Dawanie i branie w erze Królestwa

oh_logo

Ron McGatlin

Chwała Bogu, Szukajcie Go i królestwa Jego z całego serca. Wielka władza w Duchu przychodzi do tych, którzy naprawdę kochają Go i są powołani do Jego wielkich zadań. Cała ziemia drży przed Nim, Jego armia powstaje i wyjdzie z osmalonej ziemi upadłego świata, aby wejść do świeżego owocnego ogrodu Królestwa Bożego na ziemi, jak to jest w niebie (Joel 2:3).

Ps. 96:9-13: „Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie! Drżyj przed nim, cała ziemio! Głoście wśród narodów: Pan jest królem! On utwierdził świat tak, że się nie chwieje; Sprawiedliwie sądzić będzie ludy! Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia! Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia! Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich; Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne Przed obliczem Pana, bo idzie! Zaiste, idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej wierności”.

Ogromne zmiany są przed nami w miarę jak poruszamy się ze skraju instytucjonalnego systemu kościelnego i bezbożnej świeckiej głupoty ku wiekowi podkreślającemu królestwo. Nigdzie te zmiany nie będą większe niż w dziedzinie funduszy i zaopatrzenia. Wielu nauczycieli założycieli królestwa znajduje się na drodze chodzenia w Duchu i demonstruje charakter i naturę Chrystusa. Ich celem jest ustanowienie na miejscu nowych sposobów królestwa. Niemniej, zanim przed nauczycielami królestwa są prorocy skarcenia głoszący powrót do świętości i odwrócenia się od zła i mieszaniny. Prorocy pokuty mówią, a dla tych, którzy nie słuchają i nie uklękną, aby okazać świętą, panującą obecność Boga wśród Jego ludu, jest to tylko sąd i ciemność. Drżyjcie przed potężną ręką Boga i odwróćcie się od głupich koncepcji bezbożnego sekularyzmu, szukania rozkoszy i religijnego życia pozbawionego jawnej obecności Bożej.

Nowe drogi królestwa niewiele będą przypominać drogi z przeszłości. Podstawowe zasady i motywacje leżące u podstaw tego, jak myślimy i żyjemy będą całkowicie inne. Rzeczywista obecność Chrystusa Jezusa w Duchu, jako Głow Jego zgromadzonego Ludu i jako Króla Jego królestwa zmienią wszystko. Po pewnym czasie stare drogi i systemy popadną w zapomnienie i zostaną zastąpione przez drogi Królestwa Bożego, które przez Boga było planowane przed wiekami, aby zostało wprowadzone przez przygotowanych do tego ludzi.

Pełne odnowienie i powrót królestwa Bożego na ziemi nie jest krótkoterminowym projektem. Zaczęło się ponad 2000 lat temu. Mogły być jakieś skoki do przodu od czasu do czasu, lecz ostateczna rzeczywistość, którą jest to, że wszystkie królestwa tego świata stają się królestwami Boga może być jeszcze jakiś kawałek przed nami, bądź może być bliżej niż nam się wydaje. Wspaniałe jest to, że ci, którzy chcą, mogą doświadczać tego królestwa teraz. Grupy i zgromadzenia, które trwają w zgodzie również mogą realnie przeżywać królestwo dziś. Postęp objawiania się królestwa posuwa się dziś na przód skokowo. Królestwo przychodzące w ludziach i grupach czy zgromadzeniach pociąga innych do prawdziwego królestwa, pomagając im wzrastać w duchowej rzeczywistości Królestwa Bożego.

Nowy wzorzec życia

Ostatecznie cała ludzkość nie będzie już więcej spoglądać na historię, aby uczyć się kształtowania przyszłości, lecz będzie patrzeć na Boga, zarówno co do teraźniejszości jak i przyszłości. Religia nie będzie już więcej funkcjonować, aby zarządzać kulturą i życiem ludzi. W pewnej chwili nie będzie już religijnych reguł, rytuałów czy praktyk. Święty lud o czystych sercach będzie miał otwarte duchowe oczy, aby widzieć i otwarte duchowe uszy, aby słyszeć, wolę Bożą we wszystkim. Świętość dla Pana stanie się sposobem życia.

Rozbite i podzielone życie skończy się. Rodziny, biznesy, służby i wszystkie inne wcześniej rozdzielone części życia zostaną połączone w jedno. Król i Jego królestwa będą w centrum uwagi i celu wszystkich aspektów życia. Centrum uwagi królestwa Bożego zmieni wszystkie aspekty kultury w tym również funkcjonowanie dawania i brania w biznesie, służbie, edukacji, rozrywce, sposobie rządzenia i wiele więcej.

Dawania i branie są istotnymi elementami kultury.

