Category Archives: Bennett Barry

Czy jest cokolwiek, co uniemożliwia ci uzdrowienie?

Barry Bennett

Jest to pytanie, którego celem jest zbadanie głębokości twojego serca. Jeśli możesz znaleźć JAKĄKOLWIEK przyczynę, która wyjaśni ci dlaczego nie możesz być uzdrowiony to właśnie odkryliśmy, dlaczego. Powodem jest podwójny/rozdwojony umysł.
Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma, człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu” (Jk 1:6-8).

Wątpliwość musi zostać zastąpiona Prawdą. Musisz uwierzyć w to, że NIE ma żadnej przyczyny, dla której nie możesz być uzdrowiony.

Czy jesteś godzien tego, aby być uzdrowionym?
Powtórzmy: jeśli to pytanie powoduje, że zatrzymujesz się i zastanawiasz, to odkryliśmy, dlaczego nie jesteś. Jezus wziął nasze choroby na Krzyż i nie ma to nic wspólnego z naszą prawością. On jest godzien i On dał przebaczenie i uzdrowienie wszystkim. Jeśli ktokolwiek może zostać uzdrowiony, to może być uzdrowiony każdy, podobnie jak z jest przebaczeniem grzechów. Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy do Niego przyszli i nigdy przed uzdrawianiem nie przeprowadza wywiadu, aby stwierdzić czy chory jest godny uzdrowienia, czy nie. Jego ranami ZOSTALIŚMY uzdrowieni (Iz 53:5).

Czy Bóg chce cię uzdrowić?
Odpowiedź: „tak” bądź „nie” w rzeczywistości nie jest sposobem na odpowiedzenie. Faktem jest, że Bóg już dał uzdrowienie każdemu człowiekowi na ziemi – nie jest to sprawa Jego woli. Jest to sprawa przyjęcia tego, co zostało przez Niego dostarczone i to JEST Jego wola.

Jezus rozprawił się z istotą choroby na krzyżu – nazywa się to grzechem. Jeśli rozprawiono się z korzeniem to również z owocem (chorobą). Podobnie jak zbawienie jest dostępne dla wszystkich ludzi, tak też dostępne jest uzdrowienie. Tak, jak przyjmujemy dar zbawienia przez wiarę, tak przyjmujemy uzdrowienie. Nie ma tu nic do rzeczy, kim jesteś, bądź co zrobiłeś. Jedynie, co jest ważne to, to, co On zrobił, abyś mógł to przyjąć jako dar. Uzdrowienie jest dla ciebie. Jeśli wierzysz w swym sercu, możesz je przyjąć.

Moc Ducha Świętego

Barry Bennett

weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1:8).

Jakże wspaniała obietnica! Moc Ducha Świętego uzdalniającego nas do tego, abyśmy byli Jego świadkami i do tego, abyśmy wykonywali Jego dzieła. Czym dokładnie jest „moc”, którą otrzymaliśmy?
W grece „moc” to „dunamis”. Często naucza się, że od tego pochodzi „dynamit”, lecz zazwyczaj nie rozwija się tego tematu. Skutek jest taki, że wielu chrześcijan czuje się zawiedzionych, ponieważ tak naprawdę nigdy w ich życiu moc dynamitu nie przejawiła się.

Spójrzmy więc bliżej na znaczenie „dunamis”, a pojawią się całkowicie nowe zrozumienie i wdzięczność.

Dunamis
1) Moc wytrzymałości, zdolność.
a) nieodłączna moc, moc trwania w czymś z samej natury, bądź w czymś, z czego ktoś czy coś korzysta i wspiera.

Przyrodzona moc z samej naszej natury! Czym jest ta natura? Jako wierzący mamy naturę Jezusa. Mamy sprawiedliwość, pokój, świętość, radość, wiarę i miłość. Przyrodzona w tej naturze jest moc. Nie mówimy w tym momencie o mocy „dynamitu”, lecz raczej o mocy Jego natury. Natura Chrystusa jest czymś potężnym. Sprawiedliwość wiąże przeciwnika i daje pokój z Bogiem. Świętość chroni nas przed zniszczeniem grzechu. Jego radość jest nasza mocą. Przez wiarę możemy poruszać góry. Jego miłość motywuje nas do służby odkupienia. Zostaliśmy obdarzeni tego rodzaju mocą (Łk 24:49).

b) Moc do czynienia cudów.
Jest to moc dynamitu czy moc czynienia cudów. Jest to jeden z darów Ducha, o którym czytamy w 1Kor 12. O tym aspekcie „dunamis” słyszymy najwięcej, lecz nie jest to wszystko.

c)  Moc moralna i doskonałość duszy.
Doskonałość duszy! Jakże wspaniały zwrot! Moc Ducha Świętego w nas wydaje moralną moc i doskonałość duszy. Wątpię w to, żeby wielu w ten sposób rozumiało Bożą moc. Ta sama moc, która czyni cuda, wytwarza przekonanie do moralności i doskonałości. Gdy to zobaczyłem, zdałem sobie sprawę z tego, że chrzest w Duchu Świętym jest czymś znacznie więcej niż sądziłem. Moc/dunamis Boża wyposaża nas do dążenia do moralności i doskonałości.

Continue reading

Czy jesteś gotowy?

Barry Bennett
Wszyscy żyjemy na tym upadłym świecie, zmagając się z okolicznościami, z którymi nigdy nie powinniśmy mieć do czynienia. Boże stworzenie jest doskonałe i bez grzechu, choroby, naturalnych katastrof, wojny czy tragedii. Grzech zniszczył naszą doskonałą ziemię i zepsuł ludzkie serca. Nie taki świat, w którym dziś żyjemy, miał Bóg na myśli dla ludzkości.

Skutek jest taki, że jesteśmy zmuszeni do zmagania się z skutkami ciemności. Bez względu na to czy nasze wyzwania pochodzą od ludzi, niszczącej pogody, zagrażających życiu chorób czy genetycznych nieprawidłowości, wszyscy spotykamy się z działaniem grzechu na nasza ludzką rasę.

Niestety takie wyzwania wydają się wspólne zarówno dla wierzących, jak i niewierzących. Często jesteśmy konfrontowani z cierpieniem szczerych wierzących spowodowanym nowotworem, przedwczesną śmiercią, utrzymaniem rodziny i biedą. Ludzie tracą prace, rozpadają się małżeństwa, a niektórzy poddają się pokuszeniom ciała.

Jakie mamy źródła skutecznie konfrontujące życie w tym upadłym świecie? Czy zostaliśmy pozostawieniu samym sobie? Paweł w desperacji wywołanej demoniczną obecnością nękającą jego służbę wołał do Boga trzykrotnie. Nawet Paweł nie był odporny na wątpliwości i frustracje, które pochodziły z naszego upadłego świata. Boża odpowiedź jest głęboka i odkrywcza.

Continue reading

Uwalnianie uzdrowienia

Barry Bennett

Czy wiesz, co to znaczy, że Jezus/Ojciec/Duch Święty mieszka w tobie? Zostaliśmy przemienieni przez Ducha Bożego i jesteśmy jednym duchem z Nim (1 Kor 6:17).
Jeśli przez Ducha mieszka w nas Jezus to wszystko czym On jest, jest w nas. Jego życie jest w nas i dotyczy to uzdrowienia.
Paweł napisał, że on już nie żyje, lecz żyje w nim Chrystus, a on sam żyje teraz w wierze w Syna Bożego (Gal 2:20). Ogłasza w ten sposób, że Jezus mieszka w nim, a wiara Jezusa jest wiarą, z której korzysta Paweł, aby żyć. Jezus jest Autorem i dokończycielem naszej wiary.

Tak więc, wiara Boża w nas jest wiarą uzdrawiającą. Jest częścią naszej narodzonej na nowo duchowej natury. Większość chrześcijan postrzega uzdrowienie jako coś przychodzącego z zewnątrz, prawdopodobnie z góry. Widzą siebie jako chorych, którzy starają się wyzdrowieć. Modlą się, proszą i mają nadzieję na to, że dotknie ich coś z zewnątrz.
Oczywiście, gdy Jezus chodził po tej ziemi i uzdrawiał wszystkich, którzy do Niego przychodzili, był rzeczywiście „poza” chorymi uzdrawiał ich z zewnątrz, lecz teraz mieszka w nas a zatem Jego moc do uzdrawiania jest w nas.

Gdy zmagamy się z chorobą w naszym ciele, musimy raczej widzieć siebie jako zdrowych, którzy sprzeciwiają się chorobie, niż chorych, którzy starają się wyzdrowieć. Choroba jest nielegalnym intruzem i musi być wypędzona z naszych ciał. Mówimy do naszych ciał przez Ducha. To, co fizyczne musi się poddać temu, co duchowe. To, co widzialne musi poddać się niewidzialnemu.

Continue reading

Zdecyduj się

Barry Bennet
1.  Co widzisz?
Zdecyduj się widzieć możliwości, a nie problemy. Nie patrz na brak, lecz na nasiona obfitości. Nie patrz na chorobę, patrz na to, ze twoja młodość odnawia się jak u orła. Nie dopuszczaj do zgorzknienia i zmagania w sercu. Patrz na siebie, jak na osobę kochającą, dającą i przebaczającą. Patrz na wspaniałą przyszłość i ciesz się nią! (2 Kor 4:18).

2. Dawanie
Dawanie jest sercem Boga. Wszelka łaska spoczywa na szczodrym sercu. Gdy my dajemy, sami otrzymujemy miarę „miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną” (Łk 6:38).

3. Oczekiwania
Duchowo nastawieni ludzie oczekują tego, co najlepsze. Koncentrują się na swej społeczności z Ojcem i Jego obietnicami.    Duchowo nastawieni widzą Boga jako swoje źródło. Wybierają pokój i radość, miłość, dawanie i przebaczenie.  Żyją z góry a nie z dołu (Rom. 15:13) Jeśli chcesz, aby świat Ducha pracował na twoją korzyść, zastanów się nad tymi obszarami. Zdecyduj się na współpracę z Duchem, a nie z ciałem.

Jeśli chcesz, aby świat Ducha pracował na twoją korzyść, zastanów się nad tymi obszarami.
Zdecyduj się na współpracę z Duchem, a nie z ciałem.

Ewangelia frazesów

Barry Bennett

3 stycznia

Przyjrzymy się kilku komunałom, które chrześcijanie używają, aby wyjaśnić swój punk widzenia na Boga i ten świat.

Banał nr 1
Bóg kontroluje wszystko
Jest to typowa reakcja wielu chrześcijan na każde tragiczne czy niezrozumiałe zdarzenie jakie się na świecie zdarza. Chodzi o to, żeby przekonać, że o ile zdarzenia, tragedie, choroby i śmierć na świecie mogą być dla nas tajemnicą to pocieszamy się tym, że Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. Takie fundamentalne błędne zrozumienie może prowadzić do fatalizmu, pasywności i złego obrazu Boga. Sugerowałbym pogląd, że Bóg ma wszystko pod kontrolą w niebie/nowym niebie, nowej ziemi, ponieważ wszyscy i wszystko będzie całkowicie Jemu poddane. Niemniej, na tej ziemi widzimy zepsucie, śmierć, tragedie i ciemność.

Bóg nie kontroluje tych rzeczy.
Dlaczego tak gładko ogłaszamy, że Bóg kontroluje wszystko, podczas gdy nie dziwi nas nawet wtedy, gdy twierdzimy, że jesteśmy napełnieni Duchem? Czy Bóg zmusza nas do posłuszeństwa prawu, płacenia podatków, prowadzenia auta zgodnie z ograniczeniem prędkości czy wyrzeczenia się ciała? A jednak mamy wierzyć, że Bóg ma „wszystko inne” pod kontrolą? Bóg przekazał człowiekowi Ziemię (Rdz 1:26-28, Ps 115:16, Ps 8:4-6). Jest to prawda, która ma fundamentalne znacznie dla zrozumienia natury Boga, natury człowieka i celu odkupienia. Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga i stworzony po to, aby panować nad Bożym stworzeniem. Grzech oddzielił go od Bożego życia i celu i pozostawił ziemię pod panowaniem Szatana (2 Kor 4:4, 1 J 5:19). Twierdzenie, że Bóg wszystko kontroluje czyni Go odpowiedzialnym za choroby, śmierć, tragedie, wojny, naturalne kataklizmy, wykorzystanie dzieci i wszelkie inne zło. Czyni to z Boga sprawcę ludzkiego cierpienia.

Gdy zrozumiemy objawienie mówiące, że Bóg dał człowiekowi panowanie, możemy zacząć współpracę z Jego celem na ziemi. Zostaliśmy powołani do tego, aby panować na ziemi (Rzym 5:17). zostaliśmy powołani do tego, aby uciszać burze, uzdrawiać chorych, wypędzać demony i rozszerzać Królestwo (J 14:12). Nie jesteśmy powołani do tego, aby rozsiąść się wygodnie i odpowiadać banałami na cierpienie wokół nas i w naszym własnym życiu. Czas poddać się prawdziwemu poznaniu Boga, sprzeciwiać się Szatanowi, grzechowi, zniszczeniu i rządzić w życiu (Jak 4:7).

Continue reading

Bóg daje i odbiera?

Barry Bennett

Większość chrześcijan powinna wiedzieć o tym, że nie są to słowa wypowiedziane przez Boga. Mimo wszystko wiele Bożych dzieci cytuje je częściej niż jakikolwiek inny wers z Biblii i dla wielu Księga Joba stała się ważniejsza od czterech Ewangelii. Wydaje się, że z jakiegoś powodu utożsamianie się z cierpieniami Joba przynosi pociechę.

W istocie prawda jest taka, że Bóg daje, a diabeł zabiera. Jezus ogłasza, że to złodziej przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć. Jezus przyszedł, abyśmy mieli obfite życie (J 10:10). Jednak ci, którzy byli świadkami tragedii bądź doświadczyli wielkiej straty chcą czuć się usprawiedliwieni i potwierdzić swoje doświadczenie. Cóż lepszego niż oskarżyć o to Boga?


Aby przejść z ciemności do światłości konieczne jest objawienie dotyczące nowego stworzenia i lepszego przymierza ustanowionego w oparciu o lepsze obietnice (Hbr 8:6). Nasze przymierze nie jest oparte na naszym zachowaniu, lecz raczej na odkupieńczym dziele Jezusa na krzyżu. Bóg dał Jezusa światu po to, aby śmierć nie mogła nas okradać, zbijać i niszczyć.

Bóg zawsze był Dawcą.

  • Nie może być kuszony do złego, ani sam nie kusi jakimkolwiek złem (Jk 1:13).
  • Każdy dobry dar pochodzi od Boga (Jk 1:17).
  • Wszystkie Jego obietnice stały się tak i amen (2Kor 1:20).
  • On dał obietnicę, żebyśmy mogli ujść przed zepsuciem tego świata (2Ptr 1:2-4).
  • On dał nam Swego Syna i postanowił, aby dawać nam za darmo wszystko inne (Rzm 8:32).
  • Duch Boży mieszka w nas, abyśmy mogli zrozumieć te rzeczy, które On nam za darmo dał (1Kor 2:12).
  • Jeśli szukamy najpierw Królestwa i sprawiedliwości Jego, wszystko inne będzie nam dodane (Mt 6:33).

Tą listę można ciągnąć i ciągnąć.
W istocie chodzi o to, że Bóg NIE JEST ZŁODZIEJEM!
Bóg jest z nami a Jego obietnice są żywe i aktywne. Jedyne co stoi między nami a obfitym życiem jest nasza ewangelia szablonów, która promuje fatalizm i bierność. Zamiast uczyć się rządzić w życiu, wielu jest zadowolonych, mówiąc: „cokolwiek będzie, niech będzie” (“whatever will be, will be”).