Zastanawialem sie, jaki jest twój punkt widzenia na malzenstwa mieszane (róznych ras). Slyszalem pewnych ludzi, którzy mówia, ze Pismo zdecydowanie sprzeciwia sie temu.

Odpowiedź:

Osobiście nie wiedzę żadnych biblijnych przeciwwskazań do zawierania małżeństw międzyrasowych wśród chrześcijan:

Oto kilka rzeczy, które na ten temat można przeczytać w ST:

Joz. 23:12-13
Bo jeśli się odwrócicie i przylgniecie do resztki tych narodów, które pozostały u was, i będziecie zawierać z nimi małżeństwa, i pomieszacie się wy z nimi, a oni z wami, To wiedzcie, że Pan, Bóg wasz, tych narodów już nie wypędzi przed wami i one staną się dla was pułapką i sidłem, biczem na wasze boki i cierniem dla waszych oczu, aż wyginiecie z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan, Bóg wasz.

Sędz. 3:5-7
Synowie izraelscy mieszkali tedy pośród Kananejczyków i Chetejczyków, i Amorejczyków, i Peryzyjczyków, i Chiwwijczyków i Jebuzejczyków, I brali sobie ich córki za żony a córki swoje wydawali za mąż za ich synów i służyli ich bogom.
Synowie izraelscy czynili tedy zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu, Bogu swoim, i służyli Baalom i Aszerom.

„After these things had been done, the leaders came to me and said, „The people of Israel, including the priests and the Levites, have not kept themselves separate from the neighboring peoples with their detestable practices, like those of the Canaanites, Hittites, Perizzites, Jebusites, Ammonites, Moabites, Egyptians and Amorites. They have taken some of their daughters as wives for themselves and their sons, and have mingled the holy race with the peoples around them. And the leaders and officials have led the way in this unfaithfulness.” When I heard this, I tore my tunic and cloak, pulled hair from my head and beard and sat down appalled.” (Ezra 9:1-3)

Ezdr. 9:9-12
Bo chociaż jesteśmy niewolnikami, lecz w naszej niewoli nie opuścił nas nasz Bóg, ale zapewnił nam przychylność królów perskich, pozwalając nam odżyć, abyśmy mogli wznieść świątynię naszego Boga i naprawić jej zniszczenia; dał nam mur ochronny w Judei i Jeruzalemie. Lecz co mamy teraz rzec, Boże nasz, skoro znowu przekroczyliśmy twoje przykazania, które nadałeś przez swoje sługi, proroków, mówiąc: Ziemia, do której wchodzicie, aby ją objąć w posiadanie,  jest ziemią splugawioną obrzydliwościami ludów tej ziemi, którymi napełnili ją od krańca do krańca w swojej nieczystości. Nie dawajcie więc waszych córek ich synom za żony, a ich córek nie bierzcie za żony dla waszych synów; nie zabiegajcie o ich dobrobyt (BG- nie szukajcie pokoju ich) i powodzenie na wieki, abyście wzrósłszy w siłę korzystali z dóbr ziemi i mogli przekazać ją w dziedzictwie waszym synom na wieki.

Ezdr. 9:14
Czy mamy znowu przekraczać twoje przykazania, spowinowacając się z tymi obrzydliwymi ludami? Czy nie popadniesz w gniew na nas aż do całkowitej zagłady, aby żadna resztka nie ocalała?

Ezdr. 10:2
Wtedy odezwał się Szechaniasz, syn Jechiela, z synów Elama, i rzekł do Ezdrasza:
Popełniliśmy wiarołomstwo wobec naszego Boga, pojmując za żony obcoplemienne kobiety z ludów tych ziem. Ale mimo to jest jeszcze nadzieja dla Izraela.

Nehem. 10:28-31
Malluk, Charam, Baana.
A reszta ludu, kapłani, Lewici, odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątynni oraz wszyscy, którzy się odłączyli od obcej ludności, a przyłączyli do zakonu Bożego, ich żony, synowie i córki, wszyscy, którzy mają dostateczne zrozumienie, Przyłączają się do swoich braci, do swoich dostojników, pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według Zakonu Bożego, który został nadany za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego, i że będą przestrzegać i wypełniać wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, jego prawa i przepisy, Że nie będziemy wydawali naszych córek za mąż za pogan tej ziemi ani córek ich nie będziemy brali na żony dla naszych synów.

Niektórzy wierzą, że Bóg chciał, aby Izraelici zachowali „czystość rasową”, zatem mówią, że Biblia zabrania międzyrasowych małżeństw. Niemniej gdyby międzyrasowe czystość była istotą to Izraelici mogliby zawierać traktaty przyjaźni z innymi narodami (nie zawierając związków małżeńskich z ich kobietami) ciągle utrzymując swoją rasową czystość.
Zwróć uwagę na to, że Bóg nie tylko zabronił Izraelitom małżeństw z obcoplemiennymi kobietami, lecz również powiedział im, aby nie szukali przyjaźni z innymi narodami (Ezd. 9:10-12 oraz Joz. 23:12-13 powyżej). Chodzi tutaj o coś innego niż czystość rasowe. Była jedna szczególna przyczyna, dla której Bóg zakazał im zawierać związki małżeńskie z tymi. Możemy zobaczyć cień tego w Sędz. 3:5-7 (powyżej), gdzie czytamy, że Izraelici zaczęli zawierać małżeństwa z innymi narodami i służyć obcym bogom.

Zobaczmy teraz jaka jest szczególna przyczyna, dla której Bóg zakazał Izraelitom zawierać małżeństw z innym narodami.

5 Moj. 7:3-4
Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna, Gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom.
Wtedy zapłonąłby przeciwko wam gniew Pana i szybko by cię wytępił.


1 Król. 11:1-2

Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich: córkę faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: Nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami, nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów.
Otóż do tych zapałał Salomon miłością.

Bóg zakazał Izraelitom małżeństw z innymi narodami ponieważ wiedział, że odwrócą się od Niego i będą służyć obcym bogom, co też dokładnie się stało.

Jak zaczynamy widzieć nigdy nie chodziło o zachowanie rasowej czystości.
Uczeni zwracają uwagę na to, że okoliczne narody były tej same rasy, co Izraelici:

„Żydowscy przywódcy donieśli Edraszowi, że Izraelici dopuścili się obrzydliwych praktyk ze swymi pogańskimi sąsiadami (Edr. 9:11, 14), co znaczyło, że  pożenili się z pogankami. Jednym z najważniejszych zakazów było, aby Jego ludzie nie zawierali związków małżeńskich z poza społeczności wierzących (Ex. 34;11-16, Deut. 7:1-4).  Nie było tak z powodu różnicy rasowej, ponieważ ludzie sąsiednich obszarów byli również Semickiej rasy. Powody były wyłącznie natury religijnej. Jeśli Boży ludzie będą zawierali zwiazki poza Izraelem to będą kuszeni (jak Salomon; 1 Krl. 11;3-5) do oddawania pogańskiej, bałwochwalczej czci bożkom” (The Bible Knowledge Commentary, Walvoord and Zuck, Dallas Theological Seminary, p.669, emphasis added)

Ludzie z okolicznych obszarów byli tej samej rasy co Izraelici, zatem można było zawierać związki małżeńskie i nie tracić czystości rasowej.
Jednak Bóg zażądał od nich wstrzymania się od „mieszanych” ślubów – czystość rasowa nigdy nie była tutaj istotą.

Zauważ fakt, że było zupełnie do przyjęcia, aby poganin (każdy, kto nie był Żydem),  nawrócił się na Judaizm  i przyłączył do społeczności izraelskiej:

Mat. 23:15
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami.

Dz.Ap. 2:10-11 (BG)
We Frygii, i w Pamfilii, w Egipcie, i w stronach Libii, która jest podle Cyreny, i przychodniowie Rzymscy; Żydowie, i nowonawróceni;
Kreteńczycy, i Arabowie; słyszymy ich, mówiących językami naszymi wielkie sprawy Boże.

Dz.Ap. 6:5 (BG)
I podobała się ta rzecz onemu wszystkiemu mnóstwu. I obrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, nowonawróconego Antyjocheńczyka.

Dz.Ap. 13:43 (BG)
A po rozpuszczeniu zgromadzenia, poszło wiele Żydów i nabożnych nowowierników za Pawłem i Barnabaszem, którzy mówiąc do nich, radzili im, aby trwali w łasce Bożej.

2 Moj. 12:48-49
A jeśli zatrzyma się u ciebie cudzoziemiec i będzie chciał obchodzić Paschę Pana, spraw wpierw, żeby wszyscy męscy członkowie jego rodziny zostali obrzezani, i wtedy może brać udział w święcie, i będzie zrównany z tubylcem; lecz żaden nieobrzezany nie będzie z niej spożywał.
Jedno prawo obowiązywać będzie tubylca i cudzoziemca, goszczącego wśród was.

(BW)

Te wersy pokazują, że ci poganie (nie-izraelici) mogli nawrócić się na Judaizm, po czym mogli być traktowani jak „narodzeni w tej ziemi” (Ex. 12:48-49).
Nie miałoby żadnego sensu, gdyby Bóg żądał zachowania „czystości rasowej”, lecz, powtarzam, czystość rasowa nigdy nie była przyczyną zakazu ślubów z nie-żydami.

Za chwilę zobaczymy na dwa przykłady pogańskich kobiet, które nawróciły się na Judaizm po czym poślubiły Izraelitów i okazuje się, że te małżeństwa były zupełnie zaakceptowane. Lecz, po pierwsze, zauważ, że genealogie ludzi były bardzo ważne w czasach biblijnych, a szczególnie dla kapłanów:

Ezdr. 2:59-63
A to są dawni jeńcy z Tel-Melach, z Tel-Charsza, z Kerub, z Addan i z Immer, którzy nie mogli podać swojego rodowodu i pochodzenia i dowieść, że się wywodzą z Izraela: Z synów Delajasza, z synów Tobiasza i z synów Nekody sześciuset pięćdziesięciu dwóch mężów.
Również należący do rodów kapłańskich synowie Chobajjasza, synowie Hakkosa i synowie Barzillaja, który pojął za żonę jedną z córek Barzillaja z Gilead i nazwał się jego imieniem, Ci poszukiwali, czy są ujęci w spisie rodowodów, lecz tam się nie znaleźli, zostali więc jako nieczyści usunięci od sprawowania kapłaństwa.
A namiestnik zakazał im jadać z pokarmów poświęconych, aż się pojawi kapłan przeznaczony do rzucania losów.

Po okresie niewoli w Babilonie wielu Żydów wróciło w pobliże Jerozolimy (Ezd. 1:1-2:70). Ludzie wymienieni w tym fragmencie nie mogli wykazać swego pochodzenia, więc zostali wykluczeni z kapłaństwa. Genealogia człowieka była wtedy tak ważna, a w szczególności kapłanów, że w Biblii mamy liczne genealogie.
Jeśli ludzka genealogia była tak ważne (a w szczególności kapłanów) to, wyobraź sobie, jak ważna musiała być genealogia Jezusa, który jest naszym „najwyższym kapłanem na wieki” (Hebr. 6:20)! Z pewnością nie było żadnych „nieczystych” wśród przodków Jezusa, nieprawdaż? Jeszcze wrócimy do tego momentu.

Spójrzmy teraz na par pogańskich kobiet, które poślubiły izraelskich mężczyzn.
Jedną z nich jest Rahab, która opuściła Jerycho, gdy Izraelici to niszczyli.
Rahab pomogła szpiegom izraelskim (Joz. 2:1-21), więc ona sama i jej rodzina zostały przyjęte do społeczności izraelskiej po zniszczeniu Jerycha. Druga poganka to Rut, która była Moabitką. Zaufała Bogu Izraelitów („przyszła, aby skryć się pod skrzydłami Bożymi” – Rut 2:11-12), po czym poślubiła męża imieniem Boaz:
:

Joz. 6:25
Nierządnicę Rachab, rodzinę jej ojca i wszystko, co miała, zachował Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła posłańców, których wysłał Jozue, aby przeprowadzili wywiad w Jerychu.

Jak. 2:25
W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą?

Rut 4:9-17
Wtedy Boaz powiedział do starszych i do całego ludu; Wy dziś jesteście świadkami, że nabyłem z ręki Noemi wszystko, co należało do Elimelecha i wszystko, co należało do Kiliona i do Machlona.
Także i Rut Moabitkę, wdowę po Machlonie, biorę sobie za żonę, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości i aby nie zginęło imię zmarłego pośród jego braci ani w obrębie jego rodzinnej miejscowości.
Wy jesteście dziś tego świadkami. A cały lud, który był w bramie, i starsi rzekli: Jesteśmy tego świadkami. Niech Pan sprawi, żeby ta kobieta, która wchodzi do twojego domu, była jak Rachel i jak Lea, które wspólnie wzniosły dom izraelski. Nabywaj mocy w Efracie i zyskuj rozgłos w Betlejemie.
Niechaj twój ród będzie jak ród Peresa, którego Tamar urodziła Judzie, przez potomstwo, które ci da Pan z tej kobiety. Boaz pojął więc Rut za żonę. A gdy z nią obcował, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. Wtedy powiedziały kobiety do Noemi: Błogosławiony niech będzie Pan, który cię dziś nie pozostawił bez wykupiciela, i niech imię jego będzie głośne w Izraelu. Niechaj ten będzie dla ciebie krzepicielem duszy i żywicielem w twojej starości, gdyż urodziła go twoja synowa, która cię miłuje i która jest dla ciebie lepsza niż siedmiu synów. Wtedy wzięła Noemi dziecię i położyła je na swoim łonie, i była dla niego piastunką. A sąsiadki nadały mu imię, powiadając: Noemi narodził się syn. I nazwały go Obed, a ten był ojcem Isajego, który był ojcem Dawida.

Rahab i Rut obie były pogankami, a jednak wyszły za izraelitów po nawróceniu na Judaizm. Jeśli chodziło by o zachowanie czystości rasowej Izraelitów, to byłoby złem dla tych mężczyzn poślubić Rahab i Rut. Z pewnością nie spodziewalibyśmy się takich „grzesznych” małżeństw wśród przodków Jezusa, ponieważ Jego „czystość rasowa” byłaby wtedy skompromitowana. Lecz nigdy nie chodziło o czystość rasową.
Zauważ, że obie te kobiety (Rahab i Rut) znajdują się w  linii rodowodowej Jezusa:  :

Boaz pojął więc Rut za żonę. A gdy z nią obcował,
Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna.….. I nazwały go Obed,
a
ten był ojcem Isajego, który był ojcem Dawida.
Rut
4:9-17

Mat. 1:5-6
A Salmon zrodził z Rahab Booza, a Booz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego.
A Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona.

Jezus jest „Synem Dawida” (Mat. 1:1), co oznacza, że jest potomkiem Króla Dawida, czyli dwie pogańskie kobiety (Rahab i Rut) były bezpośrednimi przodkami Jezus Chrystusa. Ludzie, którzy wierzą, że Biblia zabrania małżeństw miedzy rasami, często mówią, że Nowy Testament podaje genealogię Jezusa, aby wykazać czystość rasową Jego linii. Jednak ta linia genealogiczne zawiera pogan, co potwierdza, że „czystość rasowa” nigdy nie była powodem Bożego zakazu mieszanych małżeństw z pogańskimi narodami. Przyczyny były wyłącznie religijne, nie rasowe.

Zauważ, że każdy człowiek, który kiedykolwiek żył na ziemi, jest potomkiem pary wspólnych przodków:

1 Moj. 3:20
I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących.

Dz.Ap. 17:24-26
Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko.
Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania,

Każdy żyjący człowiek jest potomkiem Adama i Ewy (po dowody zapraszam do przeczytania mojego artykułu The Biblical Evidence Against the Theory of Evolution).
Wszyscy pochodzimy ze wspólnego zestawu genów. W rzeczywistości Izraelici i inne narody żyjące w tamtych czasach, zarówno jak współcześnie, mają jeszcze jedną parę wspólnych przodków Noego i jego żony:

1 Moj. 8:15-18
Wtedy rzekł Bóg do Noego: Wyjdź z arki ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą!
Wyprowadź z sobą wszystkie zwierzęta, które są z tobą, wszelkie istoty żywe, ptactwo i bydło, i wszelkie płazy pełzające po ziemi! Niech zaroją się na ziemi, niech rozradzają się i rozmnażają na ziemi!
Wyszedł więc Noe z synami swymi i żoną swoją, i z żonami synów swoich, którzy z nim byli.

Zatem, gdy Bóg zakazał Izraelitom zawierać związki małżeńskie z innymi narodami to nie miało to nic wspólnego z „czystością rasową”, ponieważ każdy na ziemi w tym czasie był potomkiem Adama i Ewy i byli również potomkami Noego i jego żony. Izraelici i wszystkie inne narody w końcu wszyscy pochodzili z tego samego zestawu genetycznego.

Gdy już zobaczyliśmy, co mówi Stary Testament, spójrzmy na Nowy. Gdy małżeństwo (czy mąż i żona) są wspomniane w NT, nie ma żadnego polecenia mówiącego, że mąż i żona muszą być z tej samej rasy, tego samego koloru skóry, tego samego narodu itd. Na przykład, oto kilka rzeczy, które NT ma do powiedzenia na temat małżeństwa:

1 Kor. 7:1-3
A teraz o czym pisaliście: Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety; Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża.
Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi.

1 Kor. 7:8-11
A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz wdowom: Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem.
Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński; albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński, niż gorzeć.
Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała, A jeśliby opuściła, niech pozostanie niezamężna albo niech się z mężem pojedna; niech też mąż z żoną się nie rozwodzi.

1 Kor. 7:27-28
Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną? Nie szukaj żony.
A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś, a jeśli panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła; wszakże tacy będą mieli doczesne kłopoty, ja zaś chciałbym wam tego oszczędzić.

1 Kor. 7:36-39
A jeśli ktoś uważa, że wobec swej panny zachowuje się niewłaściwie, bo już przekwitła, a powinna była wyjść za mąż, niech czyni, co chce, nie zgrzeszy, niech się pobiorą.
Kto jednak mocno postanowił w sercu swoim, bez przymusu, a panuje nad wolą swoją, i rozstrzygnął we własnym sercu, że zachowa swoją pannę w dziewictwie, dobrze uczyni.
Tak więc, kto poślubia pannę swoją, dobrze czyni, ale kto nie poślubia, lepiej czyni.
Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż; a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż za kogo chce, byle w Panu.

1 Tym. 3:2
Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel,
1 Tym. 3:11-12
Podobnie kobiety: powinny być poważne, nie przewrotne, trzeźwe, wierne we wszystkim, Diakoni niech będą mężami jednej żony, mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi.

1 Tym. 4:2-3
Uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, Którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem.

1 Tym. 5:14
Chcę tedy, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem i nie dawały przeciwnikowi powodu do obmowy;

Tyt. 1:6
Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności.

Nowy Testament nigdy nie mówi, że chrześcijanin musi poślubić kogoś tej samej rasy  czy kultury, czy koloru skóry itd. W rzeczywistości NT w szczególności podkreśla to, że chrześcijanin ma wolność do poślubienia każdego, kogo zechce. Jedynym wymaganiem było to, że ta osoba musi należeć do Pana:

1 Kor. 7:39
Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż; a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż za kogo chce, byle w Panu.

Chrześcijanin może polubić kogokolwiek, o ile tylko ta osoba jest chrześcijaninem (chrześcijanką).

Oto jeszcze jeden fragment, który nie wymienia bezpośrednio małżeństwa, lecz daje pewien obraz sparwy:

2 Kor. 6:14-15
Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?
Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym?

Ponieważ, chrześcijanin nie może być w „jarzmie” z niewierzącym, to sugeruje, że chrześcijanin nie powinien zawierać związku małżeńskiego z nie-chrześcijaninem.
Wniosek

W ST Bóg zakazał Izraelitom zawierania jakichkolwiek związków małżeńskich z ludźmi z innych narodów, lecz jak zobaczyliśmy przyczyną nie była nigdy „rasowa czystość.” Przyczyną tego nakazu była taka, że Izraelici mógłby odwrócić się od Boga i służyć innym bogom, co dokładnie się zdarzyło.

W Nowym Testamencie jest tylko jedno przykazanie dotyczące chrześcijanina, który bierze ślub: chrześcijanin może poślubić tylko chrześcijankę, a chrześcijanka – chrześcijanina.

Kiedy jest mowa o chrześcijańskich małżeństwach w NT, to nic nie słyszymy o tym, aby chrześcijanin mąż i żona mieli być tej samej rasy, koloru skóry, tego samego narodu, kultury itp. Opierając się na tych wszystkich dowodach, nie widzę nic biblijnie niewłaściwego w międzyrasowym ślubie między chrześcijanami.

Na chrześcijańskim rynku księgarskim znajduje się obecnie bardzo dużo dobrej literatury na temat małżeństwa

Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł ci a Pan niech obficie błogosławi cię podczas twojego badania Jego Słowa!


Pochodzenie oryginału:

„Interracial Marriage”
URL: http://www.layhands.com/InterracialMarriage.htm

In His Love,
Dave Root
Houston, TX,

Send e-mail to: dave@layhands.com USA

Wszelkie cytaty biblijne, o ile nie zaznaczono inaczej, pochodzą z Biblii Warszawskiej Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego

Ten materiał nie podlega prawom autorskim. Możesz go swobodnie kopiować i rozpowszechniać na chwałe Pana, o ile tylko nie będzie on modyfikowany lub przeznaczony do celów zarobkowych.продвижение

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.