Przyczyny chorób – II

Durai Joe

  • Duch nieprzebaczenia

Duch nieprzebaczenia rodzi zgorzknienie. Duch zgorzknienia nie potrzebuje wiele czasu na pokazanie swego niszczącego wpływu na ciało. Zgorzknienie jest śmiertelną trucizną. Wiele chorób, które wywołują zniekształcenia szkieletu kostnego człowieka jest spowodowanych przez zgorzknienie w duszy. Zgorzknienie duszy powoduje również wiele schorzeń skórnych.

Duch nieprzebaczenia odcina w czasie potrzeby łaskę i miłosierdzie Boże i ciało pozostaje duchowo bezbronne na duchy chorób, słabości, czy niemocy.

Jezus powiedział w ew. Mat 6,15: A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.

 • Pan powtórzył to ew. Mar 11,25: A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści wam przewinień waszych.

W ew. Mat 18,23-35 Jezus wyraźnie mówi w przypowieści o tym, że nieprzebaczajacy ludzie będą przekazani katom! Co za przerażająca myśl! Kim są kaci? To jest diabeł i jego złe anioły. Pamiętaj, NIEPRZEBACZNIE JEST RZECZYWISTOŚCIĄ KATÓW.

  • Strach

Strach jest przeciwieństwem wiary. Wiara podoba się Boga, a strach podoba się diabłu. Przez wiarę mamy dostęp do tronu łaski. Przez strach demony z przeklętego obszaru mają dostęp do naszego życia. Jest w tym z pewnością i choroba i niemoc.

Choroba stała się zaakceptowanym sposobem życia, ludzie spodziewają się chorób. Gdy sąsiad zachoruje grypę, spodziewasz się, że też cię to spotka, a bojąc się jej, podobnie jak magnes przyciąga metalowe wiórki, ty przyciągasz uwagę tej choroby i ona wchodzi. Naucz się widzieć chorobę jako złą rzecz, której należy się pozbyć i trzymać się od niej z dala.

Job powiedział (3,25): … to, czego się obawiałem, przyszło na mnie.

  • Język

Język kontroluje twoje życie, jest przyrównany do steru okrętu i uzdy w pysku końskim. Jeśli można kontrolować język, całe ciało może być pod kontrolą.
Jak 3,2: kto w mowie nie uchybia ten jest mężem doskonały, który całe ciało może utrzymać na wodzy.

 • Jak 3,6 (B.W-P) mówi, że język ten tak niewielki organ może się poszczycić bardzo wielkimi dziełami . Mówiąc prosto – złe słowa mogą dosłownie zatrzymać proces uzdrawiania ciała. Na przykład zwykły kaszel jest automatyczną reakcją na pojawienie się nieczystości, lecz jak wielu natychmiast powie: Uwaga, ten kaszel może doprowadzić do rzężenia. Gdy to powiesz, auto mechanizm twego ciała przestaje działać, dając miejsce rzężeniu.

Niewiarygodne?
Tak, to prawda. Nauka powoli odkrywa wpływ słów na ludzki system.

Przyp. 18,20/21: życie i śmieć są w mocy języka.

Przyp. 15,4 uczy, że przewrotna mowa powoduje złamanie ducha.

Oznacza to, że złe słowa, dają przeciwnikowi otwartą drogę do naszego ducha; a przeciwnikiem może być posłaniec choroby.

  • Krytycyzm

Ktoś może nigdy nie pomyśleć, ze krytyczny, wynajdujący błędy duch może mieć bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, lecz Słowo Boże mówi, że tak jest.

 • Iz 58,9 i 11mówi nam, że: Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem, …., twoje członki odzyskają swoją siłę,.. nastawienie czy myśli jest dość rujnujące dla zdrowia.
  • Brak jedności

Brak jedności w Ciele Chrystusa jest jak dotąd nieznaną przyczyną chorób. Chwała Boża (Duch Święty) został nam dany po to, abyśmy mogli być jedno (J 17,22). Duch Święty, który daje uzdrowienie i zdrowie nie może działać w atmosferze braku jedności. Otwiera to drogę do chorób i słabości. Czytaj ew. Jana 17 uważnie, a rozpoznasz tego rodzaju jedności, której pragnie Jezus, brakuje w większości chrześcijańskich kręgów.

Ef 2,22 uczy nas, że jesteśmy zbudowani razem na mieszkanie Boże. Bóg wybrał Kościół, aby w nim zamieszkać; a On może zająć swą chwalebną rezydencję tylko wtedy, gdy jesteśmy zbudowani razem. Chrześcijanie nigdy nie zobaczą uzdrowień, których chcą, dopóki nie dojdą do jedności dla Boga.

  • Brak dawania

Duży procent chorych ludzi nie daje Bogu radośnie. Zostało to wykazane statystycznie w wielu miejscach. Mocno wierzymy w to, że są demony zwane demonami skąpymi, które uniemożliwiają ludziom dawanie; ponieważ znają moc dawania. Te demony (skąpstwa) wiedzą, że posłańcy chorób nie mogą działać swobodnie jeśli dzieci zachowują zasady Boże w dziedzinie dawania z ich dóbr materialnych. Są więc, jak ukryci agenci, którzy stawiają przed chrześcijanami warowne mury. Niektórzy chrześcijanie odkrywają to, że dawanie jest potężną bronią przeciwko mocom ciemności.

Lekko zaś podchodząc, do sprawy zobacz jak wielki wydaje się stu złotowy banknot w kościele, a jak niewielki staje się w sklepie no, w ostatecznie dla niektórych.

Jesteśmy szafarzami tego, co Bóg nam dał i musimy używać tego tak, jak chce tego Bóg, a nie według własnych pragnień i pożądliwości. Bóg nakazał, aby cały Jego lud aktywnie uczestniczył w wyposażaniu Jego domu, Kościoła.

 • Patrz. Mal 3,8-11. Chcę zwrócić twoją uwagę na wers 11: … I zgromię dla waszego dobra szkodnika (polnego). Choroba jest nieprzyzwoitym szkodnikiem (niszczycielem) i Bóg wystąpi osobiście, aby zgromić szkodnika, gdy Jego ludzie są wierni w dawaniu.

Czytaj również Ps. 41,1-3.

  • Złe nauczanie

Ci, którzy sprzeciwiają się boskiemu uzdrawianiu jako dotyczącemu tylko apostołów, nigdy osobiście nie podejmowali wkładania rąk na chorych, lub też nigdy nie widzieli fizycznej manifestacji demonicznej, ani nie byli świadkami cudu uzdrowienia. Cóż zrobili by tacy nauczyciele, gdyby przyszło im stanąć osobiście w konfrontacji z demoniczną mocą? Ich teologia byłaby bezużyteczna!

Czy nie ma setek biblijnych szkół, które systematycznie ucza swych studentów argumentacji przeciwko uzdrowieniu? Co się stanie, gdy produkty takich szkół zaczną paść trzodę i nauczać?

 • Choroba jest wolą Bożą
 • Bardziej zbliżamy się do Boga dzięki naszej chorobie
 • Bóg uczy nas przez choroby
 • Bóg nie zawsze uzdrawia
 • Uzdrowienie to sprawa osobista

Oto kilka przykładów złego nauczania

Bardzo ważne jest, abyś był w kościele, gdzie wierzy się w uzdrowienie i naucza na ten temat, lub ostatecznie w kościele, który nie krytykuje i nie utrudnia służby uzdrawiania. Może się to okazać sprawą życia lub śmierci patrz Ez. 34,4.

  • Brak zwierzchności

Wielu chrześcijan nie lubi słowa autorytet, władza, czy poddanie. Błagamy cię, abyś przeczytał ten i następny punkt z wielkim rozmysłem i modlitwą. Czytaj kolejne wersy powoli i zaznajom się z nimi. Jestem przekonany, że wielu będzie uwolnionych i otrzyma uzdrowienie jeśli zatrzymają się na tych dwóch punktach przez chwilę.

Ef. 4,11-14 jest wypełnieniem PS 68,18. Nowotestamentowy kościół jest zbudowany tak, żeby Pan Bóg mógł mieszkać wśród nas. Nie ma co do tego absolutnie żadnych wątpliwości. Jezus ustanowił swoje sługi czy urzędy w kościele. Nieposłuszeństwo, jak wiemy, zasmuca Ducha Świętego oddala Jego Błogosławioną obecność.

Zadaniem kościoła jest ścisłe dopasowanie i zwartość, podobnie jak w twym ciele, gdzie wszystkie kończyny i organy pracują jak jedno. Gdy nerki odmawiają przyjmowania poleceń z mózgu, masz problemy. Gdy my odmawiamy posłuszeństwa przyjmowania poleceń od Boga, przekazywanych przez lokalnie ustanowioną głowę, to jesteśmy w jeszcze większych kłopotach niż nam się zdaje. Często spotykamy niezależnych chrześcijan. Bracie i siostry, obudźcie się, nie ma czegoś takiego jak niezależność w Ciele Chrystusa. Może to jest obraza Statuy Wolności, lecz jest to sprawa życia lub śmierci!

Wielu chrześcijan jest zadowolonych czytając Biblie i modląc się w domach i kościół jest dla nich miejscem, które mogą odwiedzić jak chcą. Naszą pierwsza społecznością jest Ojciec przez Syna. Gdy jesteśmy we właściwej społeczności z Ojcem, On prowadzi nas do lokalnej społeczności, gdzie możemy stać się członkami jedni drugich, żywym kamieniem w domu Pańskim.

Wielu również chciałoby domowego uwolnienia od duchowych rzeczy! Służby na radiowe i telewizyjne mają swoją moc i miejsce, lecz nie ma substytutu osobistej obecności w zgromadzeniu. Hebr. 10,25 ostrzega: nie opuszczajcie zgromadzeń wzajemnych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajcie sobie otuchy nawzajem..

Gdy zranię się w lewa rękę, prawa obsługuje ją opatrując, drapiąc ranę czy nawet podtrzymując, lecz jeśli zostanie ona odczepiona od ramienia, lub niewłaściwie przyłączona, to czy sądzicie, że mogę odebrać właściwe uzdrowienie? Zaprawdę stałe uzdrowienie pochodzi od wewnątrz, poprzez przepływ krwi, układanie kolejnych warstw tkanek i wiązadeł, jedną na drugiej od jednego członka do drugiego. W tych dniach ostatnich, gdy Pan kończy budowę Swego Kościoła, będzie naciskał na właściwy porządek rzeczy i będziesz okrywał, że pewne dobrze działające niegdyś metody uzdrawiania teraz już nie są skuteczne.

1 Tes 5,12 zachęca: A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was Ej chorzy,
czy jesteście ulegli temu przykazaniu?

Każda owca potrzebuje pasterza i każda owca potrzebuje owczarni. Dzięki Bogu za wielkie otwarte pastwiska, lecz znaj swoje powołanie, swoje miejsce i swoją owczarnię miejsce, gdzie możesz prawdziwie odpocząć.

Uporczywa choroba może przyjść na dziecko Boże, które nie znajduje się pod duchowym autorytetem.

  • Nieprawidłowe działanie jako członek

Ef 4:16 uczy nas, że jesteśmy członkami jedni drugich. Ma to bardzo ważne konsekwencje, które wymagają wiele poświęconego oddania. Gdybyśmy tylko mogli poznać wagę i znaczenie bycia częścią jedni drugich! Gdybyśmy mogli uchwycić fakt, że życie Chrystusa przepływa tylko między jednym członkiem a drugim!

Rzym 12, 5 mówi: tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.

Co jeśli jeden z członków twojego ciała, powiedzmy nos, odmówi działania? Będziesz w poważnych problemach. Powstaje problem, gdy jeden z członków nie wypełnia swego zadania w ciele. Zdaj sobie sprawę z powagi bycia chrześcijaninem, członkiem Ciała Chrystusa. Jako chrześcijan masz określoną funkcję w Ciele i jeśli nie funkcjonujesz tam jako członek, możesz krzywdzić siebie samego, czy innych. Ta szkoda to również choroba.

Ef 6:15 uczy nas, abyśmy mieli nogi obute, gotowe do zwiastowania ewangelii pokoju. Wskazuje to, że każdy chrześcijan jest posłańcem ewangelii. Jeśli nie szerzysz ewangelii pokoju lub jeśli nie jesteś aktywnie zaangażowany w wysiłek głoszenia ewangelii, nie masz na sobie pełnej zbroi Bożej i nie będziesz w stanie wytrzymać ataków przeciwnika, którymi, oczywiście, mogą być choroby. Musimy mieć na sobie założone buty ewangelii. Wyobraź sobie, że wychodzisz z domu bez butów. Jak daleko możesz zajść i jak bezpieczne to będzie?

