SB08 – Przesłania trzech aniołów#Sabat – Russell Kelly Earl

Trzech aniołów”, a nie sabat dnia siódmego, są “symbolami” Kościoła ADS. Znak na frontonie każdego kościoła pokazuje trzech aniołów z czternastego rozdziału Księgi Objawienia. Adwentyści odkrywają swoje istnienie i powołanie do ich unikalnej interpretacji przesłania tych trzech aniołów posłańców.#

Objawienie 14

[PIERWSZY ANIOŁ POSŁANIEC]

Obj.

14:6 I
widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał
ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim
narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem:

14:7 Bójcie się
Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie
pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.

[DRUGI ANIOŁ POSŁANIEC]

Obj.

14:8 A drugi
anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił
wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty.

[TRZECI ANIOŁ POSŁANIEC]

Obj.

14:9 A trzeci
anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon
zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na
swoją rękę,

14:10 to i on
pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i
będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec
Baranka.

14:11 A dym ich
męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i
w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt,
kto przyjmuje znamię jego imienia.

14:12 Tu się
okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary
Jezusa.

Trzech aniołów”, a nie sabat dnia siódmego,
są “symbolami” Kościoła ADS. Znak na frontonie każdego kościoła
pokazuje trzech aniołów z czternastego rozdziału Księgi Objawienia.
Adwentyści odkrywają swoje istnienie i powołanie do ich unikalnej
interpretacji przesłania tych trzech aniołów posłańców.

Zgodnie z książką
„Wielki Bój” napisanej przez Ellen G. White „posłanie pierwszego
anioła” było głoszone po raz pierwszy przez William’a Millera. Miller
nauczał, że świat zostanie zniszczony ogniem 22.10.1844 roku.
Przyznają, że Miller mylił się! Pierwszy anioł głosił fałszywe
posłanie! Pierwszy anioł mylił się! Jest to całkowicie inne przesłanie
pierwszego anioła, na temat „godziny sądu, który ma przyjść”, które
odnosi się do doktryny sądu dochodzeniowego (Investigative Judgment),
gdy Jezus przeniósł Swój tron z miejsca świętego do Najświętszego w
1844 roku. Dla adwentystów dopiero wtedy Jezus zaczął badać życie
każdego wyznającego wiarę od Adama do dziś, aby określić, kto zostanie
wzbudzony. Druga nowa wersja przesłania pierwszego anioła jest jeszcze
bardziej zadziwiająca niż była oryginalna.

Drugi anioł ogłosił,
że „Babilon upadł”. Adwentyści uczą, że było to po raz pierwszy
głoszone pod koniec 1844 roku. Ich pierwsze ustalenia na rok 1843
zawiodły, a wielu adwentystów wróciło do swoich pierwotnych kościołów,
a te inne kościoły kpiły z adwentystów. Ich odpowiedzią było
ogłoszenie, że to inne kościoły są „upadłe”. „Wielki Bój” stwierdza, że
ten „upadek” zaczął się, gdy kościoły zaczęły odrzucać nauczanie
Williama Millera w latach 1822 i 1833, i że zakończy się to przed tuż
przyjściem Jezusa, gdy cały świat odrzuci sabatową „prawdę”.

Dziś ADS interpretują to przesłanie tak: „każdy
kościół, który nie czci soboty i nie przyjmuje intperpretacji Pisma
podanego przez Ellen G. White odpadł od Bożej łaski
” (Obj. 12:17;
19:10).

Były (są) zatem dwa
zupełnie różne przesłania drugiego anioła – jedno głoszone przez
Williama Millera w latach 30-tych XIX wieku, które nie ma zupełnie nic
do powiedzenia na temat sądu (dochodzenia) czy sabatu (o czym teraz
mówią, że było fałszywym przesłaniem) – i całkowicie odmienne drugie
anielskie przesłanie, które obejmuje odrzucenie sabatu i sądu

Zdumiewające jest widzieć jak współczesne
szpitale KADS mieszają się z „babilońskimi” denominacjami, które widzą
jako anty-Chrysta. Członkowie tego kościoła są uczeni, aby patrzeć na
innych podejrzanie traktując ich jako ewentualnych prześladowców dni
ostatecznych. Pretendując do wchodzenia w ewangeliczne szranki czy
nawet włączając się w stowarzyszenia usługujących, kaznodzieje ADS
uważają wszystkich innych za „Babilon” czy „nierządną”, fałszywą odrośl
(Obj. 17:15).

Wielki Bój str. 355-408. Przesłanie
trzeciego anioła uczy, że Rzymski Katolicyzm (Obj. 13:1-10) i
„odstępczy protestantyzm” (Obj. 17:5) przyłączą się do Stanów
Zjednoczonych (fałszywy naród proroczy z Obj. 13:11-18), aby wymusić
uniwersalne przestrzeganie niedzieli (Obj. 13:16-18). Antychryst i Sam
Szatan będzie kontrolował wszystkie kościoły, a ”znakiem bestii” JEST
„cześć niedzieli”. Stworzyli paranoję jakoby przyjaciele i rodziny
zachowujący niedzielę koniec końców przekażą ich władzom za nie
przestrzeganie niedzieli (Obj. 13:15-17; 12:14-16). Wielu z nich żyje w
nieustannym strachu i nieufności do wszystkich z poza ADS.

Jest oczywiste, że ADS
są całkowicie pochłonięci przez sprawy sabatu. Przeciętny człowiek, nie
adwentysta, nie ma pojęcia jak bardzo są oni inni. Nie rozumiejąc tego,
większość z nas nie przyjmuje ich jako zwykłych chrześcijan ignorując
ich dziwne doktryny. Dla SDA Słowo, które mówi o tych którzy „zachowują
przykazania Boże i świadectwo Jezus Chrystusa”
(Obj. 12:17:19:10)
doskonale opisuje TYLKO nich samych. Twierdzą, że zachowują WSZYSTKIE
dziesięć przykazań, a w szczególności sabatowe; twierdzą, że mają
„Ducha proroczego” w pismach Ellen White, co, dla nich, oznacza
„świadectwo Jezusa” (Obj. 19:10).

ADS zastąpili w
biblijnych proroctwa naród izraelski sobą. Spowodowało to liczne
nieporozumienia jeśli chodzi o wydarzenia ostatnich dni i proroctwa.
Dla nich Chrystus nie wróci dopóki nie będzie tutaj 144.000
BEZGRESZNYCH adwentystów dnia siódmego, którzy WYKAŻĄ całej ludzkości,
że można doskonale przestrzegać dziesięć przykazań. (Ellen G. White
„Wielki Bój”).

14:10 to i on
pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i
będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec
Baranka.

14:11 A dym ich
męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i
w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt,
kto przyjmuje znamię jego imienia.

Dziwne, przesłanie
trzeciego anioła kończy się czymś, co być może jest najdłuższym opisem
piekła, gehenny czy Jeziora Ognistego w Bożym Słowie, a jednak SDA
nauczają, że te ognie są bardzo bliskie ugaszenia, ponieważ odrzucają
doktrynę o nieśmiertelności duszy.

продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.