SB09 – USA, KRK i znak zwierzęcia#Sabat – Russell Kelly Earl

Adwentyści są uczeni, aby bać się i nie ufać Kościołowi Rzymsko Katolickiemu, protestantom, a w szczególności rządowi Stanów Zjednoczonych. Są oni uczni przez Ellen G. White, że w dniach ostatecznych Stany Zjednoczone będą fałszywym narodem-prorokiem z Obj. 13:11-18, który będzie w czołówce skazujących ich na wyroki śmierci z mocy bestii.#

Obj. 13

Adwentyści są uczeni,
aby bać się i nie ufać Kościołowi Rzymsko Katolickiemu, protestantom, a
w szczególności rządowi Stanów Zjednoczonych. Są oni uczni przez Ellen
G. White, że w dniach ostatecznych Stany Zjednoczone będą fałszywym
narodem-prorokiem z Obj. 13:11-18, który będzie w czołówce skazujących
ich na wyroki śmierci z mocy bestii.

Wielki Bój”: „Jedynym narodem, tylko jednym, który spełnia te
proroctwa [Obj. 13:11-18]; nieomylnie wskazuje ono na Stany Zjednoczone
Ameryki”.

Zgodnie z twierdzeniami EG
White Kościół Rzymsko Katolicki jest małym rogiem z wizji z siódmego i
ósmego rozdziału Księgi Daniela, mocą bestii z Obj. 13:1-10 i Babilonem
z Obj. 17 i 18. Nauczają oni tego, że skoro Rzymski Katolicyzm
twierdzi, że użył swego własnego autorytetu, aby zmienić Boże
przykazania z soboty na niedzielę to ci, którzy oddają cześć w
niedziele, składają hołd papieżowi są „córkami” Babilonu z Objawienia.
Gdy odstępczy protestantyzm w Stanach Zjednoczonych będzie kontrolował
proces legislacyjny, aby w tych ostatnich dniach wymusić niedzielę,
wtedy wypełni się proroctwo i zostanie stworzony posąg zwierzęcia.

Wielki Bój:

GDY główne kościoły USA zjednoczone w takich doktrynalnych
punktach jak te, które wyznają wspólnie, zaczną wpływać na państwo, aby
wymusić swoje dekrety i utrzymać swoje instytucje, WTEDY protestancka
Ameryka uformuje się na podobieństwo Rzymskiej hierarchii, a
nieuchronnym wynikiem będzie wyrządzanie cywilnych kar na myślących
inaczej
.

….

Egzekwowanie zachowywania niedzieli
na części protestanckich kościołów jest egzekwowaniem czci dla
papiestwa – bestii… zatem wprowadzenie niedzieli w Stanach
Zjednoczonych będzie egzekwowaniem czci dla bestii i jej posągu”.

Misją
kościoła adwentystów jest ogłaszać, że Boże Prawo jest niezmienne. Aż
do końca dni ostatnich ci, którzy nigdy nie słyszeli prawdy o sabacie
mogą być zbawieni ze względu na ignorancję. Niemniej, ci którzy
słyszeli prawdę o sabacie siódmego dnia i odrzucili ją otrzymają znak
zwierzęcia i nie będą zbawieni. Przed powrotem Jezusa każdy człowiek na
ziemi usłyszy sabatowe posłanie i podejmie decyzję czy opuści kościoły
o babilońskiej czci dla niedzieli i przyłączy się do Kościoła ADS czy
też zostanie zabity i na zawsze stracony, gdy powróci Jezus.

Gdy zaś zostanie prawnie wymuszone
przestrzeganie niedzieli i świat zostanie oświecony co do obowiązku
wobec prawdziwego sabatu to każdy, kto przekroczy przykazanie Boże, aby
być posłusznym zasadzie, która nie ma wyższego autorytetu od rzymskiej,
będzie w ten sposób czcił papiestwo nad Boga. Taki człowiek oddaje hołd
Rzymowi i mocy, która akceptuje instytucję ustanowioną przez Rzym, czci
bestię i jej posąg. Jako człowiek odrzucił instytucję, którą ustanowił
Bóg i ogłosił, że będzie ona znakiem Jego władzy i czci zamiast tego
coś, co Rzym wybrał sobie jako znak swojej supremacji, w ten sposób
przyjmując znak lojalności wobec Rzymu… „znak bestii”. A nie będzie
to wcześniej zanim ta sprawa będzie tak wyraźnie przed ludźmi
postawiona i oni będą musieli wybierać między przykazaniami Bożymi a
przykazaniami ludzkimi, wtedy ci ,którzy nadal będą żyć w przestępstwie
otrzymają „znak bestii”.

