Maoz Israel Report – sierpień 07#MaozIsrael ministries

#

Maoz Israel: August 2007, It’s All About Worship 


 


                  
              Zawsze chodzi o cześćReport: sierpień 2007
Av – Elul  5767


Click for PDF

Dennis Lindsay
 


Izrael: Naród przeznaczenia


Jestem przekonany, że Izrael jest miarą, planem, szkicem i programem
Bożym jeśli chodzi o to, co On zamierza robić z pozostałymi narodami świata.
Jest całkowicie niemożliwe, aby tak drobny kraj mógł dominować
nocne wiadomości dzień w dzień, każego tygodnia, każdego miesiąca. Kimże
jest Izrael? Coż takiego jest w drobinie ziemi, która jest wielkości
pinezki na mapie świata? Dlaczego jest w centrum uwagi przez tysiące lat?
Odpowiedź na to pytanie jest prosta: Zawsze chodzi o cześć/uwielbienie.


    Ostatnia wojna na Środkowym Wschodzie między Izraelem,
a Libanem została  błędnie nazwana.. W rzeczywistości w tej wojnie
nie chodzi o Izrael zwalczający  Hezbollach  czy na odwrót;
nie jest to też walka Izraela z Syrią,  Iranem czy choćby  nawet
Islamem. Wojna, którą prowadzi Izrael  jest i będzie walką aż 
do końca tego wieku i która istnieje między siłami Szatana i siłami 
Boga.Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba – Bóg Izaela, Jahwe –
jest  Jego imię. Hezbollah jest po prostu jedną z wielu terrorystycznych
organizacji,  które Szatan zwiódł  do walki ze
swoim głównym wrogiem:  Bogiem. Tak więc wrogiem Izraela, 
jak i Ameryki, nie jest Hezbollah, Hamas,  Palestyńczycy, Syryjczycy, 
Iran, Islam czy Allah. Wrogiem jest raczej, i zawsze nim był ten, który 
pragnie uwielbiać tylko siebie – Szatan.          
                     
                     
                     
                     
                     
     
   
                     
   


                  
         


    Jedną z lekcji, których uczy Ksiąga Joba to mowa
o toczącej  się  walce w okręgach niebieskich. Bóg chciał
nauczyć Joba – i wszystkie   pokolenia – czegoś na temat walki o dusze
ludzkości. W księdze Daniela 12:2,12 i w Liście do Efezjan 6:10-12 również
widoczne jest natężnie tej  walki.


  Izrael: centrum konfliktu


  Lecz dlaczego Izrael jest tak centralny w tej wielowiekowej walce?
Co jest  takiego w Izraelu, że jest tak atrakcyjny?  Z pewnością
nie jest to naturalne  piękno. Podróżowaliśmy po Izraelu 
i po wielu innych krajach świata  wielokrotnie i porównanie
do Izraela  takich miejsc jak europejskie czy szwacjarskie Alpy, tropikalne
wyspy, czy  naturalne parki Ameryki wypada  bardzo blado dla
naszego kraju. Czy są to może  naturalne złoża przyciągające 
przeciwników Izraela do pokonania go?   Trudno byłoby wycenić 
ziemię izraelską za kurz i piach spoczywający na niej.  W rzeczywistości, 
większość tego kraju jest wypalona, gdzie dosłownie nic  nie rośnie.
Bez nawadniania i ożywiania, które zaczęto niecałe  60 lat
temu, gdy Izrael stał się państwem, ta ziemia byłaby faktyczna pustynią. 
Nie, to nie piękno ani naturalne surowce powodują, że otaczające arabskie 
kraje chcą tego miejsca.              
               


  Jeruzalem: Klucz do konfliktu


  Jakie jest więc źródło tego  konfliktu? Odpowidzią
jest Jerozolima.  Przyczyną takiej atrakcyjności Izraela  dla
przeciwników jest Jerozolima.  A jednak Jerozolima nie daje
się porównać  z tak pięknymi miastami jak  Paryż, Londyn
czy Rzym. Każde większe miasto na świecie ma swoje wielkie zalety: rozmiar,
architekturę, bogactwo i wielkie  turystyczne atrakcje. Co powoduje,
że Jerozolima jest o wiele bardziej pożądana  niż te główne
miasta świata? Odpowiedź znajdujemy w Biblii. Jerozolima  jest znana
z tego, że należy do Boga i Bóg wybrał ją na miejsce dla  Swojego
Imienia. Pewnego dnia ludzie ze wszystkich narodów przyjdą 
i będą czcić Jego Imię w tym Świętym Mieście. Jerozolima będzie centrum uwielbienia 
ziemi. Biblia ogłasza, że Jerozolima jest miastem Bożym. Przeczytajmy Ps. 
132:13,14


