WYJAŚNIENIE Rosz ha Szana, Jom Kippur, Święta Namiotów_3

Tłum.: Tomasz S.

John Fenn

Zrozumienie wiedzy Pawła na temat żydowskich świąt, na podstawie której pisał swoje listy, pozwala ustawić nam kontekst jego nauki oraz, również naszej całej serii. Będzie to przypominało wkładanie puzzli na swoje miejsc.

Święto Trąb zwane jest także Dniem Pamięci – Jom haZikkaron

Ponieważ dziesięciodniowy okres czasu trwający od Święta Trąb / Rosz ha-Szana do Jom Kippur jest czasem pokuty, w czasie którego człowiek osadza samego siebie, Święto Trąb jest uważane za dzień sądu dla wierzących, a ich los zostaje przypieczętowany w dzień Jom Kippur – Dzień Pojednania czy też Dzień Odkupienia

W Dzień Pamięci Bóg otwiera księgi pamięci – w szczególności Księgę Życia, czyli Księgę Żywych, tak jak ją rozumieli w Malachiasza 3: 16: ” Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą jego imię”

To właśnie w tym czasie ci, którzy zostali „przemienieni” na dźwięk Trąby Ostatecznej, stają przed sądem. Ponieważ jednak wierzą już w Mesjasza, na sądzie nie decyduje się o tym czy idą do nieba czy też do piekła, lecz raczej ocenia się to, co zrobili z tym, co otrzymali w Mesjaszu. Jak to będzie wyglądało?

Paweł daje nam pewien wgląd w to w 1 Kor. 3: 1-15 „… do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie, jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? … Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę odbierze; jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień.”

W Rzym. 14: 10 oraz w 2 Kor. 5: 10 napisane jest, ze staniemy przed Sędziowskim Tronem Chrystusa. Stanie się to w niebie, na dźwięk Trąby Ostatecznej. Moglibyśmy spytać, w jaki sposób, w jednej chwili, Pan będzie w stanie osądzić wszystkich wierzących, którzy żyli od początku ludzkości. Przypominam wam jednak, że nie znamy mocy Pana. Kiedy raz miałem „wycieczkę” po niebie, na ziemi zajęło to około 20-30 minut, ale w niebie wydawało mi się, że spędziłem tam cały dzień. On jest JA JESTEM i sądzę, że cały sąd odbędzie się prawie w jednej chwili, w dzień „porwania kościoła”.

Pomyśl o Sędziowskim Tronie Chrystusa jako ogromnym filtrze

W niebie nie ma niczego oprócz czystości, prawości, pełni i pobożności. Nieczyści nie mogą być w niebie, ponieważ Ojciec jest tak potężny, tak czysty, że nic nieczystego nie może się tam ostać. Musi więc istnieć filtr, Sędziowski Tron Chrystusa, który działa jak filtr – wypala w życiu i sercu człowieka wszystko to, co nie jest tak czyste jak samo niebo. Sędziowski Tron Chrystusa wypali z każdego nieprzebaczenie, gorycz, zazdrość, spory, podziały oraz ukryte motywacje – wszystko poza czystą pobożnością. Plewy zostają spalone – tylko czyste rzeczy przechodzą dalej.

To będzie czas pojednania między ludźmi. Dzięki Duchowi Świętemu objawiającemu wszystkie motywacje serc stojące za wszystkimi wydarzeniami przeszłości, wszystkie nieporozumienia będą mogły teraz być wyjaśnione, udzielone przebaczenie i łaska a różnice rozstrzygnięte. Wszystko będzie oczyszczone gdy będziemy w niebie z Panem, z przyjaciółmi i z rodziną, po części dlatego, że wszystkie ziemskie „plewy” zostaną spalone. Cóż za radość!


Czystość tego, kim jesteśmy w naszym duchowym człowieku, nie tylko zapewnia nam wejście do nieba, lecz Pan także nagrodzi i doceni nasze dobre decyzje, złożone bezinteresowne ofiary, nasze wysiłki zmierzające do tego by nasze myśli i motywy pozostały czyste. Wszystko to jest złotem, srebrem i szlachetnymi kamieniami.

