Szkoła Biblijna on-line 02.08 Poznawalność Boga

1,1 Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota –
1,2 a żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został –

Poznawalność Boga jest jedną z najważniejszych cech wszystkich religii. Jeśli przyznajemy, że Bóg istnieje, to musimy zapytać o to, co możemy o Nim wiedzieć? Jeśli możemy się o Nim cokolwiek dowiedzieć to czy możemy przeżywać Jego obecność? Jeśli tak to w jaki sposób może to na nas wpłynąć? Jeśli możemy wiedzieć coś o Bogu to jak poprawne może być nasze poznanie Jego, ponieważ możemy Go opisać tylko w takich terminach, które są nam znane. Jeśli Bóg jest nieskończony, a my jesteśmy ograniczeni to czy poznanie nieskończonego Boga w ogóle jest możliwe? Czy Bóg jest aż tak „inny”, że aż całkowicie niepoznawalny?

Oto kilka pytań, które powstają, gdy zajmujemy się poznaniem Boga. Odpowiedzi są różne. Są tacy, którzy mówią, że Bóg istnieje, lecz jest niepoznawalny, ponieważ jego natura i istota tak skrajnie różnią się od nas, że my nie mamy odpowiednich możliwości, aby właściwie doświadczać i opisywać Jego rzeczywistość. Mówią, że On nie może być poznany, a co dopiero przeżywany. Inni zaś, mówią, że Bóg może być poznany tylko przez wnioskowanie, podobnie jak obserwacja krateru w ziemi daje pewne wnioski o sile uderzenia, lecz nie daje możliwości zobaczenia przedmiotu, który go utworzył. Jeszcze inni twierdzą, że możemy poznać i doświadczać Boga. Oczywiście, chrześcijanie potwierdzają ten punkt widzenia.

Co mówi na ten temat Biblia?

Job 11,7 Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość Wszechmocnego?
11,8 Wyższa jest niż niebiosa – cóż poczniesz? Głębsza jest niż kraina umarłych – cóż ty wiesz?

11,9 Jej miara jest dłuższa niż ziemia, a szersza nawet niż morze

Iz. 55,8 Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan,
55,9 lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.


Pismo wyraźnie uczy nas, ze Bóg jest Wszechmogący (Job.11:7), że jest niepojęty (Ps. 145:3), nieskończony (Ps.147:5) i całkowicie „inny”. A jednak Biblia mówi również, że Bóg jest poznawalny (Jn 17:3; Gal 4:8-9). To znaczy, że choć nie możemy Go poznać wyczerpująco to jednak możemy znać Go na takim poziomie, jaki jesteśmy w stanie pojąć, nawet jeśli jest to ograniczone do naszych skończonych możliwości. Na przykład, możemy wiedzieć o tym, że Bóg jest miłością (1 Jn 4:8), że jest duchem (J 4:240), że komunikuje się z nami (2 Moj. 20). Cokolwiek to oznacza możemy znać Go, ponieważ On sam objawił Siebie samego w taki sposób, który jest dla nas zrozumiały.

Ponieważ Bóg nie jest aż tak niepojęty i olbrzymi, to, co najlepszego Bóg mógł dla nas zrobić, abyśmy Go poznali to objawić nam Siebie samego w słowie i czynach. Taka jest dokładnie przyczyna wcielenia. Jezus jest boską, druga osobą Trójcy, Słowem, które stało się ciałem. „Na początku było Słowo i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo… a Słowo ciałem się stało” (J 1:1, 14). Jezus dokładnie reprezentuje Boga (Hebr. 1:3) i jest jedynym, który może objawić Boga (Mat. 11:27). A zatem nasza całkowita zdolność do poznania Boga jak i do doświadczania Go całkowicie spoczywa w Jezusie. Powtórzmy, możemy poznać Boga przez Jezusa. „Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu syn zechce objawić” (Mat 11:27)


Zatem, można poznać Boga, ponieważ On Sam pokazał nam drogę poznania w taki sposób, który może być zrozumiały. Jezus, który jest Bogiem w ciele (Jn 1:1, 14; 20:28; Kol 2:9; Flp 2:5-8; Hebr 1:8) jest najlepszym objawieniem Boga w słowie i uczynku i możemy ufać temu, jak Bóg się objawił. Z powodu wcielenia, możemy mieć relację z Bogiem, ponieważ wejście w relację z Jezusem, jest wejściem w relacje z Bogiem: „wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego” (1 Kor. 1:9)


Objawienie ogólne.

Oprócz Biblii jest inny sposób w jaki Bóg może być poznany, choć w znacznie mniejszym stopniu – poprzez stworzenie: „bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo , mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak że nie mają nic na swoją obronę” (Rzym 1:20).

Biblia mówi nam, że nawet ci, którzy Biblii nie mają mogą trochę Boga poznać. Nie znaczy to, że oni mogą sobie wyobrazić Boga jako Trójcę czy Jezusa jako Boga w ciele, lecz mogą dojść do tego, że potrzebują odkupienia, aby uciec od Bożego gniewu, lecz mogą, spoglądając na stworzenie wywnioskować, że Bóg istnieje.

Nie mają, zatem, żadnej wymówki. Wiedzą, że jest Bóg nawet jeśli tak wielu tłumi prawdę tego poznania przez swoją grzeszność.

W dodatku do dowodów stworzenia, samo poznanie Bożej egzystencji jest zasiane w sercu wszystkich ludzi: „Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można jest jawne, ponieważ Bóg im to objawił” (Rzym 1:19).

Zastosowanie.

Jezus jest odpowiedzią na pytania dotyczące tego, czy możemy cokolwiek wiedzieć o Bogu i czy możemy Go doświadczać (przeżywać). Jezus jest drogą do Boga (Jn 14:6) i Tym, który objawia nam prawdę o Bogu (Mat 11:27). Czy możemy, zatem, znać i doświadczać Boga? Tak, możemy, poprzez Jezusa. Jest to posłanie prawdy, które musimy przekazywać światu.

Jest tak również dlatego, że Biblia mówi, że każdy, dzięki stworzeniu, może poznać, że jest Bóg i że ludzie mają wpisane to poznanie w swoich sercach (Rzym. 1:19-20). Możesz więc mówić o tym z odwagą, wiedząc, że Duch Święty potwierdzi prawdę Bożego Słowa tym, do których mówimy. Nie znaczy to, że wszyscy będą pokutować i przyjdą do Chrystusa, lecz znaczy, że Bóg będzie potwierdzał tą prawdę. To, co zrobią z tym niewierzący zależy do nich. Ty zaś, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że są tacy, którzy tłumią prawdę Bożą swoją nieprawością (Rzym 1:18) i oddali swoje umysły nieprawości (Rzym. 1:24-28) – to są ci, którzy nie mogą być pozyskani Słowem. Lecz nie znaczy to, że nie powinieneś mówić prawdy Bożego Słowa. Oni musza ją usłyszeć.

Nigdy też my sami nie przestaniemy się uczyć o Bogu. Bóg jest dostępny w poznaniu i doświadczeni, lecz z powodu Jego nieskończoności, nigdy nie przestaniemy uczyć się tego wszystkiego, co jest o jego cudowności i wielkości dostępne. Nabierz otuchy wiedząc, że poprzez wieczność zawsze będziemy wzrastać w zrozumieniu naszego potężnego i cudownego Pana.

topod.in

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.