                   
                     
       
                     
     


  Albowiem Pan wybrał Syjon i chciał go na swoje mieszkanie.Tu
miejsce odpocznienia  mego na wieki; Tu zamieszkam, bo upodobałem
je sobie.


W 2 Księdze Kronik 33:7, Bóg mówi:


W tej świątyni i w Jeruzalemie, które wybrałem spośród
wszystkich plemion izraelskich, umieszczę imię moje na wieki


    Wzgórze Świątynne: Centralny punkt konfliktu


    Mówiąc bardziej szczegółowo, punktem konfliktowym
jest Wzgórze   Świątynne, gdzie zostały zbudowane i zburzone
pierwsza i druga światynia. Obecnie Wzgórze Świątynne jest domem
Meczetu na Skale i Al-Aksa – islamskich domów chwały dla boga księżyca.
Jak stwierdzili moja siostra Shira   Sorko-Ram wraz z mężem, 
Arim, w kwietniowym Liście Maoz, „Jest to kosmiczna  wojna, epicentrum
duchowych zmagań o los ludzkiej rasy”.


Wzgórze Świątynne to miejsce,
gdzie Abraham ofiarował na ołtarzu Izaaka Bogu – akt skrajnego oddania czci.
To miejsce, gdzie Salomon wzniósł Świątynię dla ludzi Bożych, aby
tam czcili Boga. Wzgórze Świątynne jest miejscem, gdzie któregoś
dnia wszyscy ludzie zbiorą się, aby uczcić Boga Stworzyciela. Biblia mówi
o tym wyraźnie:


W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalemie
zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować
według uporu swojego złego serca

 
(Jer. 3:17).


I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana
będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad
pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody.I pójdzie
wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę
Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich,
abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo
Pana z Jeruzalemu.


(Iz. 2:2,3).


  Szatan: istota tego konfliktu


  Największym pragnieniem serca Szatana jest, aby był czczony.
Czytamy w  Księdze Izajasza o odrzuceniu Szatana sprzed obecności
Bożej. W rozdziale 14  ujawnione zostaje  5 „pragnień” Szatana:


O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony
jesteś na ziemię, pogromco narodów! A przecież to ty mawiałeś w
swoim sercu: Wstąpię na niebiosa,
swój tron wyniosę ponad gwiazdy
Boże i zasiądę na górze narad,
na najdalszej północy. Wstąpię na
szczyty
obłoków, zrównam się z Najwyższym.

(Iz. 14:12-14, podkreślenia dodano).


Wszystkie „Ja …. ę” wskazują na to, że chce on być na wyższym szczeblu,
  chce być Bogiem;chce być czczony. Gdy kusił Chrystusa, Jezus odpowiedział 
mu:


  I rzekł do niego  diabeł: Dam ci tę całą władzę i chwałę
ich, ponieważ została  mi przekazana,  i daję ją, komu chcę. Jeśli
więc Ty oddasz mi pokłon, cała  ona twoja będzie.  A odpowiadając
Jezus rzekł mu: Albowiem napisano: Panu  Bogu swemu pokłon oddawać
i tylko jemu będziesz służył.

(Łuk 4:6-8).


W naturze Szatana zawsze jest zwrócić cześć ku sobie. Jezus,
z drugiej strony, zawsze zwraca rozmowę w kierunku Ojca


Podstawowy konflikt na planecie Ziemi: cześć


  Największa bitwa na planecie Ziemi toczy  się o to, kogo
czy co każdy z  nas będzie czcił. Ludzie zostali stworzeni,  aby
być czcicielami. Człowiek  zawsze będzie czcił kogoś lub coś. Ostatecznym 
celem Szatana dla człowiek  jest to, aby czcili jego. Czytamy w 13
rozdziale  Księgi Objawienia, że wielu  ludzi będzie to robić.
Jest również oczywiste  z Pisma i wydarzeń  dni współczesnych,
że Szatan ma obsesję na punkcie  Wzgórza  Świątynnego.
To tam Szatan kusił Jezusa, aby wyskoczył ze szczytu, aby ludzie  zobaczyli
cud przetrwania upadku. Święte Świętych jest miejscem, gdzie pojawia 
się Boża chwała i kusząc Jezusa Szatan miał nadzieję pochwycić go, lecz
zawiódł  się. Setki lat później Szatan zwiódł 
sługę Kalifa Omara, w  VII wieku, aby przejął w posiadanie Górę
– miejsce  przeznaczone dla  Króla Królów
i Pana Panów. Teraz  Szatan szuka  swojej drugiej szansy
na górze Bożej – Wzgórzu  Świątynnym.  Niemniej
jestgo ucieczka będzie szybka i ostateczna.


A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia
i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni
dniem i nocą na wieki wieków


(Obj. 20:10)


  Izrael: Centrum Czci/Uwielbienia


Tak mówi Wszechmocny Pan: Tak jest z Jeruzalemem. Umieściłem
je pośród narodów, a dokoła niego kraje.


(Ezek. 5:5).


Połowa z
2000 uczestników na Konferencji Messianic Jewish Alliance of America
w czasie, gdy uwielbiają Boga Izraela


  Izrael jest geograficznym centrum świata, jest pępkiem Azji,
Afryki i Europy.  Jest centrum świata jeśli chodzi o objawienie. To
tam Mojżesz napisał prawo;  tam prorocy żyli i nauczali; tam została
napisana Biblia. Jest to miejsce,  gdzie narodził się Mesjasz; żył,
mieszkał, nauczał, został ukrzyżowany, pochowany i powstał z martwych oraz
wstąpił do nieba. Jest to również miejsce, do którego On
wróci.                 
 


    To dlatego Izrael jest na frontowej linii całego świata
i dlatego będzie   miejscem ostatniej bitwy stoczonej na ziemi. Będzie
to centrum Bożej chwały,   gdyż Mesjasz będzie rządził i panował nad
całą ziemią z Jerozolimy. Będzie   to wieczne centrum chwały dla jedynego
i jedynie prawdziwego Boga.


      Bóg stworzył, zarządził, ukochał, powołał
i strzegł Izraela   od samego jego poczęcia, które zaczyna
się od cudu dokonanego przez   Abrahama i Sarę. Izael trwa dzięki cudownej
ochronie. Egipt nie był w stanie   zniewolić go, Czerwone Morze zatopić,
wieloryb Jonasza pogrążyć, ognisty piec  spalić, złość Hamana powiesić,
narody ziemi nie były w stanie zasymilować,   a największe światowe
dyktatury unicestwić.
Izrael doświadczył niewypowiedzianych prześladowań i

okrucieństwa ze strony władców zaczynając od farona poprzez
Nabukadnezara, od Nerona do Hitlera od Rosjii do tych, którzy nazywają
siebie chrześcijanami. Teraz zaś, przy ponad miliardowej liczebności Arabów
mieszkających wokoł, ostatnio terrorystycznych grup Hezbollahu i Hamasu,
zagrożenie totalnego zniszczenia wydaje się nieuniknione. Niemniej, Boże
Słowo ogłasza coś przeciwnego.


  Izraela nie da się zniszczyć


Izraela nie da się zniszczyć, jak ogłasza Jeremiasz 31:35-37:


Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w
dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który
wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan Zastępów jego imię:
Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną – mówi Pan – to
i ród Izraela przestałby być ludem przede mną przez wszystkie dni.
Tak mówi Pan: Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze
i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i Ja nie odrzucę całego potomstwa
Izraela mimo wszystko, co uczynili – mówi Pan.

Pan ostrzega również tych, których serca nastawiają
się na zniszczeni i zdobycie Jerozolimy. Mówi do nich

:

W owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które
wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi.


(Zach. 12:9).


  Grobowce historii głoszą: „Izrael wciąż życje!”

 
   Gdzie są ci wszyscy, którzy prześladowali Izraela
przez stulecia?   Są tylko historycznymi przypisami, pogrzebanymi
w grobowcach ludzkiej historii.   Gdzie jest Izrael, gdzie Żydzi?
Żyją i mają się dobrze, stojąc na samym przedzie kosmicznej walki wieków.
Będą trwać nadal długo po tym, gdy Hezbollach i Hamaz zostaną pogrzebane
w grobowcach. Flaga Izraela będzie ciągle nad  starożytnymi ścianami
miasta Jerozolimy i nad izraelskim państwem.
  (“The Church and Israel” message. Christian Friends
of Israel   Conference. Hagee, John: 14 Sept 2006.)Czczący Boga chrześcijanie w Izrael przy Wschodniej Ścianie


Wojna jeszcze się nie skończyła


I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu 
oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i
któż  może z nim walczyć?


(Obj. 13:4).


   Szatan nie jest skończony, ciągle zwodzi świat i wielu
światowych przywódców. Może nie uda mu się przekonać zachodnich
krajów, aby ruszyły za bogiem księżycem islamu, lecz nadal wyszykuje
inne zwodnicze boginie. Ostatnią taktyką jest  ruch New Age. NIe jest
to nic innego, jak tylko to samo stare Szatańskie kłamstwo przekazane Ewie
w ogrodzie Eden pod nową nazwą: „Jesteśmy bogami w przebraniu” głoszą.
Zatem celem  mirażu New AGE jest okrycie swojej własnej boskości. Oczywiście,
to kłamstwo zaczęło się w sercu Lucyfera, gdy zdecydował, że chce być Bogiem.
Następnie przekazał to zwiedzenia Ewie i dalej kontynuuje żerowanie na ofiarach,
które chca wielbić same siebie jako bogów. W przeciwieństwie
do tego, nasz Bóg szuka pośród ludzkości czcicieli, którzy
zastąpią tych, którzy prowadzili uwielbienie w niebie przed buntem
Lucyfera.


   Chcesz być błogosławiony?


Módlcie sie po pokój dla Jeruzalemu; niech żyją w powodzeniu
ci, którzy cię miłują

 
Ps. 122:6 (ASV). Jedną z najbardziej zdumiewających
zasad jakich nauczyłem się jeśli chodzi

o naród izraelsk

i jest to, że ci, którzy się z nim utożsamiają, są błogosławieni.
W Księdzie Rodzaju 12:3 czytamy:

I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać
będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi.

 


  Oznacza to po prostu, że Bóg będzie błogosławił jednostki,
kościoły,  instytucje i kraje, które błogosławią Izraela. W
Piśmie znajdujemy  liczne na to przykłady. Gdy Izraelici opuścili Egipt
w czasie Exodusu, wszyscy  Egipcjanie, którzy utożsamiali się
z nim byli błogosławieni. Później,  gdy Izrael miał wkroczyć
do Ziemi Obiecanej, nierządnica Rahab utożsamiła  się z Izraelitami
i ona oraz jej rodzina zostały pobłogosławione, ponieważ  ich życie
zostało zachowane w czasie zniszczenia Jerycha. Później, Rut – która
była poganką, o pogańskim pochodzeniu – utożsamiła się z żydowską teściową
i została pobłogosławiona tak bardzo, że znalazła się w linii rodowodowej
Mesjasza.
  W Nowym Testamencie znajdujemy jeszcze więcej przykładów
tych, których to błogosławieństwo dotknęło. Ewangelista Łukasz mówi
nam (7:1), o rzymskim  setniku, który otrzymał nadnaturalne
błogosławieństwo w wyniku okazanej  Izraelowi dobroci. Następnie w
dziesiątym rozdziale Dziejów Apostolskich  widzimy poganina,
który otrzymał zbawienie za swoją miłość do Izraela.  Ci, którzy
odmówili okazania tej dobroci znajdują się pod sądem  Bożym.


Nasza szkoła Christ For The Nations nauczła się tej lekcji i identyfikuje
się z Izraelem. Moja matka pracowicie przypomina studentom CFNI o 
błogosławieństwie, które przychodzi, gdy wspieramy Izraela i Żydów.


   Chrześcijanie Stoją  w Jedności za Izraelem


  Podczas, gdy cały świat zwraca się przeciwko tej okruszynie ziemi,
wielkości  stanu New Jersey, kto stanie w wyłomie, aby wstawiać się
za nią? Jako chrześcijanie  musimy być zjednoczeni we wspieraniu Żydów.
Jest bardzo jasne dla mnie, że Bóg szuka takich chrześcijan, którzy
będa się modlili o niego gorliwie, aby mieszkańcy nawrócili się
do Mesjasza.


  W Księdze Objawienia ujawniony jest dramatyczny koniec historii
świata.  Ostateczny konfllikt o Armagedon szybko zbliża się. Linia Bitwy
już się formuuje a ostatni rozdział byłskawicznie się realizuje. Ostateczne
pytanie, jakie Bóg  zadaje ludzkości brzmi: „Kogo decydujesz
się czcić?”


      Dennnis Lindsay prezesem  i  CEO 
(dyrektorem) Christ for  the Nations w Dallas,   Texas


   Czego nauczyliśmy się
w czasie naszych wakacji.


   Shira Sorko-Ram


  Otrzymaliśmy z mężem, Arim, od pewnego wspaniałomyślnego zboru 
USA dar wakacji . Wybraliśmy wyjazd na dwa tygodnie do Bawarii w Alpy.
Chcieliśmy  zobaczyć góry i zielone wzgórza, krystaliczne
rzeki. Wiecie,  z dala od zgiełku, ulicznego ruchu, wojennych wiadomości,
niesprawiedliwości  i zepsucia. Te wakacje były snem, utopią, fatazyjną
ziemią, gdzie wydawało  się, że wszelkie zło świata był równie
daleko jak nastepna planeta.  Zatrzymaliśmy się w starym niemieckim
hotelu liczącym sto lat, około pół  kilometra w górę
Alp. Oddychaliśmy niesamowitym górskim tlenem,  jak się mówi,
uzdarwiającym (faktycznie) wszystko, co ma zwiążek  z oddychaniem
. W rzeczywistości ludzie przez stulecia przyjeżdżali tu na  leczenie.


Przy śpiewie „Singing in the Rain” (Deszczowa piosenka) wspięliśmy się
na strome urwisko idąc ramię w ramię pod wielkim parasolem, gdy niemal codzinny
deszcz obmywał welwetowe zielone zbocza i wspaniałe lasy. Wyżej, choć blisko,
chmury wysypały na szczeliny i szczyty śnieg, tam gdzie tylko wytrawni
wspinacze mają odwagę się wybrać.


W tym idyllicznym świecie tak cudownym i czystym spędziliśmy pierwszy
tydzień, wypoczywając, spacerując, modląc się i kosztując w małej dziwacznej
restauracji niemieckiej kuchni domowej.


  W drugim tygodniu podróżowaliśmy nieco i powolutku zacząło
do nas docierać, że jesteśmy zaledwie 3 km od miejscowości, w której
Hitler  zbudował swoje miszkanie i kwaterę główną, i gdzie
spędził sporą część  swego publicznego życia. To w Obersalzburgu ten
mężczyzna siedział na balkonie  przyglądając się jednej z znajbardziej
zdumiewających scenerii na świecie a słuchając muzyki klasycznej Wagnera,
wymyślał plany wzięcia całego świata, całkowitego zniszczenia Żydów
i ustanowienia królestwa, które,  jak twierdził, 
miało trwać 1000 lat.

                  
           

  Wraz z pieknem nautry, które odzwierciedla wspaniały majestat
Samego  Boga, Hitler  pochylał się nad badaniami i zapisami wskazującymi
rozmieszczenie 16 milionów Żydów w Europie i na całym świecie,
i planował zakładanie obozów koncentracyjnych służących do przeprowadzenie
ich eksterminacji. Powiedziano nam, że musimy odwiedzić „Orle Gniazdo”,
inżynierski cud, gdzie pomieszczenie  restauracyjne jest wkute w skalisty
szczyt na 900 metrów jak warownia  średniowiecznego mocarza.
Hitler zabawiał swych gości nad chmurami, zamierzając  przytłoczyć ich
swą super-ludzką mocą i niezwyciężonością. 


  Obecnie restauracja jest otwarta dla publiczności, zaś Ari, będąc
praktykiem,  zdecydował, że musi skorzystać z talerza spagetti w miejscu,
gdzie był Hitler  – Haman XX wieku, który nigdy nie pomyślałby
o tym, że Żyd postawi  tu stopę. Tak więc, my, dwójka izraelitów,
sieliśmy na zewnętrznym  patio i spoglądaliśmy na nie do opisania
scenerię gór, jedząc spagetti.
  Spoglądając w dół na chmury zbierające się na kolejne deszcze,
nie  mogłam wyjść ze zdumienia nad lekcją jaką daje postać Hitlera
zastosowana  do współczesnego Hamasu. Choć nie jest Bożą wolą,
aby ludzkość cierpiała  głód i niedolę, to zasadniczo nie te
rzeczy wywołują u człowiek zło.  Hitler miał wszystko, co świat mógł
zaoferować. Dzięki sprzedaży swej  książki Mein Kampt stał się
bardzo bogaty,był czczony przez  miliony swoich rodaków i miał
solidną polityczną bazę, z której mógł zrobić bardzo wiele
dobrego dla swojego kraju. Zamiast tego siedział w tej cudownej krainie
i poddawał obróbce największe dokonania zła, jakich świat był kiedykolwiek
świadkiem.

   
                     
         
Dziś, światowi politycy i dziennikarze opłakują fakt, że bieda i niedola
powodują, że islamski dżihad marzy o unicestwieniu Izraela i uśmierceniu
Zachodu. Światowi liderzy stale nie przyjmują do wiadomości, że Al Qaida
i mnóstwo pozostałych przywódców islamskich terrorystów
pochodzi z w yższych klas i wykształconych rodzin. Sam Bin Laden wywodzi
się z rodziny, której majątek został wyceniony na 5 miliardów 

(CNN special Jan  2001).


  Problemem nie jest proste „z powodu ubóstwa”, choć ci,
którzy  są posłuszni Bożej woli, zawsze będą mieli w sercu,
aby pomóc biednym wyjść ich ubóstwa. Korzeń wszelkiego terroryzmu
nie jest materialny, lecz duchowy. Źródłem jest zło, które
znajduje się w sercu niezbawionego człowieka. Dziś, jego największą manifestają
jest filozofia ustanowienia światowego królestwa islamskiego z prawiem
Szaria.
  Jednak Izrael jest Bożą „zapłatą z góry”, Jego przypomnieniem,
że  ostatecznie to sprawiedliwi odziedziczą ziemię, Jego witryną
wystawową  tego, w jaki sposób On zbawia ludzi od ich grzechów.
Jak Bóg  utrzymuje swoje obietnice dane dzieciom Jego umiłowanego
Abrahama, tak też  zachowuje Swoje obietnice dla naszych dzieci i
dzieci naszych dzieci w odpowiedzi  na nasze modlitwy.
Hitler odeszedł na wieczny sąd, podczas gdy Żydzi siedzą jedząc obiad
w jego restauracji.
Pewnego dnia całe zło zostanie wymazane ze świata i, jak powiedział
prorok  Daniel,

jaśnieć będą ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy
na wieki wieczne                
             

(Daniel 12:3).


Armia Pana, którą jesteś i którą my jesteśmy, będzie jedyną
armią, która zobaczy swoje cele zrealizowane!
Któregoś dnia Jihad odejdzie, Bin Laden odejdzie, samobójcy
wysadzający się w powietrze odejdą, a także wszyscy inni, którzy
realizowali Ego, zamiast Boga. Lecz nasza przyszłość jest wspaniała wraz 
naszym Księciem, Księciem Pokoju i nie będę zaskoczony jeśli w czasie owego
1000 lat panowania Mesjasza nad ziemią czy w niebie zobaczę Ari’ego, jak
prosi anielskie zastępy o talerz spagetti, aby świętować radość wicznejgo
zwycięstwa, którego dokonał na tym świecie Jeszua


Hebrew Book of the Month presents:


 


Sierpień 2007


Drogi partnerze Maoz ,


W Izraelu zawsze mówimy o wojnie. Biblia również ma wiele
do powiedzenia o wojnie, szczególnie o duchowych zmaganiach. Duchowa
wojna w Izraelu jest taka sama jak gdzie indziej – niebezpieczna, pełna
pułapek, niespodzianek i zasadzek. Jedynym sposobem na zwycięstwo jest pełne
oddanie.


Cel naszej duchowej wojny – która jest o wiele ważniejsza od
każdej innej wojny na Bliskim Wschodzie – koncentruje się wokół
duszy tego narodu. Aby wygrać, musimy mieć wyraźne cele. Zeszłoroczne niepowodzenie
Izraela w wojnie z Hamasem w znacznym stopniu było spowodowane przez brak
bezkompromisowych celów, od których Izrael nie może odstąpić
dopóki ma ich świadomość.


Cele naszej duchowej wojny są bardzo wyraźne. Musimy doprowadzić do tego,
aby Izraelici zrozumieli i przyjęli dar zbawienia. I to my mamy szkolić Izraelitów,
aby byli oddanymi wierzącymi, pracownikami, przywódcami po to, aby
następne pokolenie wierzących zdawało sobie sprawę z zawsze rozszerzającego
się Królestwa Bożego.


Jesteśmy więc, duchową armią mającą takie same potrzeby jak regularna
armia. Musimy mieć siły lotnicze wstawienników, którzy często
rozmiękczają terytorium wroga. Nasi bojownicy w modlitwie mogą zostać powołani
do misji specjalnych, gdy przeciwnik mocno uderzy lub gdy nowe dokona się
nowych postępów.
Potrzebujemy techników, którzy przygotują ekwipunek i stworzą
programy, które wspomogą nauczycieli, przywódców dla
wszystkich wieków. To oni utrzymują komputer w gotowości i całą maszynerię
w działaniu.
W ziemskiej wojnie, oddziały kwatermistrzowskie regularnie zaspokajają
potrzeby oddziałów, dostarczając żywności, ubrań, broni i pomieszczeń.
Na oficjalnej stronie internetowej armii Izraela głosi się, że ten oddział
jest jednym z najważniejszych elementów całej armii.
Podobnie jest w duchowej rzeczywistości. Gdy nasz zespół uwielbiający
prowadzi zgromadzenie do obecności Bożej, robią to przy pomocy instrumentów
i systemu dźwiękowego dostarczonego przez Boże Oddziały Kwatermistrzowskie
– WAS – wiernych ofiarodawców, którzy mają 
w sercu pasję i pragną zobaczyć jak ta służba zostaje wyposażona, aby wykonać
swoje zadanie.
Armia nigdy nie jest w stanie wykonać swojej roboty bez linii zaopatrzenia.
Nasza izraelska armia odkryła to zeszłego lata, w czasie wojny z Hezbollahem,
gdy została zerwana ważna linia zaopatrzenia. Żołnierze niemal konali z braku
wody i ważnego wyposażenia jak okulary i płaszcze, które nie były
dostępne w samym środku bitwy.
Gdy służby logistyczne armii działają zgodnie z planem nakarmieni i dobrze
uzbrojeni żołnierze – ci z linii frontu – mogą skutecznie prowadzić
do zwycięstwa. W duchowej rzeczywistości, członkowie zespołu Maoz oraz zborowi
żołnierze są takimi wojownikami – pomagają kształcić zgromadzenie,
ucząc i nauczając nowe pokolenie izraelskich dzieci, rozwijając służbę gospodarczą,
szkoląc przywódców, produkując materiały drukowane, audio i
wideo oraz płyty CD z uwielbieniem.
To dlatego jesteście ważni. Jesteście ogromnie ważną i niezastąpioną częścią
zsynchronizowanej armii Bożej. Jesteście „oddziałem kwatermistrzowskim”,
który utrzymuje linię zaopatrzenia, dzięki której frontowi żołnierze
mogą funkcjonować.

Obyśmy wszyscy byli skupieni na głównym celu, razem z innymi frontowymi
pracownikami w całym kraju; celem jest zdobycie całego narodu dla Boga. Chcemy,
aby wykonać naszą część, która została nam przypisana przez Kapitana
Orszaków Niebieskich.
Dni świętowania i ucztowania nagle przyjdą do nas, lecz do tej pory, wszyscy
razem będziemy trwali w bitwie, aż zobaczymy, że wojna została wygrana.
Gdy Bóg obiecał, że „będzie zbawiony cały Izrael”, Jego zamiarem
było i jest, abyśmy, Jego Ciało, walczyli dobry bój wiary, aż zobaczymy
jak te obietnice wypełniają się.

Wasi współbojownicy,

Ari & Shira Sorko-Ram


Support our Tel-Aviv Congregation, Tiferet Yeshua


 


 


 


To Donate to Maoz Ministries, Click HereEMAIL THIS

PRINT THISраскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.