Category Archives: Królestwo Boże

Z niewoli do Królestwa Wolności

Logo_McGatlin

Ron McGatlin

Niewola i niewolnictwo wkradają się do wszystkich narodów Świata. Jak ciemny balon czarnej mazi podnosi się potwór, jakby z oceanu głębokiej ciemności, wznosząc się nad wybrzeżami kultur i społeczeństw, aby pochłonąć i wziąć w niewolę wszystko, co się znajdzie w jego zasięgu. Pierwszym celem wykorzystania przez tego potwora niewolnictwa są etniczne mniejszości, kobiety i dzieci.

Obecna fala zła, bezbożnych religijnych i politycznych tworów, przetaczająca się przez ziemię, stara się zdobyć władzę i natychmiast wykorzystuje mniej wpływowe mniejszości. Jest to zorganizowane, duchowe, ogólnoświatowe działanie zła starające się przykryć całą ziemię ciemnością.

Niektóre wschodnie sekty walczą o to, aby przez zastraszanie przy pomocy terrorystycznych aktów, przejąć polityczną władzę. Gdy już raz uzyskają ją, uciskają bądź niszczą inne grupy i sekty, które nie zgadzają się na to, aby stać się poddanymi niewolnikami.

Sekty powstają przeciwko sektom, plemiona przeciwko plemionom, aby rozlewać krew bliźnich, grabić ich własność i posiadłości. Wygląda to tak, jakby świat pogłębiał się w szaleństwie, wiedziony przez demony, a celem jest zniszczenie na powierzchni Ziemi wszystkiego, co dobre. Prawdopodobnie najbardziej uniwersalnym zjawiskiem jest to, że Jezus oraz wszystko i wszyscy, ktokolwiek wzywa imienia Jezusa, staje się celem mocy zła. Zarówno świeckie jaki i religijne grupy czasami skupiają się na prześladowaniach i zniewalaniu chrześcijan, i starają się zniszczyć chrześcijaństwo.

Nigdy jeszcze dotąd nie było na taką skalę seksualnego handlu dziećmi oraz wielu innych form dotkliwego zła rozprzestrzeniających się jak plaga wśród krajów. Ciemność korupcji wkrada się do każdej rządowej instytucji, zaczynając od rządów państw, a na rodzinnych strukturach kończąc. W pewnym stopniu tej pladze ciemności, która prowadzi do niewoli, uległy wszystkie mass media, systemy edukacji i religijne instytucje.

Continue reading

Czym jest rząd Królestwa

Crosby Stephen

Rządy w Królestwie to nie jest sprawa władzy czy rządzenia. Chodzi tutaj o odnowienie i pomnażanie w ludzkości miłości jaką Ojciec i Syn kochają siebie nawzajem i którą mają w Sobie. Tam, gdzie miłość jest doskonała, władza nie jest potrzebna. W ramach Trójcy nie ma hierarchii, rządu czy „panowania nad”. Tam po prost panuje wspólna, przenikająca się wzajemnie, wieczna i ofiarna miłość!

Sprawdź występowanie w Piśmie zwrotu „Bóg jest…” Zobaczysz, że: „Bóg jest miłością, Bóg jest sprawiedliwością, Bóg jest prawdą” itp. Widocznym brakiem jest zwrot „Bóg jest władzą/autorytetem”. Dlaczego?

Tam, gdzie miłość jest doskonała, nie ma czym „rządzić”!

Trójca nie potrzebuje „rządzenia” sobą, jakby istniała tak jakaś możliwość podziału, jakby Syn i Duch mogli któregoś dnia działać niezależnie od „Ojca wykonującego władzą naczelną i rządową!” Oczywiście, jest to absurd, niedorzeczność – niestety w taki sposób Trójca jest postrzegana.

Królestwo Boże na ziemi będzie odzwierciedlać Jego naturę. Spoiwem dojrzałości/pełni (doskonałości) jest miłość, a nie władza. Władz jest tylko tymczasowym wymogiem, potrzebnym po to, aby na tym upadłym świecie w czasie gdy brak jest mocy miłości, jest słaba albo zawodzi, powstrzymać chaos, W Królestwie władza nie jest zasadą postępowania (normatywem) – miłość tak.

Im bardziej stajemy się dojrzali, im lepiej rozumiemy Jego Królestwo, tym mniej mówimy o władzy i rządzie, a tym więcej mówimy o miłości i ją okazujemy. Zarówno władza jak i miłość są w rzeczywistości cechami królestwa tego wieku, lecz są odwrotnie proporcjonalne do siebie.

Rodzina, którą trzyma ze sobą razem przede wszystkim władza, nie jest prawdziwą rodzina – jest to reżim. Relacje prawdopodobnie całkowicie wygasły, aż do poziomu „rządzenia”. Miłość jest spoiwem zdrowej, funkcjonalnej rodziny, która wykorzystuje autorytet tylko okazjonalnie, aby zapobiec ewentualnemu chaosowi. Trójca nie jest zarządzanym reżimem. Jest to wieczna, łagodna rodzinna, pełna poświęcenie siebie jedność przymierza różnorodności, związana doskonałą miłością. Boża rodzina na ziemi powinna odzwierciedlać to samo.

____________________________________________________

Copyright 2013, Dr Stephen R. Crosby http://www.swordofthekingdom.com. Udziela się zgody na kopiowanie, przekazywanie czy dystrybucję tego artykułu jeśli niniejsza uwaga zostanie zachowana na wszystkich duplikatach, kopiach i linkach referencyjnych. Na druk w celach komercyjnych czy w jakimkolwiek formie przeznaczonej dla mediów należy uzyskać zgodę. Kontakt: stephrcrosby   @   gmail.com.

Służba utrzymuje się z dobrowolnych ofiar naszych partnerów i tych, którzy wierzą w przesłanie radykalnej łaski w rozumieniu Nowego Przymierza. Jeśli ten artykuł jest błogosławieństwem dla ciebie, przemyśl z modlitwą czy nie zachciałbyś wesprzeć nas przez PayPal. Dziękujemy, niech was Bóg błogosławi.

раскрутка

Nadnaturalne czyszczenie

 Ron McGatlin

Bóg przygotowuje czystych i świętych ludzi królestwa, ludzi całkowicie oczyszczonych z ciemności, która spoczęła na tym świecie. Prawdopodobnie nie ma na tym świecie nikogo, kto nie byłby w jakiś sposób dotknięty zepsuciem królestwa ciemności wypuszczonego na Ziemię. Ciemność została spuszczona wraz z upadkiem Adama i trwa do dziś, a przejawia się to w postaci bezbożnego postępowania ludzkości.

Nie ma naturalnej siły, która mogłaby w pełni usunąć skutki działania zatrucia złem dusz ludzkich. Jedynie nadnaturalne dzieło Chrystusa Jezusa przez Ducha Świętego może dostarczyć krwi Jezusa przelanej na krzyżu i zmartwychwstałego życia Chrystusa Jezusa, aby całkowicie oczyścić i odnowić czysty święty lud na ziemi – ludzi według Bożego serca chodzących Jego drogami, według Jego Ducha.

Nawet najlepsi spośród nas mogą potrzebować głębszego oczyszczenia od wtrąceń upadłej, naturalnej, ludzkiej mądrości i wykrzywionych religijnych wierzeń, które wpływają na nasze dusze i ograniczają nasze duchowe możliwości, abyśmy stali się w pełni dojrzałymi synami Bożymi. Najważniejszy proces oczyszczenia już zaczął przygotowywać duchowych wojowników królestwa, którzy będą częścią powracających do królestwa naszego Boga królestw tego świata. Od początku do końca ten proces jest poza jakimkolwiek zasięgiem naszych naturalnych, ludzkich zdolności czy możliwości.

Continue reading

Ojciec w Chrystusie w nas

Ron McGatlin

W tym artykule Bóg nie mówi do nas o jakichś teologicznych znaczeniach czy religijnej prawdzie o naszej pozycji, lecz mówi o praktycznej rzeczywistości duchowego doświadczenia teraz, w obecnym czasie. Religijne i świeckie kształcenie mogło zagłuszyć w niektórych z nas doświadczenie pełni życia w Duchu.

Budzi się świadomość rzeczywistości Ojca Boga obecnego w nas teraz. W przeszłości było takie duchowe przebudzenie rzeczywistości Chrystusa w nas przez Ducha Świętego. Teraz, w tym obecnym okresie, istnieje realne doświadczenie Ojca w Chrystusie, przebywającego w nas przez Ducha Świętego. Jest to coś znacznie więcej niż objawienie Ojca w nas przez Ducha. Jest to doświadczenie duchowej rzeczywistości życia Ojca, manifestującego się w Jego ludzie na ziemi. Celem służby Jezusa Chrystusa i punktem centralnym było i jest zabrać nas do Ojca. To z naszego Ojca emanuje wszystko. Stawanie się jedno z Ojcem Bogiem w Chrystusie przez Ducha Świętego jest najwyższą klasą życia na ziemi. Wszelka jedność na ziemi zaczyna się od stawania się jedno z Bogiem, od stawania się częścią Rodziny Bożej w praktyce codziennego życia.

