Szkoła Biblijna on-line 01.05 Biblijne trudności

Owe trudności czy widoczne sprzeczności, istnieją w Biblii. Musimy być ich świadomi i wiedzieć w jaki sposób reagować na nie, ponieważ przeciwnicy chrześcijaństwa często używają ich w swych wysiłkach zdyskredytowania chrześcijaństwa przez unieważnienie Biblii. Czasami te ataki skutecznie podważają wiarę chrześcijan, którzy nie rozumieją pozornych rozbieżności i nie zdają sobie sprawy z tego, że to nie są
sprzeczności, bądź też nie mają sposobu na obronę. Niestety nie jest pożyteczne dla tej szkoły biblijnej, abyś uczył się na pamięć listy biblijnych trudności i ich rozwiązań. Zatem polecamy, abyś zaznajomił się z tymi trudnościami, opisanymi w tej części jak również, abyś nabył? New International Encyclopedia of Bible Difficulties? (Nowa Encyklopedia Biblijnych Trudności). W międzyczasie jest trochę rzeczy, które dobrze jest wiedzieć, aby móc właściwie odpowiadać w sprawach Pozornych Trudności Biblijnych

* Czym jest sprzeczność? .Sprzeczność pojawia się wtedy, gdy jedno stwierdzenie wyklucza inne podczas, gdy oba zajmują się tym samym przedmiotem w tym samym czasie. Na przykład dwa zdania: W prawej kieszeni trzymam klucze do samochodu. W prawej kieszeni nie ma kluczy do samochodu. Nie mogą być równocześnie prawdziwe, zatem stwierdzenie, że oba są prawdziwie równa się stwierdzeniu sprzeczności.

Jeśli w jednym opisie z ewangelii czytamy, że dwóch ludzi weszło do grobu Jezusa, a drugi mówi, że wszedł jeden to nie jest to sprzeczność, ponieważ żaden opis nie stwierdza, że tylko jeden wszedł, lub że tylko dwaj weszli. Gdyby jeden zapis podawał, że wszedł tylko jeden uczeń to wtedy niemożliwe byłoby, aby weszli dwaj, byłaby to sprzeczność. Jednym z najczęściej podawanych przykładów jest to, w jaki sposób zginął Judasz: powiesił się, czy spadł?

  • Przez powieszenie (Mat. 27:3-8)

Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: Zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli: Cóż nam do tego? Ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. A arcykapłani wzięli srebrniki i rzekli: Nie wolno kłaść ich do skarbca, gdyż jest to zapłata za krew. Po naradzie więc nabyli za nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. Dlatego owo pole nazywa się do dnia dzisiejszego Polem Krwi.

  • Przez upadek (Dz. 1:16-19)

Mężowie bracia! Musiało się wypełnić Pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa; bo został on zaliczony do naszego grona i miał udział w tej służbie. On to za otrzymaną zapłatę za nieprawość nabył pole, a upadłszy, pękł na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego. I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, tak że nazwano owo pole w ich własnym języku Akeldama, to jest Pole Krwi.

Nie ma tutaj żadnej sprzeczności, ponieważ oba opisy są prawdziwe. Pamiętaj, sprzeczność występuje wtedy, gdy jedno stwierdzenie wyklucza drugie. To, co się wydarzyło tutaj jest do połączenia. Judasz poszedł i powiesił się, po czym jego ciało spadło i pękło. Innymi słowy, lina czy gałąź drzewa prawdopodobnie pękły pod ciężarem i ciało spadło na dół a jego wnętrze otworzyło się. Zauważ, że również Mat 27:3-8 mówi szczegółowo, że Judasz zginą przez powieszenie. Dz. 1:16-19 zwyczajnie mówi nam, że spadł na łeb na szyję i wypłynęły jego wnętrzności. Księga Dziejów nie mówi nam, że to był powód jego śmierci, co robi Mateusz.

* Kontekst. W rozmowie z oponentem, który wskazuje na biblijne trudności musisz zawsze wezwać go do przyjrzenia się wersetom w ich kontekście. Bardzo często problemy znikają, gdy tak zrobimy. W Mat 5:48 Jezus mówi, „Bądźcie więc i wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz”. Czasami ludzie cytują wersety takie jak ten i mówią, że to jest zupełnie niemożliwe, wiec Biblia domaga się od nas czegoś niemożliwego. Skoro tak, to nie może to być od Boga. Odpowiedzią jest tutaj kontekst. Mat 5:43-48 czytamy:

Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.

Zauważ, że kontekst mówi o tym, aby miłować wszystkich ludzi jednakowo. To właśnie znaczy być doskonałym. Ta doskonałość to doskonałość w miłości i godne jest staranie się o to.

Założenia: Czasami ludzie szukają sprzeczności w Biblii więc znajdą coś, co wygląda na sprzeczność. Gdy to się zdarzy wskazuj na to. Gdy zostanie komuś usunięte błędne przekonanie, wiele rzeczy odpada. Słuchaj więc uważnie tego, co mówią i przyglądaj się czy nie mają błędnych przekonań.

Błędy kopistów. Oczywiste jest, że kopiści przepisujący biblijne manuskrypty nie byli doskonali. Te błędy traktowanych jest jak kilka rzekomych sprzeczności. Na przykład, jak wiele rydwanów zostało zniszczonych przez Dawida? 700 czy 7000? W 2 Sam. 10:18 mówi, że 700 lecz 1 Księga Kronik 19:18 mówi, że 7000. Jest to przykład błędu kopisty. Zwróć uwagę jak liczba jest zmieniona przez pojedyncze zero: to jest, pojedynczy zapis cyfry. Zgodnie z książką ?Pozorne Niezgodności Biblii? Gleason?a Archer?a strona 382, omawiającą litery używane do zapisu liczb:
Najbardziej prawdopodobną liczba jest 7000 rydwanów?. Zatem możemy przyznać, e jest to błąd kopisty, choć pomniejszy i niezbyt częsty. Musimy również wskazać na to, że inspiracja dotyczy autografu (tj. tekstu oryginalnego), a nie kopii. Dysponujemy kopiami inspirowanych dokumentów.

Zastosowanie
Zajmując się kimś, kto podnosi problemy pozornych trudności poproś, aby wykazał: co to jest, abyś mógł się temu przyjrzeć. Jeśli nie możesz tego zobaczyć w całym kontekście na miejscu, powiedz o tym i zapytaj, czy będzie w porządku jeśli skontaktujesz się z tą osobą później. Nie ma nic złego w tym, że powiesz komuś, że czegoś nie wiesz i chcesz to sprawdzić. Po prostu upewnij się, że będziesz mógł z tym przyjść później, gdy już poznasz odpowiedź.

Obrona chrześcijaństwo oznacza świadomość istnienia różnych argumentów przeciwko tej wierze. Znaczy również przyznanie realności błędów kopistów w biblijnych manuskryptach. Oczywiście, z lekcji o zaufaniu do Biblii wiemy, że te błędy kopiowania nie wpływają na biblijne prawdy, a zatem można jej ufać.

Gdy bronisz wiary, robisz to przez nauczanie. Aby to robić, ty sam musisz znać fakty, abyś nie został przyłapany na tym, że nie jesteś czujny.

________________
1. Ten zarzut został podniesiony w klasie filozofii w koledżu przez profesora, który był przeciwnikiem chrześcijaństwa.topodin

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.