Zawartość Arki Przymierza

logo_apologetics

Eric Lyons, M.Min.

Po wyjściu z Izraela z Egiptu Bóg polecił im, aby zrobili mała drewnianą arkę pokrytą złotem. Arka miała wymiary 140×80x80cm i była nazywana „Arką Świadectwa” lub „Arką Przymierza”, ponieważ znajdowały się w niej kamienne tablice, na których spisane było Dziesięcioro Przykazań ( Ex 25:16). Jak podaje Księga Królewska 8:9: „W Skrzyni nie było nic oprócz dwóch kamiennych tablic,...” Niemniej, autor Listu do Hebrajczyków wskazuje, że w arce znajdowały się „złoty dzban z manną, laska Aarona, która zakwitła, oraz tablice przymierza” (9:4). Jak mogą być oba wersy prawdziwe równocześnie.

Po pierwsze: może być tak, że autor Listu wskazuje na to, że dzban z manną, laska Arona i tablice znajdowały się bardzo blisko arki, lecz niekoniecznie, że wszystkie trzy rzeczy znajdowały się wewnątrz. Choć większość anglojęzycznych tłumaczeń mówi o tym, że były „w” Arce (greckie: en), bądź, że arka „zawierała”, wykorzystanie greckiego przyimka „en” jest tak liczne różnorodne i często łatwo mieszane, że dokładne systematyczne potraktowanie go jest niemożliwe” (Danker, 2000, p. 326). Greccy leksykografowie przedstawiają różne definicje tego wyrazu, w tym: pośród, w zasięgu, w pobliżu, przed, w obecności itp. (Danker, pp. 326-330). Być może autor Listu do Hebrajczyków chciał jedynie przekazać, że laska Aarona, dzban z manną i kamienne tablice znajdowały się w pobliżu arki w miejscu Najświętszym, przy czym tablice znajdowały się wewnątrz, a manna i laska „przed” arką (Wyj 16:33-34; Lb17:10).

Po drugie: jest również taka możliwość, bardzo prawdopodobna, że te rzeczy faktycznie znajdowały się w pewnym czasie wewnątrz arki, lecz nie zawsze tak było. Kiedykolwiek porównujemy ze sobą dwa lub więcej fragmentów Biblii, które początkowo wyglądają sprzeczne ze sobą, należy upewnić się czy jest tutaj mowa o tym samym czasie. Nie jest tak w przypadku Hbr 9:4 i 1Krl 8:9. W 9 rozdziale Listu do Hebrajczyków autor odnosi się do czasu Mojżesza, gdy „przygotowywano świątynię” (wers 2, por. Ex 25-40). Stwierdzenie z 1 Księgi Królewskiej (jak też 2Krn 5:10) dotyczy czasu Salomona, gdy budowano Świątynię, czyli około 500 lat później, po skonstruowaniu miejsca Najświętszego. Być może, że był taki czas, gdy Arka Przymierza zawierała kamienne tablice, dzban z manną i laskę Aarona, i był też taki czas, (tj. pięć stuleci później), gdy były w niej wyłącznie tablice przymierza. Z pewnością (por. 1Sam 4-5).

Co natomiast z zarzutem, że „laska Arona nie mogła się tam zmieścić, ponieważ arka miała wymiary tylko 140×80x80cm (Wells, 2009)? Faktem jest, że nikt nie wie jakiej długości była ta laska. Laski służyły wielu celom (np., do podpierania się, do wykonywania kary, jako symbol władzy itp. patrz Allen, 1996, p. 1022) i były różnych rozmiarów. Wydaje się, że w przypadku Aarona, była ona bardziej symbolem udzielonego przez Boga autorytetu, niż zwykłym kijem służącym do chodzenia. Co więcej, nawet jeśli Aaron używał jej do podpierania się, on sam mógł mieć najwyżej 152 cm wzrostu, co oznacza, że laska miała tylko 106cm długości. Biorąc pod uwagę to, że obecnie przeciętna długość laski wynosi około 106cm, nie jest zaskoczeniem, że laska Aarona mogła zmieścić się do skrzyni o długości 150cm.

Rzeczywiście słownictwo 1Krl 8:9 i Hbr 9:4 różnią się od siebie, lecz istnieje rozsądne wyjaśnienie tej różnicy. Nie ma wątpliwości, co do tego, że mowa jest o dwóch różnych okresach historycznych. Co więcej, podobnie jak w przypadku wielu wyrazów hebrajskich i greckich, może być tak, że greckie „en” (w Hbr 9:4) powinno być rozumiane w szerszym sensie. Jakkolwiek wyglądał faktyczny skład rzeczy znajdujących się wewnątrz Arki Przymierza w danym okresie, można uspokoić się, wiedząc, że 1Krl 8:9 oraz Hbr 9:4 nie są sprzeczne ze sobą.

___________________________________________

Odnośniki

Allen, L.C. (1996), “Rod,” New Bible Dictionary, ed. J.D. Douglas (Downers Grove, IL: InterVarsity Press), third edition.

Danker, Fredrick William (2000), A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (Chicago, IL: University of Chicago), third edition.

Wells, Steve (2009), Skeptic’s Annotated Bible, [On-line], URL: http://www.skepticsannotatedbible.com/.продвижение

2 comments

  1. I co to ma do rzeczy?
    Przecież autor zajmuje się zapisami znacznie późniejszymi, które nie zgadzają się ze sobą i rozpatruje dlaczego mogło tak być.
    (Wspomina zresztą 2Moj 25 w tekście.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.