Szkoła Biblijna on-line 02.11 Trzy

Bóg jest wszechwiedzący, wszechobecny i wszechpotężny. Oznacza to, że Bóg wie wszystko, jest wszędzie i ma wszelka moc. Te trzy ‘wszech-‘ reprezentują trynitarne atrybuty Boga, które pomogą nam lepiej zrozumieć naturę Boga. Po zbadaniu ich będziemy mogli wyraźnie dostrzegać majestat i obszerność Bożej cudowności.

Wszechwiedza.

„… Bóg jest większy niż nasze serca i wie wszystko” (1 Jn 3:20).

Gdy mówimy, że Bóg jest wszechwiedzący, mówimy, że Boża wiedza jest doskonała i że Boża doskonała wiedza zawsze do Niego należała od wieczności. On wie wszystko, wszędzie i zawsze. Nie ma nic takiego, czego by Bóg nie wiedział. Co więcej, Bóg wie wszystko, co mogłoby być, lecz nie jest. Znaczy to, że Bóg wie o tym wszystkim, co potencjalnie mogłoby być tak, jakby istniało faktycznie. Boża doskonała wiedza dotyczy również Jego Samego. On zna Siebie doskonale i zupełnie. Bóg nie patrzy w przyszłość, aby zobaczyć, co się stanie i w ten sposób dowiedzieć się czegoś. To sprzeciwiałoby się Jego wszechwiedzy. Bóg również nie ogranicza sam swojej wiedzy na temat przyszłych wyborów człowieka, jak to utrzymują otwarci teiści, i nie jest również właściwe stwierdzenie, że Bóg nie zna przyszłości dopóki nie ona nie zaistnieje.

Niemniej nie wnioskujemy z tego, że nieskończona Boża wiedza oznacza, że Bóg „zna’ grzech. Wiedza Boga oznacza, że Bóg zna rzeczy i wie wszystko o rzeczach. Nie zna grzechu w tym sensie, żeby go doświadczył.

Wszechobecność

Dokąd ujdę przed duchem twoim?
I dokąd przed obliczem twoim ucieknę?
Jeśli wstąpię do nieba,
Ty tam jesteś,
A jeśli przygotuję sobie posłanie w  krainie umarłych,

I tam jesteś.
Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy
I chciał spocząć na krańcu morza,

Nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja,
Dosięgłaby mnie prawica twoja.
A gdybym rzekł: Niech ciemność mnie ukryje
I nocą stanie się światło wokoło mnie,

To i ciemność nic nie ukryje przed tobą,
A noc jest jasna jak dzień,
Ciemność jest dla ciebie jak światło.
Ps. 139:7-12

Gdy mówimy, że Bóg jest wszechobecny (jest wszędzie) mówimy przez to, że Bóg istnieje wszędzie i zawsze. Nie jest ograniczony przez czas i przestrzeń, co nie znaczy, że przestrzeń jest częścią Boga, lub, że Bóg jest częścią wszechświata, ani nie znaczy, że Bóg jest rozproszony po wszechświecie. Znaczy to tyle, że wszystko, co istnieje jest przed Bogiem i jest przez Niego znane. Pomimo, że Bóg jest wszędzie i zawsze to jest On w stanie manifestować nam Siebie lokalnie. Widzimy te przejawy Boga (teofanie) w Starym Testamencie w wielu miejscach:

– „A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały! (1 Moj. 17:1).
– „Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe.,” (1 Moj. 18:1).
– „Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł: Jam jest Pan. Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem.” (2 Moj. 6:2-3).

Najważniejszą manifestacją Boga jest wcielenie. Zgodnie z Pismem, Jezus jest Bogiem Słowem, które stało się ciałem: „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo, …14. A Słowo stało się ciało i zamieszkało wśród nas…” (Jn 1:1, 14).

Zupełnie nie jesteśmy w stanie pojąć w jaki sposób dwie natury (boska i ludzka) mogły egzystować w jednej osobie Chrystusa, lecz Biblia uczy nas tej prawdy: „gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości” (Kol. 2:9). Zatem, pomimo tego, że Bóg jest wszechobecny, może on również przebywać lokalnie i manifestować się nam w taki sposób, który jesteśmy w stanie pojąć.

Wszechmoc.

„Ach, Wszechmocny Panie! Oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem; nie ma nic niemożliwego dla ciebie…. Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała: Czy jest dla mnie coś niemożliwego?” (Jer. 32:17,27 ).

Gdy mówimy, że Bóg jest wszechmocny, mówimy że Bóg może zrobić wszystko, co jest zgodne z Jego naturą. Jest tutaj bardzo ważne miejsce do zrozumienia. Nie mówimy, że Bóg może zrobić wszystko, co jest wyobrażalne. Mówimy, że Bóg może robić tylko te rzeczy, które są zgodne z Jego własną naturą i nie są logicznie niemożliwe. Bóg może stworzyć wszechświat z bilionami galaktyk, lecz nie może stworzyć tak dużego kamienia, którego nie mógłby podnieść. Dlaczego? Ponieważ, aby kamień mógł być tak wielki, aby Bóg nie mógł go podnieść, musiałby być większy od Boga. Bóg, jednak, nie jest „wielki” lecz nieskończony, zatem kamień musiałby być nieskończonych rozmiarów, czyli tak wielki jak Bóg, lecz kamień, z definicji, nie może być nieskończenie wielki. Nie jest, zatem, możliwe stworzenie nieskończenie wielkiego kamienia. Podobnie, Bóg nie może stworzyć okrągłego kwadratu, czy trójkątnego okręgu. On nie może przestać być Bogiem, nie może grzeszyć, itp. My możemy kłamać, lecz Bóg nie (Tyt. 1:2). On nie może bezcześcić, naruszać Swojej własnej natury. Zatem, mówimy, że Bóg ma moc, aby zdecydować i wykonać tylko to, co jest zgodne z Jego doskonałą naturą.

Zastosowanie

Tylko Bóg posiada wszechwiedzę, wszechmoc i wszechobecność. Nie istnieje nikt inny, nigdzie indziej, który posiada te boskie przymioty. Ponieważ On je posiada to jest logiczne, że my możemy je od Niego otrzymywać pewnym wymiarze.

1. Jeśli On jest wszechmocny to ma On moc do wykonania wszystkiego, cokolwiek chce.

A) On może tworzyć, zmienić czy zniszczyć wszechświat i wszystko, co w nim.

2. Jeśli On jest wszechobecny to nic nie może się przed Nim ukryć.

A) To dotyczy wszystkich wymiarów: wszelki czas czy to przeszły, teraźniejszy czy przyszły; wszelkiej formy istnienia czy to nauki, działania, czy substancji.

3. Jeśli On jest wszechwiedzący to wie o wszystkim zarówno rzeczywistym jak i potencjalnym.

4. Co więcej, odrzucanie Bożej wszechwiedzy jest odrzuceniem Jego wszechobecności.

A) Aby Bóg mógł wiedzieć wszystko to musi być we wszystkich miejscach w każdym czasie, w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
B) Jeśli zostanie odrzucona Boża wszechwiedza to odrzucona zostaje Jego wszechobecność.
C) Jeśli odrzucona zostanie Boża wszechwiedza i wszechobecność to taki bóg nie jest Bogiem Biblii.
D) Ostatecznie, ponieważ Bóg jest wszechmocny, wszechobecny i wszechwiedzący to może On tworzyć wszystko, co chce, zachowując doskonałe poznanie, całkowitą kontrolę nad wszystkimi rzeczami i działaniami – włączając w to doskonałe poznanie i zupełną kontrolę wszystkich możliwych kombinacji zdarzeń tych wszystkich przedmiotów i działań.

A to znaczy, że możemy ufać Bogu, który wprowadza Swoją wolę w naszym życiu, ponieważ jest również dobry i pełen miłości.
deeo.ru

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.