Szkoła Biblijna on-line 02.15 Trójca cz.3

Niezmiennie zawsze będą tacy ludzie, którzy będą kwestionować trynitarne nauczanie. Zobaczmy, zatem, jakie są najczęściej podnoszone obiekcje wraz z odpowiedziami.

1. Słowo Trójca nie występuje w Biblii

Po pierwsze, jest to nielogiczne, aby twierdzić, że skoro słowo „Trójca” nie występuje w Biblii, to ta koncepcja tam nie jest nauczana, ani być nie może. Istotą jest to czy taka koncepcja występuje czy nie, a nie to czy dane słowo tam jest czy nie. Po drugie, jest wiele biblijnych koncepcji, w które ludzie wierzą, a których nie znajdujemy w Biblii. Na przykład słowo „biblia” nie występuje w Biblii. Podobnie jak słowa: „wszechwiedza”, które oznacza „wiedzieć wszystko”, „wszechmoc” – „wszelka moc” i „wszechobecność” – „obecny wszędzie’’ również nie znajdują się w Biblii. Lecz używamy tych słów, aby opisać atrybuty Boga. Po trzecie, oto słowa, których Biblia nie używa, lecz te koncepcje są wspomniane.

Pierwszym krokiem jest ustalenie ilu Bogów istnieje: jeden! Izajasz 43:10; 44:6; 45:14,18, 21, 22; 46:5,9.

  • Ateizm uczy, że nie ma Boga. „Rzekł głupiec w sercu swoim: Nie ma Boga” (Psalm 14:1).
  • Boskość – oznacza boską jakość, podobny do bożego charakter. A jednak mówimy o boskiej cesze Pana Boga – Ps. 139.
  • Wcielenie, co oznacza, że Słowo (Bóg) stało się ciałem, a jednak jest zdecydowanie nauczana w Biblii (Jn 1:1,14).
  • Monoteizm – jest nauczany tutaj, że jest tylko jeden Bóg (Izajasz 43:10; 44:8).
  • Porwanie – jest nauczaniem, że chrześcijanie, którzy będą żyli w czasie powrotu Jezusa, zostaną porwani, aby spotkać go w powietrzu (1 Tes. 4:16-18).

Zatem twierdzenie, że Trójca nie jest prawdziwa, ponieważ to słowo nie pojawia się w Biblii jest bezużytecznym argumentem.

2. Jeśli Bóg chce, abyśmy wierzyli w Trójce, to nauczał by tego w Biblii.

Ta obiekcja z nadmierną ostrożnością, że doktryna Trójcy nie jest nauczana w Biblii. Lecz, jest. Nie trzeba, aby coś było jasno sformułowane w zdaniu czy paragrafie, aby było to doktryną biblijną. Nie wszystko, co jest nauczane w Biblii jest doskonale jasne. Spójrzmy na Księgę Objawienia. Zawiera wiele rzeczy, które są zagadkowe, które muszą być interpretowane i badane w świetle całej Biblii. Nawet wtedy nie ma zgody co do znaczenia poszczególnych spraw, a jednak wiemy, że prawda jest prawdą bez względu na to czy ja odkryjemy czy nie.

3. Doktryna trynitarna uczy, że jest trzech Bogów.

Z definicji doktryna o Trójcy naucza, że jest jeden Bóg. Niemniej są tacy, którzy wyrażają zdecydowane opinie, że Trójca faktycznie oznacza nauczanie o trzech oddzielnych Bogach. Twierdzą, że jest niemożliwe, aby Bóg istniał w trzech osobach i że ta doktryna została zaczerpnięta z pogańskich figurek trój-bożków. Wielu dodaje, że osoba jest z konieczności istotą indywidualną. Zatem, wnioskują, Trójca oznacza w rzeczywistości trzech Bogów.

Problemem tego rodzaju krytyki jest to, że odrzuca samą istotę tej doktryny. Przede wszystkim, Trynitarianizm z definicji odrzuca istnienie więcej niż jednego Boga. Jest wyraźnie monoteistyczna bez względu na to, o twierdzą krytycy.

Po drugie, jest słowo, które opisuje jedność trzech odrębnych bogów i jest to „triada”. Triada nie jest trójcą. Triada to trzech oddzielnych bogów – jak w mormonizmie. Trójca jest to jeden Bóg w trzech osobach. Triada to politeizm. Trójca jest monoteistyczna.

Po trzecie, nie ma żadnej logicznej przyczyny odrzucenia możliwości, że trzy osoby mogą istnieć w jednym Bogu. Krytycy mogą tego nie lubić, lecz nie jest logicznie niemożliwe. Bóg jest nieskończenie skomplikowany i nie jesteśmy w stanie zrozumieć Jego ogromu, ani nie możemy twierdzić, że On nie może istnieć w trzech osobach. Zamiast tego, powinniśmy spojrzeć w Biblię i zobaczyć, co ona mówi na temat Boga i sprawdzić, czy jest tam nauczanie o Trójcy, lecz to jest inny temat.

4. Bóg nie może umrzeć. Jezus umarł. Zatem Jezus nie może być Bogiem.

Jedną z doktryn niezrozumianych przez wielu ludzi dotyczących Jezusa jest doktryna o hipostatycznej unii, nauczanie mówiące o tym, że w jednej osobie Jezusa są dwie natury: boska i ludzka. Innymi słowy, Jezus jest zarówno Bogiem i człowiekiem w tym samym czasie. To dlatego widzimy, że pewne wersety wskazują na Niego jako istotę boską a inne jako istotę ludzką.

To prawda, że Bóg nie może umrzeć. Prawdą jest również, że człowiek może. Widzimy również, że Jezusa miał dwie natury i to ludzka część Jezusa umarła na krzyżu, a nie boska. Ponieważ jest zarówno Bogiem jak i człowiekiem w jednej osobie i ponieważ był bezgrzeszny, Jego ofiara wystarcza do zakrycia grzechów świat.

5. Bóg nie może być kuszony. Jezus był kuszony, więc Jezus nie może być Bogiem.

Jakub 1:13 mówi: „Niech nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego ani sam nikogo nie kusi”. Jest napisane również w Hebr. 4:14: „Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu”.


Podobnie jak w przypadku odpowiedzi na poprzednie pytanie, odpowiedź leży tutaj w zrozumieniu podwójnej natury Jezusa. Jako człowiek, Jezus mógł być kuszony, lecz jako Bóg nie był.

Jezus przyszedł jako człowiek po to, aby wypełnić prawo Boże i stać się ofiarą za grzech. Zrobił to jako człowiek. Gdy sprzeciwiał się pokuszeniu diabelskiemu, cytował Pismo – jako człowiek. Nie polegał w tym czasie, gdy usługiwał w Izraelu na swojej boskiej naturze. Jako człowiek, był kuszony i jako człowiek opierał się pokuszeniu polegając na Bożym Słowie. Wypędzał demony przez Ducha Świętego, a nie dzięki Swojej boskiej naturze. Zatem Jezus, był kuszony w swej ludzkiej naturze, a nie boskiej. Nie polegał na swojej boskiej „stronie”, aby Mu pomogła. Całkowicie polegał na Ojcu, Duchu Świętym i Słowem Bożym, aby skutecznie sprzeciwiać się pokuszeniu, które na Niego przyszło.

Dochodzimy do wniosku więc, że Jezus nie mógł zgrzeszyć, lecz mógł być kuszony; to jest, że mogła mu zostać przedstawiona grzeszna propozycja – jak była przedstawiona Bogu na pustyni – a jednak Jezus nie zgrzeszył.

Psalm 106:13-15 mówi: „Lecz szybko zapomnieli o jego czynach, Nie pokładali nadziei w radzie jego. Dali upust pożądliwości na pustyni, i kusili Boga na pustkowiu. Wtedy dał im czego żądali, tyle, że aż chorowali z przesytu”.

6. Jeśli Jezus jest Bogiem, to do kogo się modlił?

Jest to bardzo częste pytanie i odpowiedź znajduje się w doktrynie o Trójcy i wcieleniu Jezusa. Trójca jest doktryna, która mówi, że istnieje tylko jeden Bóg. Ten jeden Bóg istnieje jako trzy osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty. Nie są to trzej bogowie, lecz jeden Bóg. Każda osoba jest oddzielna i każda z nich ma w swej istocie boską naturę.
Doktryna o wcieleniu polega na tym, że Jezus, który jest drugą osobą Trójcy dodał sobie ludzką naturę i stał się człowiekiem. Biblia mówi, że Jezus jest Bogiem w ciele, „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było słowo. ……a słowo ciałem się stało” (Jn. 1:1,14); i „Ponieważ w nim zamieszkała cała pełnia boskości” (Kol. 2:9). Dzięki temu wiemy, że Jezus miał dwie natury. Jest zarówno Bogiem jak i człowiekiem. Zatem, jako człowiek, Jezus musiał się modlić. Gdy modlił się to nie modlił się do siebie samego, lecz do Boga Ojca.

Zastosowanie

Mądrze jest być świadomym różnych wątpliwości dotyczących Trójcy. Ta lista jest krótka, lecz może pomóc ci na początku. Gdy nauczysz się więcej, spisz sobie te wątpliwości.
Pierwszym krokiem jest ustalenie ilu Bogów istnieje: jeden! Izajasz 43:10; 44:6; 45:14,18, 21, 22; 46:5,9.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.