Rozeznanie obecności ducha Antychrysta na świecie – część 3


John Fenn
Tłum.: Tomasz S.
Część 1

Dzisiaj omówię kilka kolejnych cech rządów człowieka niegodziwości oraz to, co możemy widzieć już w naszych czasach.

Indywidualizm dobiega końca
Obj. 13:5-8 mówi nam o człowieku niegodziwości „…I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące…. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi… dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka…Jeśli kto ma uszy niechaj słucha”.

To tylko jeden fragment, który mówi nam, że między narodami Europy będzie jedność w kwestii „oddawania czci” oraz składania przysięgi wierności temu władcy. Powiedziano nam, że będzie wypowiadał się w zły sposób o Bożych rzeczach i bluźnił Jego imieniu. Ale jedna grupa – ‘święci’ odmówi przysięgi wierności, więc on, wraz z resztą społeczeństwa, będzie musiał pozbyć się tych, którzy odmawiają zjednoczenia pod jego przywództwem.

Kiedy drużyna sportowa gra naprawdę jako jeden zespół, wtedy nie ma miejsca na indywidualizm. Każda osoba staje się częścią większej całości, a to oznacza, że każdy zawodnik musi czynić wysiłki dla dobra zespołu. Jeśli członek zespołu nie gra zgodnie z oczekiwaniami, zostaje zastąpiony.

Kiedy rząd jednoczy wszystkich ludzi w jakimś celu, nie ma wtedy miejsca na indywidualizm. Liczy się tylko to, co dana osoba może zrobić dla większej sprawy – „drużyny narodowej”. Każdy, kto nie działa zgodnie z oczekiwaniami, zostaje zauważony i zastąpiony przez kogoś, kto potrafi wykonać swoje zadanie. Rezygnuje się z indywidualizmu na rzecz interesu narodowego. Ci, którzy się buntuj dostają łatkę nie-patriotów.

Powyższy tekst mówi, że człowiek niegodziwości (grzechu) będzie miał władzę nad wieloma narodami, językami i ludami. Wszyscy podporządkują się jego zamierzeniom, gdy będzie toczył wojnę ze świętymi w czasie trwających 42 miesiące rządów terroru. (Daniel wskazuje, że jego panowanie będzie trwało 7 lat, a Jezus w Mat. 24:21 nazywa ostatnie 3,5 roku tego okresu czasem „wielkiego ucisku”)

Z historii: 1 maja 1933 r. Hitler ustanowił święto narodowe ku chwale wielkich Niemiec i ich robotników, ale już następnego dnia jego oddziały paramilitarne przejęły wszystkie biura związków zawodowych i zmusiły wszystkich robotników do przyłączenia się do jednego krajowego związku: Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników. Ludzie biznesu wspierali te działania, ponieważ oznaczało to dla nich większe zyski, a po zjednoczeniu wszystkich związków w jeden, płace spadły o 25% i skończyła się ochrona pracowników.

Zjednoczenie wszystkich robotników w związku zawodowym dało narodowi wspólny cel. Pamiętacie, że faszyzm utrzymuje, że dobro ogółu ma pierwszeństwo przed dobrem jednostki. Wszystkie szkoły, od zawodówek po uniwersytety, zostały dostosowane do narodowego celu, aby kształcić następne pokolenie zgodnie z polityką rządu.

Czy w dzisiejszych czasach nie widzimy zjednoczenie w biznesie, który zgadza się z polityką rządu tylko po to, aby zarobić jeszcze więcej pieniędzy? Czy nie widzimy systemów edukacji realizujących program rządu? Czy nie dostrzegamy, jak ten duch ustawia teraz wszystko, aby w czasie ostatecznym następne pokolenie wyborców (z wyjątkiem ‘świętych’) ślubowało wierność człowiekowi oraz jego systemowi, ponieważ zgadzają się z nim?

Do zapamiętania: Żaden sprzeciw nie jest akceptowalny. Podkreśla się tylko jedność narodową, a każdy, kto nie wierzy w obietnice lub wizję narodową kreśloną przez przywódcę jest prześladowany i obwiniany o utrudnianie postępu. Edukacja, media, rząd jednoczą się w kontrolowaniu tego, jak ludzie mają myśleć.

Zawieranie i łamanie traktatów
Faszystowskie rządy wymagają ekspansji, aby przyczynić się do jedności narodowej. Powyższy tekst z Księgi Objawienia mówi, że człowiek niegodziwości przejmie władzę nad narodami, językami i ludami. Wiemy już, że wyrośnie między 10 władcami i zajmie miejsce 3 z nich. Władcy rządzą ludźmi. Fakt, że wyrasta z spośród 10, aby usunąć 3 z nich i rządzić pozostałymi 7 pokazuje, że chodzi mu o poszerzenie swojej władzy.

W Mat. 24:15 Jezus potwierdza nasze klasyczne rozumienie proroctwa Daniela. W Dan. 9:26-27 Daniel słyszy:„… lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem … zawrze ścisłe przymierze (traktat) z wieloma na jeden tydzień (7 lat), w połowie tygodnia (po 3.5 roku) zniesie ofiary krwawe i z pokarmów…

Jezus potwierdza to w Mat. 24:15-21: „Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa -wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach… Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.”

Człowiek niegodziwości, książę ludu, który przybędzie zniszczyć miasto, najpierw zawrze 7-letni traktat z Izraelem, a następnie złamie go w połowie tego okresu.

Hitler i traktaty
30 września 1938r. Wielka Brytania, Francja, Włochy i Niemcy podpisały układ monachijski (czy też Zdradę Monachijską), w którym odstąpiono Niemcom ówczesną Czechosłowację. Neville Chamberlain powrócił triumfalnie do Anglii przekonany, że zawarcie traktatu gwarantuje zaprzestanie dalszej ekspansji nazistowskich Niemiec. Rok później Hitler najechał Polskę, zrywając zawarty z nią w 1934r. pakt o nieagresji.

Historia odnotowuje także inne przykłady, jak Rzym, nazistowskie Niemcy, Włochy, ZSRR i inne rządy, które miały charakter całkowicie lub częściowo faszystowski, które za pomocą siły rozszerzały swoje terytoria, które zawierały traktaty a po czasie je łamały. Tak samo Daniel i Apokalipsa opisują rządy antychrysta, który dokonuje ekspansji i toczy wojnę ze ‘świętymi’.

Czy w naszych czasach nie widzimy jak prawa i traktaty są zawierane, po czym są łamane?
Pierwsze próby ekspansji granic faszystowskiego rządu mające na celu wspieranie faszystowskiego programu zaczynają się od granic wewnętrznych – granic politycznych, sądowych i konstytucyjnych. Widzimy to na całym świecie i wydaje się, że duch antychrysta ma w tym swój udział. Potwierdzeniem tego stwierdzenia jest fakt, że dochodzi do naruszania granic wolnej woli jednostki oraz sposobu funkcjonowania społeczeństwa oraz to, że konkretne grupy są obwiniane o sprzeciw wobec programowi rządu.

Ekspansja nazistowskich Niemiec rozpoczęła się najpierw od polityki – zaczęli rościć pretensje do narodów powiązanych z nimi historycznie. W przeszłości Prusy w części rozciągały się na terenach tego, co dzisiaj nazywamy Europą Wschodnią – aż do historycznej żelaznej kurtyny – obejmując Polskę, Litwę i Łotwę. Hitler chciał ponowne przejąć te ziemie i usprawiedliwiał zaatakowanie ich w oparciu o historyczne terytoria pruskie. W podobny sposób postąpiła Rosja, kiedy kilka lat temu dokonała inwazji na ukraiński Krym.

Duch, który usprawiedliwia ekspansję, będzie częścią rządów antychrysta. Szukaj mniejszych partii politycznych w Europie, które chcą władzy i prestiżu z minionych lat, które chcą powrotu tego, co było i które tłumaczą to celebrowaną w ich umysłach historią. Pamiętajcie, że aby faszyzm mógł dojść do władzy, potrzeba trudności ekonomicznych, więc obserwujcie trudności gospodarcze, które otwierają drzwi do wprowadzenia większej ilości regulacji, które znamy już w historii i które według proroctw mają się jeszcze pojawić.

Wszelki indywidualizm kończy się, gdy nastają rządy faszystowskie, rządy antychrysta. Proroctwo mówi, że to nadchodzi i dostrzegamy już niektóre tego elementy w naszych czasach. Widzimy to w historii. Spójrzcie na umowy zawierane w naszych czasach, spójrzcie na ich szczegóły, czy pozwalają na ekspansję handlową, a co więcej, dają wpływy polityczne.

Tak to działa. W październiku 2001 roku, kiedy Stany Zjednoczone uchwaliły Ustawę Patriotyczną, zapytałem Ojca, co myśli na ten temat i czy zechciałby się tym ze mną podzielić. Cały czas pamiętam, jak powiedział: „Prawa, które zostały uchwalone, aby chronić mój lud, pewnego dnia zostaną użyte przeciwko niemu”.

Wypatrujcie tego typu obłudy, lub jej potencjału w prawach ustanawianych przez różne rządy. Kolejnym razem powiemy o kolejnych rzeczach na które trzeba zwrócić uwagę a następnie podsumujemy całość, co mam nadzieję przyniesie wam pokój i da też do myślenia.

< Część 2 | Część 4 >

John Fenn

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.