Szkoła Biblijna on-line 01.07 Interpretacja Biblii

Jeśli chcesz kontynuować naukę na podstawie Słowa Bożego, musisz nauczyć się właściwie na nie patrzeć i badać je. Jeśli zrozumiesz podstawy interpretacji biblijnej i wykorzystasz je do budowania swojego poznania i zrozumienia to będziesz mógł wzrosnąć znacznie ponad to, czego dowiesz się z tego kursu.  W miarę jak będziesz podążał przez ten kurs myśl o tym, w jaki sposób zastosować te zasady do Bożego Słowa. Najlepiej weź sobie jakiś dowolny fragment Pism, zbadaj go i zobacz czego się z tego dowiesz.

Biblia jest Bożym Słowem, lecz niektóre interpretacje wcale z niej nie pochodzą. Jest wiele kultów i chrześcijańskich grup, które używają Biblii twierdząc, że ich interpretacja jest poprawna. Niestety, zbyt często jest ona nie tylko znacznie inna, lecz jest wyraźnie sprzeczna. Nie znaczy to, że Biblia jest dokumentem siejącym zamieszanie, lecz problem leży raczej po stronie tych, którzy interpretują ją i metod, których używają.

Ponieważ jesteśmy grzesznikami, nie jesteśmy zdolni do doskonałego interpretowania Bożego Słowa. Ciało, umysł, wola i emocje są pod wpływem grzechu i powodują, że nie możemy w 100% poprawnie tego robić zawsze. Nie znaczy to, że właściwe zrozumienie nie jest osiągalne, lecz znaczy, że musimy podchodzić do Jego Słowa z troską, pokorą, modlitwą i rozwagą. Co więcej, musimy, najlepiej jak tylko możemy, poddać się przy tej interpretacji prowadzeniu Ducha Świętego. Przede wszystkim, Biblia jest inspirowana przez Boga, adresowana do Jego ludzi i Duch Święty pomaga nam zrozumieć to, co Boże Słowo znaczy i jak je zastosować w życiu.

Na naszym, ludzkim, poziomie, aby pomniejszyć błędy w interpretacji musimy przyjrzeć się kilku zasadom biblijnej interpretacji Pisma. Myślę, że może okazać się, że pewne wnioski będą nieco wyzywające dla ciebie.

Przedstawiam następujące zasady jako przewodnik do badania fragmentów Pisma. Nie jest to wyczerpująca lista ani nie jest sztywna, lecz są to ogólnie akceptowane zasady biblijnej interpretacji. Oto kilka pytań, które powinieneś sobie zadać, gdy przystępujesz do studiowania Biblii:

1. Kto napisał/wypowiedział ten fragment i do kogo był on skierowany?

2. Co ten fragment mówi?

3. Czy są takie słowa lub zwroty, które trzeba dokładniej zbadać?

4. Jaki jest najbliższy kontekst?

5. Jaki jest dalszy kontekst w tym rozdziale czy księdze?

6. Jakie są inne wersety odnoszące się do tego przedmiotu i jak mogą one wpłynąć na zrozumienie tego fragmentu?

7. Jakie jest historyczne i kulturowe tło?

8. Jakie wnioski nasuwają mi się z tego fragmentu?

9. Czy moje wnioski zgadzają się czy nie z odpowiednimi innymi fragmentami Pisma i innymi ludźmi, którzy badali ten fragment?

10. Czego nauczyłem się i co muszę zastosować w życiu?

Po to, aby nauczyć cię w jaki sposób te pytania mogą wpłynąć na twoją interpretację jakiegoś fragmentu, wybrałem jeden, który przebadany dokładnie może poprowadzić cię do całkiem innej interpretacji niż powszechnie przyjmowana. Pozostawiam tobie decyzję czy jest to interpretacja poprawna.

Uwaga: oczywiście, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić to modlić się i prosić Pan o prowadzenie.

Fragment, którym zamierzam się zając znajduje się w ewangelii wg. Św. Mat. 24:40, „Dwoje będzie na polu, jeden zostanie zabrany, a drugi pozostawiony”.

1. Kto napisał/wypowiedział ten fragment i do kogo był on skierowany?

Są to słowa wypowiedziane przez Jezusa, zapisane przez Mateusza. Jezus mówił je do Swoich uczniów w odpowiedzi na pytanie, do którego przejdziemy później.

2. Co ten fragment mówi?

Ten fragment mówi  po prostu o tym, że jedna z dwóch osób znajdujących się na polu zostanie zabrana. Nie mówi ani dokąd, ani kiedy, ani jak. Po prostu mówi, że jeden zostanie zabrany. Nie mówi również o tym, czy to pole należy do kogoś szczególnego, ani że znajduje się w jakimś szczególnym miejscu.

3. Czy są takie słowa lub zwroty, które trzeba dokładniej zbadać?

Nie wydaje się, żeby jakieś szczególne słowo wymagało badania, lecz aby to ćwiczenie zrobić, przyjrzę się słowu ?wzięty?.  Przy pomocy Konkordancji Stronga i słownika słów Nowego Testamentu (np. Vine?a), mogę zbadać to greckie słowo i dowiedzieć się czegoś o nim. Greckie słowo w tym miejscu to „pralambano”, co oznacza:
1) „wziąć do”,  „wziąć ze sobą”, „przyłączyć do kogoś”,
2) przyjąć coś przekazanego.


Sprawą wartą wspomnienia przy studiowaniu znaczenia słów jest fakt, że słowa znaczą to, co znaczą w kontekście. Niemniej jednak dzięki zbadaniu w jaki sposób słowo jest używane w różnych kontekstach, znaczenie słowa może nabrać całkiem nowego wymiaru. Na przykład słowo tłumaczone jako „kochać” jest greckim „agapao”. Ogólnie przyjęte jest, że oznacza to „boską miłość”. Wydaje się to oczywiste, skoro jest użyte w ew. Jana 3:16 w taki sposób. Niemniej jednak, to samo słowo jest również używane w ew. Łuk 11:43, gdzie Jezus mówi faryzeuszom:

Biada wam faryzeusze, że lubicie (kochacie) pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynkach?. Użyte jest tutaj słowo ?agapao?. Wydawałoby się więc, że to słowo może znaczyć więcej wraz ze zwrotem ?całkowite oddanie?, niż tylko boską miłość.

Niemniej jednak, musimy być ostrożni, aby nie nadawać znaczenia słowu z jednego kontekstu w innym miejscu. Na przykład: 1) Nowy kadet jest zielony.  2) Drzewo jest zielone. Pierwsza „zieleń” oznacza to, że ktoś jest „nowy i niedoświadczony” Druga – kolor zielony. Czy chcielibyśmy narzucać kontekstowe znaczenie jednego drugiemu? Nie byłby to najlepszy pomysł.

4. Jaki jest najbliższy kontekst?

To jest właśnie miejsce, w którym ten szczególny wers ożywa. Najbliższy kontekst jest następujący: Mat. 24:37-42 mówi (BW):

37 Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
38 Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia,
gdy  Noe wszedł do arki,
39 i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł (w ang. „wziął” – przyp.tłum.)  wszystkich, tak będzie
i z przyjściem Syna Człowieczego.
40 Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
41 Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

Natychmiast spostrzegamy, że osoba wzięta w wersie 40 jest przyrównana do osoby wziętej w wersie 39, to znaczy, że „bycie wziętym” jest tego samego rodzaju.

Potrzebne są następne pytania. Kto został wzięty w wersie 39? Czy to był Noe i jego rodzina, czy ludzie, którzy jedli i pili? Odpowiedź na to pytanie pomoże nam lepiej zrozumieć oryginalny fragment. Zatem następny krok interpretacyjny znacznie nam pomoże.

5. Jaki jest dalszy kontekst w tym rozdziale czy księdze?

Fragment zawsze powinien być rozpatrywany w kontekście, nie tylko najbliższym tych wersów, bezpośrednio przed i po, lecz również w kontekście rozdziału, w którym się znajduje i księgi w której został zapisany.

Wywód Jezusa, z którego ten fragment został wzięty, zaczyna się pytaniem. Pan właśnie opuścił świątynię i w wersie 2 powiedział Swoim uczniom, że ?… nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony? a w wersie 3 uczniowie pytali Jezusa: ?Powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak twojego przyjścia i końca świata?.  Dalej Jezus przechodzi do proroctwa o tych rzeczach, które maja przyjść na końcu czasów. Mówi o fałszywych Chrystusach, prześladowaniach, o słońcu, które zaćmi się, o Swoim powrocie i o dwóch ludziach na polu, z których jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony.

Zatem kontekst jest eschatologiczny, to znaczy, zajmuje się tymi rzeczami, które będą ostatnie lub czasem tuż przed powrotem Jezusa. Wielu ludzi myśli, że ten wers w ew. Mat 24:40 odnosi się do porwania, o którym mowa w 1 Tes. 4:16-17. Być może, lecz jest interesujące zwrócić uwagę na to, że kontekst tego wersetu wydaje się sugerować, że to źli ludzie będą zabrani, a nie dobrzy.

No, teraz to wielu z was może myśleć, że ta metoda interpretacji biblijnych fragmentów nie jest znowu taka dobra. W końcu ?jeden zabrany, jeden zostawiony? w oczywisty sposób odnosi się do porwania ? jak wielu naucza. W porządku? Tak, być może. Widzisz, wszyscy podchodzimy do Biblii z pewnymi nabranymi wcześniej przekonaniami. Czasami są dobre, czasami złe. Zawsze powinniśmy być gotowi do tego, aby mieć własne zrozumienie Biblijnego wyzwania wobec tego, co Biblia mówi. Jeśli nie chcemy to jesteśmy pyszni. Bóg jest daleki od pysznych (Ps. 138: 6).

6. Jakie są inne wersety odnoszące się do tego przedmiotu i jak mogą one wpłynąć na zrozumienie tego fragmentu?

Tak się po prostu dzieje, że istnieją pokrewne wersety. W rzeczywistości, równoległe fragmenty znajdujemy w ew. Łuk 17:26-27:

26 A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego.
27 Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop, i wytracił wszystkich.


Natychmiast spostrzegamy, że równoległe wersety faktycznie wpływają na sposób zrozumienia początkowej frazy. Jest oczywiste z fragmentu ew. Łukasza, że ci zabrani przez potop, to ci, którzy jedli i pili i żenili się. Innymi słowy, to nie dobrzy ludzie zostali zabrani, lecz ci źli.

Jak widzisz ma to głęboki wpływ na to, jak rozumiemy nasz fragment z ew. Mat 24:40. Czy kontekst sugeruje, że ci, którzy będąc na polu zostali zabrani to ci źli? Również, w jaki sposób ten kontekst wpływa na uprzednio nabyte przekonanie o tym fragmencie? Przeczytajmy jeszcze raz ten wers w kontekście. Mat 24:37-42:

37 Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
38 Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,

39 i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna
Człowieczego.
40 Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
41 Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

Co o tym sądzisz teraz? Kto zostanie zabrany? Dobry czy zły? Jak również, czy ten wers odnosi się do porwania czy nie?
Po prostu pytam?

Jeśli chodzi o równoległy fragment interesujący jest Mat 13:24-30, gdzie Jezus przekazuje ludziom przypowieść o siewcy, który sieje na swoje pole dobre ziarno, a kto inny sieje chwasty. Słudzy pytali czy powinni natychmiast iść i zebrać je. Lecz w wersie 30 Jezus mówi tak:

Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

Istotą wartą zwrócenia uwagi jest tutaj to, że najpierw będą zebrane chwasty, a nie zboże. Najbardziej interesujące jest to, że wyjaśniając tą przypowieść w Mat. 13:36-43, Jezus mówi, że będą oni wrzuceni do ognia.

Co więcej, gdy wrócimy do Łuk 17:1, który jest równoległym fragmentem do Mat 24, odkryjemy, że uczniowie zadali pytanie Jezusowi w reakcji na Jego stwierdzenie, że ?dwóch będzie na polu, jeden będzie zabrany?.  W wersie 37 zapytali „Gdzie, Panie” On zaś rzekł do nich: „Gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy”.

Zostaną zabrani do miejsca śmierci.

7. Jakie jest historyczne i kulturowe tło?

Na to pytanie najtrudniej  jest odpowiedzieć, ponieważ wymaga to nieco poszukiwań. Warto jest poszukać w komentarzach, ponieważ one dostarczają pewnego historycznego i kulturalnego tła, które pomaga odkrywać tekst. W tym kontekście Izrael był pod rzymskim panowaniem. Nie mieli prawa do orzekania kary śmieci, rządzenia sobą, ani prowadzenia wojny. Rzymianie zdominowali ten mały naród. Judaizm był tolerowany wśród rządzących rzymian. Przede wszystkim Izrael był małym, odległym krajem, zamieszkiwanym przez nieco fanatycznych na punkcie swej religii ludzi. Zatem, rzymianie pozwolili izraelitom, aby byli rządzeni przez żydowskie polityczne marionetki.

Świątynia była miejscem czci dla izraelskiej społeczności. To tutaj były składane ofiary z krwi przez najwyższego kapłana za odkupienie narodu. Wybudowanie świątyni zajęło 46 lat (Jn. 2:20). Jezus powiedział, że świątynia zostanie zniszczona, co wywołało pytanie prowadzące do dyskusji, w której znajduje się omawiany przez nas fragment.

Jeśli chodzi o kulturę Żydzi byli oddani Staremu Testamentowi. Na tych stronach zawarte były proroctwa dotyczące Mesjasza, końca wieków i uwolnienia z niewoli. Żydzi wiedzieli o tym i oczekiwali tego. Na to wszystko przychodzi Jezus ze wszystkimi cudami i słowem potężnej mocy. Naturalnie, przyglądali mu się jako przypuszczalnemu oswobodzicielowi.

8. Jakie wnioski nasuwają mi się z tego fragmentu?

Skoro kontekst tego fragmentu wskazuje, że to źli ludzie zostaną zabrani to zamierzam przyjąć wniosek, że ten zabrany z pola to nie jest ów dobry, tylko zły. Mam również pokusę, aby uznać, że ten zły człowiek zostanie zabrany do miejsca sądu.

9. Czy moje wnioski zgadzają się czy nie z odpowiednimi innymi fragmentami Pisma i innymi ludźmi, którzy badali ten fragment?

Przedstawiłem już wersety, które wydają się zgadzać moim wnioskiem. Niemniej jednak, nie jest to zgodne z żadnym znanym mi komentarzem, jaki czytałem na temat tego wersu. W tym momencie muszę przedstawić mój wniosek innym i zobaczyć, co oni pomyślą. Tylko dlatego, że badałem Słowo i doszedłem do jakiejś konkluzji nie oznacza, że jest to właściwe, lecz nie znaczy również, że jest złe.

Po konsultacji z innymi, po przebadaniu ponownie Słowa i szukaniu Boga i Jego oświecenia, mogę mieć tylko nadzieję, że dojdę do najlepszego możliwego wniosku dotyczącego tego fragmentu.

10. Czego nauczyłem się i co muszę zastosować w życiu?

Interpretacja pism ma swój cel ? lepiej zrozumieć Boże Słowo. Mając lepsze zrozumienie Jego Słowa możemy bardziej właściwie stosować je w tych dziedzinach, których ono dotyczy. W tym przypadku, fragment zajmuje się pewną dziedziną przyszłości i sądu. Jest to informacja, której udzielił Jezus, ponieważ chciał, abyśmy o tym wiedzieli. Zastosowanie będzie takie, że Bóg najpierw, na końcu wieków, wyegzekwuje sąd na niesprawiedliwych.

Zastosowanie.

Czy rozumiesz jak ważne jest stawianie czoła Bożemu Słowu ze wskazówkami? Niech one cię prowadzą. Nie wymuszaj twoich przyjętych uprzednio idei na tekście. Sprawdź, co ludzie mówią przeciwko Słowu. Pozwól, aby Bóg cię prowadził podczas studiów Biblii. Módl się, szukaj Bożego prowadzenia.

Jest to ważne ponieważ nie chcesz po prostu być papugą tych, którzy uczą i powtarzać to, co jest uczone. Musisz stać się osobą, która potrafi badać Słowo Boże i wzrastać dzięki tym studiom. W ten sposób, nie będziesz uzależniony od innych ? choć możesz się od nich uczyć, oczywiście to Bóg daje pastorów i nauczycieli w ciele Chrystusa.

Ufaj Bogu. Badaj. Pozwól Jemu uczyć ciebie. Wiele się nauczysz.

раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 2]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.