Continue reading

Życie w duchowej rzeczywistości

Ron McGaltin

Jedną z najbardziej bolesnych rzeczy, które musiałem zrobić w życiu to porzucić życie z mentalnością naturalnego życia. Żyć z dala od ludzkiego stylu życia pełnego rozumowania i zrozumienia dodanego do prowadzenia Ducha Świętego po prostu uśmierca mój ludzki system wartości. Staje się to jeszcze trudniejsze w miarę wzrostu objawienia Boga i Jego Królestwa. Zmagam się jednak z tendencją do podświadomego poddawania się naturalnemu rozmyślaniu i rozumieniu. Pozwólcie, że wyjaśnię, co mam na myśli.

Ktoś powiedział, że „ignorancja jest rozkoszą”. Ignorancja pochodzi od słowa „ignore” (w j.ang.) i oznacza niezauważanie, nierozpoznawanie. Być ignorantem to być niepoinformowanym, bądź nieświadomym czegoś. Continue reading

Pokój Jego Obecności

 

 Kriston Couchey

Jego obecność jako decydująca cecha Jego ludzi

To, co będzie znakiem decydującym o tym, którzy to poznali Boga jako ojca będzie pokój Jego obecności, a w praktyce: napełnienie, umiejętność chodzenia w tym pokoju i przekazywania go innym. Trwała obecność Jego i życia złożonego w miłości za innych jest znakiem tych, których On posiada. W miarę jak rozpościerają się dni chwały, pokój Jego obecności wzrasta i pogłębia się wśród ludzi, którzy stali się żywymi ofiarami, w których On całkowicie wyraża Swoją miłość. Gdy gromadzimy się w jedności, Jego pokój usuwa wszelki strach, gniew, urazę i zamieszanie niesprawiedliwego świata z naszych serc, ponieważ uczyniliśmy z Jego obecności nasz dom, a On uczynił w nas Swój dom. My w Nim i On w nas: zunifikowana jedność miłości, za którą tęsknią oblubienica i oblubieniec. Jest to dzień spełnienia miłości.

Jego obecność jako granica podziału ludzkości

Pokój, który cechuje Jego obecność, zamieszkuje pośród nas i w nas jak łagodna bryza i podnosi się do płonącej ogniem pasji, jak potężny wiejący wiatr. Wszystkie Jego sposoby wyrażania się pośród nas prowadzą do tego, że serca ludzkie są obnażane i każdy musi zdecydować czy chce uchwycić się prawdy Jego obecności, czy uciekać w swój grzech i wołać, aby góry padły i ukryły przed obecnością Króla.

A gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój domowi temu. A jeśli tam będzie syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz, a jeśli nie, wróci do was” ~Jezus~

  Continue reading

Spoza czasu i przestrzeni

 

Kriston Couchey

JEZUS: Boża łaska spoza czasu i przestrzeni

Umysł i serce Boga tryskało dobrocią i łaską w Chrystusie ku ludziom, zanim jeszcze powstał świat. Zanim zaistniał czas, zanim Adam upadł, zanim grzech sprowadził śmierć, Ojciec przeglądał całą ludzką historię od początku do końca jak fresk na ścianie i zdecydował się zawczasu, że w Jezusie Chrystusie zamieszkają cała Jego dobroć i łaska. „Baranka zabitego przed założeniem świata” (Obj. 13:8. wersja ang.)

Paweł pisze: “który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami (przed założeniem świata – ang.), a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa” (1Tym. 1. 9-10).

O ile cel i łaska Boża były w Chrystusie przed założeniem świata, Łaska objawiła się i stała dostępna ludziom, gdy Jezus Chrystus stał się ciałem. W wyznaczonym czasie, stał się wyrazem i objawieniem Ojca dla ludzi. 1Ptr. 1:20: „On (Jezus) był na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was”. Jezus przyszedł z miejsca przebywania z Ojcem poza czasem i przestrzenią, aby zamanifestować na ziemi tą samą duchową rzeczywistością, która jest poza czasem czy przestrzenią.

Continue reading