Czasy ostateczne, typy i cienie – część 1

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Kiedy mieszkaliśmy z Barb w Kolorado, uwielbialiśmy chodzić po górach i prerii. Chodziliśmy wraz z trzema naszymi chłopcami – dwóch chodziło samodzielnie a Chrisa nosiłem na plecach, ponieważ nie chodził. I tak szliśmy przez pustkowie.

Przed wyruszeniem studiowałem mapę, którą potem zabierałem ze sobą. W czasie drogi wynajdywałem na szlaku poszczególne góry i znaki, które wcześniej zaznaczyłem sobie na mapie. Idąc miałem w swojej głowie zapisane wszystkie charakterystyczne miejsca jak jeziora czy skały, co upewniało mnie, że idziemy we właściwym kierunku.

Widok wszystkich charakterystycznych znaków utwierdzał mnie w przekonaniu, że jesteśmy na właściwej drodze. Tak samo jest z rodzajami i cieniami wydarzeń dotyczących czasów ostatecznych, które odnajdujemy w Piśmie Świętym. Oczywiście mamy tylko zarys tego, co będzie się działo, jednak nasze przekonania na ten temat opieramy na typach i cieniach pokazanych w Piśmie Świętym. Oderwane od reszty, są to tylko poszczególne wydarzenia historyczne, lecz gdy są zebrane razem tworzą wtedy ogólną wiedzę, która wspiera i potwierdza naukę dotyczącą Bożych planów.

Poniższe, dość ograniczone studium pokaże nam niektóre z biblijnych „punktów orientacyjnych” na naszym szlaku – szczególnie w kwestii 7000 lat danych ludzkości. Powinno to pomóc upewnić nas, jaki jest ogólny plan Ojca dla naszego życia, ponieważ jesteśmy tylko małym fragmentem o wiele większej historii, która rozgrywa się na naszej planecie.

Właściwie, to dlaczego 7000 lat?
Żydzi od zawsze tak wierzyli, opierając to na tym, że Bóg potrzebował 6 dni na stworzenie świata, a następnie siódmego dnia odpoczął. Dlatego też człowiek będzie żył 6000 lat, a potem świat wejdzie w siódmy „dzień” – 1000 lat odpocznienia. My nazywamy to czasem Millenium. Liczba człowieka wynosi więc 6 a liczba Boga i dopełnienie całości to 7.
(Piotr był Żydem i wyrósł w takim właśnie zrozumieniu, co stwierdza w 2 Ptr. 3:8, że „1 dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak 1 dzień”.)
Chociaż werset ten mówi generalnie o tym, że Ojciec jest poza czasem, że może być jednocześnie w przeszłości, teraźniejszości jak i przyszłości, to jednak zasada, że 1 dzień równa się 1000 lat i 1000 lat równa się 1 dzień jest widoczna w całym Piśmie Świętym.

Ozeasz
Przyrównanie jednego dnia do tysiąca lat widzimy np. w Oz. 6:2. Po tym, jak błaga Izrael, aby nawrócił się do Pana: „Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem”.
Od dawna rozumiano to tak, że Bóg nie będzie przez nich widziany przez 2000 lat, czyli 2 dni, jednak trzeciego dnia, czyli kolejne 1000 lat, wzbudzi Izraela, aby żył z Nim na ziemi.

Nawiązuje to także do 2000 lat „czasu pogan”, kiedy to Izrael jest zniszczony w roku 70 i po prawie 2000 latach ponownie staje się narodem. Bardzo cierpieli przez ostatnie 2000 lat i wielu zastanawiało się, dlaczego Bóg ich opuścił. Z ich żydowskiej perspektywy, Bóg nie był widziany przez nich przez ostatnie 2000 lat – jednak trzeciego dnia sprawi, że ożyją i będą z Nim żyli na ziemi.

Noe
W Rdz. 7:6 czytamy, że Noe żył 600 lat, a potem nadszedł sąd. Tak więc ludzkość będzie żyła 6000 lat, a potem nastanie sąd. Podczas sądu, tak jak za dni Noego, sprawiedliwi „uniosą się” nad ziemią. Potem nadchodzi 1000-letni „dzień” odpocznienia – początek nowej ery (Millenium – tysiącletnie panowanie Jezusa na ziemi).

