Zakon Mojżeszowy, czy obowiązuje chrześcijan?

Autor: nieznany

To pytanie wywołało ognistą debatę i zdecydowane podziały w Ciele Chrystusa. Przez nie kościoły podzieliły się i powstały nowe denominacje.

Otrzymuję co najmniej raz w tygodniu list od słuchaczy audycji radiowych pochodzących z Adwentystów Dnia Siódmego, którzy udowadniają mi, że Zakon Mojżeszowy wymaga od chrześcijan przestrzegania sabatu. Inni piszą zachęcając mnie do tego, abym nauczył chrześcijan tego, że powinni przestrzegać diety zapisanej w Zakonie i jedli wyłącznie koszerne rzeczy.

Próby stosowania Zakonu Mojżeszowego przez współcześnie wyznających chrześcijaństwo wydają się być szczególnie popularne wśród grup kultowy, prawdopodobnie dlatego, że zakon pasuje dobrze do ich legalistycznego podejścia przez który usiłują oni kontrolować wszelką działalność swoich członków. Z drugiej, skrajnej strony są liberalni teolodzy, którzy mają zwyczaj ograniczania Zakonu do „plemiennych zasad i plemiennego boga”.

 

Moje osobiste dziedzictwo.

 Gdy dorastałem, kościół którego byłem członkiem uczył, że Zakon Mojżesza był ”niedoskonały”, w związku z czym musiał zostać zmieniony na „doskonały zakon Chrystusowy”. Takie twierdzenie zadziwiało mnie tym, że doskonały Bóg dał niedoskonałe prawo? Jeszcze więcej zamieszania wprowadziło mi dostrzeżenie, że w Nowym Testamencie ap. Paweł odnosi się do zakonu jako do „świętego” (Rzym 7:12) i „dobrego” (1 Tym 1:8). Sam Jezus powiedział, że On nie przyszedł usunąć zakonu, lecz wypełnić go (Mat 5:17).

Nasi kaznodzieje zawsze podkreślali to, że Zakon został “przybity do Krzyża” I w ten sposób unieważniony przez śmierć Jezusa. Niestety, szli jeszcze dalej, ponieważ identyfikowali zakon z Starym Testamentem. Zatem spierali się o to, że Hebrajskie Pisma – cały Stary Testament – zniesiony przez Krzyż.

Deklarowaliśmy, że jesteśmy „nowotestamentowym kościołem” i postrzegaliśmy Stary Testament jako niewart poważnych studiów. Zrównaliśmy biblię z Nowym Testamentem i wielu z pośród nas nawet nie posiadało pełnej Biblii. Mieliśmy tylko Nowy Testament z psalmami dodanymi jako coś w rodzaju pobożnego dodatku. Widzieliśmy ST jako ciekawą książkę historyczną, którą należało używać wyłącznie do uczenia dzieci historycznych opowieści takich jak o Noem i arce.

Rezerwuar ignorancji

Od tej pory odkryłem, że to odżegnujące się podejście d ST jest szeroko rozpowszechnione w chrześcijaństwie. Wynik tego jest taki, ze większość chrześcijan jest biblijnymi ignorantami jeśli chodzi o sprawy Hebrajskich Pism. Większość byłoby zmieszanych, gdyby zostali poproszeni o odnalezienie księgi Ezechiasza. Jeszcze bardziej byliby zmieszani odkryciem, że takiej księgi w ogóle nie ma! Jest to bardzo smutne, ponieważ NT nie może być zrozumiany bez Starego.

Jednym z wyników tej ignorancji Starego Testamentu jest tragiczny brak wiedzy o żydowskich korzeniach chrześcijaństwa. Większość chrześcijan wydaje się zapominać o tym, że pierwszy kościół składał się całkowicie z Żydów i że był zatem całkowicie żydowski w swym uwielbianiu i zwyczajach.

Jestem pewien, że większość chrześcijan byłoby zdumionych informacją o tym, że ap. Paweł mówił o ST, gdy pisał do Tymoteusza następujące słowa: „…od dzieciństwa znasz pisma, które mogą ci udzielić mądrości ku zbawieniu, które jest w Chrystusie Jezusie (2 Tym 3:15). Paweł musiał mówić o tym, co nazywamy ST, ponieważ w tamtym czasie, gdy to pisał NT jeszcze nie istniał.

Ignorancja wobec hebrajskich pism jest również jedną z najważniejszych przyczyn powodujących tak wiele zamieszania wśród chrześcijan dotyczącego biblijnego proroctwa. Weźmy na przykład księgę Objawienia. Jak można zrozumieć tą księgę bez Księgi Daniela, gdy te dwie pasują do siebie jak rękawiczka do ręki?

Weźmy na przykład fakt, że Księga Objawienia zawiera ponad 300 odniesień do pism ST  i żadna z nich nie jest zidentyfikowana. Dobrym przykładem jest sam temat księgi. Jest to wyrażone w Obj. 1:7, gdzie czytelnikowi mówi się, że Mesjasz wróci w obłoku, a ci, którzy Go przebodli zobaczą Go i będą nad nim płakać. Ten werset składa się z dwóch starotestamentowych fragmentów, które są złożone są z do końca do końca; jeden z Dan. 7, a drugi Zach.12.

 

Znaczenie Zakonu

Po pierwsze musimy pamiętać o tym, że Zakon Mojżeszowy i Stary Testament nie są tym samym. Zakon Mojżeszowy jest tylko małą częścią Hebrajskich Pism. Jeśli Zakon został przybity do krzyża, to nie dotyczy to z całą pewnością, starotestamentowych historii, literatury mądrości czy ksiąg proroczych.

Lecz czy sam Zakon, składający się z Ks. Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa  został przez krzyż unieważniony? Czy też tylko pewne jego części zostały anulowane – takie jak cywilne i ceremonialne prawa? A co z moralnymi przepisami wyrażonymi po przez dziesięcioro przykazań? Czy to stosuje się do chrześcijan? Jeśli tak to czy to znaczy, że powinniśmy przestrzegać sabatu?

Zakon był nadany wyłącznie do Izraela.

Fundamentalnym punktem, który musimy zapamiętać jest to, że Zakon Mojżeszowy został dany dla narodu izraelskiego, a nie dla pogan ani kościoła (Powt. 4:7-8; Ps 147:19-20 i Mal 4:4).

Żydzi zrozumieli do wyraźnie w swym ustnym prawie, które później zostało skatalogowane jako Talmud. Z ich punktu widzenia poganie byli przedmiotem potępienia Prawa Noego, które zostało nadane Noemu po potopie. Te przykazania zapisane są w Rdz. 9:1-17.

Z tych wersów rabini wyciągnęli siedem praw dla narodów pogańskich. Pierwsza była autoryzacja ludzkich rządów z podstawowym osądem wymaganym za popełnienie morderstwa. Na pozostałe cześci składały się zakazy bluźnierstwa, bałwochwalstwa, seksualne nieczystości, jedzenia krwi, złodziejstwa, pożerania kończyn nie zabitych zwierząt. Po ustanowieniu Kościoła, temat stosowania Zakonu Mojżeszowego pojawił się, gdy poganie zaczęli przyjmować Ewangelię. Czy ci nowo nawróceni mają obowiązek przestrzegać Zakonu Mojżeszowego, włączając w to obrzezanie? Sprawa okazała się tak ważne, że została zwołana kościelna konferencja w Jerozolimie, aby przedyskutować ją. Po bardzo burzliwej debacie zdecydowano, że poganie nie powinni być „niepokojeni” przestrzeganiem Mojżeszowego zakonu poza czterema zasadami (Dz. 15:1-29). Do tych zasad należał zakaz cudzołóstwa, jedzenia z krwią i rzeczy poświęconym bałwanom, oraz tego, co zadławione. Te wszystkie cztery zakazy znajdowały się w prawie Noego dla pogan, które poprzedzało Zakon Mojżeszowy. Zatem poganie nawróceni na chrześcijaństwo, nie byli poddani żadnym wymogom, które były wyłączne dla systemu Mojżeszowego.

Tymczasowe Prawo (Zakon)

Następnym fundamentalnym punktem jest to, że Zakon Mojżeszowy stanowił system tymczasowy. Bóg nigdy nie zamierzał tego, aby był on stały.

Inne przymierza uczynione przez Boga z Izraelem – Abrahamowe, Dawidowe i Ziemskie  wszystkie były ogłoszone jako „wieczne” (Rdz. 17:7, 2 Sam. 23:5; Ps. 105:8-11). Nigdy Zakon Mojżeszowy nie był sklasyfikowany przez Pismo jako wieczny. W rzeczywistości, Jeremiasz prorokował, że zostanie on zastąpiony przez ”nowe przymierze”.

“Oto idą dni” ogłasza Pan „gdy zawrę z domem Izraela nowe przymierze, nie takie jak zawarłem z ojcami ich… które oni złamali…” Jer. 31:31-32.

Zaraz w następnym rozdziale, Jeremiasz ogłasza, że to “nowe przymierze” będzie “wiecznym przymierzem” (Jer.32:40).  Owo Nowe Przymierze jest tym, które zostało zdobyte przez krew Jezusa. Autor Listu do Hebrajczyków potwierdza, że ono unieważniło Przymierze Mojżeszowe (Hebr 8:1-13 i 9:15-16) i że jest wieczne w swojej naturze (Hebr. 13:20).

 

Totalne zniesienie

Anulowanie Zakonu Mojżeszowego było w swej naturze całkowite. Biblia nigdy nie mówi o tym, aby części Zakonu, zostały „przeniesione” do Nowego Przymierza. Jak autor Listu do Żydów przypomina nam, przekazanie Nowego Przymierza: „pierwsze zostało przedawnione” (8:13).

Dotyczy to również dziesięciu przykazań, jako to Paweł jasno wyraża w 2 Kor 3:6-9. W tym fragmencie Paweł stwierdza, że „słudzy nowego przymierza, nie litery, lecz Ducha, ponieważ litera zabija, a Duch daje życie”. Następnie odnosi się do „liter wyrytych na tablicach kamiennych” jako „służby śmierci” (w. 7) oraz „służby potępienia” (w. 9).

Te “litery wyryte na kamieniu” są bezpośrednim odniesieniem do dziesięciu przykazań, ponieważ były to jedyne przykazania Zakonu, które zostały zapisane na kamieniu palcem Bożym. Cała reszta, pozostałe 603 przepisy zostały napisane przez Mojżesza na polecenie Boga

Czy oznacza to, że dziesięć przykazań nie mają już więcej zastosowania do chrześcijan? Nie koniecznie. Oznacza to, że jako część Zakonu Mojżeszowego, nie mają zastosowania. Lecz każde z nich, które zostało włączone do zakonu Chrystusowego ma zastosowanie – w samej rzeczy to dziewięć z dziesięciu zostało włączonych do Nowego Przymierza a nawet zostało rozszerzonych obejmując nasze myśli (p. Mat 5:21-48). Jedyne przykazanie, które nie jest wymienione w Nowym Przymierzu do nakaz przestrzegania sabatu.

 

Ilustracja

Najlepszym wyjaśnieniem  relacji mięzy Zakonem Mojżeszowym a Nowym przymierzem Jezusa na jakie kiedykolwiek trafiłem jest to, które znalazłem w artykule napisanym przez Mesjańskiego Żydowskiego ewangelistę i uczonego Dr. Arnolda Fruchtenbaum’a. Oto w jaki sposób ilustruje on tą relację:

