Jak biblijnie osądzać nadnaturalne doświadczenia – 9 sposobów

Logo_Charisma_propheticinsight

James W. Goll

Musimy być zakotwiczeni przez Słowo Boże! Wobec dzisiejszego wzrostu nadnaturalnej aktywności, musimy być pewni tego, że nasz fundament jest bezpieczny a naszym standardem jest pion Słowa Bożego.

Mając to w pamięci przedstawiam listę 9 biblijnych sprawdzianów, dzięki którym możemy sprawdzać każde otrzymane objawienie pod względem trafności, autorytetu i zasadności. Poniższe prawdy dotyczą nas wszystkich, bez względu na to czy jesteś uznanym jasnowidzem/prorokiem czy zwykłym wierzącym w Pana Jezus Chrystusa. Wypuśćmy pion Bożego Słowa w naszym życiu!

1. Czy dane objawienie buduje, zachęca, pociesza?

A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu” (1Kor14:3). Ostatecznym celem proroczego objawienie jest budować, zachęcać i pocieszać lud Boży. Wszystko, co w bezpośredni sposób nie jest ku temu skierowane nie jest prawdziwym proroctwem. Jeremiasz, był prorokiem, który musiał wypełnić negatywne zadanie, lecz nawet w tym trudnym przesłaniu zawierała się wspaniała pozytywna obietnica Boża dla tych, którzy byli posłuszni (Jer 1:5, 10). 1Kor 14:26 jest najlepszym podsumowaniem: „… a wszystko to niech będzie ku zbudowaniu”.

2. Czy jest to zgodne ze Słowem Bożym?

Całe Pismo przez Boga natchnione jest” (2Tym 3:16). Prawdziwe objawienie zawsze zgadza się z literą i duchem Pisma (2Kor 1:17-20). Tam, gdzie Duch Święty mówi: „tak i amen” w Piśmie, mówi również „tak i amen” w objawieniu. Nigdy, nigdy sam sobie nie zaprzecza.

3. Czy wywyższa Jezusa Chrystusa?

On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi” (J 16:14). Każde prawdziwe objawienie ostatecznie koncentruje się na Jezusie Chrystusie, wywyższa Go i uwielbia (Obj 19:10).

4. Czy przynosi dobry owoc?

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?” (Mt 7:15-16).

Prawdziwe objawienie pobudza do wzrostu owoc charakteru i prowadzi do tego, co jest zgodne z owocem Ducha Świętego (Ef. 5:9; Ga 5:22-23). Pewne aspekty charakteru czy pewne zachowania wyraźnie nie są owocem Ducha Świętego w tym: pycha, arogancja, pysznienie się, przesadzanie, nieuczciwość, chciwość, rozwiązłość, niemoralność, obżarstwo, brak odpowiedzialności finansowej, łamanie przysięgi małżeńskiej i rozbite domy. Żadne objawienie, które wywołuje tego rodzaju skutki nie pochodzi od Ducha Świętego.

5. Jeśli jest to przewidywanie przyszłości, czy wypełnia się?

Zajrzyj do Księgi Powtórzonego Prawa 18:20-22. Wszelkie objawienie, które zawiera jakieś przewidywania dotyczące przyszłości, musi się wypełnić, jeśli tak nie jest to z nielicznymi wyjątkami, nie pochodzi ono od Boga. Te wyjątki mogą obejmować następujące sytuacje:

  • Wola osoby, której dotyczy.
  • Krajowa pokuta —Niniwa pokutowała, więc słowo nie wypełniło się.
  • Mesjańskie przewidywania (wypełnienie ich zajęło setki lat).
  • Jest pewna różnica standardów między prorokami Starego, a Nowego Przymierza, których przepowiadanie odgrywało rolę w Bożym Mesjańskim planie uwolnienia.

6. Czy prorocza zapowiedź kieruje ludzi ku Bogu, czy też odwraca od Niego?

Spójrz na Pwt 13:1-5. Fakt, że czyjeś przewidywania dotyczące przyszłych wydarzeń spełnią się, niekoniecznie musi dowodzić, że ta osoba działa pod wpływem inspirowanego przez Ducha Świętego objawienia. Jeśli taki człowiek poprzez swoją służbę odwraca innych od posłuszeństwa jedynemu prawdziwemu Bogu, to jest to fałszywa służba – nawet jeśli poprawnie przewiduje przyszłe zdarzenia.

7. Czy skutkiem jest wolność, czy związanie?

Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!” (Rz 8:15).

Prawdziwe objawienie udzielone przez Ducha Świętego prowadzi do wolności, a nie do związania! (1Kor 14:33, 2Tym 1:7). Duch Święty nigdy nie sprawia, że dzieci Boże zachowują się jak niewolnicy, ani nie wpływa na nasze motywacje strachem czy legalistycznym przymusem.

8. Daje życie czy śmierć?

…który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia” (2Kor 3:6). Prawdziwe objawienie pochodzące od Ducha Świętego zawsze daje życie, a nie śmierć.

9. Czy Duch Święty poświadcza, że jest to prawdziwe?

Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie” (1J 2:27).

Duch Święty przebywający w wierzącym zawsze potwierdza prawdziwe objawienie natchnione przez Ducha Świętego. Duch Święty jest Duchem Prawdy (J 16:13). On daje świadectwo temu, co jest prawdziwe i odrzuca to, co jest fałszywe. Ten ostatni sposób sprawdzania jest spośród wszystkich pozostałych przedstawionych tutaj najbardziej subiektywny, dlatego też musimy używać go w połączeniu z poprzednimi ośmioma obiektywnymi standardami.

Słowo Boże mówi nam, że musimy wszystko sprawdzać i trzymać się tego, co dobre (1Tes 5:21). Stale musimy szukać mądrości Pana, a odrzucać „mądrość”, która staje się wymówką dla strachu. Musimy uważać na to, abyśmy się nie zgorszyli prawdziwymi rzeczami, które czyni Duch Święty, bez względu na to jak dziwnie mogą dla nas wyglądać. Boskie objawienie i wizjonerskie przeżycia przychodzą w wielu różnych formach, żywotnie ważne jest więc, abyśmy rozumieli w jaki sposób rozróżniać prawdziwe od fałszywych.

Wiem, że niektórzy oczekują ode mnie, abym podał „jakieś głębsze rzeczy”, lecz z mojej perspektywy, zaniedbałbym obowiązek, gdybym nie upewnił się, że te fundamentalne prawdy zostały dobrze położone, zanim wezmę was dalej w naszą „mistyczną podróż”.

Tak więc, staraj się, abyś został uznany przed Panem za dobrego sługę! Uczmy się rozeznawać duchy, abyśmy wiedzieli czy są z Boga. Chcę, abyście ruszyli po tej wąskiej linie wiary, lecz chcę również wyposażyć was w bezpieczną sieć mądrych dróg Bożych, która złapie was w tej podróży.

 ___________________________________________________

Jest to wyciąg z 15 rozdziału książki pt.: „Shifting Shadows of Supernatural Experiences” napisanej wspólnie przez Jamesa Goll oraz Julia Loren.

оптимизация для поисковых систем

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.