Kościół w erze Królestwa

logo

Ron McGatlin

Największymi najbardziej wspaniałym wyrazem kościoła jest jego bliskie stanie się Oblubienicą Chrystusa, Jeruzalem, kościołem wieku królestwa. Główne przejście z „wieku kościoła podkreślającego kościół i człowieka” do „wieku kościoła podkreślającego królestwo i Boga” jest być może najbardziej ekscytującym wydarzeniem od czasu Pięćdziesiątnicy. Wylania Ducha, przyniosło przebudzenie pentekostalne (zielonoświątkowe) sto lat temu i odnowienie przebudzenia sprzed dekady wyczyściły scenę. Teraz te składniki są już na swoim miejscu przygotowane na duchowe wydarzenia, które były planowane i zaczęły się 2000 lat temu.

Ef. 3:14-15 Zginam kolana moje przed Ojcem Pan naszego Jezusa Chrystusa, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i ziemi bierze swoje imię

Oblubienica, kościół Nowego Jeruzalem, opisany w Księdze Objawienia w 21 rozdziale jest wyraźnym obrazem oczyszczonego, świętego kościoła wieku Królestwa Bożego. Wzorce i punkt skupienia kościoła Oblubienicy pochodzą z nieba. Kościół „wieku kościoła” był skupiony na zaspokajaniu ludzkich potrzeb w tym zbawienia czy odkupienia z grzechu. Kościół „wieku królestwa” będzie skupiony na chwale Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jest wiele aspektów królestwa Bożego i wszystkie te części są potrzebne do poskładania pełnego obrazu. Do rozważenia mamy dwa zasadnicze aspekty: Niebo i Ziemia czy Bóg i człowiek. Królestwo, które głosił i o którym nauczał Jezus jest niebiańską i ziemską stroną królestwa Bożego. Jego Królestwo nie jest z ziemi, lecz jest dla ziemi. Jest to królestwo niebios, które przyszło na ziemię. Królestwo jest z Boga i od Boga; jest również w i przez Człowieka przez Ducha Świętego.

Skupienie na rodzinie niebieskiej.

Egoistyczna natura człowieka wypaczyła najważniejszy cel pracy wielu kościołów i służb w przeszłości. Chrześcijańskie instytucje obsługują potrzeby i pragnienia człowieka odwracając w ten sposób kolejność priorytetów, tworząc cel główny: skupienie na ego, a drugi: skupienie na ziemskiej rodzinie. Z pewnością zaopatrzenie i dobrobyt indywidualny i naszych rodzin jest ważnym aspektem królestwa Bożego. Rzeczywiście Bożym pragnieniem jest, aby ziemskie rodziny odzwierciedlały obraz niebieskiej czy duchowej rodziny. Niemniej jednak, przez skupienie głównej uwagi na nas samych, naszych rodzinach czy nawet naszych kościołach, okradliśmy się z rzeczywistości pełni naszej niebiańskiej rodziny. Główna zasada królestwa, którą jest szukanie najpierw (główny punkt skupienia) królestwa Bożego, powoduje, że wszystkie inne ziemskie rzeczy mają być dodawane w odpowiedniej kolejności. Skupienie się najpierw na nas i naszych naturalnych czy kościelnych rodzinach wypaczyło zaopatrzenie właśnie tego, czego szukamy. W Królestwie to, co pierwsze, ma być pierwsze.

Mat 6:33 Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

Łuk. 18:29-30: On zaś rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, A nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego.

Owo skupienie się na egoistycznym życiu sprowadza się do myślenia: ja i ci najbliżej mnie. Moja rodzina, przyjaciele, zespół pracowników, moja reputacja, itd. Zaspokajanie pragnień ego w ludziach podrywa rozpadający się instytucjonalny kościół, gdy życie jego członków psuje się a rodziny rozpadają. Intensywne koncentrowanie się na naprawianiu symptomów i problemów przez szkolenie w psychologicznych i intelektualnych metodach ma dostarczyć pewnego powierzchownego uzdrowienia z problemów, lecz całkowicie zawodzi jeśli chodzi o uzdrowienie problemów i wprowadzanie stylu życia Królestwa Bożego.

Rzeczywistości kościoła Królestwa Bożego musi zostać objawiona w naszym duchu.

Rzeczywistość kościoła królestwa ma duchową naturę. Jest to RODZINA BOŻA. OJCIECI i SYN z nieba na ziemi zamieszkujący w wielu synach Ciała Chrystusa przez Ducha Świętego.

Naszym pierwszym, królewskim priorytetem jest nasza duchowa relacja z OJCEM, który jest ponad wszystkim i Jego Jednorodzonym SYNEM, który jest Królem ziemi i Dziedzicem tronu niebieskiego wraz z wielu synami, którzy są współdziedzicami. Synowie, którzy narodzili się duchowo z Ducha Świętego na obraz Chrystusa, są synami wraz z Nim. Gdy żyją i chodzą w Duchu Świętym, jako dojrzali synowie, doświadczają pełni królestwa jako dziedzice wraz z Chrystusem.

