Odzyskiwanie Ewangelii_01

Logo_Total Change

Odzyskiwanie Ewangelii- cz. 1


Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka… Rzm. 1:16
Potrzeba prawdziwej mocy z Bogiem.
Dzisiejszy kościół szuka mocy Bożej jak nigdy dotąd. Niektóre służby demonstrują ją, lecz generalnie panuje brak spójnego życia Królestwa w Ciele Chrystusa. Mamy mnóstwo religii, tradycji i szumu, lecz poręką chodzenia w mocy Bożej przez cały czas jest głoszenie dobrej nowiny krzyża. Greckie słowo „głoszenie” tutaj to
logos, co oznacza mówienie, a nie kaznodziejskie krasomówstwo! Każdy to może robić!

Moc przychodzi przez mówienie dobrej nowiny

Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. 1 Kor. 1:17,18
Paweł mówi tutaj bardzo wiele i warto do tego zajrzeć, jak to jest ujęte w grece. Mówi, że został posłany, aby głosić ewangelię – co oznacza po prostu: „opowiadanie dobrej nowiny”, coś co każdy chrześcijanin może robić. Następnie mówi, że jeśli mówimy z mądrością to krzyż traci moc! Lecz jeśli mówimy dobrą nowinę krzyża, to jest to moc Bożą (dunamis – cuda czyniąca moc). To jest tak proste. Nie potrzebny jest wprawny mówca. Paweł potwierdza to w innym miejscu.

Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 1 Kor. 2:1-5.

Największa potrzeba kościoła.
Największą potrzebą współczesnego kościoła jest to odzyskanie dobrej nowiny Chrystusowej i pozbycie się prezentacji mądrości. Są po temu dwie przeszkody:

1. Wydaje się, że głosimy tylko niewielką część ewangelii, (dziękczynienie) po czym staramy się odnowić moc Bożą przy pomocy chrześcijańskiej mądrość i przeżywania namaszczenia!

2. Mamy cały chrześcijański „przemysł” nauczania i zostaliśmy pogrzebani pod konferencjami. Biegamy za tym, aby przeżywać moc Bożą na spotkaniach, a potem zastanawiamy się w domu, gdzie ona jest. Lecz moc Boża jest tuż, tuż i jest wbudowana w dobrą nowinę! Sami staliśmy się autorami naszego niedostatku przez to, że bardziej skupiliśmy się na mądrości, metodach niż na dobrej nowinie krzyża! Musimy odzyskać/przywrócić ewangelię. Czym więc jest dobra nowina?

Odzyskiwanie Dobrej Nowiny


Najlepszym sposobem na zrozumienie dobrej nowiny jest zobaczyć ją w życiu Jezusa. Gdy widzimy Jego, widzimy Ojca. Wszystko, cokolwiek robił jest doskonałym odbiciem Ojca. On jest pierwszym z wielu aspektów odzyskiwania dobrej nowiny.

1. Totalna Boża miłość do świata

Ponieważ tak Bóg umiłował świat ,….Jn. 3:16
Słowo tłumaczone tutaj jako „świat” to Kosmos – wszystko, cokolwiek Bóg stworzył. Boża miłość do tego świata jest całkowita, nie jest warunkowa, ani częściowa. Większość ludzi ma prawniczy pogląd na Boga, jako sędziego, który wszystko ocenia. Wierzą, że nie są kochani, dopóki kwalifikują się do tego. Jezus nie był taki wcale. Na przykład, uzdrawiał wszystkich i nigdy nie powiedział do nikogo: „nie jesteś godny”. Kochał ich wszystkich, a szczególnie grzeszników! Jego punkt widzenia na Boga był taki, że Ojciec jest pełen miłości i pojednania. Ściera się to religijnym ziarnem, lecz jest to dobra nowina, która ma być głoszona!
ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Ef. 2:4,5
On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych
Często głosimy to, że Boża dobroć jest uwarunkowana wiarą, jak gdyby Bóg powstrzymywał błogosławieństwo do czasu, aż ludzie uwierzą, lecz Ojciec taki nie jest. Jego miłość jest totalna. Posłuchaj opisu miłości Ojca pozostawionego nam przez Jezusa i o tym, jak możemy być do Niego podobni.
Ja wam powiadam:
– miłujcie nieprzyjaciół waszych

– módlcie się za tych, którzy was prześladują,

– czyńcie dobro tym, którzy was nienawidzą,

– błogosławcie tych, którzy was przeklinają;

– abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo:

słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi

i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Mat. 5:44,45
Kiedyś uważałem, że Bóg zsyła deszcz na niesprawiedliwych w sensie sądu. Wtedy, któregoś dnia zdałem sobie sprawę z tego, że w społeczności rolniczej deszcze był błogosławieństwem! On błogosławi sprawiedliwego i niesprawiedliwego słońcem i deszczem! Nawet wtedy, gdy wkracza, aby ograniczyć zło na Jego świecie, On naprawdę kocha ten świat. Jest to dobra nowina, która niesie Bożą moc.

Objawienie miłości Bożej
Spotkałem się z tym stopniem miłości Bożej, gdy po raz pierwszy pojechałem do Indii. Poświęcano pewną świątynię niedaleko od nas i każdego dnia chwała i modlitwy były nadawane przez głośniki (bardzo głośno). Drugiego dnia poprosiłem mojego gospodarza, aby mi przetłumaczył modlitwy do ich wstrętnego zielonego bałwana. Śpiewali: „Och, ty jesteś naszym bogiem, kochamy cię. Modliliśmy się do ciebie i nasze ziarno nie zawiodło, a nasze bydło urodziło zdrowe cielęta”.
Nagle uświadomiłem sobie zazdrość Boga. Pan powiedział do mnie: „Och,… chcę, aby to Mnie czcili w ten sposób”. Od tej chwili zostałem napełniony Jego miłością do Indii. Wiedziałem, że nie ma niczego, żadnego człowieka, bałwana czy demona, który mógłby stanąć na drodze Jego miłości. Bóg nie był zły, kocha ich! Głosiłem tą dobrą nowinę o Bogu, który kocha ich TERAZ i zapłacił za ich grzechy na krzyżu. Moc Boża przychodziła łatwo i wywoływała cuda i zbawienie.

2. Bóg pojednał świat ze Sobą

to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. 2 Kor.5:19
To jest zdumiewający wers. Pojednanie jest terminem finansowym dotyczącym zbilansowaniu ksiąg (w j.ang. Znaczyrównież uzgodnić – przyp.tłum.). Jeśli chodzi o Boga to On jest TERAZ pojednany w Chrystusie ze światem i nie ma żadnego problemu z człowiekiem i grzechem. Ewangelia, która jest często głoszona mówi, że Bóg jest sędzią, trzymającym skazujące nas pismo, aż do chwili, gdy uwierzymy,.. nasze grzechy są barierą do Niego, aż do chwili gdy uwierzymy. Lecz tak nie jest! Grzech jest barierą dla nas, lecz on już pojednał świat ze Sobą. Pismo zwrócone przeciwko nam zostało zniszczone. Tak.

wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża Kol. 2:14
Nie ma już żadnych barier, jeśli chodzi o Boga. On jest całkowicie dostępny, totalnie kochający ten świat jak to zademonstrował Chrystus! Dług został spłacony, księgi zbilansowane. Relacja Boga do tego świata to całkowite pojednanie! Lecz człowiek ciągle służy grzechowi i Szatanowi. Czego potrzeba? Ludzie muszą pojednać się z Bogiem w odpowiedzi na to, co On zrobił!
Paweł mówi, że jesteśmy ambasadorami Chrystusa w służbie pojednania, wzywającymi ludzi, aby pojednali się z Bogiem. Innymi słowy: Bóg pojednał Siebie z ludźmi. Teraz ludzie muszą otworzyć swoje serce na Boga i przyjąć Jego pojednanie.
Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem 2 Kor. 5:20
Taka dobra nowina sprowadza Bożą moc na scenę. Umarliśmy z Chrystusem i nasze grzechy zostały przybite do krzyża, pojednanie Boże JEST zakończone! On chce, abyśmy się pojednali z Nim

3. Totalna życzliwość dla Jego dzieci

Gdy ktoś uwierzy w Chrystusa, staje się dzieckiem Bożym. Jest pewna różnica między byciem dzieckiem tego świata, a byciem dzieckiem Bożym. Pomimo tego, że oboje są totalnie kochani, Jego dzieci mają totalną przychylność! „Dzieci są wolne!”

Szukanie Bożej przychylności

Wiele lat temu pewien przyjaciel doświadczył ważnego zaopatrzenia od Boga. Drzwi otworzyły się, dotarły pieniądze i dziś wszelkiego rodzaju cudowne rzeczy przydarzają mu się. Gdy zapytałem go, dlaczego jest błogosławiony, powiedział, że jest to Boża przychylność. Odszedłem więc, aby znaleźć Bożą przychylność dla siebie. Usiłowałem odkryć, co mogłoby się podobać Bogu i zmienić swoje życie w różny sposób, ale to nie działało. W końcu znalazłem prawdę. Ja już miałem totalną przychylność Boga przez Chrystusa! Mój przyjaciel po prostu żył w tej miłości Bożej przez cały czas i żył w tej życzliwości. Ja też mogę. Trwałem w religijnych uczynkach starając się zarobić na Bożą życzliwość. TO jest dobra nowina, która sprowadza moc Bożej życzliwości!

W Liście do Efezjan Paweł mówi nam o naszych znacznych błogosławieństwach:

 • … On ubłogosławił nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios,…

 • …On przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Chrystusa Jezusa,
 • … według upodobania woli swojej,
 • …ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym,
 • …według bogactwa łaski swojej, którą nas hojnie udzielił.
  Czytaj Ef. 1:1-8

 • On rozkoszuje się Swymi dziećmi
  Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość. Będzie się weselił z ciebie tak,…Sof. 3:17
  Boże dzieci są przedmiotem jego radości, bez względu na dojrzałość! Jako rodzice jesteśmy podobni do Boga. Wyobraź sobie Boga w niebie rozkoszującego się nowo narodzonym, pieluszki i to wszystko,… czy przyglądającemu się chwiejącemu się maluchowi, bądź hałaśliwemu 10 latkowi, czy ryzykującemu nastolatkowi, czy stabilnemu dorosłemu. List do Efezjan 5:1 mówi, że jesteśmy „
  dziećmi umiłowanymi”.


Dlaczego głoszenie o Synu Marnotrawnym sprowadza moc Bożą
Odkryłem, że głoszenie historii o Synu Marnotrawnym zazwyczaj sprowadza na spotkanie moc Bożą. Dlaczego? Ponieważ głoszenie dobrej nowiny wprowadza nas w życzliwą relację dziecka z Bogiem! Że Bóg kocha, gdy jeszcze jesteśmy straceni. Że On przebacza, gdy grzeszymy. Że On jest życzliwy, gdy my chcemy udawać. Ta dobra nowina, która przynosi moc, obejmuje też totalną życzliwość dla Jego dzieci.
Odkryłem jeszcze jedną bardzo ważną rzecz: że na naszych spotkaniach z uzdrowieniem, im więcej mówię o tym, że Jezus nie robił rozróżnienia przy uzdrawianiu, ani nie mierzył ludzi, lecz uzdrawiał ich wszystkich, tym więcej uzdrowień widzimy. Im więcej mówię o Bożej miłości dla ludzi i o tym, że tu nie chodzi o „kwalifikacje”, lecz przyjęcie Jego miłości, tym więcej cudów się dzieje. Dlaczego tak jest? Ponieważ to jest dobra nowina, która sprowadza moc Bożą dla ratowania ciał.


CDN….

Wiele Błogosławieństw

NewsletterArchives

deeo

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *