Czy Jezus cierpiał w piekle?

Czy Jezus cierpiał w piekle?
Brown Tom

Mam pytanie dotyczące zstąpienia Jezusa do piekła. W ew. Łuk 23;43 czytamy:

Zaprawdę, powiadam ci: dziś będziesz ze mną w raju.

Pytanie nad którym się zastanawiam dotyczy tego, jak mógł pokonać Szatana w Piekle jeśli ogłosił złodziejowi, że oni obaj będą tego samego dnia w raju? Wierzę, że Jezus wystawił Szatana na pokaz na Krzyżu zgodnie z Kol 1:14 „w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów”.

Czy możesz mi wyjaśnić w jaki sposób Ruch Wiary reaguje na Łuk 23:43? Oczekuję odpowiedzi.

Sincerely, William Carpenter

wjcarpenter@dtgnet.com

______________________________________________

Biblijna odpowiedź: nie odważę się mówić za cały Ruch Wiary w tej chwili, lecz mogę podzielić się pewnym wglądem w tą sprawę.

Jeśli chodzi o fragment z ew. Łuk. 23:43 to rzeczywiście Jezus poszedł tego dnia do Raju, zgadzam się z tym. Niemniej, Jezus, nie powiedział, że będzie tam przez całe trzy dni i to właśnie w tym miejscu czynisz błędne założenie. Jezus powiedział: „dziś, będziesz ze mną w raju”. Dziś nie oznacza trzech dni; dotyczy to po prostu aktualnego dnia.

Zanim przejdziemy dalej, musimy ustalić taki fakt, żE człowiek jest istotą „trzyczęściową”. Bóg stworzył ciało człowieka z prochu ziemi i tchnął w niego swoje tchnienie życia, które jest duchem ludzkim i człowiek stał się istotą żywą (Rdz. 2:7). Człowiek jest duchem, który ma duszę i mieszka w ciele.

1 Tes. 5:23

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Zrozumienie tej prawdy jest potrzebne jeśli masz pojąć zstąpienie Chrystusa do piekła i Jego zwycięstwo nad diabłem i piekłem.

Następnie musisz zdać sobie sprawę z tego, że grzech Adama nie spowodował tylko śmierci biologicznej, lecz duchową. Bóg ostrzegał Adama i Ewę. „

Rodz. 2:17 ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.

Bóg powiedział, że umrą w dniu, w którym spożyją owoc. Adam i Ewa nie umarli tego dnia biologicznie, lecz duchowo. Aby Chrystus mógł wyeliminować przestępstwo Adama musiał doświadczyć pełnego sądu za grzech, a nie tylko śmierci fizycznej.

Biblia uczy nas o tym, że jest więcej niż jeden rodzajów śmierci. Jak mówi Paweł: „I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze” (Ef. 2:1). Tu jest mowa o śmierci duchowej. Następnie mamy fragment z Obj. 20:14: „I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć”. Dusza cierpi na wieki w jeziorze ognistym. Oczywiste jest z tych fragmentów, że jest więcej niż jedna śmierć. Są trzy rodzaje śmierci i wszystkie one odpowiadają naszym trzem naturom: fizycznej, duchowej i duszewnej.

Posłanie ewangelii jest proste: Chrystus umarł z nasze grzechy. Czy oznacza to tylko śmierć fizyczną? Jeśli wszystko, co powoduje grzech to fakt, że zabija nas fizycznie, to wszystko, co Chrystus musiałbym zrobić to umrzeć fizycznie, lecz już ustaliliśmy, że są trzy rodzaje śmieci grzesznika. Zatem jeśli Chrystus ma umrzeć za grzesznika to musi umrzeć na wszystkie trzy sposoby.

Prorok Izajasz potwierdza trzy śmierci Chrystusa:

Iz. 53:9 (BT) Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało..

Hebrajskie słowo używane na określenie śmierci jest w liczbie mnogiej. Dosłownie jest tam napisane: „wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i w śmierciach swych był równy bogaczom”. Uczeni ciągle nie potrafią zrozumieć dlaczego jest tutaj liczba mnoga, zatem tłumaczą to w liczbie pojedynczej.

53 rozdział Izajasza mówi o trojakiej śmierci Chrystusa. Izajasz wspomina o cierpieniach i ranach Chrystusa – to jest rzeczywistość fizyczna (w. 4-5). Robi również aluzję do Jego duchowej śmierci mówiąc, że Pan złożył na niego winy nas wszystkich (w. 6). I Ostatecznie, Izajasz wyraża cierpienia Chrystusa w piekle ogłaszając:

Iz. 53:10-11

Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie

Zauważ jak często jest wspominana dusza Chrystusa. Jezus nie cierpiał tylko w ciele; Jego dusza cierpiała również. Dusza cierpi w piekle.

Piotr, w czasie swej pierwszej usługi, wspomniał o cierpieniach Chrystusa w piekle:

Dz. 2:27 Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie.

Dusza Jezusa była w piekle, lecz tam nie pozostała. Chwała Bogu. Dlaczego Jezus poszedł do piekła za nas? Poszedł tam, ponieważ karą za grzech jest dla duszy wrzucenie do piekła. Skoro Chrystus cierpiał karę i sąd za nasze grzechy to jest zrozumiałe, że On musiał cierpieć w piekle i tak było!

Prosiłem Pana, aby dał mi wyraźny fragment mówiący, że tak było i dał mi Kapł 16. Musisz to przeczytać w całości. Tam znajdziesz porządek ofiarny na Dzień Pojednania. Trzeba zwrócić uwagę na to, że były trzy ofiary składane w tym dniu: dwa kozły i jeden baran na ofiarę całopalną.

Kapł. 16:5

Od zboru synów izraelskich weźmie dwa kozły na ofiarę za grzech i jednego barana na ofiarę całopalną.

Dlaczego były trzy ofiary? Po prostu dlatego, że trzy ofiary mówią o trojakiej śmierci Chrystusa – fizycznej, duchowej i duszy.

Zbadaj dokładnie te ofiary z 16 rozdziału Księgi Kapłańskiej. W tym fragmencie tylko pierwszy kozioł był zabijany, a jego krew rozlewana; mówi to o fizycznej śmierci Chrystusa i rozlaniu Jego krwi na krzyżu.

Nad drugim kozłem wyznawano grzechy narodu po czym był wypędzany żywy na pustynię; to mówi o duchowej śmierci Chrystusa, na mocy której stał się grzechem za nas. To dlatego Chrystus powiedział” Boże mój, Boże, czemuś mnie porzucił” (Mat 27:46). Jezus został uczyniony grzechem na krzyżu (2 Kor. 5:21).

A teraz to, co jest rzeczywiście interesujące. Po złożeniu ofiar z tych dwóch kozłów, następuje przerwa. Kapłan zdejmuje swoje brudne szaty i wkłada czyste (Kapł. 16:23-24). Myje się i sprawdza swoją czystość; to jest ten okres przejściowy, gdy, jak wierzę, nastąpiło wstąpienie Chrystusa do raju. Jezus jest wolny od grzechu i dowodzi to mówiąc: „Ojcze, w ręce twoje powierzam ducha mego” (Łuk. 23:46). Relacja Jezusa z Ojcem jest odnowiona i jest On oczyszczony podobnie jak był w tej chwili kapłan. Zatem Jezus jest wolny od grzechu, gdy spotyka złodzieja w Raju.

Teraz przychodzi czas na ostateczną ofiarę, której dokonuje kapłan, i którą jest baran całopalny. Jest to jedyna ofiara spalana ogniem; wierzę, że mówi to o ofierze Chrystusa w ogniu piekielnym.

Po spotkaniu się tego samego dnia ze złodziejem, zachodzi słońce nad Jerozolimą i zaczyna się oficjalna Pascha. Pierwsza pascha jest zapisana w Wyj. 12. Bóg wyraźnie określił kiedy ma się ona zaczynać. (Żydowski dzień zaczynał się od zachodu słońca).

Wyj. 12:6

Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca; i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu.

Jak wiesz Jezus zmarł w dzień przed paschą. Jezus, aby wypełniły się Pisma musiał być ofiarowany w dniu Paschy i tak było. Jezus zstąpił do piekła w dniu Paschy i stał się jak ten baran ofiarą całopalną. Pascha trwała 12 godzin. Wierzę, że jest to czas, w którym Jezus cierpiał w piekle. Po koniec Paschy, Jezus odarł diabła z jego władzy nad ludzkością. Wszedł w głębsze obszary piekła zwane otchłanią i ogłosił Swoje zwycięstwo nad Szatanem.

1 Ptr. 3:18-19 …w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu,

Jezus został w duchu przywrócony życiu tam w samym piekle. Następnie głosił zwycięstwo duchom będącym w więzieniu. On również poprowadził starotestamentowych świętych na łono Abrahama.

Ef. 4:8 Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, Powiódł za sobą
jeńców i ludzi darami obdarzył.

Przesłanie Jezus jest wyraźne:

Obj. 1:18 Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.

Jezus pokonał diabła w Piekle i zabrał mu klucze. Teraz On panuje!

Naprawdę wierzę, że Szatan nienawidzi tego przesłania; to dlatego usiłował tak bardzo powstrzymać ludzi przed zrozumieniem jej. Łowcy herezji potępiają na śmierć kaznodziejów głoszących to.

Hank Hanegraaff pisze:

To na krzyżu – a nie w piekle – twoje zbawienie zostaje albo zdobyte, albo stracone” (Christianity in Crisis, page152, Emphasis in the original)

Dla Hank’a to „albo, albo” jest twierdzeniem. Dla niego nie jest możliwe, aby oba te cierpienia na krzyżu i w piekle były istotne dla zbawienia i aby przestraszyć ludzi z Ruchu Wiary pisze:

Są heretyccy, co jest innym sposobem powiedzenia, że bezpośrednio sprzeciwiają się nauczaniu Pisma w sprawach istotnej wagi jak jest to nakreślone w wyznaniach i radach kościoła” (Ibid. page 46, Emphasis in the original)

Jeśli masz wierzyć podobnie jak ja, że Jezus cierpiał trojako to ten człowiek gotów jest przypiąć ci łatkę heretyka i posłać do piekła. Zauważ, że powołuje się na kreda kościoła. Tak, porozmawiajmy o najbardziej znanym Apostolskim Kredo. Część jego potwierdza zstąpienie Jezus do piekła, czyli dokładnie to w co Hanegraaff nie wierzy:

Mówi ono tak:

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogoącego, stworzyciela nieba i ziemi; i Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jednorodzonego, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii dziewicy, ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem umarł i został pogrzebany. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał wstąpił do niebo siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego…

Widać wyraźnie, że pierwszy kościół wierzył w to, że Jezus zstąpił do piekła. Czy byli heretykami? Fakt jest taki, że w ich czasach jeśli ktoś odmawiał wiary w całe kredo, to był wyłączany ze społeczności.

Z powodu wysiłków czynionych przez takich ludzi jak Hank Hanegraaff, niektóre kościoły usunęły tą część Apostolskiego Kreda z ich wyznania czy też zmieniły to na: „zstąpił do grobu”. (Słowo „grób” nie ma tutaj sensu, ponieważ wcześniejsze stwierdzenie w kredo już wspomniało o tym, że został „pogrzebany”: po co było powtarzać tą myśl znowu?) Pamiętaj, że kredo było oryginalnie napisane w grece a słowo tłumaczone jako piekło to HADES i jest konsekwentnie używane jako oznaczenie miejsca potępienia (p. na przykład Łuk 16:23).

Nie określam heretykiem każdego tylko dlatego, że nie ma pełnego zrozumienia pełnego odkupienia, lecz Hanegraff zdecydowanie myli się sugerując, że nauczanie na temat zstąpienia Jezusa do piekła sprzeciwia się wszystkim kredom. To nauczanie nie zaczęło się wraz z Ruchem Wiary. Jest ono tak stare jak pierwszy kościół.

Już czas na to, aby porzucić używanie strachu do przymuszania ludzi, aby wierzyli w jakiś szczególny sposób. Wierzę, że człowiek może być zbawiony bez pełnego zrozumienia tego, co Jezus zdobył dla nas na krzyżu Swym odkupieńczym dziełem. Hank myśli, że ludzie, którzy wierzą w odkupienia dokładnie tak jak on, mogą iść do nieba. Pisze o wadze tego punktu widzenia w przeciwieństwie do naszego:

„Ryzyko jest tutaj ogromne – i jest nim samo zbawienie” (Ibid. str. 154)

Taktyka strachu Hanka zadziała w moim przypadku. Całkiem pewnie czuję się jeśli chodzi o moje zbawienie i rzeczywiście jestem bardzo wdzięczny za wszystko, co Chrystus dla mnie przeszedł. Szatan nie powstrzyma mnie przed głoszeniem pełnego działa odkupienia Chrystusa.

Tom Brown
P.O. Box 27275 El Paso,
TX 79926 (915) 857-0962
www.tbm.org
www.charismatic.orgоптимизация сайта определение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *