Plemienne życie Królestwa_2

Ron McGatlin

Rozdział Pierwszy

Podstawy życia Królestwa

Rozdział 2

Pokora, wiara i duchowa mądrość

Pycha jest głównym składnikiem życia w upadłym świecie, który rządzony starym porządkiem ludzkiej rywalizacji często uznaje ją za cnotę, pokorę zaś za słabość.

W Królestwie Bożym pycha i arogancja są uznawane za grzech, którego Bóg nienawidzi i który prowadzi do zniszczenia (Przyp. 16:18). Pokora jest cenioną cnotą, która otwiera drzwi do wielkiej łaski Bożej. Bóg zawsze sprzeciwia się pysznym, lecz pokornym daje łaskę (Jk 4:6).

W tym naturalnym, upadłym świecie ludzka inteligencja i przebiegłość bądź spryt uważane za mądrość. Ta światowa mądrość współpracuje z zazdrością i egoizmem, które prowadzą do zamieszani i wielu złych rzeczy (Jk 3:16).

W życiu w stylu Królestwa Bożego duchowa mądrość jest czysta, pełna pokoju, łagodna, gotowa do poddania, pełna miłosierdzia i dobrych uczynków, niestronnicza i nieobłudna (Jk. 3:17).

Proces przemiany z porządku starego świata na drogi Królestwa Bożego

W sercach wierzących zachodzi znacząca przemiana. Religijna pycha i arogancja oddają miejsce czystemu, świętemu i pokornemu charakterowi i naturze Chrystusa w nas przez Ducha Świętego. W miarę jak Chrystus jest kształtowany w Swoim ludzie, miłość staje się namacalna.

W wyniku działania naturalnych procesów zostaliśmy ukształtowani na modłę tego upadłego świata. Nie myśleliśmy o tym ani nie mieliśmy takiego zamiaru, stało się to w naturalny sposób w miarę jak myślenie światowymi systemami było w nas zasiewane i wzrastało, stając się naszym codziennym doświadczeniem. Nowe życie Chrystusa nie może być w pełni ukształtowane w nas dopóki to co stare nie zostanie odłożone, aby zrobić miejsce na nowe. Proces przemiany myślenia z dróg starego świata na życie w stylu Królestwa wymaga naszej woli, aby nasze życie zostało złożone, a swoje ciała oddane jako żywa ofiara, akceptowane przez Boga (Rzm. 12:1-2).

W tak samo naturalny sposób, jak rozwija się myślenie według starego świata, będzie wzrastał w nas

Chrystus, osadzony w nas przez Ducha Świętego.  Przez odnowienie umysłów będziemy przemieniani, aby mieć umysł Chrystusowy (być myśli Chrystusowej –przyp.tłum.). Nasienie Chrystusa zasiane w naszych sercach przez Ducha Świętego sprawia, że zostaniemy zakorzenieni i ugruntowani w miłości Jezusa Chrystusa (1Kor. 2:16, Ef. 3:17). Życie oparte na poddaniu i posłuszeństwie Bogu będzie wynikiem zakorzeniania i ugruntowania w miłości Bożej. Życie Chrystusa zostało w nas zasiane i w naturalny sposób wyrasta z ziarna miłości. To jest łatwe jarzmo wolności.

Życie poddania i posłuszeństwa charakteryzuje się pokorą, wiarą i niebiańską mądrością. Wiemy, że jesteśmy kochani, wiemy, że Bóg kocha nas i że ostatecznie wszystko współdziała ku naszemu dobru. Wszelki strach i brak poczucia bezpieczeństwa znikają w miarę jak Boża miłość wzrasta w nas. Łatwo jest nam ufać i wierzyć, czujemy się bezpiecznie, pewnie, pewnie siebie i taktowni wobec innych.

Wiemy, że jest Bóg, który zaspokaja wszelkie nasze potrzeby, co powoduje, że jesteśmy POKORNI, jesteśmy wdzięczni, łagodni. Prowadzi nas to ku delikatności, troskliwości i poddawaniu swoich postaw wobec innych. Główną cechą naszego życia jest poczucie OBFITOŚCI, wrażenie posiadania wszystkiego czego nam trzeba, a nawet więcej. Nie ma znaczenia jak dużo czy mało posiadamy, nie czujemy braku. Nie prowadzą nas w sercach pragnienia czy frustrujące potrzeby.

Psalm 23:1: Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie.

Psalm 37:4: Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje!

Philippians 4:19: A Bóg zaopatrzy was we wszelkiej potrzebie zgodnie z obfitością chwały w Chrystusie Jezusie.

 

Światło Boże napełnia nasze życie

Duch Boży wypełnia nasze życie oświeceniem Chrystusa. Duch prawdy, mądrości, zrozumienia i objawienia przychodzi, aby zamieszkać w naszym duchu. Jesteśmy otwarci na przyjęcie światła Bożego, które chętnie płynie do naszego życia. Słyszymy Boga i jesteśmy Mu posłuszni, możemy mieć intymna komunię z Bogiem. Jego prawda jest nam objawiania z Jego Słowa przez Jego Ducha. Słyszymy i rozumiemy duchową prawdę wyraźnie. Głębsza rzeczywistość niebios jest objawiana naszym otwartym sercom. Nasze umiejętności zostały oświecone tak, że możemy rozróżniać prawdę od błędu.

Iz. 11:2: I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana

Ef. 1:17-18a: … aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego, i oświecił oczy serca/zrozumienia waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego,

1 Jn. 5:6b, 4:6b: Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.

Stawanie się owocnym Synami Bożymi

W miarę jak życie Chrystusa będące w nas płynie na zewnątrz, aby przemieniać świat wokół nas, stajemy się owocnymi synami królestwa. Atrybuty i cechy niebios mogą przepływać przez nas spod samego tronu Bożego. Z czystością, świętością i pokorą uznajemy, że wszystko jest możliwe, możemy zrobić wszystko przez Chrystusa, który nas umacnia. Nie ma w nas niczego, co ograniczałoby moc Bożą, bądź wykorzystywało by ją niewłaściwie.

Będziemy robić wyłącznie to, co widzimy i słyszymy, że Ojciec czyni. Nawet jeśli będziemy głodni, nie nakażemy kamieniowi, aby stał się chlebem, dopóki Ojciec nie pokieruje nas tak. Nie mamy żadnej potrzeby, która będzie nami kierować. Jesteśmy usatysfakcjonowani tym, co dostarczył nam Ojciec. Zawsze jesteśmy prowadzeni przez Ducha, a nigdy przez potrzeby.

Jesteśmy godni zaufania jak wierna narzeczona. Moc darów, które Bóg w nas uwalnia, nigdy nie będzie stosowana do zaspokajania osobistych potrzeb, jeśli Bóg nas tak nie pokieruje. Mamy moc Chrystusa w sobie po to, aby uspakajać szalejącą burzę. Niemniej, mamy autorytet, aby to zrobić wyłącznie wtedy, gdy słyszymy Boga. Gdy On powie nam bądź pokaże, aby to zrobić, mamy władzę i moc zawrócić burzę lub nakazać jej uciszenie. Nie odwrócimy kierunku burzy, jeśli Bóg tego nie powiedział, choćby tysiące miały zginąć na jej drodze. Niemniej, gdy Bóg powie, aby to zrobić, szybko nakażemy burzy i ona musi posłuchać.

Stawanie się synem Bożym oznacza stawanie się jedno z Synem Boga.

Oznacza to być prowadzonym wyłącznie przez Ojca. Dojrzewanie do pełni synostwa Bożego jest procesem, który prowadzi do tego, że nie jesteśmy już rządzeni przez własną duszę czy cokolwiek innego niż Bóg. Jest to proces napełniania się miłością, mocą i mądrością Bożą oraz pełnią Ducha Chrystusowego.

Gdybyś był synem kaczki, byłbyś kaczką. Myślałbyś jak kaczka, chodził jak kaczka, kwakał jak kaczka i pływał jak kaczka. Jeśli przez stanie się jedno z jednorodzonym Synem Bożym stajesz się w pełni adoptowanym synem Boga, będziesz myślał jak Bóg, chodził jak Bóg, mówił jak Bóg, będziesz synem Boga na tej ziemi. Bóg jest na ziem w Swoich synach, którzy chodzą jak Bóg, myślą jak Bóg i działają jak Bóg. Dojrzali synowie Boże panują i rządzą z Chrystusem na ziemi.

Gdy Jezus miał Swoje naturalne ciało był pierwszym synem. Został pomnożony w uczniach pierwszego wieku. Niemniej, byli bardzo nieliczni w porównaniu do wielkiej ilości synów, którzy pojawiają się w tym wieku, w którym powraca rzeczywistości królestwa Bożego dzięki jedności uczniów z Chrystusem w Duchu Świętym. Jest to otwarte na każdego z tego świata. Tym Elitarnym Pierwszym jest Jezus.

Synowie Boża są naśladowcami Chrystusa. Idą oni za czymś więcej niż kościelne doktryny, dogmaty, koncepty i zasady. Idą za światłem Bożym, które jest w nich. Poruszają się w duchowej rzeczywistości, prowadzeni przez Chrystusa wewnątrz, przez Ducha Świętego. Synowie sprowadzają przez Ducha Świętego z niebios siły rządzące, aby ustanowić wolę Ojca na ziemi.

W przeszłości uważano, że panowanie i rządzenie z Chrystusem nastąpi tylko wtedy, gdy Jezus cieleśnie powróci. Obecnie jest objawiane to, że Chrystus w Swym ludzie ma pełny potencjał rządzenia i panowania w życiu teraz. Siły rządzące światem są poddane Chrystusowi, a zatem poddane Chrystusowi w nas.

Kol 1:27: Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.

Rzm 5:17: Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.

2 Tym 2:11-12: Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy; jeśli z nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy; jeśli się go zaprzemy, i On się nas zaprze;

Obj. 1:5-6: i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen.

Rev 5:10: i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi.

Jezus jest Królem. Jest jedynym prawdziwym władcą ziemi. On jest najwyższą władzą na ziemi i wszystkim co się na niej znajduje. Chrystus Jezus ma do swojej dyspozycji wszelką moc, mądrość i poznanie. Wszystkie atrybuty Ojca są w Synu. Nie ma nic niemożliwego dla Chrystusa, nic nie jest zbyt trudne dla Boga.

 

Nie ma nic niemożliwego dla Chrystusa w nas

Chrystus ma nie tylko wszelką moc, ma również wszelką władzę. Chrystus mieszka w synach a synowi mieszkają w Nim. Powinniśmy zatrzymać się na chwilę i pozwolić, aby wniknął do naszego ducha, nasączył go fakt, że wszystko jest możliwe przez Chrystusa w nas. Nasze naturalne umysły nie są w stanie nawet w szczątkowej formie przyjmować pełni tej rzeczywistości.

Ojcze, otwórz nasze serca i umysły, abyśmy w pełni słyszeli i przyjęli rzeczywistość Chrystusa w nas. Prosimy cię, Ojcze, w imieniu Jezusa, abyś przez Twojego Świętego Ducha napełnił i nasączył nas miłością i pełnią Chrystusa, aby znikły wszelkie przeszkody, wszelkie wątpliwości, strach, niewiara i wszelkie ograniczenia w nas, które mogły by stać na drodze i powstrzymywać przepływ przez nas pełni mocy, miłości i mądrości życia Chrystusa i przed panowaniem w życiu teraz, przemieniając świat na Twoje królestwo, jak jest w niebie tak i na ziemi. Dziękuję ci Ojcze! Ty jesteś godzien wszelkiej chwały i uwielbienia. W cudownym imieniu Króla Jezusa, Zbawiciela i Pana modlimy się.  Amen, amen.

Dążcie do miłości. Miłość nigdy nie ustaje a Królestwu Jego nigdy nie będzie końca.

Rozdział Trzeci


Ron McGatlin

basileia @     earthlink.net

aracer

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.