając w cienie ciemności tych dni, kiedy nie byłem z Tobą. To, co powinno być prostym zadaniem staje się trudne, czuję presję życia otaczającą mnie i wkrótce pozwalam na strach. Moja wiara słabnie, a radość gaśnie, gdy nadzieja obraca się w zwątpienie.

Nie wolno nam lekceważyć społeczności z Bogiem w Duchu. Królestwo Boże jest w Duchu. Jest to duchowe królestwo, które wpływa do naszego życia i wypływa dalej do tego świata.

Rzm 14:17: Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym .

Gal 5:25: Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy.

Powstają ludzie królestwa – ludzie, którzy żyją i chodzą w Duchu – ludzie, którzy obcują z Bogiem codziennie i dokądkolwiek idą niosą ze sobą Jego atrybuty miłości, mądrości, pokoju mocy – ludzi pozbawionych strachu, którzy nie błądzą i nie łudzą się, ludzi świętych i czystych, którzy kochają Boga ponad wszystko inne i szukają Jego królestwa z całego serca.

Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać.
1 Kor 6:9-11:Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, (10) ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. (11) A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.

1 Kor 15:33-34:Nie błądźcie: Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie; albowiem niektórzy nie znają Boga; dla zawstydzenia waszego to mówię.

Gal 6:7-10: Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.

Jak 1:16-22:Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.

Rzm 8:9:Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was . Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.

Rzm 8:11:A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.

Ludzka dobroć udająca pobożność

Wchodzimy w taki okres, że wielu będzie zwiedzionych ludzką dobrocią udającą pobożność. Prawdziwi uczniowie królestwa żyją i chodzą w komunii z
Bogiem w Duchu i nie będą zwiedzeni. Prawdziwa sprawiedliwość pochodząca od Boga jest wszczepiana w nas, gdy obcujemy z Nim. Jego sprawiedliwość obejmuje mądrość, miłość, pokój i moc niebios – życie i atrybuty Chrystusa.
Powstające zwiedzenie ludzką dobrocią to małżeństwo między polityczną a całkowicie nową duchowością opartą na tym, jak dobro jest postrzegane przez człowieka bez Ducha Świętego. Będzie miało powszechny powab i akceptację. Wielu przyjdzie, wierząc, że jest to rzeczywiście królestwo, którego Bóg cały czas pragnął. Jest to owoc drzewa poznania (ludzkiego rozumienia) dobra i zła. Ludzka dobroć jest miła dla oka, dobra do jedzenia i godna pożądania, abyśmy stali się mądrzy dla świata.

Gen 3:6:A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.

Spora część tego świata jest szarpana i uciskana przez wojny, naturalne kataklizmy, ekonomiczne spustoszenie i gotowa na ekstremalne zmiany ku lepszemu życiu, i chętnie przyjmie dobrze brzmiące filozofie oraz zmiany całkowicie nowej politycznej duchowości oraz moralnych wartości opartych na ludzkim myśleniu pobudzanym przez innego ducha. Nowa polityczna duchowość będzie skupiać się na dobrobycie ludzi i planety bardziej niż na budowaniu imperium. Nowa duchowość będzie postrzegać Boga jako ogólną siłę ku dobremu, która może mieć wiele imion i form wśród różnych ludzi. Gdy wszystkie koncepcje i formy Boga zostaną zaakceptowane i widziane jako jedno i to samo, będą podejmowane próby budowania jedności. Gdy narodowe i plemienne tożsamości na spolaryzowanym świecie będą maleć i świat przyjmie bardziej jednolitą tożsamość, zwiększy się pokój na ziemi. Ekonomia będzie starać się o wspólną płaszczyznę bardziej równomiernej dystrybucji dóbr. Ostatecznie wszystko czy każdy kto chodzi w Duch i ma biblijne patrzenie na Boga oraz moralność będzie uważane za złego elitarystycznego wroga nowego dobrego systemu. Jedna rzecz, która zawsze będzie odróżniać ten system od Bożego królestwa to fakt, że nigdy nie będzie on dawać prawdziwego uznania, czci i uwielbienia dla JEZUSA Syna Bożego.

To polityczne/duchowe, ludzkie dobro jest w rzeczywistości „dobre i złe”. Pochodzi z tego samego drzewa poznania dobra i zła. To człowiek starający się panować na światem wraz z dobrem i złem dzięki swemu własnemu zrozumieniu, lecz bez Ducha Bożego. Ta dobroć rodzaju new age, która była z nami tak długo, gdy połączy się z politycznymi rządami w próbach zjednoczenia świata w jeden system panowania ludzkiego dobra, sięgnie po największy szacunek. To spowoduje chwilowo dobre czasu, lecz będzie to względnie krótkotrwałe i przyspieszy wiele z biblijnych proroczych wydarzeń zapisanych w Księdze Objawienia.

Święta resztka mężczyzn i kobiet, którzy żyją w Duchu i chodzą w Duchu Bożym nie zostanie zwiedziona. Większość ludzie zachodu, w tym stare kościelne systemy i wielu chrześcijan, zostanie zwiedzionych przez to bardzo sprytne działanie.

Mat 24:24:Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

Równocześnie z tym wszystkim armia najbardziej niewidocznych ludzi królestwa Bożego będzie coraz bardziej oczyszczana i coraz lepiej przygotowywana na wprowadzenie na ziemię rzeczywistości prawdziwego Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, aby panować wraz Chrystusem.
Nadnaturalne dzieła Chrystusa Jezusa przez Ducha Świętego przemieniprawdziwych świętych tych czasów w potężnych mężów Bożych – dojrzałych synów Bożych poruszających się na ziemi w nadnaturalnych dziełach Bożych, przynosząc uzdrowienie i odnowienie, aby dać piękno zamiast popiołu i olejek radości płaczącym.

Iz. 61:3-4:abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. (4) I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń.

Rzm 8:19-22: Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd.

Łk. 12:29-32:Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić, i nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają; wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie; lecz szukajcie Królestwa jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.

Dzięki Ci Jezu, Amen!

Dążcie do miłości,
Ona nigdy nie zawodzi.Ron McGatlin

basileia@earthlink.net

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 2.5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.