Żyj w Duchu i chodź w Duchu

Apostolska rzeczywistość

Ron McGatlin

Cóż to może znaczyć dla ciebie i dla mnie w praktyczny sposób, że mamy żyć i chodzić w Duchu?

Gal 5:25: Jeśli w Duchu żyjemy w Duchu też i chodźmy.(BW)

Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy.

Tak wiele jest mowy dziś o apostolstwie, apostolskiej służbie i rządzie. Na moją skrzynką e-mailową codziennie przychodzą takie czy inne słowa o apostolstwie, generalnie starające się zdefiniować i zrozumieć apostołów i zmianę jaką Bóg wzbudza jeśli chodzi życie kościoła i rządzenie nim. Zgromadzenia i sieci apostołów usiłują naświetlić jedni drugim sprawę królestwa (rządu) Bożego i wyrównać rozwijające się różnice poglądów na temat tego, co jako kościół powinniśmy robić i jak funkcjonować w zmieniającym się świecie.

Duch Święty jest zasmucony we mnie a me serce jest poruszone tym, że brak obecności życia w Duchu i chodzenia w Duchu jest oczywisty w większości apostolskich dyskusji. Duch rzadko kiedy jest wymieniany w „apostolskich” meandrach nauczania i o apostolskim uleganiu jedni drugim.

Czy nie robimy znowu tego samego starego błędu? Przez ostatnią historię kościoła to, co uważano za brak pobożnego porządku wśród ludzi zostało uzupełnione wzrostem ludzkiego przywództwa, które narzuca ochronę, aby powstrzymać odchylenia fałszywych nauczań i nieortodoksyjnych praktyk. Wysiłki skierowane na utrzymanie naszych doktryn i praktyk w czystości stale i wciąż prowadziły do jeszcze silniejszej ludzkiej organizacji, struktury i kontroli. Głoszenie słowa z Biblii bez mocy Ducha powoduje związanie, a nie życie. W każdym znanym mi przypadku, gasi to Ducha Chrystusowego przepływającego przez Ducha Świętego i Duch jest blokowany. Jezus nie będzie głową z kimś innym. Bóg nie będzie dzielił się swoją chwałą z nikim innym. Nie będziemy mieli jako Głowy Chrystusa i człowieka równocześnie, jest tylko jedna Głowa nad ramionami Ciała Chrystusa.

Wydaje się, że ustanowienie więcej ludzkiej odpowiedzialności wobec innego człowieka brzmi jak znakomita odpowiedź, niemniej bez życia w Duchu i chodzenia w Duchu jest to tylko jeszcze jedna głupota ludzkiego rządzenia. Jeśli żyjemy w Duchu i chodzimy w Duchu, jesteśmy całkowicie odpowiedzialni wobec żyjącego Ojca i w pełni poddani naszemu wielkiemu Apostołowi, Panu Jezusowi Chrystusowi, oraz w pełnej zgodzie z innymi, którzy czynią to samo. To przez DUCHA Bożego, większość liderów wydaje się bać przyjęcia Ducha Świętego, poddania Mu i zaszczepienia tłumom pozbawionych Ducha „chrześcijan”, którzy szukają życia w niewłaściwych miejscach.

Duch Święty przynosi cudowną moc, mądrość a miłość Jezusa jest jedyną drogą do obfitego życia. Woda żywota (Duch Boży) jest sposobem na całkowitą przemianę ludzi od wewnątrz i doprowadzenie chaosu głupoty ludzkiego przywództwa z ciała do zakończenia dzięki potężnemu namaszczeniu Ducha, niszczącego jarzmo związania.

Przeczytaj ponownie Księgę Dziejów. Pierwsi apostołowie żyli i chodzili w Duchu.
Święty Duch Boży był źródłem wszelkich cudów i potężnej służby pierwszego wieku, w tym wszelkich cudownych dzieł Samego Jezusa Chrystusa. Tak, wspaniałe życie, służba i dzieła Jezusa były wszystkie czynione przez moc Ducha Świętego.

Zbudź się ludu Boży! Jeśli Jezus pokonał świat i demonstrował władzę nad przeciwnikiem i wszelkimi żywiołami tego świata przed Ducha Świętego, to co zamierzasz zrobić z twoimi biblijnymi studiami, seminariami apostolskiego nauczania i zgromadzeniami pozbawionymi mocy, miłości i mądrości Świętego Ducha Boga Wszechmogącego działającego w życiu Chrystusa Jezusa w tobie???? Co dobrego przyjdzie z tego, jeśli zamierzasz zorganizować i posłać apostołów, aby wyznaczali starszych, którzy będą starali się powstrzymać falę głupoty i dziecinnych zachowań chrześcijan, którzy nie znają daru Bożego czy nie znają Tego, który mówi do nich z nieba. Ludzkie przywództwo nigdy nie wyda życia Bożego jeśli nie ma w nim tej samej mocy, miłości i mądrości Ducha Świętego, które płynęły przez Jezusa Chrystusa i pierwszych apostołów. Stulecia ludzkiego wymyślonego „chrześcijańskiego”, religijnego szkolenia okrada nas z pełni mocy i miłości Bożej przepływających przez Ducha, który może potężnie wpłynąć i zmienić zaniedbanych ludzi Bożych i wyrównać szeregi obdarowanych sług-liderów do realizacji celów Bożych.

Jezus ponownie mówi do tych, którzy przyszli do studni, aby szukać żywej wody: „Gdybyście znali dar Boży i Tego, który mówi do was,. „.

Słyszę, jak nasz Pan i Ojciec przez Ducha Świętego woła do tego pokolenia: „O, gdybyście tylko znali dar, który wam dałem; gdybyście tylko znali Tego, który mówi do was i to, co jest moim pragnieniem i zaopatrzeniem dla was, abyście mogli płynąć w moim królestwie na cały ten świat. O, gdybyście tylko naprawdę znali,…”

Jn 4:10: Odpowiadając jej Jezus, rzekł do niej: Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: Daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go, i dałby ci wody żywej.

Jn 4:13-14: Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie; ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.

Spragnieni chrześcijanie na całym świecie nadal wołają do Boga o więcej i nie są zaspokojeni. Jeśli nadal trwamy w tym rozpaczliwym pragnieniu to
znaczy, że jeszcze nie prosiliśmy o Niego i nie przyjęliśmy od Niego pełni żywej wody, która powoduje, że już nigdy więcej nie pragnie się więcej, lecz ma się wodę (Ducha), który staje się źródłem Ducha wypływającym ku wiecznemu ŻYCIU. Jak możemy pragnąć więcej Jego, gdy ON jest źródłem żywego Ducha, wypływającego z naszego wnętrza?

Jest to ostateczna Radość Boża i Jego odpocznienie od wszelkich zmagań. Nigdy więcej nie pragniemy. Tak, możemy tęsknić za innymi i światem,
który ma przyjść w rzeczywistości Jego Ducha. Możemy również, z radością, wyglądać do przodu na pełnię rzeczywistości życia Nowego Jeruzalem, kształtującego królestwo Boże na ziemi, jak to jest w niebie, które napełni całą ziemię. Niemniej, żyjemy i w pełni chodzimy teraz w tym królestwie w naszych sercach, gdy źródło DUCHA BOŻEGO wytryskuje w nas i wypływa z nas.

Jest to życie, za które chętnie oddamy nasze poprzednie chrześcijańskie egoistyczne życie wraz ze wszystkimi jego doktrynami, zasadami ludzkiego porządku i odpowiedzialności. To jest moc, miłość i mądrość, które będą wszczepione w prawdziwą apostolską służbę. Jest to dzieło, którego nie powstrzyma głupota cielesnego nauczania i ludzkich zwyczajów. Dzieło królestwa, którego nie osiągnie zwiększanie apostolskiej struktury i biblijnych studiów. „Przez Mego DUCHA” mówi Pan (Zach. 4:6). Zaczyna się to w Duchu: czy zamierzamy skończyć na ludzkiej mądrości, zrozumieniu i strukturalizacji?

Gal 3:3:Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w Duchu, a teraz na ciele kończycie?

Bezwzględnie nie! Królestwo Boże nie dojrzeje, bez naszego całkowitego poddania i odpowiedzialności wobec Ducha Boga, naszego Ojca i Naszego Pana.

Muszą być prawdziwi apostolscy, czyści, święci ludzie Boży, którzy tak żyją i chodzą w Duchu, że żaden wierzący nie będzie musiał pytać o to, kto
ich wyznaczył i uprawomocnił. Nie będą potrzebowali tytułów czy organizacji. Nie będą promowali ani budowali służb i nie będą musieli prosić nikogo o zaopatrzenie. Są to Boży, pokorni, święci mężowie i niewiasty, którzy nie będą prowadzili innego życia poza Świętym Duchem Bożym. Są oni w świecie jako Chrystus, aby przekazać życie Ducha wielu. Nie pozwolą na to, aby ludzie oddawali im cześć i stawiali ich wyżej ponad innymi, jako kogoś specjalnego, lecz będą udzielać tego samego życia, które jest w nich, wszystkim, którzy szukają królestwa Bożego z całego serca.

Potrzebne jest nam potężne spotkanie z Bogiem w Duchu, które doprowadzi do śmierci tego życia i rozpoczęcia życia w Duchu, który sprawi, że ożyjemy, po czym codziennie musimy decydować się na życie i chodzenie w Duchu. Nie będziemy już więcej pragnąć, lecz w czystej miłości i mocy będziemy wypowiadać słowa Boże i płynąć w dziełach Chrystusowych na tym świecie. Ta ewangelia królestwa musi być głoszona i demonstrowana na całym świecie a wszystkie królestwa tego świata staną się królestwami naszego Boga. Jezus Chrystus będzie oglądany w wielkiej chwale i w pełni czczony jak Pan i Król.

Dążcie
do miłości.
Ona nigdy nie zawodzi.Ron
McGatlin

basileia@earthlink.net

 

 

 

 

продвижение с оплатой

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *