Droga jeszcze doskonalsza – Miłość


www.bobbyconner.org/store

Królewska Ekipa(oryg.: Kingdom Company) będzie działać i usługiwać na fundamencie szczerej miłości i pokory; usilnie starajcie się o lepsze dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą (1 Kor. 12:31).
Musimy podążać wyższą drogą, drogą prawdziwej, skupionej na Chrystusie miłości.
Szukamy mocy, a Bóg pragnie uwolnić prawdziwą pasję.

Największy dar


Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie; Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię; lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem  poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.

1 Kor. 13:1-13

Duch Boży udziela cudownej łaski, abyśmy mogli wyraźnie nauczyć się lekcji MIŁOŚCI.
Nie ma nic mającego większe znaczenie niż prawdziwa, skupiona na Chrystusie MIŁOŚĆ.


Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć
będziecie.
Jn 13:35.

Powinniśmy modlić się o to, abyśmy wzrastali i obfitowali w miłość Chrystusową


Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką i my dla was żywimy,
1 Tes. 3:12

Ciało Chrystusa uczy się kochać – jest to klucz do zmiękczenia i otwarcia najtwardszego nawet serca. Miłość nigdy nie zawodzi. Programy zawodzą, ludzkie plany zawodzą, lecz Boża miłość nigdy nie zawodzi.

Tego rodzaju miłość nie jest tanim światowym osadem; ona kosztuje i cenna. Prawdziwa, Chrystusowa miłość będzie kosztować cię wszystko. Bóg wzywa pełnych pasji ludzi, którzy są gotowi złożyć swoje życie i dawać nie spodziewając się akceptacji świata. To pokolenie będzie płonąć chwałą Bożą. Ta pojawiająca się Królewska Ekipa będzie maszerować w rytmie uderzeń Jego serca. Jego serce będzie pragnieniem ich serc. Oni postanowią iść za
Barankiem, dokądkolwiek On idzie, nawet na krańce ziemi. To powstające pokolenie chce umrzeć za to, w co wierzą. Nigdy świat nie był świadkiem takiej pasji.
Te serca, pałające miłością Bożą, pośpieszą na pola żniwne, wywołując szalejący ogień przebudzenia wśród narodów. Całe kraje mogą być zbawione w ciągu jednego dnia.

Człowiek, Jezus Chrystus, jest skrajnym przykładem Boga zamieszkującego w nas.
A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.
Jn 1:14

Zwróć uwagę na zwrot i ujrzeliśmy chwałę Jego . To powstające Królewskie Przedsiębiorstwo będzie wywoływało taki sam efekt jak Jezus – chwała Pańska będzie widoczna na nim. On jest naszym wzorem: wyłącznie On jest naszym prawdziwym przykładem. Gdy Jezus chodził po ziemi, był prawdziwą demonstracją tej niezgłębionej miłości Bożej. Musimy skupić swój wzrok na Nim jako doskonałym wzorze życia w miłości (2 Kor. 3:18)

Bądź jak Jezus
Jako uczeń Jezusa Chrystusa, zostałeś stworzony na obraz Boga i jesteś ogromnie ważny dla Niego. On wzywa cię do chodzenia w doskonałej jedności z Nim – na podobieństwo do Niego i Jego natury. Pamiętaj: BÓG JEST MIŁOŚCIĄ (1 Jn 4:8). Naszą misją jest być wonnością Chrystusową, pięknem Jezusa, samym Jego namaszczeniem na tej ziemi. Gdy usługujesz, usługujesz z Nim. Gdy chodzisz, chodzisz z Nim.


Jezus modlił się do Ojca:

A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy.
Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata.
Jn. 17:20-24.

Niesamowite jest obserwować jak Duch Prawdy zmienia postawę wielu w Ciele Chrystusa; ich motywacje do dawania, a nie tylko po to, aby otrzymać. Jest to prawdziwy Chrystusowy charakter, który musi być w nas widoczny dla cierpiącego świata. Naszym celem jest, aby nasz charakter był po prostu taki sam jak Chrystusa:


Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.
Flp. 2:6-11, NIV

Naszą misją i mandatem z nieba jest pasja i współczucie (ang. gra słów „passion and compassion” – przyp.tłum.), aby kochać Boga i kochać naszych bliźnich. Ze współczuciem, Jezus objął człowieka chorego na trąd, przyjął umierającą kobietę i złamał prawo, aby usiąść przy studni i rozmawiać z prostytutką.


A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.
Mat 9:36-38

Miłość jest najdoskonalszą drogą, Miłość nigdy nie zawodzi, Miłość jest największym Bożym refleksem, Miłość zakrywa wiele grzechów.

Uzdrawiająca miłość


Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew.
Oz. 14:4

Nawet jeśli odpadłeś od wiary, dzięki Bogu, O zawsze jest gotów zaoferować czułe, pełne miłości przebaczenie.
Naprawdę, jak czytamy:

Przypowieści 10:12 miłość przykrywa wszystkie występki.

Obfitość Błogosławieństw

Bobby Conner


aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.