Rzm. 8:13-17: Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.

(Grecki termin tłumaczony tutajk słowem adpocja” to „huiothesia”:G5206 – synostwo lub umieszczenie jako syna)

Jedną z cech charakterystycznych naszej rodzinnej linii (pokoleniowej) jest kod genetyczny zwany DNA. Istnieje duchowy odpowiednik DNA. Narodzenie z Ducha Bożego w Chrystusa i przyjęcie Ducha Chrystusowego wszczepia nas w rodzinną linię duchowego, Bożego DNA, która przemienia nasze duchowe DNA na takie, które jest zgodne z Bożą linią rodzinną a dzieje sie to przez Ducha adopcji. Przez Ducha Świętego, samo życie Chrystusa wnosi duchowe DNA Ojca, zamieszkującego w prawdziwych synach. Wyłącznie przez Ducha możemy odnosić się od naszej duchowej rodziny w niebie i na ziemi.


Porządek kościoła w Wieku Królestwa to relacje „duchowej rodziny”.

Królewskie zgromadzenia kościoła, to duchowe spotkania NIEBIAŃSKIEJ RODIZNY W DUCHU ŚWIĘTYM. Nie tylko naturalna rodzina i nie tylko rodzina kościoła – NIEBIAŃSKA RODZINA W DUCHU. Nasze zgromadzenia w kościele wieku królestwa to wspólne schodzenie się z Bogiem naszym Ojcem i Jezusem, naszym Pośrednikiem wraz ze świętymi aniołami i duchami dojrzałych sprawiedliwych (synów).

Heb. 12:22-24 Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia I zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla.

Kto z pośród będzie chciał stanąć i wziąć odpowiedzialność za spotkanie w zgromadzeniu, w którym obecny jest Bóg Sędzia wszystkich i Jezus Pośrednik nowego przymierza? Wszyscy chcemy wiedzieć, że Duch Święty porusza się wśród nas i kieruje nami zanim coś powiemy. Każde słowo nie wypowiedziane przez Ducha jest pustym słowem i nie ma żadnej wartości w zgromadzeniu królewskiej rodziny. Kto jest też gotów na sprzeciwianie słowu czy nie poruszenie się, gdy Duch tak kieruje?

Heb 12:25-26: Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi; jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.

Ludzie chodzący w ciele, którzy z natury swego umysłu są cieleśni, nie są w stanie odnieść się do zgromadzeń niebiańskiej rodziny. Oni mogą odnieść (łączyć) się z naturalną rodziną i zgromadzeniami „kościoła”, który jest skupiony na ludziach, lecz nie mogą odnosić się do zgromadzeń duchowej rodziny. Religijne instytucje, które są skupione na naturalnym wzroście, mogą szybko wzrastać karmiąc potrzeby cielesnych chrześcijan i zatrudniając intelektualną mądrość czy psychologiczne regulowanie, dzięki któremu zmniejsza się ilość symptomów wygenerowanych właśnie przez życie skupione na sobie. Te działania nigdy nie są w stanie poradzić sobie z głębokimi problemami stworzonymi przez brak głębokiej relacji z Bogiem przez Jezusa przez Ducha Świętego.

Wyłącznie przez Ducha Świętego słowo może stać się żywe i potężnym narzędziem zmieniającym życie i ostatecznie świat.

Ten wzór jest całkowicie odmienny od większości tego, czego doświadczaliśmy w przeszłości. Jest to rzeczywiście jedna z główny przemian i zmian paradygmatu, o których słyszeliśmy, że nadchodzi, lecz nie wiedzieliśmy, co to jest. Teraz zaczyna się to pojawiać wyraźnie. Jest to jeden główny krok w odzyskiwaniu naszego przeznaczenia jako ludzi Bożych i jako narodu.

W Ameryce przeznaczenie Boże jest ponownie opóźnianie przez następne pokolenie, które zostało pochłonięte przez ego i religię. Duch Święty po raz kolejny stara się wzbudzić nowe pokolenie młodych i starych, bogatych i biednych, kobiet i mężczyzn, wszystkich ras, tych, którzy odzyskają pasję dla przeznaczenia królestwa Bożego z nieba, pojawiającego się w naszym kraju i na całym świecie. Wstrząsanie i kruszenie życia i religii takich jak je znamy do tej pory jest po prostu częścią wielkiej przemiany, jaką Bóg wprowadza przez Jezusa w Jego dojrzewających synach przez Ducha Świętego. Ponownie Bóg sięga po ludzi pasji, którzy przyjmą królestwo Boże.

Heb. 12:27-13:1: Słowa: „Jeszcze raz” wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe: z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. 
Mi
łość braterska niechaj trwa.

Poszukujcie miłości, ona nigdy nie zawodzi.

Ron McGatli

раскрутка сайта

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.