W Rdz. 6:16 Noe jest poinstruowany przez Pana, aby zbudował arkę z trzema pokładami. To rodzaj Kol. 2:9, który stwierdza: „gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości.” To pokazało Noemu i otaczającym go ludziom obraz Trójjedynego Boga – Ojca, Syna, Ducha Świętego jako arkę. Jezus Chrystus zabiera nas w bezpieczne miejsce ponad wodami sądu potopu.

Rdz. 7:16 stwierdza, że gdy weszli do arki, „zamknął Pan za nim” (zapieczętował). To typ Efez. 1:13 i 4:30, który stwierdza, że kiedy uwierzyliśmy w Pana, zostaliśmy w nim zapieczętowani przez Ducha Świętego. Gdy Noe wraz z rodziną weszli do Chrystusa – Arki, Duch Święty zapieczętował ich w Chrystusie.

Unieśli się potem nad wodami potopu, ponieważ pozostawali zapieczętowani wewnątrz arki – to rodzaj / obraz pochwycenia kościoła przed nadchodzącym Uciskiem. Sąd nadszedł, gdy Noe miał 600 lat – obraz ludzkości żyjącej 6000 lat, a potem nadchodzi sąd, lecz wierzący zostaną przed nim wyratowani (zabrani). Zwróćmy uwagę, że właśnie zbliżamy się do końca tych 6000 lat…

Wesele w Kanie
Jan został zainspirowany, aby policzyć dni służby Jana Chrzciciela jak i rozpoczęcia służby Jezusa. Trwało to 4 dni. Wskazują one na 4000 lat ludzkości, potem są 2 brakujące dni (2000 lat), a następnie siódmego dnia ma miejsce wesele.

· Jan. 1:19-28 opisuje dzień pierwszy zaczynając od: „A takie jest świadectwo Jana” (w.19).
· Jan. 1:29 – „nazajutrz” czyli dzień drugi i trwa to do wersetu 34.
· Jan. 1:35 – „nazajutrz” czyli nastaje dzień trzeci i trwa to do wersetu 42.
· Jan. 1:43 – „następnego dnia” czyli czwartego dnia i trwa do wersetu 51, końca rozdziału.

Podsumowując, w wersetach 19-51 widzimy cztery dni z życia Jana i Jezusa – czyli 4000 lat historii ludzkości. W judaizmie, jak wierzył Jan, 4000 lat to czas od Adama do Jezusa.

4000 lat lub 4 dni z życia Jana i Jezusa ukazują ich aktywnych, wzywających do pokuty i pójścia za Bogiem.

Rozdział 2 rozpoczyna się stwierdzeniem: „A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej”. Tak więc Jan opisuje 4 dni, pomija dni 5 i 6 i mówi, że 3 dni później – czyli dnia siódmego, ma miejsce wesele.

Dni 5 i 6 to dwa dni czyli 2000 lat, kiedy naród żydowski nie widzi Boga. Są to 2 dni, o których mówi Ozeasz: „Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia,” – a trzeciego dnia Ozeasz mówi: „trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem”. W tamtych czasach, jak i również obecnie wesela żydowskie trwają siedem dni… (7 lat, spędzonych na uczcie weselnej w niebie, podczas gdy ziemia znajduje się w Wielkim Ucisku)

Jak powiedziałem na początku, te niektóre z wielu typów i ceni, które można znaleźć w Starym Testamencie jak i tutaj, na początku Ewangelii Jana, służą jak znaki charakterystyczne na wyznaczonym szlaku. To drogowskazy na ścieżce życia, które potwierdzają, że wierzymy we właściwy sposób.

Kolejnym razem pokażę więcej typów i cieni potwierdzających 7000-letni plan, jaki Bóg ma dla ludzkości. Wiele błogosławieństw.

| Część 2 >

Johna Fenna

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.