Dawanie i branie należą do skomplikowanych części kultury. Wszyscy dają i wszyscy otrzymują. Jest to podstawowe działanie między ludźmi czy jednostkami. Ludzie dają sobie nawzajem pieniądze, dobra, usługi i inne mniej namacalne czy duchowe rzeczy. Ludzie przyjmują również tak samo od innych ludzi.

Dawanie i przyjmowanie w świecie i oparte na religii

W kulturach świeckich i opartych na religijnych zasadach, daje się pracę własną i zdolności w pracy czy biznesie w oczekiwaniu na proporcjonalny odbiór (wynagrodzenie) w jakiejś formie, zazwyczaj w postaci wypłaty. Podatki przekazywane są dla rządów na podstawie prawnego zobowiązania zgodnie z prawodawstwem ziemi, oczekuje się socjalnych i społecznych korzyści. Ofiary bądź jałmużny dawane są ze współczucia instytucjom lub jednostkom, bądź na funkcjonowanie różnych organizacji w oczekiwaniu indywidualnych bądź społecznych korzyści. W świeckiej i religijnej kulturze skupionej na sobie dawana jest pewna forma względnej miłości czy uczucia za co w zamian oczekiwany jest zwrot w postaci jakiejś dobroci. We wszystkich aspektach życia istnieje dawanie i przyjmowanie. Jest to fundamentalna część oddziaływania między ludźmi.

Dawanie i przyjmowanie w królestwie działa inaczej.

W prawdziwym królestwie wszystko należy do króla. Wszelkie rzeczy wartościowe i bogactwa tego królestwa należą do króla. Król ma pełną władzę nad wykorzystaniem wszystkiego i wszystkich w królestwie. W królestwie ludzie są poddanymi króla.

Życzliwy król stara się o dobrobyt wszystkich swoich lojalnych poddanych. Mądry i życzliwy król przekazuje części ze swych własności w ręce jednostek, aby zarządzali nimi. Ludzie całkowicie zdają sobie sprawę z tego, że nie są właścicielami tych dóbr, lecz zarządcami króla. Rodzina króla ma szczególne miejsce, mimo że dalej są jego poddanymi. Synowie i córki króla są dziedzicami jego królestwa, a jednak wszystkie wartościowe przedmioty znajdujące się w ich rękach w tym również ich panowanie ostatecznie są własnością króla.

Dokładnie tak właśnie wygląda królestwo Boże na ziemi. Gdy rodzimy się w królestwie Bożym, wszystko, cokolwiek mamy i wszelkie nasze posiadłości, i wszystko czym jesteśmy należą do króla. To dlatego mądrą naszą służbą jest, abyśmy składali nasze ciała jako żywą, świętą ofiarę Bogu (Rzm. 12:1). My sami i wszystko, co mamy należy do Niego i nie należymy już do siebie samych. Zostaliśmy nabyci za cenę krzyża Chrystusa Jezusa, jednorodzonego i jedynego Syna Bożego (1Kor. 6:19-20).  Wyjątkowo w królestwie Bożym lojalni poddani mają możliwość stać się synami Króla. Król pragnie, aby wielu synów zostało nabytych do tej chwalebnej pozycji, jako współdziedziczący królestwa, rządzący i panujący razem z Chrystusem Jezusem (Hbr. 2:10-11; Rzm. 8:16-17).

W końcu, wszelkie dawanie i przyjmowanie w królestwie Bożym jest zgodne z wolą Króla. Wymaga się od nas, jako lojalnych sług i synów, abyśmy wszelkie dobra, które mamy w rękach przekazywali innym wtedy, tam i w taki sposób jak chce Król. Wszystko ma być wykorzystywane aby wspierać inicjatywy i pragnienia Króla. Wierny poddany, który używa królewskich dóbr na rozwój królestwa zgodnie z pragnieniami Króla i Jego wskazówkami otrzyma jeszcze więcej do zarządzania. Sługa, który jest niewierny, który sprzeniewierza dobra Króla na jakieś własne lub kogoś innego cele, nie zyska przychylności Króla i i może nie otrzymać więcej dóbr królewskich do zarządzania. Nawet to, co bezproduktywny podwładny posiada będzie mu zabrane i dane temu, który użyje tego zgodnie z pragnieniem Króla i Jego wskazówkami (Łk. 19:12-26) (Mt. 25:14-30).

Pragnienia i zarządzenia Króla muszą być przekazywane sługom i synom. W naturalnym królestwie król nie jest w stanie indywidualnie nakazywać i nadzorować każdego poddanego osobiście, jak zarządza aktywami. Tak więc, królowie ustanawiają prawa i zasady, które są przekazywane jako wyraz woli króla dla poddanych. Zaufani urzędnicy króla mają szkolić nadzorców, aby pouczały poddanych w królewskim prawie. Jeśli ktoś przychodzi z innego królestwa, musi zostać pouczony o prawach tego króla. Wnoszenie części praw czy reguł z jednego królestwa do drugiego, nie będzie mile widziane w żadnym królestwie. Ważne jest nie tylko przyjęcie zasad i praw nowego królestwa, lecz też pozostawienie tych z poprzedniego.

W królestwie Bożym istnieje unikalny system relacyjnej komunikacji. Przez zamieszkującego wewnątrz Ducha Świętego jest możliwe to, aby każdy sługa czy syn Boży miał stały dostęp do komunikacji z Bogiem. Król postanowił mieszkać wewnątrz i wśród wiernych poddanych z Jego królestwa. Duch Chrystusowy przez Ducha Świętego będzie zamieszkiwał w tych, którzy odrzucą stare sposoby, złożą całe rządzone przez siebie życie i przyjdą do Boga z całego swego serca. W królestwie Bożym następuje szkolenie w zarządzaniu nowych poddanych. Głównym celem tego szkolenia jest doprowadzenie ich do intymnej relacji przez Ducha Świętego z królem. Po wyjściu z babilońskiego królestwa ich umysły musi zostać napełnione nowymi drogami królestwa Bożego (Rzm. 12:2). Sporo z filozofii upadłego świata znalazło swoje miejsce w systemach kościoła minionych stuleci i najwyraźniej dobrze się trzyma, zwiększając nawet swoje wpływy. Tak więc, ta przemiana na królestwo Boże wymaga oczyszczenia ze starych religijnych sposobów i sposobów upadłego świata.

W dodatku do infiltracji kościoła przez światowe sposoby, religia również wprowadziła do kościoła. Z drugiej strony krzyża, ludzie nie mają królestwa w sobie, Duch Święty nie zamieszkuje w nich, aby wprowadzać charakter i naturę Chrystusa w nich, aby prowadzić ich we wszystkich sprawach, Boży wybrani ludzi funkcjonują w oparciu o prawo.

Duch Święty zstąpił na wybranych mężów, aby przekazać Boże prawo, aby zostało spisane i przekazane ludziom Prawa były zasadami i standardami postępowania, które miały wyznaczyć minimalne wymagania oddawania szacunku i czci dla Boga. Prawa i rytuały poprzedzały przyjście Chrystusa i były tylko cieniem czy obrazem królestwa, które miało przyjść po tym, gdy Chrystus przyszedł odkupić ludzi i ponownie ustanowić królestwo Boże.

Prawa i rytuały miały zakończyć swoje funkcjonowanie wraz z ustanowieniem w Chrystusie Jezusie prawdziwego królestwa. Zasłona została zdjęta i potencjalna intymna relacja z Ojcem przez Chrystusa Jezusa przez Ducha Świętego ustanowiona. Krew zwierząt została zastąpiona raz na zawsze ofiarą krwi Jezusa. Kapłaństwo uległo zmianie: już nie zachodzi więcej potrzeba obecności człowieka (kapłana, plebana, pastora itd.) aby stawał przed Bogiem za ludźmi. Chrystus w ludziach przez Ducha Świętego odnowił kapłaństwo tych wierzących. W królestwie jest rzeczywiście jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, Chrystus Jezus (1 Tm. 2:5).

Dla tych, którzy są odkupieni w Chrystusie dawania zmieniło się na zawsze. Nasze życie i wszystko, co posiadamy należą to Tego, który nas nabył. Już więcej prawo nie określa części naszego dawania na świątynię czy kościelny system. Wszystko należy do Niego i Chrystus Jezus przez Ducha Świętego kieruje wykorzystaniem naszego życia i wszystkiego, co znajduje się w naszych rękach, zgodnie ze Swoją wolą.

W królestwie nie dajemy siebie ani pieniędzy czy posiadłości po to, aby otrzymać w zamian zaspokojenie naszych potrzeb czy po to, aby sfinansować naszą służbę. Dajemy zgodnie z poleceniami Króla na Jego cele i pragnienia. Służymy Królowi i zarządzamy Jego dobrami dla Niego z godnie z Jego pragnieniem i poleceniami. W królestwie nie dajemy miłości po to, aby z powrotem otrzymać miłość. Miłość jest w królestwie bezwarunkową miłością od Boga, do Boga ido bliźniego. Pracujemy po to, aby zaspokoić potrzeby innych i królestwa. Robimy to, co możemy najlepszego w dowolnej dziedzinie, którą Król nam przeznaczył i uzdolnił do służenia tam. Robiąc w ten sposób potrzeby wszystkich są zaspokojone. Na tym polega szukanie królestwa i Jego sprawiedliwych dróg bycia i działania z całego serca.

Mat 6:31-34: „Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia„.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

For much more on life in the kingdom of God download free the “Kingdom Growth Guides – From Religion to Relationship.”

Dążcie do miłości, ona nigdy nie zawodzi

a królestwo Jego trwa na wieki.

Ron McGatlin

basileia@earthlink.net

раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *