Ten czas jest bliski

logo


Boże miłosierdzie trwa na wieki, niemniej są czasy i chwile, które zmieniają się.

Cały świat spotyka się z końcowym okresem, jednostki trafiają na końcowe okresy w swym osobistym życiu. Z każdym zakończeniem związany jest jakiś nowy początek, pojawiający się na horyzoncie.

Naturą i pragnieniem Boga jest to, aby wszyscy byli zbawieni i aby wszyscy przeszli przez krew do wody życia i zaczerpnęli głęboko z dającego życie Ducha Chrystusa. Bóg pragnie, my również. Pragniemy widzieć dzieło zbawienia, uzdrowienie i uwolnienie wypełnione w każdym życiu, które pojawia się na naszym horyzoncie. Szczerze szukamy łaski i miłosierdzia Bożego, aby każdy wszedł do spełnienia i doskonałości. Nasze serce pełne miłosierdzia i ludzkiego współczucia mówi nam, że nie będzie końca starań o zbawienie każdej osoby, w każdy domostwie, w każdym mieście. Możemy minąć się z Bogiem w krytycznym czasie, nie ruszając, gdy On rusza. O ile możemy starać się stacjonarnie walczyć o grupę ludzi czy pojedynczego człowieka, inni mogą czekać na przyjęcie zbawienia, uzdrowienia i uwolnienia, i mogą pozostać niedotknięci przez miłość i przesłanie, które Bóg w nas umieścił.


Łk. 10:10-11:
Jeśli zaś do któregoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na ulicę i mówcie: Nawet proch z miasta waszego, który przylgnął do nóg naszych, strząsamy na was, lecz wiedzcie, iż przybliżyło się Królestwo Boże.

Niektórzy ludzie są niesprawiedliwi i takimi pozostaną; są tacy, którzy są brudni i pozostaną brudni, a niektórym nic innego nie pomoże jak tylko Bóg oczyszczający i zbawiający ich. On nie chce, aby ktokolwiek zginął. Bóg dał już wszystko, aby zbawić każdego człowieka. Miłość Boża wzywa wszystkich i sięga ku wszystkim. Droga jest otwarta dla każdego, kto chce. Ani Bóg, ani ty nie możecie pokutować za kogoś innego. Wola człowieka jest dana człowiekowi.

Miłosierdzie Boże trwa i łaska Boża oczekuje gotowa na wzmocnienia każdego, aby przyszedł do Boga i chodził w sprawiedliwości, pokoju i radości Ducha Świętego. Drogocenna ewangelia królestwa jest głoszona – wierni posłańcy niosą dobrą nowinę o królestwie Niebios na ziemi. Królestwo wisi w powietrzu gotowe, aby wkroczyć w życie wszystkich, którzy uwierzą i zwrócą się do Boga z całego serca. Ten czas jest bliski.

Obj. 22:10-13: I rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.

Nie błądźcie

Istnieje duża różnica między pójściem do nieba po śmierci, a życiem w królestwie Bożym, – w Nowym Jeruzalem teraz na ziemi. Ewangelia królestwa, którą głosił Jezusa mówi o życiu w stylu królestwa Bożego teraz, o wprowadzaniu niebieskich dróg na ziemię. Nie każdy wejdzie do życia w stylu Nowego Jeruzalem, królestwa Bożego. Żadnym sposobem nie wejdzie tam nic, co zanieczyszcza. To, co zanieczyszcza może wejść do kościelnego systemu, czy na spotkania grup, lecz w żaden sposób nie wejdzie do duchowego królestwa Bożego. Obecnie istnieje na świecie ogromny deficyt obfitego życia z powodu tych wszystkich, którzy nie weszli w styl życie królestwa Bożego.

1 Kor 6:9-10: Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą..

Obj. 22:14-15:Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. (15) Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je.

Obj. 21:27: I nie wejdzie do niego nic nieczystegoani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota  Baranka.

Wśród licznych i różnorodnych doktryn wielu kościołów przemijającego wieku, są takie, które są niebezpiecznym zwiedzeniem, zasianym w sercach wielu wierzących. Prowadzony przez Ducha Świętego ruch ku odnowieniu objawienie ewangelii królestwa pozbywa się pewnych zwiedzeń i zasiewa w sercach wielką prawdę Chrystusa i Jego Królestwa. Stare myślenie o pójściu do nieba po śmierci z niewielkim bądź żadnym odniesieniem do życia w królewskim stylu na ziemi zaciemniało sporą część ewangelii królestwa, którą głosili Jezus i pierwsi apostołowie. Religijni myśliciele (teolodzy) wypracowali system myślenia i nauczania, który przyjął te zaciemniające słowa i zmienił to, co Biblia rzeczywiście mówi.

Takim obrzydliwym kłamstwem powodującym niebezpieczne zwiedzenie jest błędne pojęcie biblijnego słowa „łaska” oraz dzieła krzyża. Implikacje tego kłamstwa są takie, że możemy wejść do pełni królestwa w niebie ciągnąc nasze nieczyste, pożądliwe i kłamliwe drogi ze sobą. To kłamstwo mówi, że jesteśmy sprawiedliwi i zaakceptowani w oczach Bożych tak, aby wejść do królestwa Bożego, dzięki łasce Bożej i krwi rozlanej na krzyżu przez Jezusa; jesteśmy sprawiedliwi i zaakceptowani w Jego oczach, aby wejść do dobrego stylu życia królestwa Bożego, bez żadnych zmian (w nas – przyp.tłum.). Biblijne słowo „łaska” zostało tak przedefiniowane, aby znaczyło tylko „niezasłużoną przychylność” i było interpretowane w taki sposób, że nie musimy porzucić grzechu, a tak naprawdę to nawet nie możemy tego zrobić w tym życiu na ziemi.


Oto jak Słownik Stronga definiuje charis , słowo, które jest tłumaczone jako „łaska” w Nowym Testamencie:
G5485. charis , z G5463; łaskawość (jak dawać zadowolenie), sposób lub akt (abstrakcyjnie lub literalnie, figuratywnie lub duchowo; szczególni boski wpływ na serce i jego refleksję nad życie; w tym wdzięczność

Proszę przyjrzyj się dokładnie tej definicji. Czy niezasłużone występuje tutaj gdziekolwiek? Biblijni tłumacze przekładali charis na różne angielskie słowa, z których żadne nie zawiera koncepcji niezasłużonej przychylności. Charis ma do czynienia z darem czy dziełem Bożym w człowieku. Słowo „wpływ” brzmi życzliwie, lecz nie wtedy, gdy weźmiesz pod uwagę, że ów wpływ Boży może zmienić stworzenie natychmiastowo. Wpływ Boży potencjalnie jest ogromny. Łaska to Bóg w nas zmieniający nasze serca i nasze życie. Łaska to Boże uzdolnienie do pobożnego życia i do nadnaturalnych dzieł Bożych. Łaska uzdalnia nas do tego, aby przestać grzeszyć i żyć świętym życiem. Łaska jest Bożym dziełem w nas i przez nas. Łaska to nie jest jakieś wyprane przykrycie twojego stałego życia w grzechu. Łaska nie przebacza naszych grzechów;ona powstrzymuje przed grzeszeniem. Łaska to miłość Boża zmieniająca nas z żywych synów Adama w żywych synów Bożych przez Chrystusa, ostatniego Adama.

To Boże miłosierdzie przebacza grzechy. Miłosierdzie przebacza nasze przeszłe grzechy a łaska zmienia naszą grzeszną naturę i uzdalnia nas do świętego życia. Nie zostajemy zniszczeni dzięki miłosierdziu Bożemu, lecz mamy obfite życie dzięki łasce.
Łaska zwraca się do krzyża Chrystusa i przebaczenia przekleństwa grzechu i niegodziwości. Łaska odnosi się do zmartwychwstania Chrystusa i dzieła Ducha Świętego wpływającego zmartwychwstałym życiem Chrystusa na nasze serca i życie.
W ewangelia królestwa nie chodzi przede wszystkim o to, aby iść po śmierci do nieba. Bardziej chodzi tu o to, aby sprowadzić niebo na ziemię, gdy żyjemy; to Chrystus w nas przez Ducha Świętego w posłuszeństwie dla woli Ojca.
To mowa o intymnym odnoszeniu się do Boga, który stworzył gwiazdy Oriona, wszystkie niebiosa i ziemię. To mowa o łasce Bożej wykonującej potężne dzieła w naszym życiu i przez nie po to, abyśmy mogli panować i rządzić wraz z Nim na ziemi, zastępując niebem i chwałą wszystkie upadłe światowe sposoby i zniszczenie.

Nie wystarczy po prostu wierzyć, ogromnie ważne jest, w co wierzymy.

To, co przyjmujemy wiarą jako prawdę wpływa na kierunek naszego życia. Akcje i reakcje w naszym życiu znajdują się pod wpływem tego, co uważamy (wierzymy) za prawdę.  Świat został odwrócony od dróg Bożych ku zepsutemu nieporządkowi potrzeby, żądzy, zmagania, chciwości, nienawiści, morderstwa, przemocy, kłamstwa, seksualnej niemoralności wszelkiego rodzaju, ponieważ prawda została zamieniona w kłamstwo. Systemy kościelne doprowadziły ludzi do wiary, że nie ma potencjału królestwa Bożego na ziemi teraz, w tym życiu; była tylko nadzieja na niebo po śmierci. W większości ludzie byli pozostawieni na pastwę swych umysłów i świeckich nauczycieli, którzy odpowiadali na pytania i byli przewodnikami w tym życiu. To kłamstwo poddało fundamentalne prowadzenie i porządek życia na ziemi pod wpływy duchów ciemności i ludzkiego rozumu. Chrześcijanie przeważnie ufali Bogu tylko dziedzinie w błogosławionej nadziei nieba po śmierci.

Zaciemnianie ewangelii królestwa Bożego na ziemi, teraz w Duchu Świętym jest moim zdaniem najbardziej niszczącym kłamstwem, które religijne duchy spłodziły w ciągu ostatnich dwóch tysiącleci.  Wielka farsa bezsilnych religijnych form przedstawiających siebie jako królestwo Boże to wielka obrzydliwość i spustoszenie dla prawdziwego królestwa Bożego.

Dziękuję Bogu za to, że w ostatnich dziesięcioleciach duchowe oczy i uszy resztki pozostającej na świecie są otwierane, aby można było zobaczyć duchową rzeczywistość i usłyszeć słowo królestwa. Biblia wyraźnie mówi do tych, którzy będą prosić Ducha Świętego o objawienie prawdy o królestwie Bożym. Pozostanie ona jednak zakryta przed tymi, którzy trzymają się religijnych form i złudnego nauczania przeszłości.

Prawdziwe słowo i moc prawdy o królestwie Bożym może zmienić serca i umysły ludzi, którzy mogą zmienić świat, gdy łaska Boża przepływa przez nich. Nie ma innej drogi, innego systemu rządzenia, ani innej mocy; nie ma niczego poza Bogiem, który to wszystko stworzył, wpływającego i przepływającego przez czystych, świętych ludzi, co mogłoby przynieść królestwo Boże na ziemi.

Bóg Ojciec objawia przez Swego Ducha koniec fałszywego panowania ciemności nad tą planetą. W Duchu początek jest po stronie rządów prawdy w Chrystusie Jezusie zstępującym na każde ciało, a wszystkie pierwiastki ziemi nabierają tego samego porządku, który jest w niebie. Ojciec objawia, ponad wszelkie zrozumienie, Swego Syna w chwale. Proste drogi miłości i łagodnego miłosierdzia wracają na ziemię i pokój będzie panował nad powierzchnią ziemi.


Wielkie wstrząsanie wszystkim, co może być wstrząśnięte, ma na celu zniszczenie wszelkiej wyniosłości i pychy człowieka, który wynosi się przeciw Bogu i Jego drogom. Niezależne od Boga rządy człowieka zostaną ostatecznie zniszczone i nigdy się już nie podniosą. Przez całą wieczność człowiek będzie pochodził od prawdziwego Ojca, aby nigdy więcej się już nie zbuntować. Miłość i pokój będą panować na ziemi i w niebie. Nigdy więcej nie będzie już drogi dobra i zła. Bóg będzie miał ludzi, którzy będą rządzić i panować z Nim.


Więcej do rozmyślań znajdziesz w Kingdom Growth Guides oraz innych materiałach umieszczonych w formacie PDF na stronach:

http://www.openheaven.com/networking/webrings/


Dążcie do miłości.

Ona nigdy nie zawodzi.

Ron McGatlin

basileia@earthlink.net

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.