Niech sie stanie wedlug TWOJEJ WIARY!

Young Steve

Jedną z największych przeszkód w otrzymaniu uzdrowienie od Boga jest błędny  pogląd mówiący, że uzdrowienie zależy od Boga. To zupełnie tak jakby powiedzieć,  że twoje zbawienie od piekła zależy od Boga. W obu przypadkach, Bóg uczynił  już pełne zaopatrzenie dla ciebie poprzez zadośćuczynienie Chrystusa i w obu przypadkach to do ciebie należy uwierzenie i przyjęcie tego, że Jezus umarł, aby ci je dać.

Przypuśćmy, że myślałeś, że twoje zbawienie zależało do Boga. „Jeśli Bóg  chce mnie zbawić, to zrobi, to jeśli nie, to taka musi być Jego wola, żebym  pozostał niezbawiony”. Jest to tak samo absurdalne, jakby powiedzieć:  „Jeśli Bóg chce, abym został uzdrowiony to uzdrowi mnie; jeśli nie to musi  być Jego wola, abym pozostał chory”. Boża wola dotycząca twojego zbawienia  jest wyraźna w Jego Słowie. On chce zarówno jednego jak i drugiego i otrzymujesz je w taki sam sposób – przez wiarę.

Wielu, którzy wychodzą do modlitwy sądzi, że wiara kaznodziei powinna ich  uzdrowić. Jezus tak nie nauczał. Nigdy nie powiedział: „Moja wiara uzdrowiła  cię”. W wielu przypadkach mówił uzdrowionym ludziom:  – Twoja wiara uzdrowiła cię. To zależało od osoby przyjmującej uzdrowienie.

Weźmy na przykład kobietę z upływem krwi. Jezus nie prowadził żadnego rodzaju  spotkania z uzdrowieniami, gdy ona dotknęła jego szaty. W tym czasie Pan szedł  swoją drogą, aby zająć się uzdrowieniem kogoś innego. Nie miał pojęcia o  tym, że ta kobieta idzie do niego po uzdrowienie. Musiał zapytać o to, kto  się go dotknął? Uczniowie byli zdumieni, ponieważ wszyscy napierali na Niego,  lecz Jezus chciał wiedzieć, kto dotknął go w wierze. Poczuł, że wyszła z  Niego moc i wiedział, że ktoś dotknął się go w wierze, lecz nie wiedział kto to był.

Zatem to uzdrowienie nie miało nic do czynienia bezpośrednio z Jezusem ani  z Jego wiarą – zostało dokonane wyłącznie przez wiarę tej kobiety. Jezus powiedział jej, że jej wiara uzdrowiła ją.

Skąd wzięła tą wiarę? W taki sam sposób w jaki robisz to ty – słuchając  ewangelii. Ta kobieta poszła i otrzymała uzdrowienie, gdy „usłyszała o Jezusie”. Ktoś musiał jej opowiedzieć dobrą nowinę.

W Nowym Testamencie znajdziesz następujące stwierdzenia (biblijne referencje poniżej)

Jak uwierzyłeś, niech ci się stanie.”  „A Jezus widząc ich wiarę, rzekł do paralityka…”  „Twoja wiara uzdrowiła cię„. (Ten zwrot występuje 5 razy!)  „Nie ci się stanie według twojej wiary”. „Wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie jak chcesz”.”A widząc, że ma on wiarę aby być uzdrowionym rzekł do niego głośno: „Stań na nogi swoje”.

Oto odpowiednie wersety z Pisma, gdzie Jezus (czy w jednym przypadku Łukasz)  mówi o tym, że osobista wiara człowieka (czy też członków rodziny) była odpowiedzialna za uzdrowienie:

Syn setnika — Mat. 8:5-13; Paralityk — Mat. 9:2-8, Luke 5:17-26; Kobieta z upływem krwi — Mat. 9:20-22, Mark 5:25-34, Luke 8:43-48; Niewidomy — Mat. 9:27-30;  Kobieta kananejska — Mat. 15:22-28; Ślepy Bartymeusz — Mk. 10:46-52, Luke 18:35-43; Trędowaty — Łuk. 17:12-19; Kaleka z Listry — Dz. 14:7-10

A teraz spójrzmy, co się stało w miejscu, w którym ludzie nie mieli wiary: Mat. 13:54-58; Mk 6:1-6

Biblia nie mówi, że Jezus odmówił uczynienia wielu cudów, mówi, że nie mógł  tego zrobić w Nazarecie i że dziwił się ich niedowiarstwu. Zastanów się nad  tym: Sam Jezus, najlepszy kaznodzieja jaki kiedykolwiek chodził po ziemi,  nie mógł uzdrowić wielu w zgromadzeniu ludzi, z powodu ich niewiary. Oto widzimy drugą stronę tej sytuacji, gdy wiara ludzi uzdrawiała ich.

Jak nieuczciwe jest postępowanie niewierzących zgromadzeń, gdy wskazują  na kaznodzieję, gdy brak jest znaków i cudów. Tak, kaznodzieja też musi wierzyć,  lecz nawet jeśli on wierzy, niewiele się wydarzy w niewierzącym i wrogo nastawionym  zgromadzeniu. Jeśli sam Jezus nie mógł osiągnąć wyników tam, gdzie była taka  niewiar to żaden inny kaznodzieja nie może, ponieważ sługa nie jest większy nad swojego pana.

To nie Bóg nie chciał uzdrowić wszystkich chorób w Nazarecie. Z Psalmu 103.1-5  i innych miejsce wiemy, że to robił. Ten sam kaznodzieja (Jezus) uzdrawiałt tłumy w innych miastach. Jezus nie zmienił się wraz ze zmianą miejsca. To,  co ludzie otrzymali bardziej zależało od ich wiary lub ich niewiary niż od Jezusa!

Jeśli było to prawdą wtedy, to jest również aktualne i dziś. To nie zależy  od Jezusa. Nie zależy od Boga, kto zostanie zbawiony i uzdrowiony, lecz od nas. „Każdy kto chce” może otrzymać zbawienie i uzdrowienie.

Przeczytaj następujący przypadek chłopca opętanego przez demona: Mat. 17:14-21; M.k 9:17-29; Łuk. 9:38-42

Jezus przypisał niepowodzenie uczniów, ich brakowi wiary . Dał im już moc  i autorytet nad wszelkimi duchami (Łuk 9:1-2), zatem nie moc była problemem. Mieli moc! Istotą nie było to, co mógł zrobić Jezus, to w co oni mogli uwierzyć.

Ojciec chłopca zapytał Jezusa o coś: – Jeśli możesz coś zrobić.

Ponownie Jezus wyraźnie stwierdził, że istotą nie jest to, co Jezus może zrobić, lecz to, w co człowiek może uwierzyć. Jego odpowiedź brzmiała: – Wszystko jest możliwe dla wierzącego.

Wiem o tym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych (Łuk 1:37), lecz sprawa  nie dotyczy włącznie tego, co Bóg, czy Jezus mogą uczynić. Dotyczy to również tego, w co możesz uwierzyć.

W ew. Marka 11:24 Jezus wyraźnie mówi, że możesz mieć wszystko czego pragniesz,  jeśłi uwierzysz, że to otrzymasz, gdy się modlisz. Zależy to od twojej wiary, a nie od wiary Jezusa.

Nie jest to zbyt popularne nauczanie obecnie, ponieważ wielu chrześcijan  jest zbyt leniwych, aby chcieli wziąć odpowiedzialność za cokolwiek. Tak łatwo  jest powiedzieć, że wszystko dzieje się z woli Bożej i pozwolić Szatanowi  na działanie w swoim ciele równocześnie mówiąc, że to wola Boża. Jeśli jest  to wyłącznie zależne od Boga, to ty nie ponosisz żadnej odpowiedzialności.  A jednak Jezus wyraźnie określił poprzez swoją służbę, że to od ciebie zależy,  a nie od Niego, aby coś zrobić. Bóg nie jest odpowiedzialny za żadne ludzkie niepowodzenia w odbieraniu tego, co jest dostępne dla wszystkich. Jest to szczególnie prawdziwe teraz, że uzdrowienie zostało na stałe zapewnione  „jego ranami” (1 Ptr. 2:24). Jezus zrobił wszystko, co trzeba w sprawie twojego  uzdrowienia. To, czy otrzymasz uzdrowienie zapłacone w Jego zadośćuczynieniu  jest całkowicie zależne od ciebie. Bóg może uzdrowić cię i Bóg chce cię uzdrowić. Jedynym problemem jest to, czy w to uwierzysz? Ty możesz zostać uzdrowiony w Bożym miłosierdziu przez dar Ducha działającego  przez innego wierzącego, lecz najlepszym sposobem (i jednym pewnym) uzdrowienia  i trwania w zdrowi jest uwierzenie samemu. Ostatecznie, to zgodnie z twoją wiarą niech ci się stanie!

раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.1]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.