Tuż
przed powrotem Chrystusa cały świat będzie kontrolowany przez Kościół
Rzymsko Katolicki. Wyroki śmierci będą nakładane na zachowujących sabat
Adwentystów Dnia Siódmego, za wywoływanie wielkiego zgiełku dni
ostatecznych.

ADS
zapieczętowani Bożą ochronę będą odważnie nauczać o sabacie, aż do
chwili, gdy każdy będzie w pełni świadomy swego wyboru. Gdy nastaną dni
ostateczne i pieczęcie, trąby, i kataklizmy wystąpią objawienia,
odstępczy protestantyzm w Stanach Zjednoczonych będzie siłą, która
przywróci Rzymskiemu katolicyzmowi jego dawny autorytet”.

W swych działaniach, które obecnie
protestanci podejmują w Stanach Zjednoczonych, aby zapewnić sobie
wykorzystanie i poparcie instytucji państwa idą drogą papistów. Nie, to
jest znacznie więcej, otwierają oni drogę dla papiestwa, aby przywrócić
panowanie Protestanckiej Ameryki, które stracili w Starym Świecie. A to
co daje jeszcze większe znaczenie temu ruchowi to fakt, że zasadniczym
przedmiotem rozważań jest wymuszenie przestrzegania niedzieli –
zwyczaju, który ma swoje pochodzenie w Rzymie i który Rzym uważa za
swój znak swojej władzy
”.

Cały świat będzie
obwiniał o sądy Objawienia Adwentystów DS., ponieważ oni odmówią
oddawani czci w Niedzielę, co będzie zgodne z narodowym prawodawstwem
dotyczącym niedzieli. Przywódcy kościelni będą zachęcać swoich członków
do tego, aby ścigali i zabijali ADS
.

Wielki Bój:

Przerażenie to stan do którego świat
zostanie doprowadzone. Moce ziemi, zjednoczenie do walki przeciwko
przykazaniom Bożym ogłoszą, że „wszyscy, zarówno mali i wielcy, bogaci
i ubodzy, wolni i niewolnicy” (Obj. 13:16) potwierdzą zwyczaj
przestrzegania fałszywego sabatu. Wszyscy, którzy nie podporządkują się
będą nawiedzani cywilnymi karami a w końcu zostanie ogłoszone, że
zasługują na śmierć. Z drugiej strony prawo Boże wymagające
posłuszeństwa, aby brać udział w odpocznieniu Bożym grozi gniewem
wszystkim, którzy przestępują tą zasadę.

Przy
tak wyraźnie postawionej sprawie, każdy człowiek, który depcze Boże
prawo, aby wykonywać ludzkie uchwały otrzymuje znak bestii; przyjmuje
znak uległości mocy, której jest posłuszny zamiast Bogu.

…..

Ci zaś, którzy czczą prawo Boże są
oskarżani o to, że z ich powodu sądy są sprowadzane na świat i będą
postrzegani jako przyczyna konwulsji natury i walki, i rozlewu krwi
wśród ludzi zamieszkujących ziemię, którzy napełniają ziemię
nieszczęściami
”.

Sabat a nie ewangelia
jest największym ostatecznym sprawdzianem, który zdecyduje o tym, kto
rzeczywiście kocha Boga i kto ostatecznie będzie zbawiony w te ostatnie

dni.

ZNAK
BESTII

Wielki Bój: : “Przerażenie
to stan do którego świat zostanie doprowadzone. Moce ziemi,
zjednoczenie do walki przeciwko przykazaniom Bożym ogłoszą, że
„wszyscy, zarówno mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy”
(Obj. 13:16) potwierdzą zwyczaj przestrzegania fałszywego sabatu.
Wszyscy, którzy nie podporządkują się będą nawiedzani cywilnymi karami
a w końcu zostanie ogłoszone, że zasługują na śmierć. Z drugiej
strony prawo Boże wymagające posłuszeństwa, aby brać udział w
odpocznieniu Bożym grozi gniewem wszystkim, którzy przestępują tą
zasadę.

Przy
tak wyraźnie postawionej sprawie, każdy człowiek, który depcze Boże
prawo, aby wykonywać ludzkie uchwały otrzymuje znak bestii; przyjmuje
znak uległości mocy, której jest posłuszny zamiast Bogu.

….

Sabat
będzie największym znakiem lojalności, ponieważ jest to miejsce prawdy,
szczególnie dla nawróconych. Gdy ostateczny test zostanie sprowadzony
na ludzkość, wtedy linia podziału między tymi, którzy służą Bogu, a
tymi którzy Mu nie służą, będzie wyraźna. O ile przestrzeganie
fałszywego sabatu w uległości wobec państwowego prawa jest w opozycji
do Boga to zachowywanie prawdziwego sabatu, w posłuszeństwie dla Bożego
prawa jest dowodem lojalności wobec Stwórcy. Jedna klasa ludzi,
przyjmując znak posłuszeństwa ziemskim mocom, otrzyma znak bestii, a
druga klasa wybierając znak posłuszeństwa wobec Boskiej władzy, otrzyma
pieczęć Bożą”.

….

„ Ci zaś, którzy czczą prawo Boże są
oskarżani o to, że z ich powodu sądy są sprowadzane na świat i będą
postrzegani jako przyczyna konwulsji natury i walki, i rozlewu krwi
wśród ludzi zamieszkujących ziemię, którzy napełniają ziemię
nieszczęściami ”.

……

Ten
argument pojawi się ostatecznie: i zostanie wydany DEKRET przeciwko
tym, którzy święcą sabat z czwartego przykazania, potępiając ich jako
zasługujących na najwyższą karę i udzielając ludziom prawa, po pewnym
czasie, do zabijania ich.

Rzym w Starym Świecie i odstępczy
protestantyzm w Nowy przyjmą podobny kurs wobec tych, którzy czczą
wszystkie boskie zasady”.

Adwentyści DS. są uczeni, aby
znaleźli sobie jakieś odległe miejsce do ukrycia i zbierali tam
zaopatrzenie na ostatnie dni okresu Obj. 12. To dlatego nie powinni
ufać innym.

Wielki Bój: „Gdy
dekret wydany przez różnych ludzi rządzących chrześcijaństwem przeciwko
zachowującym przykazania zniesie rządową ochronę i rzuci ich wrogom na
zniszczenie, Boży ludzie będą uciekać z miast i wiosek i zbierać się
razem w grupy zamieszkując najbardziej odizolowane i osamotnione miejsca”.

Cała ta teoria jest zbudowana na serii fałszywych
przypuszczeń, które muszą być prawdziwe w całości po to, aby cały
scenariusz był prawdziwy.

 1. że sabat dnia siódmego obowiązuje wszystkie narody

 2. że sabat jest największym sprawdzianem zbawienia w dniach
  ostatecznych

 3. że resztka z Objawienia odnosi się wyłącznie do kościoła ADS

 4. że Ellen G. White jest jedynym wypełnieniem Obj. 19:10

 5. że Obj. 13 jest niewypełnionym przyszłym proroctwem

 6. że bestia z K. Daniela i Objawienia to Kościół Rzymsko
  Katolicki

 7. że bestia z Obj. 13:11-18 to Stany Zjednoczone

 8. że USA stanie się stanem totalitarnej religii i wymusi
  przestrzeganie niedzieli

 9. że wyroki śmierci będą wydawane przez rząd USA na ADS nie
  czczących niedzieli

 10. że sabat jest pieczęcią Bożą oraz

 11. że Niedziela jest znakiem bestii.

Po tym wszystkim ADS upierają
się w swym pamflecie „Kim są Adwentyści Dnia Siódmego?” na stronie 6:
„Kim rzeczywiście jesteśmy? Czy jesteśmy jakąś dziwną grupą z
dziwacznymi ideami? Czy nasi liderzy robią jakieś dziwaczne
przewidywania przyszłości?” ADS chcą, aby inni postrzegali ich jako
normalni chrześcijanie, a główną różnicą jest to, że oddają Bogu cześć
w sobotę, zamiast w niedzielę.

Osobiście uważam, że owa
doktryna SDA powoduje, że są to ludzie niegodni zaufania jako
amerykańscy legislatorzy, żołnierze czy osoby odpowiedzialne za rządowe
pozycje.

раскрутка

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.