Czy Bóg uczy przez choroby?

Durai Joe

Istnieje, nawet wsród oddanych chrzescijan, taki pomieszany poglad, ze Bóg uczy Swoje dzieci przez choroby. Wielu wierzy, ze Bóg posyla choroby i cierpienia po to, aby uczyc Swe dzieci. Takie poglady sa calkowicie sprzeczne z Ojcowska miloscia i wspólczuciem objawionym w zyciu, sluzbie i odkupienczym dziele Jezusa.

Istnieje, nawet wśród oddanych chrześcijan, taki pomieszany pogląd, że Bóg uczy Swoje dzieci przez choroby. Wielu wierzy, że Bóg posyła choroby i cierpienia po to, aby uczyć Swe dzieci. Takie poglądy są całkowicie sprzeczne z Ojcowską miłością i współczuciem objawionym w życiu, służbie i odkupieńczym dziele Jezusa. Uczenie się przez choroby jest naszym sposobem nauki. Prawdą jest, że wszyscy którzy żyją dla Jezusa, będą cierpieć dla Chrystusa, lecz choroba nie jest częścią tego cierpienia. Również należy pamiętać, że Szatan, posłaniec choroby, NIE JEST NAUCZYCIELEM KOŚCIOŁA.

Chrystus jest naszym przykładem cierpienia i jesteśmy wezwani do cierpień Chrystusowych; posłusznie, cierpliwi i pokornie –

Dla sprawiedliwości (1 Ptr. 3,14), wiary (1 Ptr. 4,12-16), wobec niesprawiedliwości, fałszywie oskarżani (Mat 5,11), przez czynienie dobra (1 Ptr. 3,17), przez odrzucenie (Łuk 6,22).

Lecz Chrystus był naszym zastępcą cierpiąc na Kalwarii za :

Grzech (Iz 53:4, 2 Kor 5:21)

Choroby (Iz 53:5, Mat 8:17)

Przekleństwa (Gal 3:13)

Ubóstwo (2 Kor 8:9)

Smutek (Iz 53:4, Iz 61:3)

Śmierć (J 3:16, Iz 51:6, 2 Tym 1:10)

W tym On stanął na naszym miejscu, abyśmy nie musieli cierpieć. Nie czyńmy ponownie skończonego dzieła Jezusa. Niech Bóg da nam łaskę, abyśmy widzieli Zbawcę – Zastępcę i nasz Przykład jasno.

Bóg nie używa chorób ani cierpień do tego, aby uczyć Swych ludzi. To my uczymy się tymi metodami, w czasie, gdy znajdujemy się poza Jego wolą. On uczy nas przez:

Jego Słowo, służbę Ducha Świętego, życie Jego Syna

Jego Słowo

Bóg zapisał bardzo wiele, aby pozostawić nam Swoje spisane Słowo przez które przede wszystkim mamy się uczyć. Wielu świętych położyło swoje życie, abyśmy mogli mieć dziś Biblię w naszych rękach. Miejmy szacunek do Jego Słowa i bądźmy posłuszni Jego poleceniom. Te wersy mówią same za siebie i nie potrzebują wyjaśnienia.

Psalm 119: 9 – Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich.

Jeżeli jesteś młody i chory, wybierz się po duchowe oczyszczenie, zwróć więcej uwagi na Boże Słowo i bądź Jego uczestnikiem.

Psalm 119:11 – W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.

Ej, chorzy! Jak wiele Bożego Słowa zapamiętaliście?

Psalm 119:105 – Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim.

2 Tym. 3:16 – Całe pismo przez Boga natchnione jest i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,…

Ej, chorzy!
Może to czego potrzebujecie to, więcej nauki, więcej poprawy, wychowania w sprawiedliwości.

Jan 15:3 – Teraz jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem

Jeśli choroba i niemoc pomogły w oczyszczeniu ciebie, wykorzystałeś gorszy lecz straszliwie kosztowny i niewygodny środek czyszczący.

Jan 17:17 – Uświęć ich w prawdzie twojej, słowo twoje jest prawdą.

Choroba i niemoc nie uświęcają nas. To jest nasza metoda!

Dz. 20:32 – A teraz poruczam was Panu i słowu łaski jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi.

Jego słowo łaski buduje nas.

Ef. 5:26 – Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo.

Ponownie, jesteśmy oczyszczani i uświęcani przez kąpiel i odnowienie naszych umysłów w Słowie Bożym.

1 Ptr 2:2 – Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego mleka słowa, abyście przez nie wzrastali.

Bóg pragnie naszego wzrostu przez udział w Jego Słowie.

Jer. 23:29 – Czyż słowo moje nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, których kruszy skałę

Boże słowo jest nie tylko słodkie i przyjemne. Czasami musi palić jak ogień, a czasami może być jak młot bijący w nasze głowy! Amen! Bóg karci tych, których miłuje, a ci którzy są wrażliwi na Jego słowo znajdą się pod razami tego młota, w bardzo niewygodnej sytuacji. Lecz, chwała Bogu, znacznie lepszy jest młot Słowa Bożego, niż diabeł i jego kohorty!

Duch Święty

Duch Święty jest naszym Pocieszycielem, Doradcą i Nauczycielem, mieszkającym w nas. W ew. Jana 14: 26, Jezus mówi:, Duch Święty nauczy was wszystkiego. Czy możemy nie uwierzyć temu i nie polegać na stałej obecności Ducha Świętego w nas i przekazującego nam prawdy? Namaszczenie wewnętrzne jest wystarczające aby nas uczyć wszystkiego, lecz każdy musi się nauczyć w jaki sposób polegać na nim i sięgać po to namaszczenie.

Wielu nie jest zdolnych do uczenia się od tej wewnętrznej obecności Ducha Świętego, po prostu dlatego, że inne czynniki, a nie Duch Święty, kontrolują ich życie. Wielu odrzuca cenne manifestacje i dary Ducha Świętego i w ten sposób gaszą i zasmucają samego Autora Pisma.

Wielu jest nie zdolnych do uczenia się ze Słowa Bożego, ponieważ ich słowa nie są pod kontrolą Ducha Świętego. Ich język, który rozpala bieg życia, nigdy nie został oddany Duchowi, a więc zawsze musieli polegać na czymś kimś innym niż na słowach ich własnego Ojca. Jak tragiczne jest być dzieckiem Bożym i zawsze otrzymywać polecenia od innych członków rodziny czy nawet od kogoś, kto może być zwykłym najemnikiem!

Pamiętaj, choroba, niemoc i śmierć nie są nauczycielami w Kościele. Przestań rozpoznawać wolę Bożą przez tych posłańców szatana. Odnów swoje myślenie dziś, i poddaj swój umysł całkowicie Duchowi Świętemu i ty, jako owca Bożej owczarni, będziesz słyszał głos swego dobrego Pasterza i strażnika duszy twojej.

Sługi Boże

Bóg używa również swych sług do udzielania poleceń i budowania Swych ludzi. Jest to najczęściej stosowany sposób wobec ludzi w Starym Testamencie. Posłańcy, prorocy i sprawiedliwi ludzie nieśli słowo Boże. W nowotestamentowym kościele, Pan Jezus Chrystus ustanowił w kościele posługi (Ef 4,11/12). Mają one szczególne zadania do wykonania i mogę je wykonać wyłącznie jeśli członkowie i rozumieją i współpracują z nimi.

Podstawowymi celami tych pięciu urzędów w Kościele są:

Szkolenie świętych, przygotowanie świętych do dzieła posługiwania, do budowania Ciała Chrystusa.

Bóg posłał Swoje Słowo w celu napominania i instruowania poprzez Swe sługi, nawet do krnąbrnych.

Jeremiasz 35:15 – i posyłam do was nieustannie i gorliwie wszystkie moje sługi, proroków, mówiąc: Zawróćcie każdy ze swojej złej drogi i poprawcie swoje uczynki , a nie chodźcie za cudzymi bogami, aby im służyć, a będziecie mieszkać na ziemi, którą dałem wam i waszym ojcom; lecz nie nakłoniliście swojego ucha i nie usłuchaliście mnie.

Życie Jego Syna, Chrystusa

Najlepszym przykładem do nauki jest Życie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bóg zamierzył to, abyśmy uczyli się patrząc na Niego.

Hebr 1:1 mówi, Wielokrotnie i różnymi sposobami przemawiał Bóg przez proroków do ojców naszych, a ostatnio przemówił do nas przez swojego Syna….

Co Bóg robił w poszczególnych sytuacjach? Spójrz na odpowiedź w życiu Jezusa, które jest pełne akcji i reakcji Niebiańskiego Ojca. Jezus powiedział, że ci, którzy widzieli Jego, widzieli Ojca. Nie mówił, i nie nauczał niczego, co nie pochodziło by wprost od Ojca. Był obrazem Ojca, był Bogiem objawionym w ciele.

Co robił Jezus, gdy spoglądał na chorego? Odpowiedź nie jest trudna do znalezienia. On był napełniony współczuciem (Mat 14,14), zawziętością (Iz 35,4-6) i wewnętrznym przymusem, aby uzdrowić chorego (Łuk 4, 18).

Jeśli nadal wątpliwości pozostają, zadaj to pytanie: „CO ZROBIŁBY JEZUS?”

Zachęcamy do przeczytania ewangelii tak wiele razy, jak to jest tylko możliwe, aby poczuć uderzenia serca Jezusa. Żaden odrodzony duchowo chrześcijanin nie powinien czytać książek i słuchać kaset bez czytania ewangelii.

Niech nasz wzrok zostanie otwarty na to, aby zobaczyć że choroby, niemoce, przekleństwa, zło nie są Bożym sposobem uczenia Jego własności, ani Szatan nie jest nauczycielem Kościoła. Jeśli uczymy się czegokolwiek przez takie metody, to jest to tylko nasz sposób. Nawet wtedy łaskawy Bóg, współdziała ku dobremu, z tym, którzy Boga miłują.

Przyczyny chorób – I 

deeo

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.