Chrześcijanin, który nie jest aktywnie zaangażowany w szerzenie ewangelii nie porusza się. Jest jak siedząca kaczka, dla ognistych pocisków przeciwnika. Trudno jest diabłu utrzymać się przy ruchomym chrześcijaninie, łatwo zaś mu otoczyć siedzącego i nieskutecznego Chrześcijanina.

  • Nieprawidłowepożywienie podawane przez pasterzy

Pasterz czy pastor musi zajmować się tym, czy trzoda jest karmiona i czy jest karmiona prawidłowo. Jeśli nie zostaniesz nauczony pewnej dziedziny matematyki, lub twój nauczyciel nie wiedział jak cię tego nauczyć, to wcześniej czy później odczujesz to w życiu. Jeśli nie byłeś uczony na temat uzdrowienia, lub nie byłeś uczony prawidłowo, będzie miało to swoje konsekwencje – nie będziesz w stanie sprzeciwić się chorobie i niemocy, a one znajdą łatwą drogę wejścia i zajęcia twojego ciała.

W Ez 34:1-5, czytamy: I doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im: Pasterze! Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli! Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadacie, w wełnę wy się ubieracie, tuczne zarzynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego.

Ty będziesz korzystał znajdując się we właściwej owczarni, gdzie Słowo Boże jest właściwie nauczane.

 

  • Gdy usługujący nie używają autorytetu niepowodzenia sług Bożych.

Każdy wierzący ma prawo jako chrześcijan sprzeciwić się diabłu i jego dziełom. Gdy ordynowany przedstawiciel kościoła nie korzysta ze swego autorytetu, choroby dotykają ludzi.

W ew. Mat. 17,14-21, Jezus schodzi z góry przemienienia i odkrywa, że jego uczniowie nie byli w stanie uzdrowić chłopca. Jezus zgromił uczniów za niewiarę i uzdrowił chłopca. Gdy uczniowie pytali Go, dlaczego nie mogli tego zrobić, przypisał to ich niewierze.
Niewiara w co, możesz się zastanawiać? W ew. Mat 10 Jezus daje uczniom moc nad wszelkimi nieczystymi duchami i wszelkimi chorobami. Oczywiste jest, że uczniowie zapomnieli o tym wielkim autorytecie tak dalece, że stali się nieskuteczni. Nie został wykorzystany udzielony autorytet.

Podobnie i dziś, szczególnie, gdy słudzy Boży, którzy wiedzą że zostali ordynowani, mają autorytet i zostali uprawnieni przez Chrystusa, zawodzą w korzystaniu ze swego autorytetu, choroby dochodzą do głosu lub zdobywają trwały punkt zaczepienia.

  • Brak postu

Jest kilka rodzajów demonów choroby, które wychodzą tylko wtedy, gdy usługującemu nie jest obcy post. Jezus zaznaczył to, w niektórych przypadkach, które widzieliśmy powyżej w ew. Mat 17,14-21. Jezus daje dwa powody niemożności uzdrowienia niewiara i bark postu. Post powoduje większe przekonanie (świadomość) spraw duchowych. Usługujący, który pości, jest bardziej skuteczny w duchowej rzeczywistości dotyczącej chorób, słabości i kalectwa. Nie oznacza to, że trzeba pościć przed wypędzaniem demonów! Dla usługującego post powinien być normalnym sposobem bycia, a co więcej powinien wieść postne(samokontrola!) życie. Dobrze byłoby w tym miejscu pamiętać, że nie ma takiego  szczególnego daru jak dar wypędzania demonów.

  • Brak czci dla rodziców

Biblia zdecydowanie uczy tego, że mamy czcić naszych rodziców. W Ef 6,2/3 czytamy czcij ojca swego i matkę, co jest pierwszym przykazaniem z obietnicą: abyś długo żył na ziemi i aby ci się dobrze wiodło.

To przykazanie uczy nas, że jeśli nie czcimy naszych rodziców

 • nie będzie nam się dobrze wiodło
 • nie będziemy długo żyli na ziemi.

Choroba i niemoc ma łatwy dostęp do życia osoby, która nie czci swych rodziców.

Przyczyny chorób – III 

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *