30 przyczyn dlaczego nie zdarzają się cuda 1

Bentley Todd

Jest wiele blokad utrudniających uzdrowienie we współczesnym kościele. Oto kilka z tych przyczyn, przez które uzdrowienie może być utrudnione w twoim życiu i służbie. Proszę módl się o to, aby Bóg mógł mówić do ciebie, jeśli są jakieś przeszkody, które blokują uzdrowienie w twoim życiu. Chcę przedstawić kilka przyczyn tego, że cuda mogą być blokowane. Modlę się o to, aby to nowe nauczanie pomogło ci w odebraniu uzdrowienia i skutecznej służbie w tej dziedzinie.

1. MAŁA WIARA

Z greckiego: Oligopistos, mała wiara ? wiara opisuje wiarę, które brak przekonania lub ufa zbyt mało. Odnosi się również do ?nierozwiniętej wiar? jako przeciwieństwo całkowitej niewiary. Nierozwinięta wiara jest wiarą, która wzrasta jak ziarnko gorczycy wtedy, gdy działanie jest stosowane do poznania. Przykłady zastosowania tego słowa znajdujemy w następujących wersetach:

Mat 8:26

Uczniowie w czasie burzy w łodzi:

26. A On rzekł do nich: Czemu jesteście bojaźliwi, ?małowierni?? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza.

Mat. 14:31

Piotr chodzi po morzu:

31. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: ?O małowierny, czemu zwątpiłeś??

Mat. 16:8

Uczniowie zapomnieli chleba i obawiali się, że będą cierpieć głód. Zdarzyło się to dwa razy po tym, gdy mieli okazję rozwinąć swoją wiarę i użyć wiary. Gdy zobaczyli Boga karmiącego raz 5000 a raz 4000 ludzi tylko kilkoma bochenkami chleb i rybek. Bóg oczekiwał od nich więcej, ze względu na to, co widzieli.

8. A gdy Jezus to zauważył, rzekł: ?Małowierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie??

2. NIEWIARA

Mar. 6:1, 5, 6

1. I wyszedł stamtąd, i udał się w swoje rodzinne strony, i szli za nim uczniowie jego.

5. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce.

6. I dziwił się ich niedowiarstwu.

Istnieje nie tylko jeden rodzaj niewiary, jak osobista niewiara, która przeszkadza uzdrowieniu. Jest również niewiara miast, jak Nazaretu, która może uniemożliwić zbiorowe uzdrowienia. To widoczne jest w ew. Mat 17, że wiara narodu czy pokolenia również może przeszkodzić uzdrowieniu.

Mat. 17:19-20

19. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić?

20. A On im mówi: Dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: Przenieś się stąd tam, a przeniesie się, i nic niemożliwego dla was nie będzie.

3. NIEPRZEBACZENIE

W poniższym fragmencie Pisma, Jezus opisuje to, jak jednemu ze sług został przebaczony wielki dług, i ten sam sługa nie przebaczył swojemu słudze małego długu. Człowiek z dużym długiem, przebłaganiu swojego pana nie okazał tego samego miłosierdzia, jaki sam otrzymał, swojemu słudze, więc Pan poddał go torturom.

Mat. 18:34-35

34. I rozgniewał się pan jego, i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług.

35. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu.

Jest bezpośredni związek między chorobami i nieprzebaczeniem. Tutaj słowo mówiące o katach ma znaczenie: dręczenie przez demony ciała i umysłu wywołujące intensywny ból w ciele lub umyśle.

Właśnie ostatnio słyszałem w CNN, że naukowe badania prowadzą do wniosku, że gniew powoduje wzrost ciśnienia krwi, problemy z sercem oraz choroby. Zgorzknienie również powoduje problemy umysłowe, nowotwory oraz różne stany chroniczne.

Mat. 6:14-15

14. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski.

15. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych

Mat. 5:23-25

23. Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie,

24. Zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój.

25. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia.

Ten fragment mówi o tym, że Bóg nie chce tylko tego, abyśmy byli pewni, że nie jesteśmy obrażeni ale nawet jeśli wiemy o tym, że kogoś obraziliśmy, abyśmy poszli do niego i byli tymi, którzy niosą pokój.

Byłem, jako młody chrześcijanin, w sytuacji, w której zostałem napomniany przez starszego i nie zgadzał się moim zrozumiem Ducha Świętego. Było to doktrynalnie poprawne, lecz gdy powiedziałem mu, że wierzę, że Duch Święty może być zasmucony jako osoba, uderzył mnie. Zobaczyłem go kilka dni później i Pan powiedział mi, że aby podszedł do niego i poprosił o przebaczenie za to, w jaki sposób on postrzegał zaistniałą sytuacją i był usprawiedliwiony uderzyć mnie. Powiedziałem:

– Panie, on się myli, ja przebaczyłem mu i jestem wolny od urazu.

Pan powiedział do mnie, że on nie jest wolny i pomimo tego, że byłem w porządku, chciał abym był tym, który czyni pokój. Gdy to zrobiłem, ten człowiek powiedział, że wszystko jest w porządku, abym, tego nie robił więcej. Musiałem znów zdecydować się, aby nie zostać urażonym.

Wielu jest w takim miejscu, że znacie kogoś kto ma problem z tobą, choć ty jesteś w porządku. Nie mogę nic na to poradzić, że oni są urażeni, nic nie zrobiłem. Ze względu na twojego brat czy siostrę odłóż swój dar na ołtarzu, idź i pojednaj się. Jeśli zrobisz pierwszy krok pomimo tego, że nie masz urazy, lecz ktoś pozostanie obrażony, ostatecznie ty jesteś wolny.

Boże uzdrowienie przyszło do Joba przez przebaczenie tym, którzy go osądzali i byli w błędzie. Wielu ludzi mówi, że nie prosi o przebaczenie za coś złego, czego nie zrobili.

Job. 42:10-13

10. Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. I rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał.

11. Wtedy przyszli do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry i wszyscy jego dawni znajomi, i jedli z nim chleb w jego domu. I wyrażając mu swoje współczucie, pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które Pan zesłał na niego. I dał mu każdy z nich po jednym srebrniku i po jednym złotym pierścieniu.

12. A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe, tak iż miał czternaście tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc par wołów i tysiąc oślic.

13. Miał także siedmiu synów i trzy córki.

4. INTYMNOŚĆ (jej brak)

Czy chcecie mieć społeczność ze mną? Czy będziecie się modlić i iść głębiej?

Jan. 6:2

2. A szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych.

Jezus chciał, aby ludzie znali go jako chleb z nieba, oni zaś chcieli Boga ze względu na to co robił i błogosławieństwo. Jezus powiedział, że chce ich serdecznej więzi (relacji).

Jan. 6:53-54

53. Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie.

54. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

5. GRZECH

Jak. 5:16

16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.

Jezus powiedział coś  na temat grzechu i choroby do mężczyzny, który był kaleki przez 38 lat:

Jan. 5:14

14. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś; już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało.

6. MODLITWA I POST (brak)

Jeśli nie ma dostatecznej ilości modlitwy i postu to również może przeszkodzić w uzdrowieniu w twoim życiu.

Mat. 17:21

21. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.

(BW)

Ps. 35:13-14

13. Lecz ja, gdy oni byli chorzy, przywdziewałem wór, Umartwiałem się postem I modlitwa moja wracała mi na usta.

14. Postępowałem jak przyjaciel, jak brat; Jak opłakujący matkę, chyliłem się w żałobie.

Izaj. 58:6, 8

6. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo,

8. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą.

7. PYCHA

2 Król. 5:10-11

10. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty.

11. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: Oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd.

Naaman niemal stracił uzdrowieni z powodu swojej pychy i pozycji. Byłem na spotkaniach, gdzie Bóg nie uzdrowił kogoś ponieważ osądzali w nastawieniu pychy: nie muszę wychodzić na środek, aby zostać uzdrowiony; nie zamierzam upadać. Opierali się Bogu z powodu pychy i utraty pozycji, gdyby ktoś mniejszy czy młodszy modlił się o nich. Bądź pierwszy na wezwanie, aby otrzymać od dzieci i młodych ludzi. Odpowiem na mężów, zrobię wszystko, co mówi Pan. Nie obchodzi mnie to, jeśli będę narażony na to, co ktoś pomyśli dlatego, że wyszedłem do modlitwy. Nasz osoba, jako człowieka usługującego innym, może utrudnić odebranie błogosławieństwa uzdrowienia, ponieważ wyjście do modlitwy o uzdrowienie do kogoś innego, może sugerować, że my sami go nie mamy.

8. DUCH RELIGIJNY I MOTYWACJE

Mat. 11:16-17

16. A do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siadają na rynku i wołają na swoich rówieśników

17. I mówią: Graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście, śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście

Jest to opis pokolenia, które straciło Boga ponieważ chcieli mieć przewidywalne chrześcijaństwo. Chcieli ustanawiać to, jak ludzie mają reagować i kiedy. To tradycje i formuły mogą być przeszkodą na drodze do Bożej mocy ku uzdrawianiu. My chcemy kontrolować. Jeśli my zagramy na flecie, ludzie tańczą.

Mat. 16:1

1. I przystąpili do niego faryzeusze i saduceusze, i kusząc, prosili go, żeby im pokazał znak z nieba.

Duch religijny chce wyzywać Boga nawet po tym, gdy cuda się działy i są oczywiste. Ci ludzie powiedzieli, że nie uwierzą, dopóki Bóg nie uczyni takiego rodzaju cudu uzdrowienia, lub jeśli Bóg nie uzdrowi tej choroby, czy udowodni to nam w tej chwili, lub uzdrowi tego.

Łuk. 11:54

54. Czyhając nań, by go przychwycić na jakimś jego słowie.

Duch religijny chce znaleźć niepowodzenie, krytykować i osądzać. Znajdują się w takim miejscu, w którym nie mogą przyjąć od Boga w takim nastawieniu: ?znajdę coś niewłaściwego, znam tą postawę?. Oni już nastawili się, bardziej szukając błędu niż dotknięcia i postawy pokory mówiącej: ?Boże, jeśli jest to rzeczywiste to dotknij mnie?.

Forma pobożności.

2 Tym. 3:5

5. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj.

Religijne form mogą przeszkodzić uzdrowieńczej mocy Jezusa. Jeśli bardziej jesteśmy skupieni na zachowywaniu tradycji, czasu, zasad, metod i wyglądu może to przeszkodzić manifestacji mocy Jezusa.

9. OGRANICZANIE BOGA

Ps. 78:41(BG)

41. Bo coraz kusili Boga, a Świętemu Izraelskiemu granice zamierzali.

Ograniczamy Boga na wiele różnych zamykając go w pudełku. Nie przyjmujemy pewnych rzeczy ponieważ ponieważ dzieją się w taki sposób lub przez taki scenariusz. Bóg może uzdrowić tylko w taki sposób lub tylko niektórych. Ograniczamy Boga w swych oczekiwaniach i odcinamy możliwość zrobienia tego w jakikolwiek inny sposób, np.: dopóki ten czy tamten nie włoży rąk na mnie.

10. STRACH

Job. 3:25

25. Bo to, czego się bałem, nawiedziło mnie, a to, przed czym drżałem, przyszło na mnie.
Częstokrotnie strach stanowi otwarte drzwi dla przeciwnika, który przekazuje pokoleniowe choroby, np., jeśli wierzymy, że skoro była na to chora i wspaniała babcia… Strach powstrzymał lud przed wejściem do ziemi obiecanej a strach kilku szpiegów rozprzestrzenił się na wielu. Saul został powołany na króla, aby pojawił się przed ludem, lecz strach spowodował, że ukrył się w taborze. Jeśli widzimy giganta opozycji w naszym życiu, lekarskie diagnozy czy niemożliwe do pokonania sytuacje może to wywoływać strach, który nie tylko może wywoływać chorobę, lecz również przeszkodzić w uzdrowieniu.

11. NIEBILIJNE DOKTRYNY

Mat. 22:29

29. A Jezus odpowiadając, rzekł im: Błądzicie, nie znając Pism ani mocy Bożej.

Czy wiesz czym jest warownia? Warownia to wiara w kłamstwo. Jest to pewien schemat myślenia, proces myślowy, który kształtuje się wierzenie po tym, co usłyszeliśmy lub przeżyliśmy. Spotkałem wielu ludzi, którzy nie otrzymali uzdrowienia ciał, ponieważ słyszeli o tym i byli tak nauczani, że: Bóg uzdrawia tylko niektórych, lub myślą, że cuda przeminęły 2000 lat temu – Bóg używał chorób jako środka dyscypliującego Ojców; cierń Pawła w ciele był zesłany przez Boga; jest to część cierpienia dla Jezusa itd. – pomimo tego, że nie wierzą, że to właśnie te religijne doktryny są znane z tego, że uniemożliwiają uzdrowienie dziś.

12. DEMONY

Demony nie tylko powodują choroby lecz również przeszkadzają uzdrowieniu, dziś. Czasami nie jest to sprawa modlitwy o uzdrowienie lecz wypędzenia demonów.

Łuk. 13:10-11(BG)

Duch niemocy

10. I nauczał w jednej bóżnicy w sabat.


11. A oto była tam niewiasta, która miała ducha niemocy osiemnaście lat, a była skurczona, tak iż się żadną miarą nie mogła rozprostować.


Mat. 17:14-15


Epilepsja

14. I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana,

15. I rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma; często bowiem wpada w ogień i często w wodę.

Depresja

Izaj. 61:3

..pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia.

Mar. 9:25

Demon niemy i głuchy

25. A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, zgromił ducha nieczystego i rzekł mu: Duchu niemy i głuchy! Nakazuję ci: Wyjdź z niego i już nigdy do niego nie wracaj.

Mat. 9:32-33

Niemy demon

32. A gdy oni wychodzili, przyprowadzono do niego niemowę, opętanego przez demona.

33. A gdy demon został wypędzony, niemy przemówił. I zdumiał się lud, i mówił: Nigdy coś podobnego nie pokazało się w Izraelu.

Mat. 12:22

Demon ślepy

22. Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy; i uzdrowił go, tak że odzyskał mowę i wzrok.

Wszystkie choroby są dziełami diabelskimi.

Dz 10:38 (BT)

38. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

13. WYMÓWKI

Jan. 5:7


7. Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy; zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi.
Nikt nie włożył na mnie rąk. Jestem zbyt chory, aby iść na zgromadzenie. Nie wywołali mnie przez słowo wiedzy. Nie jestem godzien. Nie modlili się dostatecznie długo o mnie. Nie mogę złożyć zobowiązania. Cały czas pracuję. Nie mogę się dostać do tej długiej kolejki, więc nie będą się o mnie modlić. Muszę wyjść o 8:00.

Wymówki oskarżają wszystko i wszystkich inny za to, że nie otrzymałeś uzdrowienia.

14. MOTYWACJE

Mat. 11:7-9

7. A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie: Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru?

8. Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają.

9. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka

Co przyszliście oglądać? Czy przyszliście otrzymać słowo czy dobrze zabawieni?

Czy to człowiek  was gorszy czy też całokształt ?

Jakie są twoje oczekiwania? Dlaczego tu jesteś?

Jan. 6:26

26. Odpowiedział im Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się.

Jan. 6:14-15

14. Wtedy ludzie ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: Ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat.

15. Jezus zaś poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden.

Te motywacje mogą być przeszkodą na drodze do uzdrowienia, ponieważ często prosimy Boga błędnie, np. chcemy być uzdrowieni po to, aby móc jeść to, co powoduje chorobę. Czy zmienimy nasze życie, nasze jedzenie i odżywiane.

Czasami motywacją jest samouwielbienie. Jest taka historia John?a Lake o człowieku, który usłyszał kalekiego chłopca, który zgubił się i wołał o pomoc na górze. Ten człowiek sprawdził, że nikt go nie widzi, podbiegł go chłopca, zanim ktokolwiek mógł go zobaczyć, uzdrowił go i odszedł zanim ktokolwiek mógł połączyć jego nazwisko z tym cudem.

15. NARZEKANIE, MARUDZENIE I ZRZĘDZENIE

4 Moj. 21:4-5

4. Od góry Hor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom. Lecz lud zniecierpliwił się w drodze.

5. I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi: Po co wyprowadziliście nas z Egiptu, czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm.


Negatywne wyznania:

Widziałem to, zawsze mi się to przydarza, zawsze zachoruję.  Zasłużyłem na to, ponieważ nigdy nie otrzymuję od Boga. Boże, dlaczego ją uzdrowiłeś skoro nie zasługuje na to. Bóg nigdy mi nie błogosławi. Dlaczego mam dawać dziesięcinę, to nic nie zmienia. Dlaczego modlić się tak ciężko? Bóg i tak nie mówi do mnie, gdy czytam słowo.
Szemranie:

Czemu mi się to przydarzyło? Boże, dlaczego to na mnie sprowadziłeś? O lepiej było tam.

Ps. 78:18-20

18. Kusili Boga w sercu swym, Żądając pokarmu według woli swojej.

19. Mówili przeciwko Bogu tymi słowy: Czy może Bóg zastawić stół na pustyni?

20. Oto uderzył w skałę I wody trysnęły, a rzeki popłynęły. Czy również będzie mógł dać chleb? Czy przygotuje mięso ludowi swemu?

oraz

Ps. 78:32-33

32. Mimo to nadal grzeszyli I nie uwierzyli cudownym dziełom jego.

33. Przeto sprawił, że marnie dokonali dni swoich, A lat swoich w trwodze.
продвижение

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.