„Pierwsze prawo jazdy otrzymałem w stanie Kalifornia. Dopóki jeździłem po stanie Kalifornia byłem poddany prawom ruchu drogowego tego stanu, lecz dwa lata później przeprowadziłem się do Nowego Jorku.  Gdy wyjechałem z Kalifornii, zrezygnowałem z tego, aby być posłusznym kalifornijskim prawom ruchu drogowego, te zasady były już w moim przypadku nieskuteczne. Teraz miałem kierować według nowych zasad – praw ruchu drogowego stanu Nowy Jork. Wiele z tych praw było innych. W Kalifornii wolno mi było wykonać skręt w prawo na czerwonym świetle po zatrzymaniu się i skierowaniu na prawo, lecz w Nowym Jorku nie było to dopuszczalne. Z drugiej strony było wiele podobnych zasad, takich jak nakaz stawania na czerwonym świetle. Niemniej, gdy zatrzymywałem się na czerwonym świetle w Nowym Jorku, nie robiłem tego z powodu posłuszeństwa wobec przepisów stanu Kalifornia, lecz ze względu na posłuszeństwo wobec przepisów stanu Nowy Jork. Podobnie, jeśli przejechałem na czerwonym świetle, to byłem winny złamania prawa, lecz nie kalifornijskiego, lecz nowojorskiego. Wiele zasad było podobnych lecz były to, jednak, dwa różne systemy”.

Ta ilustracja powinna wyjaśnić, co to znaczy, gdy mówię, że Zakon Mojżeszowy został unieważniony i że teraz jesteśmy pod Zakonem Chrystusowym. Te dwa zakony mają wiele różnych przepisów. Na przykład w Prawie Mojżeszowym zabronione było jedzenie wieprzowiny, podczas gdy Zakon Chrystusowy dopuszcza to. Lecz są również podobne przykazania, jak to, że oba zabraniają cudzołóstwa i złodziejstwa. Lecz jeśli popełnisz cudzołóstwo to jesteś winny złamania Zakonu Chrystusowego, a nie Mojżeszowego.

Wolność w Chrystusie

Zatem odpowiedź na nasze pierwotne pytani: “Czy zakon Mojżeszowy ma zastosowanie wobec chrześcijan?” jest taka, że chrześcijanie są wolni od konieczności zachowywania przykazań Prawa Mojżeszowego. Jednak bardzo ważne jest zachowanie w pamięci tego, że chrześcijanie mają wolność w Chrystusie do zachowywania części Mojżeszowego Prawa, jeśli im to odpowiada.

Mówi o tym Rzym 14. Ten rozdział w jasny sposób pokazuje, że Chrześcijanie mają wolność do przestrzegania lub nie przestrzegania żydowskich dni świątecznych oraz zasad diety. Paweł napisał ten rozdział i sam praktykował go przez to, że przestrzegał sabatu, dni świątecznych i zasad dotyczących ślubów i oczyszczenia. A jednak nie wymuszał przestrzegania tych zasad na innych chrześcijanach.

Podobnie jak Paweł, wielu Mesjańskich Żydów przestrzega dziś różnych części Zakonu Mojżeszowego. Mają wolność w Mesjaszu, aby to czynić, lecz muszą zważać na to, aby nie przenosić tego zbyt daleko. Oto w jaki sposób dr Fruchtenbaum wyraża to ostrzeżenie:

Istnieje niebezpieczeństwo, które musi być unikane przez Mesjanistycznych Żydów, którzy zdecydowali się na zachowywanie części Zakonu.

Jest takie wierzenie, że ktoś kto tak robi jest poddany swemu własnemu usprawiedliwieniu i uświęceniu. Powinniśmy tego unikać to jest fałszywe. Drugim niebezpieczeństwem jest to, że ktoś może wymagać lub oczekiwać od innych zachowywania Zakonu. Jest to równie złe i graniczy z legalizmem. Ktoś kto ma wolność w zachowywaniu Zakonu musi rozumieć i respektować wolność innych, do tego, że nie będą robić tego samego.

Dzieło Jezusa

Niektórzy z was mogą się w tym momencie zastanawiać, co miał na myśli Jezus, gdy w swym kazaniu na górze powiedział: “Nie sądźcie, że przyszedłem rozwiązać zakon i proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. (Mat 5:17). W jaki sposób te słowa mogą być powiązane z moim wnioskiem, że zakon został unieważniony?

Odpowiedź jest tak oczywista, że aż trudna do zobaczenia. Zakon Mojżeszowy nie zakończył się wraz z przyjściem Jezusa czy rozpoczęciem Jego służby – lecz z Jego śmiercią. Dopóki Jezus żył – jako Żyd – był pod Zakonem Mojżesowym i był zobowiazany do wypełniania go, co też wykonał w sposób doskonały. Lecz gdy umarł, stał się testatorem Nowego Przymierza, które całkowicie zastąpiło Stare.

Kwestia zbawienia

Ostateczny punkt – wielu ludzi jest pod wpływem mylnego wrażenia, że pod Zakonem Mojżeszowym istniał inny sposób zbawienia. Ten argument jest zazwyczaj tak przeprowadzany: pod zakonem zbawienie otrzymywano przez posłuszeństwo zakonowi, podczas, gdy dziś, pod Nowym Przymierzem, zbawienie jest z łaski przez wiarę.
Jest to koncepcja całkowicie błędna. Nigdy nie było innego sposobu zbawienia jak tylko z łaski przez wiarę. Na długo przed nadaniem Zakonu Mojżeszowego Patriarchowie (jak Job, Enoch, Abraham) byli zbawiani z łaski Bożej, gdy odnosili się do Niego w wierze. PO nadaniu zakonu, Żydzi nadal byli zbawiani z łaski przez wiarę.
Posłuszeństwo wobec Zakonu nigdy nikogo nie zbawiło.

Po pierwsze, nie było możliwe doskonałe przestrzeganie zakonu, ponieważ ofiary ze zwierząt nie wystarczały, aby zadośćuczynić za ludzkie grzechy.

Zakon służył jako nauczyciel, który miał przygotować na przyjście Mesjasza (Gal 3;24). Robił to przede wszystkim poprzez przekonywanie ludzi o ich grzechach.

Po drugie: ono motywowało ich w ich przekonaniu o grzeszności do szukania Mesjasza, który miał wylać swoją krew na zadośćuczynienie za ich grzechy.

создание раскрутка и продвижение сайтов

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 2.9]

15 comments

 1. Po pierwsze i przede wszystkim: podział ten jest sztuczny, nikomu z rabinów nie przyszłoby do głowy takie dzielenie prawa. Prawo to Prawo, zawsze było dla Izraelity całością.

  Po drugie: najwyraźniej widać, co kto chce zobaczyć. Dla mnie „widać”, ze są do Izraela od samego początku.
  Właśnie w Wyj 20:2 czytamy:

  „Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wypwadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
  Nie będzisz…”

  2. Księdze Powtórzonego Prawa jest wielokrotni napisane, że to przymierze, w tym „dziesięć słów”, było skierowane do nich i tylko do nich.
  Pwt. 4
  (7) Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? (8) Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?

  Podkreślam tu WYRAŹNIE; „Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja WAM dziś daję?”

  ….
  (13) I oznajmił WAM swoje przymierze, które nakazał WAM zachowywać: dziesięć słów, które wypisał na dwóch kamiennych tablicach.

  (23) Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli o przymierzu Pana, waszego Boga, które ZAWARŁ Z WAMI, i nie sporządzali sobie żadnej podobizny rzeźbionej, jak ci to nakazał Pan, twój Bóg.

  (40) Przestrzegaj zatem ustaw jego i przykazań, które ja TOBIE dziś nakazuję, aby dobrze było TOBIE I TWOIM synom po tobie i abyś długo żył NA ZIEMI, KTÓRA PAN, daje ci po wszystkie dni.

  Pwt 5
  (2) Pan, nasz Bóg, zawarł z NAMI przymierze na Horebie. (3) Nie z ojcami naszymi zawarł Pan to przymierze, lecz z NAMI, którzyśmy tu wszyscy dziś przy życiu. (4) Twarzą w twarz Pan Z WAMI mówił na górze z ognia. (5) Ja zaś stałem wówczas pomiędzy Panem A WAMI, aby WAM obwieszczać słowo Pana, gdyż baliście się ognia i nie wstąpiliście na górę …
  i dalej dekalog.

 2. Ciekawe dlaczego nikt nie analizuje różnic między przykazaniami Bożymi a zakonem Mojżeszowym. Nie możemy tych dwóch zakonów łączyć bo są bardzo duże różnice między nimi:
  1. jak czytamy Przykazania Boże(2Moj,20:1-17) od razu widać że dotyczą każdego człowieka czyli całej ludzkosci a jak czytamy zakon Mojżeszowy (2Moj.21, 2Moj.22, 2Moj.23 całe rozdziały bo jest to ponad 600 przykazan) to zauważamy że są to zakazy i nakazy dane narodowi izraelskiemu, dlaczego? bo był to „naród twardego karku” co znaczy że często odstępuje od Boga np. robiąc sobie cielca.
  2. Kolejną znczącą różnicą jest to że przykaznia Boże napisał Bóg własnym palcem (2Moj.31:18), a zakon mojżeszowy był pisany przez Mojżesza, oczywiscie pod natchnieniem bożym.
  3. Istotną rzeczą jest to że przykazanie Boże były noszone w Arce Przymierza zbudowanej zgodnie z zaleceniami Boga(2Moj.25:10-16) zas przykazania Mojżeszowe znajdowały się obok (5Moj,31:24-27)
  itd. można jeszcze dostrzec kolejne różnice.
  Jeżeli w ten sposób podejdziemy do przykazan spokojnie można stwierdzić że Jezus zniósł tylko przykazania Mojżeszowe ponieważ po jego ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu wiele rzeczy było symbolami jego przyjscia a Dekalog po dzis dzien obowiązuje Obj.14.12
  AMEN.

 3. Mowa o Chrystusie powinna mieć pokrycie w Biblii, jeżeli jej nie ma to jest to mowa i tylko mowa.
  Np. jeżeli będziesz jeść świnię to zginiesz.
  Ci, którzy się POŚWIĘCAJĄ i oczyszczają, by wejść do ogrodów za innym, który już jest w środku, którzy JEDZĄ WIEPRZOWE MIĘSO i płazy, i myszy, ZGINĄ razem – WYROCZNIA Pana.
  (Ks. Izajasza 66:17, Biblia Tysiąclecia)
  I wówczas wszelka mowa o Chrystusie nic nie pomoże, a póki co to proszę o jakiś werset gdzieby Jeszua nauczał, że np. można jeść świnię, przy czym proszę wziąć pod uwagę fakt, że Mesjasz miał kontakt m.in. i z uczniami 40 dni po zmartwychwstaniu. Wobec tego apostołowie nie mogli nauczać czegoś, czego nie nauczał Mesjasz.
  Jeszcze jeden argument, gdyby Jeszua nauczał, że można jeść trefne pokarmy to sam powinien się do tego stosować i gdyby zjadł nawet odrobinę świni to zginąłby jako grzesznik, i nie mógłby być Mesjaszem.

 4. Szczerze mówiąc – nie da się czytać tych HEREZJI, które wypisują tzw. chrześcijanie. Jeżeli ktoś chce podyskutować proszę bardzo mój Skype: Kazimierz Serafin. Tomaszów Maz.

 5. Kazimierzu, napisałeś: „Natomiast inne narody jeżeli chcą służyć Bogu Izraela, są zobowiązani uznać jego Zakon (PRAWO).”
  Nie wiem skąd takie wnioski – umowa z Izraelem to umowa z Izraelem, nie z poganami takimi jak ja czy ty (jeśli nie jesteś rodzonym Żydem).
  Ale jeśli uważnie przeczytasz Biblię to zauważysz, że przed Izraelem był Abraham i został usprawiedliwiony z wiary, a nie z uczynków (prawo przyszło potem i tylko dla narodu Izraelskiego, który dumnie stwierdził pod górą Synaj że wykona wszystko co Bóg zarządzi; niestety nie udało się im). A obietnicą Bożą dla Abrahama jest, że będzie miał dzieci ze wszystkich ludów – nie tylko z Izraela. I to jest przymierze dla nas pogan, i to przymierze odnowił dla nas Jezus i jest to przymierze wiary, nie uczynków.
  PS. jesteś obrzezany?

 6. Kazimierzu, chyba przespałeś cały Nowy Testament, który mówi o tym, że prawo jest przewodnikiem do Chrystusa. I tyle. Nawet pod prawem możesz zauważyć, że nie da się go wypełnić i potrzebne były ofiary przebłagalne, które tylko na jakiś czas usprawiedliwiały człowieka. Ale odkąd Jezus wydał siebie za nas, wypełnił wymagania zakonu (prawa Mojżeszowego) i teraz każdy kto uwierzy w Jezusa jest usprawiedliwiony.
  Jeśli tego nie wiesz – przeczytaj jeszcze raz Nowy Testament, dowiedz się czym jest łaska i pokutuj ze swojej pychy, której korzeniem jest trzymanie się prawa, co niweczy ofiarę Chrystusa.

 7. Chrystus nie jest KOŃCEM zakonu, tylko CELEM. korzystacie z trefnych tłumaczeń.

 8. „ciekawy” wywód – jak można na podstawie bibli „manipulować” wersetami . Wynika że Bóg o jedno przykazanie za dużo napisał na tablicach kamiennych. A jak można uczyć ludzi że to co jest największą świętością (Jego Prawo Miłości) przez Jezusa zostało usunięte?
  Drogi pastorze, czytaj z kontekstem(Rzym10,1- 4) żeby zrozumieć że ap.Paweł modli się o braci (żydów) aby przyjeli usprawiedliwienie przez wiarę w Chrystusa a nie własne , bo ” końcem zakonu jest Chrystus , aby był USPRAWIEDLIWIONY kazdy kto wierzy” — jakie to proste, że nie musisz się usprawiedliwiać krwią zwierząt.Chrystus uczynił koniec tamtemu zakonowi , ale własną krwią usprawiedliwia każdego kto uwierzy . Dlatego tamten zakon „był przewodnikiem(nauczycielem) do Chrystusa..”Gal3,24”. nauczał że trzeba było złożyć ofiarę za grzech, …..(w25) ..ale gdy przyszła wiara (zakon Chr,) już nie jesteśmy pod nauczaniem przewodnika…. Stare Przymierze pokropione krwią zwierząt przez Mojżesza –Nowe Przymierze jest w krwi Jezusa. Chrystus nie przyniósł żadnego noewgo prawa , ponieważ wszystko co powiedział lub czynił pochodziło od Ojca. Bóg jest doskonały i Prawo Miłości jest pełnią jego mądrości. „Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte sprawiedliwe i sprawiedliwe i dobre..Rzym7,12.”

 9. Zakon był dany dla Izraela dlatego, że ze wszystkich narodów Pan Bóg WYBRAŁ Izraela i z Izraelem zawierał PRZYMIERZA. Natomiast inne narody jeżeli chcą służyć Bogu Izraela, są zobowiązani uznać jego Zakon (PRAWO). Krótka piłka.

 10. Bardzo fajny artykuł wyjaśniający wielu chrześcijanom kwestie, o których raczej nie słyszą w swoich kościołach 🙂 Pozdrawiam

 11. Dobrze, brat, prawisz, ale wydaje się, że do komentarza wystarczył Ci tylko tytuł.
  Czytałeś całość?
  😉

 12. Zakon Mojżeszowy to całe prawo dane za pośrednictwem Mojżesza i tylko Żydom (przymierze nie z ludzkością, a narodem wybranym). Nowe prawo mamy wpisane w serca. Jest ono o wiele bardziej doskonałe od zakonu (zob. Mt 5, 6, 7). Pozdrawiam w Chrystusie Panu.

 13. „Chrystus jest końcem, zakonu, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy”.

 14. Hm. Mam wrażenie, że bardzo niewiele wiemy nie tylko o Zakonie ale i o całej Biblii. Wprawdzie początkowe uwagi wydają się być słuszne, lecz Zakon to jeszcze coś więcej. A jeżeli więcej to z pewnością artykuł jest niepełny. Jeśli niepełny to może i błędny, z całą pewnością Zakon się nie skończył, jest wieczny jak sam Bóg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.