Gdy święte miłosierdzie dotyka pyłu śmierci

BRAD JERSAK 10/23/2017
Łk 7:11-17
Jezus wzbudza z martwych syna wdowy w Nain
A zaraz potem udał się do miasta, zwanego Nain, i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżał do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. I podszedłszy, dotknął noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię: Wstań.I podniósł się zmarły, i zaczął mówić. I oddał go jego matce. Wtedy lęk ogarnął wszystkich, i wielbili Boga, mówiąc: Prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się o nim ta wieść po całej Judei i po całej okolicznej krainie”.

CO SIĘ DZIEJE, GDY ŚWIĘTY BÓG DOTYKA NIECZYSTEGO CZŁOWIEKA?

…i co się dzieje świętemu Bogu, gdy zostaje dotknięty przez nieczystego człowieka?

Odpowiedź na to pytanie może zależeć w znacznym stopniu od tego, co rozumiemy przez „święty”, oraz od tego, co dla nas znaczy „nieczysty”. Niemniej, większość z nas musi dowiedzieć się od Jezusa, co myśleć o świętości, nieczystości i o tym, co się dzieje, gdy one się ze sobą stykają. To zdarzenie z Ewangelii daje nam odpowiedź.

Widzimy tutaj świętość w działaniu.

CZYM JEST ŚWIĘTOŚĆ?

Kiedy nasi ludzcy przodkowie po raz pierwszy zobaczyli piorun spadający z niebo i zapalający drzewo, w ich umysłach zapaliła się myśl o Bożej świętości oraz jej niebezpiecznej, niszczącej mocy.

Gdy nasi duchowi przodkowie, świeżo uwolnieni Hebrajczycy, zebrali się pod Górą Synaj, uważali świętość nie tylko za potężną, lecz również radioaktywną i zaraźliwą. Świętość, dotknęła tej góry, gdyby więc choćby zwierze dotknęło tej góry, należało je zabić, … z daleka (Wyj 19:12-13). Świętość była śmiertelna. Prawo zostało ustanowione, aby nakreślić linię graniczną świętości. NIE DOTYKAĆ!

Kapłani otrzymali szczególne wytyczne co do obchodzenia się z rzeczami świętymi, a z zachowywaniem tych przepisów wiązało się zarządzaniem miejscem Świętym i byciem świętym. Wraz z drobiazgowym przestrzeganiem tych praw przez religijny personel doszło do tego, że oni sami uznali siebie za świętych. Świętość oznaczała zachowywanie prawa, bądź odwrotnie: świętość oznaczała unikanie łamania prawa. Świętością było niegrzeszenie (jakkolwiek się to zdefiniuje).

Świętość skupiona na unikaniu grzechu nieodwołalnie stała się moralizatorska i purytańska. Chrześcijańskie ruchy uświęceniowe mogły mierzyć stan uświęcenia kogoś na podstawie tego, czego on nie robił. Praktycznie rzecz biorąc świętość stała się synonimem praktykowania sprawiedliwości własnej i wydawania moralnych sadów.

ŚWIĘTOŚĆ JEZUSA

W Chrystusie Bóg ponownie ustanawia nasze poczucie tego, co Święte. „Bądźcie świętymi, jak ja jestem święty” zostaje objawione jako: „bądźcie miłosierni, jak wasz Ojciec niebieski jest miłosierny”. W Ewangelii Łukasza 6:32-42 święte miłosierdzie Boże jest określone jako łaska i gościnność pozbawione uprzedzeń, radykalne przebaczenie, miłość do wrogów oraz unikanie osądzania innych.
Jeśli chcesz być święty tak, jak Bóg jest święty, bądź miłosierny tak, jak miłosierny jest twój Ojciec.
Chrystus nauczał jednak nie tylko o świętym miłosierdziu. W zdarzeniu z Nain również pokazuje nam święte miłosierdzie.
Widzimy świętą moc i święte miłosierdzie Boże objawione w Chrystusie jako dające życie współczucie. Święty Bóg widzi tą ubogą wdowę, która już opłakała śmierć swego męża, a teraz jej jedynego syna. Świętość wychodzi naprzeciw i dotyka ich.
Jest to ta świętość, która zstąpiła z nieba, świętość wcielona przez dziewicę Marię i Ducha Świętego, świętość, która stała się człowiekiem.
Jest to świętość Boża objawiona w człowieczeństwie Jezusa Chrystusa. Jest to świętość, która widzi nasze zranienia, naszą niedolę, smutek. Jest to świętość zakorzeniona w miłosierdziu Bożym, które było przyczyną Jego zejścia na dół, aby być z nami.
Gdy myślimy: „Święty”, musimy myśleć o miłosierdziu Bożym.

CZYM JEST NIECZYSTOŚĆ?

W tej historii święty Bóg dotyka nieczystego człowieka.
Dlaczego nieczystego? Ponieważ jest martwy.
Śmierć jest zepsuciem, jest zanieczyszczeniem, jest przeklęta.

NIE DOTYKAĆ!
Lecz On to zrobił.
Jakie znaczenie temu, co „nieczyste” nadaje Biblia?
Nawet w Prawie Mojżeszowym, Zakonie, głównym znaczeniem nieczystości nie były sprawy moralne czy grzeszne zachowania.
Nieczystość w szczególności odnosiła się do naszego zanieczyszczenia pyłem śmierci. (Do tych przemyśleń zainspirowała mnie lektura dr Matt Lynch). Stąd też mamy te wszystkie prawa zakazujące dotykania martwego czy martwych rzeczy. Gdybyś dotkną, stawałeś się nieczysty. Niektóre z tych praw były bardzo dziwne. Nawet te nakazy dotyczące wycieków – menstruacji, wycieku nasienia itd. – nie dotyczyły w ogóle moralnego upadku czy grzechu. Taka „nieczystość” jest jakoś powiązana z życiem i śmiercią.
Niektóre z tych przepisów były praktyczne. Śmierć mogła cię zainfekować, skazić, a nawet zabić. Przed dotknięciem martwego czy po nim wymagane było rytualne obmycie. TE prawa dowiodły Żydom w zdecydowany sposób swej wagi w czasach pojawiania się plag, takich jak trąd czy czarna śmierć.
Niemniej te wszystkie prawa dotyczące nieczystości wskazywały również na głębszy problem.
Wszyscy zostaliśmy dotknięci pyłem śmierci.
Wszyscy staliśmy się nieczyści.
Wszyscy umieramy.

CO SIĘ DZIEJE, GDY ŚWIĘTY BÓG DOTYKA NIECZYSTEJ LUDZKOŚCI?

Co robi Jezus Chrystus w tej historii?
Święty Bóg dotyka martwego chłopca. Nieczystego trupa. Martwego.
Lecz Chrystus nie ulega zanieczyszczeniu. Jego świętość nie ulego zepsuciu. On nie staje się nieczysty, lecz, zamiast tego, jego święty dotyk oczyszcza chłopca – oczyszcza go z samej śmieci!
Spójrz na tego młodego mężczyznę. Leży tam martwy w trumnie.
Jednak, gdy Chrystus w swym świętym miłosierdziu dotyka nieczystego martwego człowieka?
On wraca do życia.
Siada.
Zaczyna mówić.
Ciekaw jestem, co powiedział.

W TEJ HISTORII ZAWIERA SIĘ MIKROKOSMOS WCIELENIA

Oto czym jest wcielenie:
Święty Bóg, w Chrystusie, łączy Siebie z człowieczeństwem.
Z człowieczeństwem, przeklętym przez pył śmierci.

CO DZIEJE SIĘ Z CZŁOWIECZEŃSTWEM?

  • Gdy Święte Życie dotyka śmierci to następuje zmartwychwstanie.
  • Gdy boska natura jednoczy się z upadłą ludzką naturą, śmierć zostaje pokonana.
  • Gdy święty Bóg dotyka nieczystego człowieka, zostaje on oczyszczony z pyłu śmierci.

A CO DZIEJE SIĘ Z BOGIEM?

Bóg, Słowo, które staje się ciałem, dotyka tego martwego człowieka gołą ręką.
Święty Bóg, w ciele, dotyka nas, lecz sam również zostaje dotknięty.
On przeżywa nasze dotknięcie. Bezpośrednio.
Bóg, Słowo, które staje się ciałem i przezywa ludzkie emocje.

ON SMUCI SIĘ I NOSI NASZE SMUTKI.

Rozpacza tak samo jak rozpacza każda w pełni ludzka osoba.
Święty Bóg, w ciele ludzkiej duszy, jest „skrajnie udręczony, aż do śmierci”.
On płacze ludzkimi łzami, krwawymi łzami w Getsemani (Mt 26:38).
Płacze nie tylko za siebie, lecz również za każdego, kto dostał się pod przekleństwo śmierci, tak samo jak On miał.
Boże Słowo staje się ciałem, cierpi i umiera, i zostaje pogrzebany.
Ten sam Chrystus wstaje z martwych do życia trzeciego dnia, zgodnie z Pismem.

WRACAJĄC DO NAIN

Dlaczego jednak wzbudził tylko tego człowieka?
Czemu tylko córkę Jaira? Łazarza?
Dlaczego tylko trzy zmartwychwstania?
Jeśli mógł ich wzbudzić to

DLACZEGO NIE WSZYSTKICH?

A co by było, gdyby to zrobił? Gdyby to robił! Gdyby chciał! Chwałą Bogu, taki jest plan!
W tej historii widzimy to, co stanie się z nami wszystkimi.
W Chrystusie, Bóg dotknął każdego.
Wzbudza z martwych Adama i Ewę, ciebie i mnie wraz z Sobą.

DOTYCZY TO WSZYSTKICH

Pewna starożytna pieśń ogłasza to.
Śpiewałem ją tej niedzieli.
Gdy Chrystus Bóg, dawca życia wzbudził Swą potężną ręką wszystkich z martwych z doliny niedoli
obdarzył zmartwychwstaniem ludzką rasę, On jest Zbawicielem wszystkich,
Zmartwychwstaniem, życiem Bogiem wszystkiego.

ZAPROSZENI SĄ WSZYSCY

To zbawienie, święte oczyszczenie z pyłu śmieci jest dla każdego.
To zmartwychwstanie wzywa każdego.
Uwierz w to! Wejdź, weź udział, raduj się tym darem łaski nowego życia.

W pieśni ujęto to tak:

„Władza śmierci już nie panuje więcej na człowiekiem
Ponieważ Chrystus zstąpił, wstrząsnął i zniszczył jej moc,
Piekło związane, a prorocy radują się i wołają:
Zbawiciel przyszedł do tych, którzy wierzą,
Wejdźcie wy, wierni, do zmartwychwstania”.

Mamy w tym udział i jesteśmy zaproszeni.

DOTKNIJ PRZEZ WIARĘ świętego miłosierdzia Bożego w Chrystusie.

BĄDŹ DOTKNIĘTY I ŻYJ.

Amen.

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.4]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *