Śmierć

Durai Joe

Fizyczna śmierć jest procesem rozpadu fizycznego ciała na proch. Istnieje obecnie wiele niezrozumienia między wierzącymi.

Fizyczna śmierć jest procesem rozpadu fizycznego ciała na proch. Istnieje obecnie wiele niezrozumienia między wierzącymi. Gdy zbadamy Słowo Boże w celu wyjaśnienia, te błędne koncepcje będę mogły zostać odłożone, pamiętaj Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem. (Jan 14: 6).
Życie jest większe niż śmierć, Zbawiciel jest większy niż grzech, Niego jest większe niż piekło, a Lekarz jest większy niż choroba.
Zawsze pamiętaj, że w ostatecznym rozrachunku i planach Bożych, fizyczna śmierć jest WROGIEM.

1 Kor 15,26 A jako ostatni wróg zostanie zniszczona śmierć.

Przyjrzyjmy się kilku błędnym poglądom:

  • Wyznaczony czas śmierci

Wielu ludzi błędnie rozumie powszechnie znane powiedzenie wyznaczony czas śmierci z powodu błędnego odczytania Hebr 9,27. Nie ma czegoś takiego jak wyznaczony czas śmierci, tylko tyle, że śmierć czy odejście obecnego ciała jest wyznaczone w ogóle.

Hebr 9:27 a jak postanowione jest ludziom raz umrzeć a potem pod sąd.

Ten wers mówi, że jest przeznaczone człowiekowi raz umrzeć, a nie ma tu mowy o przeznaczonym na to czasie, co jest bardzo wielką różnicą.

Niektórzy wierzą, że Paweł przedłożył wyznaczony czas śmierci z powodu tego, co napisał w 2 Tym 4,6: Niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł.

Paweł zawsze tęsknił do bezpośredniej obecności Pana. W Fil 1,23,24 Albowiem jedno i drugie mnie pociąga: pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej; lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza.

Paweł miał gorące pragnienie odejścia z tego świata i bycia z Panem i Bóg spełnia to pragnienie Jego dzieci.
Ps 37,4
: Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje!Takim, jak wierzę, Pan pokaże czas ich odejścia. Jezus znał dokładny czas swojej śmierci i oddał Swego Ducha na Krzyżu

Jan 13,1 Przed świętem Paschy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca.

Jan 19,30A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

W mojej chrześcijańskiej drodze byłem ubłogosławiony, gdy słyszałem znaczące świadectwa o tym, jak niektórzy starsi święci w mający 80, 90 lat opuszczali ten świat. Leżeli na swych łożach, wszyscy ich bliscy byli zgromadzeni wokół łóżka, życząc każdemu do zobaczenia i śpiewając chwałę Jezusowi, który jest zmartwychwstaniem i Życiem, zamykali oczy i odchodzili. Hallaluja!

  • Umrzeć jest zyskiem

Wielu Bożych świętych spotykało się ze śmiercią niemal każdego (1 Kor 15,31). Zwróć uwagę na to, że cały ten rozdział mówi o fizycznej śmierci. Tacy ludzie z pewnością mieli wielkie pragnienie, aby się dosłownie znaleźć w obecności ich Pana i otrzymać wieczny odpoczynek od swej pracy.

 • Filipian 1:21 Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga: pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej; lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza.

Wielu Bożych generałów często tęskniło do odejścia, lecz pozostawali na tym świecie tylko z powodu pracy Pańskiej.

Zrozum, że jest dużo trudniej żyć dla Chrystusa niż umrzeć dla Chrystusa. Fizyczna śmierć w istocie jest ucieczką i uwolnieniem od walk tego świata, lecz nigdy nie zapominaj, że w ostatecznym rozliczeniu fizyczna śmierć jest przeciwnikiem, Ostatnim Wrogiem (1 Kor 15,26).

  • Pan dał, Pan wziął

Słyszymy ten wers cytowany na większość uroczystości pogrzebowych. Pochodzi on z księgi Joba 1,21: Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione.

To stwierdzenie Joba jest wiernie zapisane, lecz nie jest poprawne. Biblia wiernie zapisuje wszystkie zdarzenia i ważne rozmowy, lecz pod koniec historii Joba widzimy, że pokutuje. J 42, 1-6 zarejestrowane jest wyznanie Joba (42.3) : Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem.

Patrz: Przypadek Joba.

 • Śmierć świętych jest cenna dla Boga

Drogocenna jest w oczach Pana Śmierć wiernych jego Ps 116,5

Wielu z tego wersu doznaje pociechy więc niech korzystają ze wszystkiego co ich pociesza w chwili śmierci. Bóg przyjmuje świętych, którzy opuszczają ten świat, lecz On ich nie zabija. Jeśli ktoś myśli, że Bóg zabrał ich bliskiego, lub są taką myślą ukształtowani, to bądźmy mądrzy i nie starajmy się ich poprawiać w takiej chwili. Niech będą pocieszeni, a później pouczajmy ich w miłości. Widzieliśmy wcześniej, że niektórzy miłujący Pana, bardzo pragną być w Jego obecności. Kochamy Go, ponieważ On nas umiłował pierwszy. Jego miłość i tęsknota do nas jest większa od naszej miłości do Niego. Największym pragnieniem Pana dla nas jest to, abyśmy byli z nim na wieczność.

W ew. Jana 14,3 Jezus powiedział: A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.

To zgodnie z naszą wiarą i pragnieniem Bóg, w krytycznych sytuacjach, odpowiada (honoruje), lecz pamiętajmy, że w ostatecznym rozrachunku śmierć jest Ostatnim Wrogiem.

  • Siedemdziesiąt

Psalm 90:10 – Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, A gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt; A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy.”

Przed potopem ludzie żyli około 900 lat (Matuszelach, dziadek Noego żył 969 lat), później średnia okres życia spadł do 120 lat.

Jakub żył 130 lat. Gen 47,9: Jakub powiedział faraonowi: Czas mojego pielgrzymowania wynosi sto trzydzieści lat. Krótki i zły był czas życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania.?

W miarę jak grzech się pomnażał okres życia spadł jeszcze bardziej, tak że w dniach Mojżesza, który ten psalm napisał czas życia wynosił 70-80 lat.

Lecz Jezus to wszystko unieważnił. W Jezusie, gdy grzech obfituje, łaska obfituje tym bardziej (Rzym 5,20).

Rozważ ten wspaniały wers Słowa:

2 Tym 1,10 a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię,

Naucz się postrzegać wszystko poprzez złamane Ciało i Kalwarię. Moc Boża jest dostępna dla tych, którzy wierzą. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą BożąI Kor 1:18.

A to wszystko według twojej wiary. W ew. Mat 9.29 czytamy Według wiary waszej niech się wam stanie. Poświęć więc czas na budowanie wiary.

Spójrzmy teraz na kilka inny wersów, które dają nam więcej światła na Bożą wolę dotyczącą śmierci i długiego życia.

 • Ps 79:11 – oszczędź skazanych na śmierć! (BT).
 • Ps 102:19, 20 Bo Pan wejrzał z wysokiego przybytku swojego, popatrzył z nieba na ziemię Aby wysłuchać jęku więźniów I uwolnić skazanych na śmierć,
 • Ps 91:16 – Długim życiem nasycę go I ukażę mu zbawienie moje. (Długie życie trwa dotąd, aż człowiek będzie usatysfakcjonowany)
 • Przyp 3:1, 2 Synu mój! Nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań,bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój.
 • Ef 6: 2, 3 Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą:Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi.
 • Rzym 5:17 – Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. 2 Tym 1:10 …a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię,
 • Hebr 2:14 aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła,
 • Obj.J. 1:18 i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.
 • 1 Kor. 15: 25, 26 Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć.

Warto byłoby pamiętać, że nie ma żadnego zapisu, aby Jezus brał udział w jakieś uroczystości pogrzebowej Gdy raz trafił na taką, wskrzesił martwego i nie na tym skończył się pogrzeb. Raz powiedział: Nie umarli grzebią umarłych… Mat 8,21

Czy to wszystko znaczy, że nie umrzemy? Czy takie pytanie pojawia się w twoim umyśle? Nasze obecne ciało musi się zmienić ponieważ, nie możemy iść do nieba z tym ciałem.

1 Kor 15,50 mówi: ciało i krew nie odziedziczą królestwa Bożego. Jezus zmieni nasze ciała i da nam nowe.

Fil 3,19,20 Nasza ojczyzna zaś jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikoma ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.

Nasze nowe ciała będą podobne do uwielbionego ciała Jezusa. Po zmartwychwstaniu Jezus mógł;

 • być rozpoznawany
 • dotykany i odczuwany
 • jeść żywność

A zatem nowe ciało jest bardzo podobne do obecnego, lecz doskonałe. Obecne ciało może zatem zostać zmienione przez

 • Moc zamieszkującego w nas Ducha Rzym 8,11: A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.
 • Umarli byli wskrzeszani jako przedsmak wiecznego życia dla ducha, ciała i duszy. Jezus demonstrował to zwycięstwo nad fizyczną śmiercią, jak również przez polecenie uczniom, aby robili to samo w Mat 10,8: chorych uzdrawiajcie, trędowatych oczyszczajcie, umarłych wskrzeszajcie. Darmo wzięliście, darmo dawajcie.
 • Wiara: Hebr 11:5 Przez wiarę został Henoch zabrany i potem go nie było
 • Porwanie świętych: 1 Tes 4:16-18 najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana…

Starzenie – Boska perspektywa

продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.