Przedwczesna smierc#Durai Joe

Zdrowe, dlugie zycie oraz niesmiertelnosc jest Bozym zabezpieczeniem dla Jego dzieci. Jednak widzimy wielu, którzy odchodza przedwczesnie. Jaka jest przyczyna takich przypadków, jesli Bozym wola jest dla nas dlugie zycie? #

Zdrowe, długie
życie oraz nieśmiertelność jest Bożym zabezpieczeniem dla Jego dzieci.
Jednak widzimy wielu, którzy odchodzą przedwcześnie. Jaka jest przyczyna
takich przypadków, jeśli Bożym wolą jest dla nas długie życie?

 • Niewiedza o
  tym, że długie życie jest wolą Boga
 • Wielu umiera wcześnie po prostu dlatego,
  że nie wiedzą o tym, że długie życie jest tym, co Bóg dla nich zamierzył.
  Jeśli nie rozumiemy Bożej woli i Jego zabezpieczenia dla nas, przeciwnik
  oszukuje nas w tym, co do nas prawnie należy. Oz. 4,6 mówi: „Lud mój ginie,
  bo brak mu poznania.” Wiedz zatem o tym, że długie życie jest Bożą wolą
  dla ciebie, jak odkryjesz to w następnych wersach.

 • Psalm 91:16 – Długim
  życiem obdarzę go i ukarzę mu zbawienie moje.
 • Przyp.3 : 1,
  2 –
  Synu mój! Nie zapominaj mojej nauki,
  a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą ci dni
  i lata życia oraz zapewnią ci pokój.

Ef 6 : 2, 3 – Czcij
ojca i matkę, bo jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze
wiodło i abyś długo żył na ziemi.

 • Wiara w to, że nadszedł wyznaczony
  czas śmierc
  i
 • Jest wiele nieporozumień dotyczących
  „wyznaczonego czasu śmierci,” z powodu nieprawidłowej interpretacji Heb
  9,27 i Mądr. Sal. 3.2. W Liście do Hebrajczyków czytamy, że postanowione
  (wyznaczone) jest ludziom raz umrzeć, lecz nie ma tu mowy o tym, że jest
  wyznaczony czas śmierci. To nie biblijne wierzenie, wielu, okradło z życia.
  Z ksiąg Przypowieści, Psalmów i Efezjan, widzimy, że nie możemy powiedzieć,
  że jest coś takiego jak wyznaczony czas odejścia.
  Jeśli jednak ktoś czerpie pocieszenie z myśli, że odejście ukochanej osoby
  było spowodowane tym, że nadszedł jej wyznaczony czas, radzimy podjęcie
  nauczania tych prawd po tym, gdy się już pocieszą i w spokoju umysłu mogą
  przyjąć naukę. Więcej możesz przeczytać w Śmierć.


Niektórych
ludzi, bardzo aktywnych, Chrystus ustanowił na wysokich stanowiskach, jak
np. apostoła Pawła. Tacy usługujący często przechodzą doświadczenia, których
zwykły chrześcijanin nigdy nie spotka. Ich miłość i życie dla Pana są tak
intensywne, że dosłownie chcą być z Nim. Tacy ludzie mają poznanie czasu
swego odejścia z tego świata.

Paweł mówi o
swojej śmierci w 2 Tym 4,6
niebawem będę
złożony w ofierze, ponieważ czas mojego rozstania z życiem nadszedł.

Król Dawid chodził tak blisko z Bogiem, z wyjątkiem sprawy z Uriaszem Hettejczykiem,
że mówił o swym odejściu w 1 Król 2,1/2.

Dopóki człowiek
nie chodzi w takim wymiarze, nie może zostać okradziony z pełnego czasu
życia. Pamiętaj, że w ostatecznym rozrachunku śmierć fizyczna jest ostatnim
wrogiem człowieka.


 • Brak rozróżnienia
  Ciała Chrystusa
 • Niewłaściwe lub niepełne rozeznanie
  zarówno fizycznego, jak i duchowego Ciała Chrystusa jest często przyczyną
  przedwczesnej śmierci.


  Fizyczne ciało Jezusa zostało złamane za
  nasze grzechy i choroby Iż. 53,5 mówi: „Jego ranami jesteśmy uzdrowieni.”
  W 1 Ptr 2,24 Duch Święty zmienia proroctwo Izajasza w czas przeszły dokonany
  „…Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni.” Uzdrowienie jest częścią wielkiego
  zbawienie, które Jezus zdobył dla nas na Kalwarii. Odrzucanie
  tego, jest szydzeniem ze skończonego dzieła Jezusa. Więcej znajdziesz w „Czy
  uzdrowienie ciała jest zawarte w Zadośćuczynieniu?”


  Branie udziału
  w wieczerzy w niegodny sposób powodowało przedwczesną śmierć nawet w pierwszym
  kościele. Potępionych jest wielu z tych, którzy jedzą chleb i piją wino,
  bez rozeznania świętego Ciała Pańskiego, które zostało za nas złamane.

Kościół jest
duchowym Ciałem Jezusa obecnie. Jest jedno ciało i jeden Kościół. Każdy
wierzący jest częścią lub członkiem tego duchowego ciała. Jezus jest głową
Kościoła. Pomimo, że nie powinniśmy analizować Kościoła jako całości, (tylko
Głowa rozumie wszystko na temat Ciała) musimy rozróżniać duchowe ciało
Pańskie i Jego dzieło na ziem dziś. Jest straszliwą chorobą źle mówić o
Kościele który jest dzisiaj Ciałem Chrystusa. Tylko ci, tym którym Bóg
dał autorytet do upominania Kościoła mają prawo mówić o stanie kościoła
. Przestań wtrącać się w sprawy, na które Chrystus nie dał ci przyzwolenia
czy autorytetu. Kontroluj swoje myślenie i mowę o Kościele, bądź bardzo
ostrożny w tym, co mówisz na temat Oblubienicy Chrystusa!