Nie wiemy, jak Pan robi to, co powiedział Dawid w Ps. 56:9: „Zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze twojej?”. Nie wiemy, w jaki sposób Ojciec przyjmuje nasze modlitwy i w niebie stają się one przed Nim kadzidłem (Obj 5:8). Nie wiemy, w jaki sposób wziął On życie apostołów i stworzył z nich kamienie węgielne (Obj. 21:14). Nie wiemy jak, ale On tak uczynił. Jak to powiedział Piotr, nasze właściwe decyzje, nasz wzrost w Nim, w jakiś sposób zostały przetworzone w niebiański materiał. Jesteśmy żywymi kamieniami, nasze życie buduje miasto w niebie. Niesamowita łaska!

Co dzieje się na ziemi w tym czasie, gdy w niebie powyższe rzeczy są naszym udziałem?

Wiemy, że nie będziemy w tym czasie na ziemi. Paweł powiedział o tym dwukrotnie zanim zaczął w szczegółach swoje nauczanie na temat „czasu gniewu” (utrapienia Jakuba).

1 Tes. 1: 10 „i oczekiwać Syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym”.

1 Tes. 5: 9 „Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa”.

Werset 11: „Pocieszcie się nawzajem tymi słowami„.

Paweł przechodzi następnie do szczegółów dotyczących Trąby Ostatecznej, który to temat omówimy następnym razem. Ale posłuchajcie: Jeśli czytacie strony internetowe, które przynoszą Wam coś innego poza pocieszeniem w Panu, po prostu PRZESTAŃCIE je czytać, przestańcie oglądać takie filmy, etc.

Sygnał Trąby Ostatecznej jest dla nas czasem wielkiej radości. Dla świata jest to czas Dni Grozy (Strasznych Dni), w których to świat jest dzielony przez Boga na trzy grupy: Całkowicie sprawiedliwi, całkowicie źli oraz, największa, pośrednia grupa – niezdecydowani. Teraz zaczynają się „bóle porodowe Mesjasza”, znane również jako Czas Utrapienia Jakuba które to kończą się nastaniem Dnia Pana. W Biblii znajduje się około 300 odniesień do tego czasu. (Jeśli ktoś napisze do mnie na adres cwowi@aol.com, przekażę listę tych wersetów do głębszego przestudiowania).

Naucza się, że cały świat będzie musiał stanąć Bogiem w czasie Święta Trąb. Wtedy Bóg podzieli wszystkich na 3 kategorie: Całkowicie sprawiedliwych, całkowicie złych i pośrednią kategorię. „Wszystko jest osądzone w Rosz ha-Szana, a ich los jest przypieczętowany w Jom Kippur. To są słowa Rabina Meira, Rabina Judy … Wszystko jest osądzone w Rosz ha-Szana”. Rosz ha Szana 16b-17a i Tosefta Rosz ha Szana 1:13

Psalm 27 według Midrasza odnosi się do Dni Grozy, lub też „Czasu Utrapienia Jakuba” . Jer. 30:7 „Gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie (on – Jakub, czyli Izrael) z niego wybawiony„. Czas ten nazywamy jest też „wielkim uciskiem”. Ezechiel 33: 1-7 również o tym wspomina (Strażnik stający na murze aby ostrzegać).

Psalm 27: „Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, Aby pożreć ciało moje – Są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi – Potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, By oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię jego. Bo skryje mię w dzień niedoli w szałasie swoim, Schowa mnie w ukryciu namiotu swego, Postawi mnie wysoko na skale. Teraz wznosi się głowa moja Nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie jego będę składał ofiary przy okrzykach radości, Będę śpiewać i wysławiać Pana. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam, I zmiłuj się nade mną, i wysłuchaj mnie! Z natchnienia twego mówi serce moje: „Szukajcie oblicza mego!” Przeto oblicza twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną! Nie odtrącaj w gniewie sługi swego! Ty jesteś pomocą moją: Nie odrzucaj mnie I nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego! Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, drogi swojej I prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich! Nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, Bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem! Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana W krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w Panu!

Następnym razem wyjaśnienie szczegółów porwania kościoła, ujawnienie Antychrysta, co oznaczało ‘odpadnięcie’ w czasach Pawła.

WYJAŚNIENIE Rosz ha Szana, Jom Kippur, Święta Namiotów_4

John Fenn

 

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.3]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.