Wielu próbowało
zrozumieć Kościół. Ty, przyjacielu, nie możesz zrozumieć wszystkiego na
ten temat, ponieważ nie jesteś jego głową a tylko Głowa rozumie wszystko.
Po prostu znajdź swoje miejsce i wypełniaj swoją funkcję w Jego Ciele,
którym jest Kościół.

 • Brak szacunku
  dla rodziców
 • Bóg nakazał
  nam, abyśmy szanowali rodziców

  Księga Wyjścia
  20:12 mówi:
  Czcij ojca swego i matkę swoją,
  aby długo trwały dni twoje na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.


  Ef.. 6:2 Czcij
  ojca swego i matkę, bo jest to pierwsze przykazania z obietnicą: Aby ci
  się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi.
  Jest
  to przykazanie z obietnicą (pierwsze). Odpłatą za zachowanie tego przykazania
  jest długie życie. Niemniej jednak jeśli to przykazanie jest łamane, obietnica
  jest dotrzymywana i prowadzi do wczesnej śmierci.

 • Utrata nadziei
 • Hebr 11:1 mówi,
  że
  Wiara jest pewnością tego, czego się
  spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.

  Podczas gdy wiara jest tym, co ostatecznie sprawia zaopatrzenie Boże (uzdrowienie),
  jako widzialną rzeczywistość w życiu wierzącego, to nadzieja jest planem,
  wizją, na których buduje się wiara. Wiara, nadzieja i miłość współpracują
  ze sobą (1 Kor 12,13), są nierozerwalnymi boskimi siłami. Wobec przedłużającego
  się nacisku, niektórzy ludzie tracą nadzieję, czasami jest tak z powodu
  okoliczności, w których tracą wizję służby Jezusa jako Lekarza. Utracenie
  wizji służby uzdrawiania Jezusa, jest utratą boskiej nadziei, przez co
  traci się również wiarę – ulegając w swej chorobie.


Ważne jest
nie tylko budowanie wiary lecz również budowanie nadziei przez koncentrowanie
się na wyobrażeniach, myślach, snach i aspiracjach skupionych wokół życia
naszego Pana.

Przyp. 29,18
mówi:
Tam gdzie nie ma wizji, lud się rozprzęga.Dlaczego nasze nadzieje opierają się
na lekarskich diagnozach i okolicznościach? Dlaczego nie budujemy naszej
nadziei patrząc na kilka postaci Starego Testamentu? Popatrz na Metusleha,
który żył 969 lat! (I Moj.5,29) Noe żył 950 lat ( I Moj.9,29), o Mojżeszu,
który przeżył 120 lat bez zaciemnienia wzroku czy jakiegokolwiek osłabienia
V Mój 34,7).


Jako nowotestamentowi
chrześcijanie, dlaczego nie budujemy naszej nadziei na tym, który ma wszelką
moc niezniszczalnego życia? (Hebr 7,16). Rozpal swoją nadzieję poprzez
chwalebną ewangelię Chrystusa, który zniszczył śmierć i objawił nam sekrety
życia i nieśmiertelności (2 Tym 1,10). Błogosławiony Pan nasz Bóg!


 • Pożądliwość
  rzeczy
 • Pożądliwość jest niezmiernym lub nieodpartym
  pragnieniem próżnych rzeczy. O ile Bóg honoruje pragnienia swych dzieci,
  nawet materialnych rzeczy, to musimy pilnować się, abyśmy nie popadli w
  bezbożne pożądanie. Jeśli będziemy unikali takiego pożądania, to Biblia
  obiecuje nam długie życie


  Przyp. 28,16:..
  kto nienawidzi wymuszonych datków, długo żyć będzie


  Przeciwieństwo tego też jest prawdą
  – ten kto pożąda

  Pamiętaj, że pobożność
  jest wielkim zyskiem
  (1 Tym 6:6)

  Bogu oddaj swoje wszelkie pragnienia,
  a on usunie wszelką chciwość próżność i pożądliwość tak, że pozostaną tylko
  Boże pragnienia. Wtedy Bóg Pan spełni pragnienie twojego serca (PS 37,4)

 • Pogarda dla
  Bożego Słowa
 • Człowiek jest człowiekiem, a Bóg Bogiem.
  Człowiek jest stworzeniem Bożym. Boże słowo ma być czczone i posłusznie
  wykonywane przez ludzkość. Przedwczesna śmierć może zdarzyć się nawet wtedy,
  gdy Słowo Boże jest wzgardzone. Człowiek, a szczególnie narodzony na nowo,
  potrzebuje Słowa Bożego do życia.

  Nieposłuszeństwo
  dla Słowa Bożego jest okazywaniem pogardy dla Jego Słowa. Jego owce znają
  Jego głos (lub Słowo) i świadome nieposłuszeństwo Bożego Słowa jest otwartym
  i bezczelnym buntem przeciwko Jego Słowu i Jego woli.


  Przyp. 13,13
  mówi:, „Kto gardzi Słowem ten ginie, lecz kto szanuje przykazania, temu
  będzie odpłacone.”

  Iż 5:24, Dlatego
  jak pożera słomę język ognia i ginie w płomieniu plewa, tak zgnije ich
  korzeń, a ich kwiat uleci jak proch, gdyż odrzucili zakon Pana Zastępów
  i wzgardzili słowem Świętego Izraelskiego.

Zatem poświęć czas na
poznanie Jego Słowa i pragnij je wypełnić.


продвижение

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.